Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Внешнее окружение фирмы

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

ПланВступ 2I зміст системного підходу до управління 41.1. Організація як складний і відкритий процес. 51.2. Характеристики зовнішнього оточення. 6II зовнішні фактори прямої дії і їхній вплив на організацію 122.1. Постачальники. 122.2. Конкуренція як фактор прямого впливу. 152.3. Основні типи споживачів з якими працює організація. 162.4. Вплив місцевих органів влади на діяльність організації 17III. характеристика побічних факторів зовнішнього оточення 193.1. Політична стабільність і стан економіки. 193.2. Розвиток науково-технічного прогресу. 223.3. Вплив соціокультурних факторів на організацію. 253.4. Події в інших країнах. 27Висновки: 29Список літератури 32 Вступ Не існує жодної організації, що не мала б зовнішнього оточення і не знаходилася б з ним у стані постійної взаємодії. Успіх будь-якої організації залежить не тільки від факторів діючих всередині організації, але, вирішальним чином, залежить від чинності, зовнішніх по відношенню до організації і діючих у глобальному зовнішньому оточенні факторів. У сьогоднішньому складному світі для досягнення успіху, необхідно розуміти чинність цих зовнішніх змінних. Будь-яка організація потребує регулярного одержання з зовнішнього оточення вихідних продуктів для забезпечення своєї життєдіяльності. При цьому кожна організація повинна віддавати щось у зовнішне оточення в якості компенсації за її існування. Підприємництво, що буде закривати очі на очевидні факти впливу оточення, буде створювати розриви між своєю поведінкою і жорсткими вимогами свого оточення. Як тільки рвуться зв'язки із зовнішнім оточенням, організація гине. Останнім часом у зв'язку з підсиленням і ускладненням конкуренції, а також різким прискоренням процесів змін у навколишньому середовищі організації все більшою мірою вимушені приділяти увагу питанням взаємодії з оточенням, розвивати спроможність адаптації до змін зовнішнього оточення. Метою курсової роботи є вивчення впливу зовнішнього оточення організації на її діяльність. Для досягнення поставленої мети були виконані такі основні задачі: утримання системи підходів до управ-ління, зовнішні фактори прямого впливу і їхній вплив на організацію, характеристика побічних факторів зов-нішнього оточення. Курсова робота складається з вступу, трьох розділів, висновку і списку літератури, що викори-стовується. В першому розділі курсової роботи розглянутий зміст системного підходу до управління. В другому розділі розглянуті зовнішні фактори прямого впливу на організацію. В третьому розділі розглянута характеристика побічних факторів зовнішнього оточення. I Зміст системного підходу до управління Система – деяка цілісність яка складаеться з взаємозалежних частин, кожна з яких вносить свій вклад до характеристики цілого. Управління це складний і динамічний процес, що спрямовується і здійснюється людьми для досягнення поставленої мети. Після того як визначена мета, необ-хідно знайти найбільш ефективні шляхи і засоби їхнього досягнення. Іншими словами, якщо при визначені мети потрібно відповісти на питання: «Чого досягнути?», - слідом за цим потрібно відповісти на питання: «як найбільш раціонально досягнути мети?».

Таким чином, виникає необхідність у формуванні арсеналу засобів, що забезпечують досягнення мети управління. Однім з найважливіших вкладів системного підходу в науку управління, є поява знання про значення зовні-шнього оточення, оскільки підкреслювалась необхідність для керівника розглядати свою організацію як цілісність, що складається з взаємооб’єднаних частин, в свою чергу опутанних зв'язками з зовнішнім світом. Ситуа-ційний підхід дозволив поширити теорію систем за рахунок розробки концепції, згідно з якою найбільш прийнятний в даній ситуації засіб визначається конкрет-ними внутрішніми і зовнішніми факторами, що характе-ризують організацію і впливають на неї відповідним чином. 1.1. Організація як складний і відкритий процес. Кожна організація розглядається як система: - Складна так як вона складається з багатьох систем (виробнича підсистема, фінансова та кадрова і т.і.) - Відкритою системою, частиною ще більшої систе-ми, що зазнає вплив зовнішніх факторів і змушена пристосовуватися до них. Концепція організації як відкритої соціальної сис-теми базується на такому мисленні, згідно з яким вся внутрішня побудова системи управління фірми є ніщо інше, як відповідь на різноманітні за своєю природою впливу з боку зовнішнього середовища організації і деяких інших характеристик її організаційного контексту, також, технології виробництва і якості її людських ресурсів. До такого мислення практики і теоретики управління за рубіжем прийшли в середині 50-х років. Саме в цей час почався прискорений розвиток подій, що, зростая, стали змінювати межі, структуру і динаміку підприєм-ництва. Такі ситуації П. Друкер визначив як «епоху без закономірностей». Більша частина вітчизняних підприємців доки дотримує думки, що вони тримають свою долю у власних руках. Всі проблеми у бізнесі розглядаються як витрати інфляційного періоду економіки і недосконалість законо-давства. Однак це не так. Частина наших підприємців, що професійно зв'язані з зовнішньоторговельною діяльні-стю, почали сприймати і вплив зовнішніх змінних як щось об'єктивне. Реальність розвитку нашої і світової еко-номіки дозволяє сказати, що зміни тривають, та ще такими темпами, що можна з певністю завбачити подальше зростання нестійкості принаймні на 20-25 років вперед. 1.2. Характеристики зовнішнього оточення. В практиці діяльності організацій має місце складна взаємодія і вплив змінних елементів організації на фактори зовнішнього середовища. Очевидно, що кожний окремо розглянутий фактор буде впливати на різноманітні організації по-різному. Досить часто вони утворюють своєрідну «цепну реакцію», при якій чинність одного фактору утворить «кола на воді», викликаючі активність інших факторів. Такі дії факторів зумовлені їхніми загальними характеристиками. Виділяють чотири основні характери-стики зовнішнього оточення: . Взаємопов’язаність факторів зовнішнього оточення; . Складність зовнішнього оточення; . Рухливість оточення; . Невизначеність зовнішнього оточення. Взаємопов’язаність факторів зовнішнього оточення – це рівень чинності, з якої зміна одного фактору впливає на інші фактори.

Тако ж, як зміна будь- якої внутрішньої змінної може відбитися на іншій, зміну одного фактору оточення може зумовлювати зміна інших. Прояв цієї характеристики можна проілюструвати на прикладі ситуації, в якій опинилися підприємства України після 1991 року. Політичне проголошення суверенітету держави створили ситуацію, при якій політичні фактори виявили сильний вплив на загальний економічний стан підприємств України. Зростання Цін на энергоносії (особливо на нафту), монополія Росії на її поставку притягли за собою загальне підвищення цін на всіх види продукції. Різке відставання рівня заробітної плати від рівня цін сильно відбилося на купівельній спроможності населення. Готова продукція виявилася замість споживчих ринків на складах підприємств. Неразумна державна податкова і кредитно-фінансова політика створила затори в фінансових артеріях. Підприємства позбулися оборотних коштів і стимулів до підвищення продуктивності праці. Відбувся спад виробництва. До цього можна було б додати і цілий ряд інших факторів, але достатньо і цих прикладів, щоб показати складну систему взаємопов’язаності зовнішнього оточення і їхнього сильного впливу на діяльність підприємств. Факт взаємопов”язвності не має державних меж і має особливе значення для світового ринку. Фахівці ввели поняття «хаотичних змін» для опису зовнішнього середовища 80-х років, що характери-зується ще більш швидкими змінами і більш сильною взаємопов’язанністю. Эмери і Трист вказують, що «виживання стає вирішальним чином зв'язаним з рівнем знань організації про її оточення. Складність зовнішнього оточення – кількість факторів, на що організація зобов'язана реагувати, а також рівень вариативности кожного фактору. Різні організації здійснюють свою діяльність у різних оточеннях. Так, одні організації мають весь набір факторів зовнішнього оточення, а інші тільки певну частину їх. Наприклад підприємство, що випускає продукцію за державним замовленням і що використовує всього декілька вхідних матеріалів, працює у крупному місті з надлишком необхідної робітничої чинності, застосовує нову технологію, має нескладне зовнішнє оточення. У іншого підприємства, що випускає продукцію широкого споживання, ринки збуту конкурентні. На підприємство діє весь набір державних постанов і профспілкових договорів. Для випуску продукції вико-ристовується декілька швидкозмінних технологій. Ці підприємства мають дуже складне зовнішнє оточення. За показниками різноманітності (вариативности) факторів в більш складних умовах буде знаходиться організація, що використає численні і різні технології, що зазнають більш швидкий розвиток, ніж організація, якої все це не стосується. Рухливість оточення – це швидкість, з якої відбуваються зміни в оточенні організації. Оточення організацій змінюється зі зростаючою швидкістю. Хоч ця тенденція і є загальної, є організації, навколо яких зовнішнє оточення особливо рухоме. Наприклад, швидкість зміни технології і параметрів конкурентної боротьби в електронній, хімічній і фармацевтичній промисловості вище, ніж в машинобудуванні, вироб-ництві запасних частин до автомобілів і кондитерської промисловості.

Так, у рядового сотрудника фирмы мнение о ее работе может быть иным, чем у менеджера среднего звена или у клиента. Поэтому важно выработать единые критерии оценки, которые соответствуют основным функциям организации социальной, финансовой, функции получения дохода и др. 5.PРазработка и развитие стратегического планирования: определение новой политики и образа новой деятельности. Это заключительная стадия формирования стратегического менеджмента. Здесь внимание акцентируется на соответствии основной деятельности организации ее культурной миссии, вырабатывается система представлений о новой политике, направлениях будущей деятельности. Этому способствует аналитическая работа, проведенная на предыдущих стадиях, в процессе которой: сформировалось понимание, насколько организация успешно реализует задачи деятельности; получена исчерпывающая информация о факторах внешнего воздействия, которая позволяет судить о том, насколько организация успешно адаптировалась к условиям внешнего окружения; осознана новая стратегия деятельности на основе правильного выбора возможных альтернатив новой политики; получено представление о сильных и слабых сторонах в деятельности организации, основанное на анализе реализации ее основных функций, понимание сильных и слабых аспектов новой политики организации

1. Міжнародне маркетингове середовище і його складові частини. Порівняльна характеристика прямого і непрямого експорту як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

2. Дослідження зовнішнє-економічного ринку чорних металів

3. Зовнішній та внутрішній аудит

4. Використання інтерфейсу Centronics для керування зовнішніми пристроями

5. Місце зовнішніх міграцій населення в Донбасі у відновленні і формуванні його трудових ресурсів у 1943 - 1951 роки

6. Стратегії виходу на зовнішній ринок
7. Вихід компанії на зовнішній ринок
8. Торгово-посередницькі операції в зовнішній торгівлі. Сутність і принципи факторингу

9. Особливості зовнішніх торгівельних відносин у Полтавській області

10. Внутрішнє та зовнішнє середовище організації

11. Мурування зовнішніх стін з бетонних каменів з облицюванням цеглою

12. Аналіз фінансової стійкості підприємства в умовах обмеженості зовнішніх джерел фінансування

13. Організація діяльностї зовнішньоторговельної фірми ЗАТ Шпалерна фабрика "Едем", м. Дніпропетровск

14. Організація діяльностї зовнішньоторговельної фірми ТОВ "L’Oreal Ukraine"

15. Внешняя задолженность государства. Пути повышения пользы

16. Воздействие внешних факторов на ферментативную систему человека

Ножницы для школьного возраста.
Поддерживают моторные способности детей. Идеальны для маленькой детской руки, пригодны для правшей, а также и для левшей. Ножницы для
317 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Мягкая магнитная мозаика "Забавные животные", 4+, 5 цветов.
Мягкие бархатистые детальки пяти ярких цветов и разнообразных форм и размеров с обратной стороны снабжены плоским магнитным слоем. В
379 руб
Раздел: Магнитная
Пакеты фасовочные в евроупаковке, 25х40 см (1000 штук), 10 мкм.
Пакеты фасовочные из пищевого полиэтилена низкого давления, используется для фасовки, хранения и перевозки пищевых и непищевых
481 руб
Раздел: Пакеты для продуктов

17. Великобритания (расширенный вариант реферата 9490)

18. Экономическая сказка-реферат "НДС - вражья морда" или просто "Сказка про НДС"

19. Общественные блага. Внешние эффекты и их государственное регулирование

20. Основные направления внешней политики республики Беларусь

21. Внешняя политика Советского государства в канун и в годы второй мировой войны

22. Внешняя политика Петра I
23. Внешняя политика СССР в XX веке
24. Внутренняя и внешняя культура

25. Реферат перевода с английского языка из книги “A History of England” by Keith Feiling

26. Екатерина II и ее ближайшее окружение

27. Внешняя политика России в XVII, XVIII и XIX вв.

28. Внешняя политика России XVIII в.

29. Внешняя политика СССР в 20-30 гг.

30. Даниил Галицкий и его внутренняя и внешняя политика (Данило Галицький - його внутрЁшня та зовнЁшня полЁтика)

31. Царствование Николая I: внутренняя и внешняя политика

32. Международные отношения и внешняя политика Советского Союза в 20-е - 30-е годы

Подушка "Verossa" (заменитель лебяжьего пуха), 70х70 см.
Одеяла и подушки торговой марки Verossa с инновационным наполнителем из микроволокна — искусственный лебяжий пух - обладают всеми
1068 руб
Раздел: Размер 70х70 см
Стул детский "Малыш-1".
"Малыш №1" - маленький, компактный удобный стульчик для малыша. Он изготовлен из натуральных материалов и покрыт нетоксичным,
853 руб
Раздел: Стульчики
Этикетка самоклеящаяся, А4, 24 этикетки, 70х37 мм, белая, 100 листов.
Размер этикетки: 70х37 мм. 24 этикетки на листе А4 формата. Плотность бумаги: 70 г/м2. Верхнее и нижнее поле (отступ от края листа до
660 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

33. Внешняя и внутренняя политика СССР накануне немецко-фашистской агрессии. Причины поражения Красной Армии на начальном этапе войны

34. Внешние устройства ПК. Функциональные возможности. Основные характеристики. Обмен информацией

35. Организация внешних файлов и работа с ними

36. Субъект преступления ("подновлённая" версия реферата 6762)

37. Внешняя политика СССР в предвоенные годы (30-40ые гг.)

38. Внешняя политика и деятельность КГБ при Ю.В. Андропове
39. Восточное направление внешней политики М.С. Горбачева
40. Внешняя политика СССР накануне 2-й мировой

41. Основные задачи, принципы и направления внешней политики Республики Казахстан

42. Внутренняя и внешняя политика Японии в послевоенные годы

43. Внешняя политика в годы правления Петра I. Северная война

44. Внешняя политика и решение глобальных проблем современности

45. Внешняя политика Финляндии 1945-2000 гг.

46. Расчет внешних скоростных характеристик двигателя внутреннего сгорания

47. Психология труда (Обзорный реферат по психологии труда)

48. Система дистанционного контроля акустического окружения (шумомер)

Набор бутылочек для кормления Avent "Natural" (2 штуки по 260 мл), от 1 месяца.
Бутылочка помогает легче совмещать грудное вскармливание и кормление из бутылочки. Благодаря инновационному дизайну малышу теперь легче
916 руб
Раздел: Бутылочки
Скетчбук. Гарри Поттер. Хогвартс.
Да начнется магия! Новые скетчбуки прямиком из величайшей вселенной Гарри Поттера! Откройте магический блокнот для рисования, и он станет
322 руб
Раздел: Блокноты художественные
Асборн - карточки. Тренируем зрение.
Набор карточек «Тренируем зрение» создан при поддержке ведущих офтальмологов специально для профилактики утомляемости глаз,
389 руб
Раздел: Прочие

49. Работа Эйнштейна над внешним фотоэффектом

50. "Русский Тарзан" (реферат о российском пловце Александре Попове)

51. Реферат по статье П. Вайнгартнера «Сходство и различие между научной и религиозной верой»

52. Погашение внешнего государственного долга

53. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

54. Внешняя торговля России со странами с развитой рыночной экономикой
55. НАФТА как проявление интеграционных процессов в североамериканском регионе во внешней политике Канады
56. Сущность и содержание возможных стратегий выхода на внешний рынок

57. Проблемы внешней задолженности Российской Федерации

58. Проблема внешнего долга России

59. Шпаргалки по Внешне-экономической деятельности (СПбГПУ)

60. Внешняя торговля товарами Южной Кореи

61. Реферат по информационным системам управления

62. Анализ внешней и внутренней среды организации

63. Внешний облик деловой женщины, требования к рабочему месту. Сувениры и подарки в деловой сфере

64. Анализ внешних и внутренних связей на предприятии на примере ОАО "Ивантеевский трикотаж"

Папка для труда, А4.
Формат листов: А4. Материал: картон, текстиль. Товар в ассортименте, без возможности выбора! На фото представлен не весь ассортимент товара!
366 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Карандаши цветные "Lyra Groove Slim", 12 цветов + точилка.
Карандаши с эргономичным захватом по всей длине. Диаметр грифеля 3,3 мм! Точилка. Уникальные карандаши с канавками! Запатентовано! Научите
540 руб
Раздел: 7-12 цветов
Набор чехлов для путешествий "Бон вояж".
В набор чехлов для путешествий входит 5 чехлов различного размера и назначения, в которые можно положить любые вещи, которые пригодятся
520 руб
Раздел: Чехлы для одежды

65. Внешнеэкономические (инвестиционные) и некоторые другие внешние связи Санкт-Петербурга

66. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

67. Особенности культуры жизнеобеспечения немцев в условиях иноэтничного окружения (Верхнее Приобье, первая треть XX в.)

68. Внутренняя и внешняя политика России на рубеже веков

69. Внешняя политика России во второй половине ХIХ в.

70. Внешняя политика России во второй половине XIX в.
71. Основные направления внешней политики конца XIX начала XX вв.
72. Внешняя политиа Ивана Грозного

73. Вьетнамский синдром во внешней политике США. Краткий обзор

74. Внешняя политика России при Екатерине II

75. Внешняя разведка США

76. Основные направления внутренней и внешней политики России после 1991 года

77. Внешняя политика Александра I

78. Внешняя политика 60-90 гг. XVIII в.

79. Внешняя политика России первой четверти XIX в.

80. Международное положение и внешняя политика Советского государства

Подушка, с лузгой гречихи, 50x68 см.
Подушка с гречневой лузгой - самая натуральная ортопедическая подушка: она высококачественная, "дышащая", экологична. Размер
690 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Кондиционер для белья BioMio "BIO-SOFT" с экстрактом хлопка и эфирным маслом эвкалипта, 1,5.
BioMio – линейка эффективных средств для дома, использование которых приносит только удовольствие. Уборка помогает не только очистить и
383 руб
Раздел: Ополаскиватели, кондиционеры
Автомобиль-каталка.
Эта симпатичная каталка в виде машинки - первое транспортное средство малыша. Ведь он еще так мал для велосипеда или самоката, а вот
851 руб
Раздел: Каталки

81. Внешняя политика Китая в конце 70-х гг. XXв. - начале XXIв.

82. Внешняя политика Петра I

83. Внешняя политика России в конце 19 века. Заключение франко-русского союза

84. Внешняя политика России во 2 половине 19 века

85. Внешняя политика Франции 1918-1925

86. Внешняя политика при Екатерине Великой
87. Иван III: внешняя и внутренняя политика
88. Особенности внешней политики государства Израиль в период премьер-министерства Бениамина Нетаниягу

89. Семь чудес света - древний мир, средние века и наше время (история цивилизации, реферат)

90. Внешняя разведка и мюнхенский сговор

91. Внешняя политика России в бассейне Тихого океана. Русско-японская война

92. Внешняя политика Германии

93. Внешняя и внутренняя политика СССР

94. Внешняя политика России в конце XVIII века

95. Южноафриканское направление во внешней политике Нидерландов

96. Внешняя память

Карандаши восковые "Jovicolor", с точилкой, 16 цветов.
Первые восковые мелки для малыша. Диаметр: 12 мм. Длина: 75 мм. Утолщенная форма корпуса специально создана для маленьких детских ладошек.
408 руб
Раздел: Восковые
Настольная игра "Скоростные колпачки".
Настольная игра "Скоростные колпачки" - быстрая и очень веселая игра для детей и взрослых! Каждый игрок получает по пять
1479 руб
Раздел: Карточные игры
Копилка "Банкомат", синяя.
Забавная электронная игрушка - копилка выполнена в виде банкомата. Распознаёт номинал Российских монет. Широкий набор функций. Размеры
1919 руб
Раздел: Копилки

97. Внешний вид делового человека

98. реферат

99. Реферат по теме “Человек на войне”


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.