Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Облікова політика ДП НАЕК "Енергоатом"

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Додаток до наказу ВП ЮУ АЕС від « » 2009 р. № Облікова політика ДП НАЕК «Енергоатом» Облікова політика ДП НАЕК «Енергоатом» встановлює методи оцінки, обліку і процедур, які є обов’язковими для застосування відокремленими підрозділами підприємства та щодо яких нормативно-правовими актами з бухгалтерського обліку передбачено більш ніж один їх варіант, та порядок організації бухгалтерського обліку. Облікова політика визначається на основі національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі - П(С)БО), положень та методик ДП НАЕК «Енергоатом», інших нормативно-правових актів та розпорядчих документів ДП НАЕК «Енергоатом». У ДП НАЕК «Енергоатом» застосовується форма організації бухгалтерського обліку – ведення обліку бухгалтерськими службами Дирекції та відокремлених підрозділів на чолі з головними бухгалтерами. Бухгалтерський облік запасів Оцінка запасів, крім ядерного палива, пального та мастильних матеріалів, при відпуску у виробництво, продажу та іншому вибутті здійснюється за методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів. Оцінка ядерного палива при завантаженні в активну зону, продажу та іншому вибутті здійснюється за методом середньозваженої собівартості за кожним видом ядерного палива. Вартість ядерного палива, що списується із активної зони на витрати, визначається згідно з діючою Методикою планування та списання витрат ядерного палива на виробництво електричної та теплової енергії на АЕС України з реакторами типу ВВЕР, затвердженої наказом Міністерства палива та енергетики України від 18.06. 2004 №331. Оцінка пального та мастильних матеріалів при відпуску у виробництво, продажу та іншому вибутті здійснюється за методом середньозваженої собівартості. Розрахунок за середньозваженою собівартістю проводиться щодо кожної одиниці запасів діленням сумарної вартості залишку таких запасів на початок звітного місяця і вартості одержаних у звітному місяці запасів на сумарну кількість запасів на початок звітного місяця і одержаних у звітному місяці запасів. Відокремлені підрозділи при вибутті запасів, що використовуються у діяльності кафе, їдалень, роздрібній торгівлі тощо, можуть застосовувати метод оцінки вибуття запасів за цінами продажу. Транспортно-заготівельні витрати (включаючи послуги сторонніх організацій із постачання товарно-матеріальних цінностей) відображаються на окремому субрахунку обліку запасів «Транспортно-заготівельні витрати» та відносяться на витрати діяльності (за елементом витрат «Матеріальні витрати») при вибутті запасів у сумі, визначеній як добуток середнього відсотка транспортно-заготівельних витрат у загальній сумі запасів і вартості запасів, що вибули. Допускається включення транспортно-заготівельних витрат до складу витрат періоду у наступному після вибуття запасів місяці. Облік централізованого запасу енергетичного обладнання та запасних частин для АЕС України ведеться у складі запасів на субрахунку «Запасні частини» виключно в Дирекції ДП НАЕК «Енергоатом». Відокремлені підрозділи обліковують централізований запас на позабалансовому рахунку «Активи на відповідальному зберіганні».

Порядок обліку і використання централізованого запасу визначається діючим Положенням про централізований запас основного енергетичного обладнання та запасних частин для АЕС ДП НАЕК «Енергоатом». Облік основних засобів, інших необоротних активів, незавершених капітальних інвестицій та фінансових інвестицій Для нарахування амортизації основних засобів застосовується прямолінійний метод. Інші методи, передбачені П(С)БО 7 «Основні засоби», застосовуються за умови обґрунтування їх економічної доцільності для кожної групи основних засобів. Метод амортизації окремого об’єкта основних засобів може відрізнятись від того, що обраний для групи однорідних основних засобів, також за умови обґрунтування економічної доцільності його застосування. Рішення щодо застосування методу амортизації, іншого ніж прямолінійний, приймається керівником відокремленого підрозділу. Перед проведенням модернізації, модифікації, добудови, дообладнання, реконструкції видається наказ керівника відокремленого підрозділу про проведення поліпшення, в якому визначається перелік об’єктів основних засобів із зазначенням інвентарних номерів, вид поліпшення, чи призупиняється нарахування амортизації в бухгалтерському та податковому (у випадку поліпшення об’єкта 1 групи) обліку, мета проведення робіт: збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об’єкта, або підтримання об’єкта в робочому стані, група основних фондів, до якої відноситься об’єкт в податковому обліку. Нарахування амортизації призупиняється на період реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації об’єктів основних засобів тільки на підставі наказу керівника відокремленого підрозділу. Одночасно із введенням основних засобів в експлуатацію приймальною (робочою) комісією визначається ліквідаційна вартість та очікуваний строк корисного використання кожного об’єкта основних засобів. Ці дані наводяться в типовій формі № ОЗ-1 «Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів», затвердженій наказом Мінстату України від 29.12.95 №352 (далі – форма ОЗ-1). Ліквідаційна вартість визначається як вартість металобрухту, комплектуючих, що можуть бути використані в подальшому, інших видів сировини, матеріалів за вирахуванням витрат на демонтаж та інших витрат, пов’язаних із продажем (ліквідацією), виходячи із звичайних цін на дату введення об’єкту в експлуатацію. У разі зміни ліквідаційної вартості та строку корисного використання об’єктів основних засобів після проведення поліпшень, що збільшують їх балансову вартість, нові показники наводяться у типовій формі № ОЗ-2 «Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів» та вносяться до інвентарної картки обліку основних засобів (форма № ОЗ-6) (технічного паспорту). При проведенні розукрупнення об’єкту основних засобів балансова вартість нових об’єктів визначається пропорційно їх справедливій вартості, при цьому загальна балансова вартість всіх нових об’єктів залишається незмінною.

Строк корисного використання кожного об’єкта основних засобів переглядається на підставі технічного обґрунтування у разі зміни очікуваних економічних вигод від його використання, а також під час проведення щорічної інвентаризації або переоцінки. Житлові будинки, що придбані (збудовані) підприємством, в яких частина квартир приватизована, обліковуються на балансі підприємства у складі основних засобів до моменту передачі таких будинків на баланс товариства власників квартир або в комунальну власність. Технічна документація до обладнання, незворотна тара, упаковка, що надходить у комплекті з обладнанням (ТМЦ) і при цьому вказана окремим рядком у супровідних документах, відображається у складі вартості такого обладнання (ТМЦ). До складу інвестиційної нерухомості включаються будівлі, споруди та земля, на якій вони розташовані, якщо вони утримуються з метою отримання орендних платежів (операційна оренда) та/або збільшення власного капіталу, при цьому частка площі, що використовується з цією метою, має перевищувати 50 відсотків загальної площі об’єкту. Інвестиційна нерухомість на дату балансу відображається за первісною вартістю, зменшеною на суму нарахованої амортизації з урахуванням втрат від зменшення корисності та вигод від її відновлення. Матеріальні активи з очікуваним строком корисного використання понад один рік вартістю менше 1 000 грн. та більше порогу суттєвості, встановленого для малоцінних необоротних активів, вважаються малоцінними необоротними активами. Нарахування амортизації по таких активах та бібліотечних фондах здійснюється в першому місяці використання об’єкта у розмірі 100 відсотків його вартості. Для визначення вартості, яка амортизується, ліквідаційна вартість інших необоротних активів прирівнюється до нуля. Література, що придбавається для забезпечення діяльності компанії, відображається у складі бібліотечних фондів, за умови її відповідності критерію необоротного активу, наявності матеріальної бази (приміщення, співробітників тощо), наказу по відокремленому підрозділу про створення бібліотечного фонду та переліку літератури, що відноситься до бібліотечного фонду. Введення в експлуатацію інших необоротних матеріальних активів здійснюється за типовою формою ОЗ-1, для бібліотечних фондів – допускається введення в експлуатацію на підставі накладної-вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів за типовою формою М-11. Ступінь завершеності робіт за будівельним контрактом визначається за методом вимірювання та оцінки виконаної роботи. Фінансові інвестиції оцінюються за собівартістю придбання. Фінансові активи, придбані в результаті систематичних операцій, визнаються на дату виконання контракту. Облік нематеріальних активів Амортизація нематеріальних активів (крім права постійного користування земельною ділянкою) здійснюється прямолінійним методом. Витрати, пов’язані з отриманням права постійного користування земельною ділянкою, обліковуються у складі нематеріальних активів як право користування майном та не амортизуються. Програмне забезпечення, створене (придбане) для забезпечення господарської діяльності, яке планується використовувати більше року, відноситься до нематеріальних активів (група «Авторське право та суміжні з ним права»).

Про структуру та основні функції "двуйки" свідчить цікавий цілком таємний документ, здобутий в той період українськими розвідниками у Варшаві. Центральний апарат польської військової розвідки складався з таких відділень: організаційного, облікового, агентурного, паспортного, оборонного й пресового. Організаційне відділення координувало роботу розвідувальних підрозділів військових з'єднань й окремих розвідувальних груп і осередків за кордоном. Воно ж виробляло інструктивні документи, котрі містили в собі пріоритетні завдання для осередків розвідувальної інфраструктури, вело збір й обробку інформації, яка надходила від розвідувальної мережі. Саме в цьому відділенні вівся персональний облік агентури, її інструктаж, вирішувалися питання про професійну придатність розвідників, їх відправку за кордон, а інколи, в разі потреби, і про ліквідацію [567]. Функції аналітичного центру польської військової розвідки виконувало облікове відділення. Воно обробляло всі відомості про стан збройних сил, політичну ситуацію, економіку зарубіжних країн

1. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

2. Організація облікової політики підприємства

3. Формування облікової політики підприємства

4. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

5. Національна політика СРСР в роки перебудови

6. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення
7. Основні засади зовнішньоекономічної політики України
8. Основні напрямки зовнішньої політики України

9. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

10. Ринок праці, політика зайнятості, відтворення робочої сили

11. Процентна політика комерційного банку

12. Інформаційна політика України

13. Гендер і сучасна ідеологія та політика.

14. Ціна і цінова політика планування ціни. Мета цінової політики і її роль у маркетингу

15. Основні інструменти грошово-кредитного регулювання економіки - процентна політика

16. Інвестиційна політика банків в Україні

Пистолет с мыльными пузырями "Batman", 45 мл (свет, звук).
Что может быть веселее, чем устроить мыльное шоу с пузырями или мыльные перестрелки, обстреливая своих соперников каскадом маленьких
371 руб
Раздел: С выдувателями, на батарейках
Деревянная игрушка "Металлофон".
Каждая нота на металлофоне имеет свой цвет. Ударяя по разным пластинкам палочкой, ребенок извлекает разные звуки, складывает их в ритмы и
339 руб
Раздел: Ксилофоны, металлофоны
Глобус Земли, физико-политический, рельефный с подсветкой, 250 мм.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. На карту глобуса нанесены страны мира, названия городов и другая
908 руб
Раздел: Глобусы

17. Державна політика в галузі охорони праці

18. Облікові регістри

19. Релевантність облікової інформації та її вплив на прийняття управлінських рішень

20. Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ "Васильківське"

21. Економіко- і політико-географічне положення України

22. Аналіз змісту та політико-правових наслідків конституційної реформи 2004 року
23. Механізми реалізації державної інноваційної політики в регіоні
24. Принципи розробки та оцінки державної політики України

25. Вищі державні службовці та політико-адміністративні стосунки

26. Аналіз методів автоматизації обробки облікової інформації

27. Розробка облікової системи організації на прикладі Microsoft Access

28. Зовнішня політика Англії у XVI-XVIII столітті

29. Зовнішня політика Німеччини в 30-х рр. ХХ ст.

30. Зовнішня та внутрішня політика Філіпа IV Красивого

31. Маргарет Тетчер та її політика в історії Великобританії

32. Мусульманське право (шаріат). Політика Ф. Рузвельта

Полотенце вафельное "Сластена полосатка", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Сластена полосатка". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне.
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Средство для мытья посуды Finish "All in 1 Max", в посудомоечных машинах таблетки, 65 штук.
Таблетки идеальны для использования на коротких циклах - таблетки быстро растворяются. Таблетки не нужно разворачивать! Специальные
880 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Шкатулка для ювелирных украшений, 13x13x6 см, арт. 84412.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
832 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

33. Нова економічна політика: суть, значення, уроки

34. Особливості зовнішньої політики Римської імперії в І–ІІ ст. нашої ери

35. Політика А. Гітлера

36. Проведення Польщею політики асиміляції та фальсифікації щодо українців

37. Торговельна політика більшовиків в першій половині 20-х років ХХ ст.

38. Внутрішня політика Людовіка IX Святого
39. Внутрішня і зовнішня політика Ярослава Мудрого
40. Аналіз товарної інноваційної політики ЗАТ Хлібозавод "Салтівський"

41. Аналіз цінової політики ВАТ "Фармак"

42. Асортиментна політика підприємства

43. Маркетингова товарна політика

44. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

45. Удосконалення маркетингової політики на ПП "Конекс"

46. Формування маркетингової товарної політики підприємства (на прикладі ВАТ "Рівне-Льон")

47. Ціноутворення та цінова політика підприємства

48. Глобалізація сучасного світу – провідна тенденція світової політики

Доска магнитно-маркерная, 60x90 см.
Размер: 60х90 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Улучшенный алюминиевый профиль. В
1503 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Портфель "Megapolis", А4, 12 отделений, серый.
Используется для хранения и транспортировки большого колличества документов, сгруппированных по темам. Закрывается на надёжный пластиковый
517 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Шкатулка-фолиант "Девочка с котенком", 26x17x5 см.
Шкатулка-фолиант выполнена в виде старой книги. Обложка шкатулки выполнена из текстиля. Такая шкатулка послужит оригинальным, а главное,
651 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные

49. Державна політика стимулювання зайнятості

50. Здобутки і проблеми зовнішньої політики України на сучасному етапі

51. Коммунітарна регіональна економічна політика в Європейському Союзі

52. Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії

53. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС

54. Торговельна політика розвинутих країн
55. Валютна політика України
56. Кадрова політика

57. Регламентація діяльності облікових працівників

58. Головні тенденції розвитку політики в сучасних умовах

59. Діалектика і проблеми взаємин людини і політики

60. Економічні чинники регіональної політики в Україні

61. Зовнішня політика країн балтії в контексті розширення ЄС та НАТО

62. Людина як суб’єкт і об’єкт політики

63. Місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства

64. Природа політики

Крем-гель для купания "Sanosan", 200 мл.
Разработан специально для детей с первых дней жизни. Содержит оливковое масло и молочный протеин, которые питают и смягчают кожу.
317 руб
Раздел: Гели, мыло
Гель для стирки детского белья "Cotico", 2 литра.
Гель для стирки детского белья предназначен для использования в стиральных машинах любого типа и ручной стирки. Подходит для белья грудных
314 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Глобус политический на подставке из пластика диаметром 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет
554 руб
Раздел: Глобусы

65. Політика великих держав на Близькому Сході

66. Політика та соціальний конфлікт

67. Політика, як суспільне явище

68. Влада як найважливіший атрибут політики

69. Аналіз стану соціальної політики в Україні

70. Демографічні процеси та демографічна політика в сучасному суспільстві.
71. Політика трудової зайнятості інвалідів
72. Розвиток соціальної політики по відношенню жінок Ірану

73. Соціальна політика

74. Соціальна політика та соціальне партнерство

75. Митна політика

76. Митна політика України на сучасному етапі

77. Особливості проведення в життя митної політики

78. Проблема громадянської свободи у політико-правовій теорії Вольтера

79. Бюджетна політика держави

80. Грошово-кредитна політика

Рюкзак "Стрит", черный.
Практичный рюкзак с универсальным дизайном подойдет для тех, кто в первую очередь ценит комфорт и сохранность своих вещей. Станет надежным
330 руб
Раздел: Без наполнения
Комплект детского постельного белья 1.5 "Принцесса".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Подушка для автокресел, детская "Roxy" от 1 до 3 лет.
Детские подушки-рогалики обеспечивают комфортный сон в автомобильном путешествии. Удобная форма рогалика поддерживает шею и не позволяет
391 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки

81. Грошово-кредитна політика Франції. Грошова система СРСР

82. Дивідендна політика підприємства, фінансова звітність про власний капітал корпорацій

83. Сутність бюджетної політики та аналіз її основних напрямків в сучасних умовах

84. Фінансова діяльність та політика держави

85. Фінансова політика та бюджетний процес

86. Вплив податкоавої політики на діяльність підприємства
87. Амортизаційна політика на підприємстві
88. Антиінфляційна державна політика

89. Вплив елементів фіскальної політики на формування бюджету України

90. Державна політика розвитку малого та середнього підприємництва

91. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Державна інноваційна політика

92. Інноваційна політика

93. Механізм фіскальної політики держави

94. Особливості антиінфляційной політики у США

95. Політика економічного зростання. Економічна кон’юнктура

96. Промислова політика держави

Подставка для украшений Jardin D'Ete "Нежная сирень".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
967 руб
Раздел: Подставки для украшений
Умные кубики. Силуэты. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики «Силуэты» — это универсальный набор для развития дошкольника. В процессе игры он учится конструировать, систематизировать,
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Мел круглый "White Peps", 100 штук, белый.
Высококачественный мел из карбоната кальция. Для детского творчества и школы. Не крошится. Технология «меньше пыли». Круглая форма
445 руб
Раздел: Мел

97. Фіскальна політика держави, її особливості в трансформаційній економіці України

98. Фіскальна політика як інструмент стабілізації

99. Облік розрахунків з персоналом на ДП "Кривбасшахтозакриття"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.