Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Теорія грошей в сучасній економічній науці

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

ЗМІСТВступ 1. Сучасні теоретичні підходи до теорії грошей 1.1.Сучасний монетаризм як напрям розвитку кількісної теорії 1.2. Сучасний кейнсіансько-неокласичний синтез у теорії грошей 2. Особливості рівня грошового ринку в економіці України 2.1. Грошовий ринок в Україні 2.2. Грошова маса в обігу та її розміщення 3. Монетарне регулювання та його особливості в Україні 3.1. Особливості та цілі грошової політики в Україні 3.2. Інструменти грошово-кредитної політики ВступВ умовах догрошового обігу обмін, як правило, ґрунтувався на одночасному використанні кількох еквівалентів, які становили фіксовану систему. З розвитком рабовласництва складовим елементом такої системи стало використання рабів. Наприклад, у стародавніх норвежців співвідносились три елементи: раби, корови, зброя. Раби як загальний еквівалент у різні часи використовувались у античних народів, на Близькому Сході, в Центральній Африці. Другий великий суспільний поділ праці - відокремлення ремесла від землеробства - супроводжувався вдосконаленням загального еквівалента. Врешті-решт, у процесі історичної еволюції товарного виробництва і товарного обміну відбувається перехід від загального товарообміну до грошової форми обміну і відповідно - від загальної форми вартості до грошової. Відмінність між загальною і грошовою формами вартості полягає не в тому, який саме товар виконує роль загального еквівалента, а в тому, чи закріпилась ця роль за одним товаром. Якщо це сталося, то відбувається перехід до грошової форми вартості. Важливе місце при вивченні грошового ринку та грошових відносин належить вивченню основних теорій грошей. Мета дослідження: вивчення сучасних теорій грошей та оцінка їх застосування на сучасному грошовому ринку. Мета дослідження визначає основні завдання курсової роботи: вивчити сутність металістичної теорії грошей; з’ясувати сутність номіналістичної теорії грошей; проаналізувати основні засади кількісної теорії грошей; вивчити практичне застосування основних теорій грошей на сучасному грошовому ринку України. Предмет дослідження: дія основних теорій грошей. Об’єкт дослідження – грошова система України. 1. Сучасні теоретичні підходи до теорії грошей Сучасний монетаризм як напрям розвитку кількісної теорії Сучасний монетаризм як один із напрямів економічної думки виник у 60-х роках ХХ ст. у зв’язку з пошуком шляхів подолання інфляції, тривале зростання якої ставилося за провину економічній політиці, що проводилася за кейнсіанськими рецептами. Кейнсіанство сформувалося на межі 20-30-х років, коли потрібно було подолати глибокий спад виробництва та безробіття. А для цього були придатними будь-які способи &quo ;накачування&quo ; державою ефективного попиту як через фіскально-бюджетну, так і монетарну політику, незважаючи на можливі інфляційні наслідки. Сучасний монетаризм сформувався в 60-70-ті роки, коли особливо загострилася проблема інфляції, а проблеми безробіття та спаду виробництва відійшли на другий план. Вирішити цю проблему за кейнсіанськими рецептами було неможливо, потрібні були нові підходи. Разом з тим сучасний монетаризм не є принципово новою теорією.

Він, по суті, є відродженою й осучасненою неокласичною кількісною теорією. У процесі розвитку цієї теорії монетаристи спиралися на кейнсіанські дослідження грошового механізму і, безумовно, запозичили з нього те, що не суперечило реальній дійсності. Тому між сучасним монетаризмом і кейнсіанством є певна наступність, тим більше, що і саме кейнсіанство принципово не відкидало кількісної теорії. Якраз остання була методологічним підґрунтям формування обох цих напрямів, що, безперечно, сприятиме їх взаємному зближенню. Вважається, що формування сучасного монетаризму було започатковано виходом у світ наукових праць представників &quo ;чиказької школи&quo ; на чолі з М. Фрідманом: &quo ;Дослідження в галузі кількісної теорії&quo ; (за редакцією М. Фрідмана, 1956) та &quo ;Історія грошей Сполучених Штатів.1868-1960&quo ; (автори М. Фрідман та А. Шварц, 1963). Найбільш вагомими елементами сучасного монетаризму, які стосуються теорії грошей та монетарної політики, є такі положення: Усупереч базовому положенню кейнсіанської теорії, що ринкова економіка внутрішньо не збалансована і її механізм не здатний до саморегулювання, монетаристи дотримуються прямо протилежного погляду - вільна ринкова економіка, що базується на приватній власності, є потенційно гармонійною, здатною до повного саморегулювання, якщо певні зовнішні сили цьому не стануть на заваді. Тому якщо в реальній дійсності в економіці є такі явища, як періодичні кризи, безробіття, інфляція тощо, то це результат дії саме таких зовнішніх сил. Зокрема, в названій вище праці &quo ;Історія грошей Сполучених Штатів.1868-1960&quo ; М. Фрідман та А. Шварц довели, що світова економічна криза 1929-1933 рр., що розпочалася в США, була спровокована помилковою монетарною політикою ФРС, що призвела до надмірного скорочення пропозиції грошей і платоспроможного попиту. Грошова сфера у монетаристів є відносно самостійною, відокремленою від сфери реальної економіки, що означало відродження &quo ;класичної дихотомії&quo ;, яка розглядає грошовий механізм як екзогенний щодо економіки. Оскільки грошова сфера безпосередньо пов’язана з діяльністю держави (через емісію грошей та монетарну політику), то якраз вона не може бути внутрішньо збалансованою і є потужним джерелом дестабілізації для сектора реальної економіки. Оскільки головна загроза дестабілізації для реальної економіки виходить з грошової сфери, то остання має бути центральним об’єктом державного регулювання, з тим щоб створити найсприятливіші умови для повної реалізації можливостей ринкового механізму саморегулювання. При цьому держава повинна регулювати грошову сферу переважно економічними методами, аби максимально виключити пряме втручання в економічну діяльність суб’єктів ринку. У цю вимогу не вписуються фіскально-бюджетні методи економічного регулювання як надто жорсткі. Тому монетаристи зосередили основну увагу у своїх дослідженнях на методах та інструментах монетарної політики. Аналіз динаміки грошової маси (пропозиції грошей) та динаміки кризових явищ в економіці США приблизно за 100 років, проведений М. Фрідманом та А.

Шварц, незаперечно довів, що номінальний обсяг ВВП перебуває у тіснішому кореляційному зв’язку з пропозицією грошей, ніж з інвестиціями та генеруючою їх нормою процента, які визнаються кейнсіанцями вирішальним чинником впливу на економіку. Динаміка ВНП, а значить і цін, чітко, тільки з деяким відставанням, йде за динамікою маси грошей в обороті. Тому монетаристи знову в центр уваги поставили кількісний чинник, який безпосередньо, а не через процент та інвестиції, впливає на кон’юнктуру ринку, ціни і виробництво. На цій підставі вони вважали регулювання пропозиції грошей важливим способом попередження кризових явищ, згладжування коливань ділового циклу. Як послідовні прихильники кількісної теорії, монетаристи спираються у своїх дослідженнях на формулу &quo ;рівняння обміну&quo ; І. Фішера: M Ч V = P Ч Q. Різниця лише в тому, що І. Фішер робить наголос на вплив грошового фактора (кількості грошей) на ціни, а монетаристи - на вплив цього чинника на обсяг номінального валового продукту. Проте ця відмінність не заперечує принципової тотожності їх позицій щодо центрального положення кількісної теорії - про вплив кількості грошей на ціни. Адже величина PQ - це фактично обсяг валового національного продукту. Тому рівняння обміну можна записати так: M Ч V = ВНП, де ВНП - номінальний валовий національний продукт. Але суть указаного рівняння і взаємозв’язок його складових від цього не змінюються. Досить близькою до кількісної теорії є й позиція монетаристів щодо швидкості грошей та її впливу на економічні процеси. Вони стверджують, що величина V стабільна на коротких часових інтервалах, а змінюється лише на довготермінових інтервалах, проте зміни ці відбуваються плавно і можуть легко передбачатися. Це дало підстави монетаристам абстрагуватися від чинника V при визначенні впливу М на рівень цін на всіх часових інтервалах, у чому вони повністю солідаризуються з представниками класичної кількісної теорії. Поставивши в центр свого дослідження кількісний фактор (М), монетаристи змушені були по-новому сформулювати і &quo ;передатний механізм&quo ;, звівши його до формули: М - По - Ц, тобто зміна кількості грошей (М) впливає на попит (По) і через нього на ціни (Ц). Цей механізм видається досить ефективним, оскільки тривалість передатного процесу є короткою і можливість впливу на ціни через регулювання М досить висока. Це дає можливість оперативно регулювати через пропозицію грошей збалансованість попиту і пропозиції на ринку. Проте такий &quo ;передатний механізм&quo ; має й істотний недолік - він обмежується лише процесами, що відбуваються у сфері обміну і зовсім не зачіпає сфери виробництва, яка залишається в ньому &quo ;чорним ящиком&quo ;.М. Фрідман спробував пояснити той механізм, що скритий у &quo ;чорному ящику&quo ;, через портфель активів, якими володіють усі економічні суб’єкти. Усі власники таких портфелів звикають до певної структури цих активів, зокрема до співвідношення грошових запасів і запасів інших активів (фінансових і не фінансових). І якщо пропозиція грошей (М) зростає, звична структура активів порушується, і щоб її відновити, економічні суб’єкти будуть більше купувати інших активів, у тому числі матеріальних, що підвищить попит на товарних і фінансових ринках і стимулюватиме розширення виробництва.

Ортодоксальні комуністи не були готові до такого політичного самогубства, та реальна обстановка настійно вимагала від них цієї жертви. Таким чином, проблема потребувала негайного обговорення. Добре розуміючи, що надалі молодій радянській державі доведеться існувати самостійно, Сталін прагнув підвести під теорію можливості побудови соціалізму в одній країні міцну базу. У типовій для нього манері він вирішив зробити «батьком» цієї теорії Леніна, тим більше що останній справді висловлювався про таку можливість, — щоправда, зовсім в іншому контексті, бо мав на увазі розвинену країну. Цікаве враження справляють аргументи, вживані в полеміці навколо окресленої вище проблеми. Вони промовисто свідчать: партійних керівників найвищого рангу аж ніяк не можна було назвати справжніми економістами, фахівцями із розважливим мисленням, орієнтованим на створення раціонально структурованого суспільства (хоч вони і вважали себе саме такими фахівцями й навіть намагалися переконати в цьому Захід). Прийнявши месіанську концепцію «світлого майбутнього», вони пояснювали утримування влади у своїх руках тим, що без цього неможливо побудувати нове, вище суспільство, — вище, бо воно нібито мало втілити в життя теорії Маркса. Іншими словами, йшлося про створення «соціалістичного» ладу в умовах радянської (або, як її тоді визначали — «пролетарської») системи. І створюватися він мав у доктринально приписаних формах: з економічної бази нового устрою повинні були зникнути товарно-грошові відносини, тобто ринок, а зі сфери соціально-класових стосунків — приватні власники й торговці

1. Сучасні психологічні теорії особистості

2. Економічна безпека підприємства в сучасних умовах та економічні ризики

3. Становлення неокласичної традиції в економічній теорії

4. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

5. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

6. Економічні системи
7. Економічні аспекти взаємодії суспільства і природи
8. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

9. Економічні злочини

10. Економічні аспекти розробки та впровадження єдиного інформаційного простору університету

11. Економічні реформи 50-х-60-х рр. в СРСР: плани та реальність

12. Соціально-економічні реформи Маргарет Тетчер

13. Економічні наслідки субсидування експорту. Європейський Союз і Україна

14. Міжнародні економічні відносини

15. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

16. Економічні та правові основи управління організацією

Папка для труда, А4, на липучке.
Удобная папка для уроков труда на липучках. Полностью раскрывается. Внутри папки находится большое отделение с прозрачным окном, а также
366 руб
Раздел: Папки для труда
Набор "Леди Баг и Супер Кот" Дизайн 1, 3 предмета (в подарочной упаковке).
Набор из трех предметов (кружка, салатник, тарелка) в подарочной упаковке с изображением героини из мультсериала "Леди Баг и Супер
454 руб
Раздел: Наборы для кормления
Качели со столиком, арт. 15-10960.
Летом на даче не обойтись без качелей со столиком. Ведь они предназначены для самых маленьких. Качели можно подвесить с помощью
770 руб
Раздел: Качели

17. Економічні чинники регіональної політики в Україні

18. Економічні наслідки застосування митного тарифу для країни

19. Податковий аудит в сучасних економічних умовах

20. Еколого-економічні інструменти природоохоронної діяльності на ВАТ "АЗОТ"

21. Сучасні екологічні проблеми озера Сиваш та шляхи їх вирішення

22. Неоінституціональний напрям в економічній нобелеології
23. Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств
24. Філософсько-економічні аспекти підприємництва

25. Культорологічні теорії

26. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

27. Екологія та економіка (минуле, сучасне, перспективи)

28. "Домоводство" В.Н.Каразіна - українська паралель європейських економічних теорій

29. Місце товарної біржі в сучасній економіці

30. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

31. Сучасні квантові криптографічні лінії зв’язку

32. Аналіз теорій економічної інтеграції в реальному секторі провідних західних вчених. Можливість застосування теоретичних концепцій економічної інтеграції України з ЄЕП

Магнитная "Азбука" (106 элементов).
Мягкая магнитная "Азбука" - это набор наиболее употребляемых букв, цифр и знаков. Благодаря этому набору Вы не только
939 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Противомоскитная сетка, 100х220 см, белая.
Материал изготовления: полиэстер 100%, плотность 58 гр/кв. метр. В комплект входят кнопки и двусторонний скотч для крепления к дверному
425 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Набор строительных деталей для конструктора "Геометрик".
Во время игры ребёнок знакомиться с вариантами расположения строительных форм, учиться различать и называть детали. Используется для
463 руб
Раздел: Блочные конструкторы

33. Особливості економічного зростання Сполучених Штат Америки в сучасних умовах

34. Структура теорії управління та сучасні тенденції її розвитку

35. Педагогічні ідеї Марії Монтессорі в сучасних дощкільних закладах

36. Виховання бережливого ставлення до природи в психолого-педагогічній теорії і шкільній практиці

37. Політична ідеологія. Основні ідейно-політичні теорії сучасності

38. Демографічні процеси та демографічна політика в сучасному суспільстві.
39. Динамічні процеси та теорія хаосу
40. Проблема походження людини в сучасній науці

41. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в сучасних умовах розвитку економіки України

42. Екологічні аспекти економічного розвитку

43. Альтернативні концепції теорії макроекономічного регулювання економіки: теорія і практика

44. Економічна теорія

45. Економічна теорія фізіократів

46. Модель IS-LM як теорія сукупного попиту у закритій економіці

47. Основи економічної теорії

48. Політична економія - теорія та практика

Качели пластмассовые "Малыш".
В наборе: качели, веревка, пластиковые карабины для регулировки веревок качелей. Материал: пластик. Максимальная нагрузка: 20 кг. Размер:
532 руб
Раздел: Качели
Манеж детский игровой "Динозаврики" (120х100х74 см).
Размер: 120х100х74 см.
679 руб
Раздел: Манежи
Кроватка-качалка для куклы.
Красивая и удобная кровать-качалка станет прекрасной колыбелькой для куклы. Кровать-качалка прекрасно дополнит интерьер кукольной комнаты
386 руб
Раздел: Спальни, кроватки

49. Роль грошей у ринковій економіці

50. Семінарське заняття з економічної теорії

51. Сучасні моделі державного регулювання економіки

52. Теорія економічного аналізу

53. Циклічні коливання і кризи в економіці

54. Циклічність як загальна форма економічної динаміки
55. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки
56. "Дискретні та неперервні динамічні системи в економіці" в MAPLE 7

57. Теории и гипотезы о Луне

58. Происхождение человека. Эволюция человека. Теории и гипотезы

59. Теории зарождения жизни на Земле

60. Теория Дарвина

61. Антропогенез: эволюционная теория происхождения человека

62. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

63. Налоги: типы, эволюция. Теория налогообложения

64. Иск в гражданском процессе: теория и практика

Гель "Meine Liebe" для стирки черных и темных тканей, 800 миллилитров.
Концентрированный гель "Meine Liebe" предназначен для эффективной и бережной стирки черных и темных тканей. Рекомендован для
315 руб
Раздел: Гели, концентраты
Контейнер "Клиер", 15 литров.
Контейнер "Клиер". Материал: пластик. Объем: 15 литров. Длина: 42 см. Ширина: 28 см. Высота: 20 см.
374 руб
Раздел: Штучно
24 восковых мелка для малышей, в бочонке.
Оптимальным выбором карандашей для самых маленьких станет набор из 24 восковых мелков, предназначенных специально для малышей от 1 года.
484 руб
Раздел: Восковые

65. Теория этногенеза Л.Н.Гумилева

66. Теория элит В.Парето

67. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

68. Шпаргалка по общей теории права

69. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина

70. Генезис (развитие) теории правового государства с древнейших времен и по наши дни
71. Теории государства и права (Шпаргалка)
72. Теория государства и права

73. Теория государства и права

74. Теория государства и права (Шпаргалка)

75. Теория разделения властей

76. Экзаменационные вопросы к государственному экзамену по теории государства и права

77. Определения (Теория государства и право)

78. Предмет теории государства и права

79. Шпоры к ГОСам (теория государства и права)

80. Шпаргалки по теории государства и права

Набор для творчества. "Творчество" стикеры "Домик для игр".
В наборе Melissa & Doug более 170 стикеров (наклеек) на тему интерьера дома. Набор помогает вашему малышу развивать творческие
479 руб
Раздел: Прочие
Сумка чехол для малых колясок сложением книжка Bambola.
Для малой коляски сложением книжка. Прочная водоотталкивающая ткань, светоотражающие элементы, удобная ручка. Будет очень кстати в
544 руб
Раздел: Сумки и органайзеры
Микрофон "Караоке. Я пою".
В этом ярком микрофоне – 12 популярных песенок В. Шаинского, Е. Крылатова, М. Танича и других известных композиторов: "Песенка
301 руб
Раздел: Микрофоны

81. Теория государства и права (шпаргалки для госэкзамена)

82. Теория государства и права (ТГП) в таблице

83. Теория государства и права (шпаргалки)

84. Теория и методика преподавания классического танца

85. Антропогенез: эволюционная теория происхождения человека

86. Проблемы теории культуры в отечественной философии (А. Ф. Лосев, М. К. Мамардашвили)
87. Шпоры по Поэтике или теории литературы
88. Теория и методика русского языка (экзаменационные билеты)

89. Норманнская теория происхождения государства у славян и ее роль в российской истории

90. Краткий конспект лекций по Теории тестирования аппаратных и программных средств

91. Теория системного управления

92. Постановка лабораторной работы по теории графов

93. Теория многозадачности и многопоточности

94. Лекции по теории проектирования баз данных (БД)

95. Теория автоматов (Разработать автомата для сложения в коде 8421 в обратном коде в формате с фиксированной запятой)

96. ПТЦА - Прикладная теория цифровых автоматов

Матрешка 5 в 1 (Д-282).
Игрушка из натуральной древесины. Матрешки: 5 в 1. Игрушка расписана цветными красками. Цель игры: развитие мелкой моторики, координации
435 руб
Раздел: Матрешки
Набор цветных карандашей "Noris Club", акварельные, 36 цветов, с кистью.
Детские цветные акварельные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное
859 руб
Раздел: Акварельные
Мозаика.
50 фишек. Размер поля: 24 х 35 см. Размер фишки: 40 х 45 х 14 мм. Материал: полипропилен.
450 руб
Раздел: Пластмассовая

97. Лабораторная работа №5 по "Основам теории систем" (Транспортные задачи линейного программирования)

98. Лабораторная работа №3 по "Основам теории систем" (Теория двойственности в задачах линейного программирования)

99. Лабораторная работа №6 по "Основам теории систем" (Решение задачи о ранце методом ветвей и границ)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.