Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Аналіз витрат на виробництво ДАТ "Придніпровські магістральні нафтопроводи"

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

ЗмістВступ Розділ 1. Теоретичні аспекти формування витрат підприємства 1.1 Економічна сутність і зміст витрат на виробництво продукції 1.2 Групування витрат за статтями калькуляції 1.3 Політика управління витратами 1.4 Розрахунок витрат за техніко-економічними факторами (умовами) Розділ 2. Формування витрат на виробництво та їх вплив на фінансово-господарську діяльність ДАТ “Придніпровські магістральні нафтопроводи” 2.1 Загальна організаційно-економічна характеристика та оцінка фінансового стану підприємства 2.2 Аналіз динаміки виконання плану за показниками собівартості послуг 2.3 Аналіз собівартості за калькуляційними статями витрат Розділ 3. Шляхи вдосконалення формування витрат на підприємстві 3.1 Виявлення внутрішніх резервів економії матеріальних і паливно-енергетичних ресурсів 3.2 Вдосконалення формування витрат виробництва в ДАТ “Придніпровські магістральні нафтопроводи” Висновки Список використаної літератури Вступ Перехід виробництва на ініціативний шлях розвитку передбачає прискорення темпів економічного росту, посилення режиму економії і ресурсозбереження. Важливе значення відіграє науково-обгрунтований облік витрат виробництва, що формує інформацію про використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, собівартості виробництва і реалізації, а в кінцевому результаті показники ефективності роботи підприємства і об’єднань. Управління витратами на виробництво і калькулювання собівартості продукції та робіт має найбільшу специфіку в зв’язку з особливостями технології виробництва на підприємствах різних галузей і підгалузей промисловості. Поряд з необхідністю вивчення загальних завдань організації і методології обліку і калькулювання собівартості в промисловості виникає суттєва необхідність засвоєння тих особливостей формування затрат, розподілу комплексних витрат, прийомів і способів калькулювання собівартості робіт, які визначаються галузевими факторами. Мета управління витратами і калькулювання собівартості продукції, робіт полягає в своєчасному, повному і достовірному визначенні фактичних витрат, пов’язаних з виробництвом і збутом продукції, виконання робіт, визначенні фактичної собівартості окремих видів і всієї продукції, робіт, контролі за використанням ресурсів і грошових коштів. Виявлення можливих відхилень від встановлених норм, причин, винуватців цих відхилень повинно задовольнити потреби оперативного управління виробництвом. Як показує практика багато теоретичних і практичних проблем залишаються невирішеними. Все вище вказане підтверджує актуальність вибраної теми даної курсової роботи, метою якої є вивчення організації та методології формування витрат на виробництво в сучасних ринкових умовах. Методологічною основою вивчення є постанови законодавчої і виконавчої влади України з питань виходу промисловості з економічної кризи та підвищення рівня виробництва. Вихідними даними для дослідження були взяті дані підприємства, плани, дані обліку, звітні показники та установчі документи. Метою написання роботи є дослідження особливостей формування витрат підприємства та виявлення їх впливу на фінансово-господарську діяльність підприємства.

Об’єктом дослідження обрано ДАТ “Придніпровські магістральні нафтопроводи”. Для досягнення поставленої мети поставлені наступні задачі: дати загальну характеристику теоретичних основ формування витрат підприємства; дати оцінку фінансового стану підприємства – ДАТ “Придніпровські магістральні нафтопроводи”; відобразити особливості формування витрат на досліджуємому підприємстві, навести основні статті витрат, визначити їх вплив на фінансово-господарську діяльність ДАТ “Придніпровські магістральні нафтопроводи”; на основі аналізу нормативних документів висвітлити проблеми формування витрат, розробити та запропонувати шляхи вдосконалення калькулювання собівартості продукції, робіт, послуг. При виконанні дослідження були використані різноманітні методи економічного аналізу: графічний, статистичного спостереження, середніх та відносних величин, вибірковий, обробки рядів динаміки, простих та комбінаційних групувань, взаємозв’язків та інші. Розділ 1. Теоретичні аспекти формування витрат підприємства 1.1 Економічна сутність і зміст витрат на виробництво продукції Собівартість промислової продукції (робіт, послуг) - це виражені в грошовій формі поточні витрати підприємства на її виробництво і збут. Витрати на виробництво утворюють виробничу собівартість, а витрати на виробництво і збут - повну собівартість продукції, робіт та послуг . Витрати на виробництво валової продукції (чи собівартість валової продукції) характеризують витрати поточного періоду (року, кварталу, місяця) на виробництво промислової продукції (робіт, послуг). Важливим є своєчасне, повне і достовірне визначення фактичних витрат, пов'язаних з виробництвом і збутом продукції, обчислення фактичної собівартості окремих видів та всієї продукції, а також контроль за використанням матеріальних, трудових та грошових ресурсів. Дані про витрати використовуються для оцінки та аналізу виконання планових показників, визначення результатів діяльності структурних підрозділів та підприємств в цілому, фактичної ефективності організаційно-технічних заходів, спрямованих на розвиток та удосконалення виробництва, для планово-економічних та аналітичних розрахунків. У зв'язку з цим повинно бути забезпечене повне зіставлення планових та звітних даних щодо складу і класифікації витрат, об'єктів і одиниць калькулювання, методів розподілу витрат за планованими (звітними) періодами. Витрати на виробництво класифікуються за такими ознаками (див.табл. 1.1) . Таблиця 1.1 Класифікація витрат на виробництво № зп Ознаки Витрати 1 За місцем виникнення витрат Витрати виробництва, цеху, дільниці, служби 2 За видами продукції, робіт, послуг Витрати на вироби, типові представники виробів, групи однорідних виробів, одноразові замовлення, валову, товарну, реалізовану продукцію 3 За видами витрат Витрати за економічними елементами, витрати за статтями калькуляції 4 За способами перенесення вартості на продукцію Витрати прямі, непрямі 5 За ступенем впливу обсягу виробництва на рівень витрат Витрати умовно-змінні, умовно-постійні 6 За календарними періодами Витрати поточні, одноразові Залежно від характеру та призначення виконуваних процесів виробництво поділяється на: основне, допоміжне і непромислове господарство.

До основного виробництва належать, цехи, дільниці, що беруть безпосередньо участь у виготовленні продукції. Допоміжне виробництво призначене для обслуговування цехів основного виробництва: виконання робіт по ремонту основних фондів, забезпечення інструментом, запасними частинами для ремонту устаткування, різними видами енергії, транспортними та іншими послугами. До нього належать ремонтні цехи, експериментальні, енергетичні, транспортні та інші підрозділи. Усі витрати на виробництво включаються до собівартості окремих видів продукції, робіт і послуг (у тому числі окремих виробів, виготовлених за індивідуальними замовленнями) чи груп однорідних виробів. До прямих витрат належать витрати, пов'язані з виробництвом окремих видів продукції (на сировину, основні матеріали, покупні вироби і напівфабрикати тощо), які можуть бути безпосередньо включені до їх собівартості. До непрямих витрат належать витрати, пов'язані з виробництвом кількох видів продукції (витрати на утримання та експлуатацію устаткування, загальновиробничі, загальногосподарські витрати), що включають до собівартості за допомогою спеціальних методів. Непрямі витрати утворюють комплексні статті калькуляції (тобто складаються з витрат, що включають кілька елементів), які відрізняються за їх функціональною роллю у виробничому процесі. До умовно-змінних витрат належать витрати, абсолютна величина яких зростає із збільшенням обсягу випуску продукції і зменшується із його зниженням. До умовно-змінних витрат належать витрати на сировину та матеріали, покупні комплектуючі вироби, напівфабрикати, технологічне паливо і енергію, на оплату праці працівників, зайнятим у виробництві продукції (робіт, послуг), з відрахуванням на соціальні заходи, а також інші витрати. Умовно-постійні - це витрати, абсолютна величина яких із збільшенням (зменшенням) випуску продукції істотно, не змінюється. До умовно-постійних належать витрати, пов'язані з обслуговуванням і управлінням виробничою діяльністю цехів, а також витрати на забезпечення господарських потреб виробництва. Витрати, що включаються до собівартості продукції (робіт, послуг), групуються за такими елементами: матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи; амортизація основних фондів та нематеріальних активів; інші витрати. Це групування е єдиним для всієї промисловості.1.2 Групування витрат за статтями калькуляції Витрати, пов'язані з виробництвом і збутом (реалізацією) продукції (робіт, послуг), під час планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) групуються за статтями: - матеріальні витрати (сировина та матеріали, покупні комплектуючі вироби, напівфабрикати, роботи і послуги виробничого характеру сторонніх підприємств та організацій; паливо і енергія на технологічні цілі; зворотні відходи (вираховуються); - оплата праці (основна заробітна плата; додаткова заробітна плата); - відрахування на соціальне страхування; - медичне страхування; - витрати на утримання та експлуатацію устаткування; - інші виробничі витрати (МШП, витрати на відрядження, роз’їздний характер робіт, послуги зв’язку, тимчасова непрацездатність за рахунок підприємства).

Так оно, естественно, и вышло, и Лариса отправила её в райцентр. Руслан «околачивался» всё лето где-то тоже там, став уже настоящим беспризорником. Теперь на каждые выходные я беру Аню к себе, и она так привыкла ко мне, что не хочет обратно возвращаться. Когда я веду её к матери, она плачет и просит остаться со мной. Как же мне нужно забрать Аню от них, дать ей хорошее воспитание, чтобы можно было гордиться ею, как своими старшими детьми. Мне бы хотелось быть с ней всегда вместе, и она ко мне очень привязалась. Ане нужно постоянное внимание, планомерное ежедневное воспитание, любовь матери, наконец. А вот всего этого она, к сожалению, как раз и не видит, а после выходных, проведенных со мной, не хочет возвращаться туда. Когда я везу или несу её домой, она мне тихонько шепчет: «Папа, я не хочу к маме». А в этот понедельник, проснувшись, Аня разревелась: «не хочу к маме», и всё. Мне долго пришлось её уговаривать, что скоро она пойдёт в садик, там будет целыми днями с ребятишками, а выходные будет со мной. Ане очень хочется в садик, и я решил обязательно её туда оформить, хотя это и проблематично

1. Аналіз витрат виробництва i збуту продукції

2. Підвищення ефективності магістральних газопроводів на пізній стадії експлуатації

3. Аналіз виробництва зернових культур та резерви його збільшення на прикладі СТОВ “Колос” Христинівського району

4. Аналіз виробництва продукції, робіт і послуг

5. Витрати виробництва в короткостроковому та довгостроковому періодах розвитку підприємства

6. Витрати виробництва
7. Аналіз ефективності і облік витрат на виробництво овочів відкритого ґрунту
8. Аналіз продуктивності праці та її оплати в промислових виробництвах

9. Економіко-статистичний аналіз і шляхи підвищення ефективності виробництва соняшника в СООО ім. "Суворова" Луганської області

10. Облік витрат і виходу продукції промислових виробництв та калькуляція їх собівартості

11. Екологічний аналіз виробничої діяльності заводу ГТВ ЗАТ "Росава" в м. Біла Церква при промисловому виробництві продукції

12. Аналіз впливів на суму витрат підприємства

13. Аналіз доцільності виробництва фотосторожа з пульсуючим променем

14. Аналіз загальної рівноваги та дослідження ефективності виробництва в ринковій економіці

15. Аналіз інтелектуального капіталу як фактору сучасного виробництва

16. Аналіз обсягу виробництва продукції (надання послуг)

Настольная игра "Паника в лаборатории".
Подопытные амёбы разбежались во все стороны, срочно нужно найти их! Все игроки одновременно ищут беглянок по особым приметам — форме,
862 руб
Раздел: Карточные игры
Набор лаков для ногтей, 8 штук, арт. Т11204.
Новинка весеннего сезона - волшебный Лак Lucky. Что может быть лучше, чем накрасить ногти ярким лаком? Конечно, красить и перекрашивать их
736 руб
Раздел: Косметика для девочек
Пистолет высокого давления, 375 серии для минимоек от 70 до 230 Атм.
Пистолет высокого давления ЗУБР 70410-375, предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Регулировка выхода пены. Рассчитан на
753 руб
Раздел: Мойки высокого давления

17. Методи визначення функції витрат та аналізу ризиків. Метод Монте-Карло

18. Магия как культурное явление, ее разновидности и смысл

19. Александр Блок. Жизнь и творчество. Влияние творчества Блока на поэзию Анны Ахматовой

20. С. Есенин "Анна Снегина"

21. "Реквием" Анны Ахматовой

22. Анна Андреевна Ахматова
23. Анна Герман
24. Исторические даты IX - XX век

25. Важнейшие даты и события истории России

26. Какую дату считать днем рождения ребенка ?

27. Ресурси виробництва

28. Зарождение магии и ее отражение в монотеистических религиозных системах на примере Христианства

29. МЕТОДИКА АУДИТА ЗАТРАТ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ (МЕТОДИКА АУДИТУ ВИТРАТ ПIДПРИEМСТВ ТОРГIВЛI НА МАТЕРIАЛАХ СП "ПОЛIСЕРВIС")

30. Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку

31. Анна, жена Иоанна III Ватаца, и ее время

32. Важнейшие даты в истории США

Магнитная азбука. Жукова Н.С.
В новом издании знаменитой «Магнитной азбуки» букв стало еще больше. И еще увеличилось количество строк на магнитном мольберте-доске. А
649 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Качели.
Летом на даче не обойтись без качелей! Качели можно подвесить с помощью специального каната. Качаться на качалях - полезное для здоровья
346 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Набор маркеров-текстовыделителей "Boss Original Pastel", 4 цвета.
Набор текстовыделителей — классика в пастельных тонах, ориентированный на течение в индустрии моды. Выполненный в спокойной цветовой
535 руб
Раздел: Текстовыделители

33. Берлин, даты с 1815 по 1849 года

34. Даты по истории

35. Отличное пособие по датам по истории ВОВ

36. Екатеринбург: памятные даты (1917-1998)

37. Древняя Русь и Франция в XI веке судьба русской царевны Анны Ярославны

38. Таблиця дат з історії (1917-21)
39. Жаворонок. Ануй Жан
40. Технологічний процес виробництва кисломолочних напоїв

41. Содержание искусства Древнего Египта: сюжетный круг, религия, культ, мифология, магия

42. Аналіз картини І.К. Айвазовського «Буря».

43. Анна Зегерс. Антифашистская направленность ее произведений

44. «Романность» лирики Анны Ахматовой

45. Тема Родины в поэзии Анны Ахматовой

46. Особенности поэтического мира Анны Ахматовой

47. О поэме Сергея Есенина "Анна Снегина"

48. Влияние творчества Блока на поэзию Анны Ахматовой

Набор цветных карандашей "Noris Club", акварельные, 36 цветов, с кистью.
Детские цветные акварельные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное
859 руб
Раздел: Акварельные
Мозаика.
50 фишек. Размер поля: 24 х 35 см. Размер фишки: 40 х 45 х 14 мм. Материал: полипропилен.
450 руб
Раздел: Пластмассовая
Блюдо для блинов "Спелая смородина", 24,5x28x3 см.
Блюдо для блинов. Размер: 24,5x28x3 см. Материал: фарфор.
619 руб
Раздел: Прочее

49. С. Есенин. "Анна Снегина"

50. Поэма "Реквием" Анны Ахматовой как выражение народного героя

51. Роман "Анна Каренина"

52. Анна Ахматова

53. Л.Н. Толстой. Роман Анна Каренина

54. Ана
55. "Поэма без героя" Анны Ахматовой
56. Анна Ахматова

57. Маркетинговий аналіз ситуації

58. Магия Трех Сил или о правильном целепостроении

59. Аналіз та удосконалення оперативного управління

60. Зачатия Анны церковь что в углу Китайгородской стены в Москве

61. Науково-технічний прогрес – основа розвитку виробництва

62. Гарри Поттер: посвящение в магию

63. Зловещая магия толпы

64. Колдовство и магия Зигмунда Фрейда

Карандаши художественные "Polycolor", 36 цветов, 36 штук, деревянная коробка.
Высококачественные художественные цветные карандаши в металлическом пенале. Прочный грифель. Яркие цвета. Мягкое письмо и ровное
1692 руб
Раздел: Более 24 цветов
Багетная рама " Violetta", 30x40 см, цвет: золотой.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Кольцеброс "Зайчики".
В наборе 8 колец. Диаметр колец: 12 см.
307 руб
Раздел: Кольцебросы, кегли

65. Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата

66. Друиды: Жрецы и маги кельтов

67. Лечебная магия коми-зырян и коми-пермяков

68. Магия речи

69. Магия и астрология как вненаучные формы познания

70. Аналіз діалогу Платона Гіппій Більший в контексті метафізики.
71. Аналіз праці К.Маркса "Маніфест комуністичної партії"
72. Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста

73. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

74. Аналіз випуску готової продукції та її реалізації

75. Вимірювання національного обсягу виробництва і доходу

76. Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу

77. Затрати виробництва, ціна і прибуток

78. Суспільне виробництво та заробітна плата

79. Технология производства продукции на ЗАО Анит ЛТД

80. ІС фінансового аналізу

Беговел "Moby Kids KidBike", цвет: розовый.
Беговел - велосипед без педалей - помогает ребенку ощутить всю радость от знакомства с миром скорости и научит быстро и весело освоить
1833 руб
Раздел: Беговелы
Вспышка для селфи, белая, 65x35x11 мм (арт. TD 0399).
Не можете и дня прожить не сделав снимок на смартфон? Для тех кто не любит упускать удачные снимки из-за плохого освещения - съемная
462 руб
Раздел: Прочее
Канистра-бочка с навесными ручками, 30 л (диаметр горловины 215 мм).
Канистра изготовлена из прочного пищевого пластика и предназначена для транспортировки и хранения пищевых жидкостей. Изделие безопасно для
496 руб
Раздел: Баки, канистры

81. Економічний аналіз підприємств

82. Аничков мост

83. Порівняльний аналіз механізмів рефінансування комерційних банків

84. Анна Бретонская

85. Анна Ахматова. Северная звезда

86. Анна Австрийская
87. Ванг Ан (Wang An)
88. Анна Алексеевна

89. Анна Васильевна

90. Анна Ярославна

91. Анна Леопольдовна

92. Ахматова Анна Андреевна

93. Ахматова Анна

94. Вмененная дата или об отдельных презумпциях налогового законодательства

95. Облік витрат на оплату праці

96. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

Набор утолщенных фломастеров для декорирования (5 цветов).
Набор фломастеров для декорирования различных поверхностей с металлическим эффектом. Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от
522 руб
Раздел: До 6 цветов
Карандаши цветные "Noris Club. Johanna Basford", 36 цветов.
Количество цветов: 36. Материал корпуса: дерево. Форма корпуса: шестигранный. Твёрдость грифеля: мягкий. Тип карандаша: классический.
837 руб
Раздел: Более 24 цветов
Штора для ванной комнаты (арт. RPE-730016).
Размер: 200х200 см. Материал: полиэстер. В комплекте 12 крючков.
403 руб
Раздел: Занавески

97. Виробництво мінеральних добрив в Україні

98. Даты в истории Украины /Укр./

99. Аналіз вокальних методик другої половини ХХ століття: на прикаді методичного досвіду І. Прянішникова, В. Луканіна, В. Самарцева


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.