Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Економічна криза в Україні та шляхи її подолання

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Зміст Вступ Розділ 1.Кон’юнктурні коливання економіки та ділові цикли 1.1.Поняття циклічних коливань в економіці 1.2.Криза як один з факторів циклічного розвитку 1.3.Регулювання циклічного розвитку або антикризова політика держави Розділ 2. Аналіз та проблеми вирішення економічної кризи в Україні 2.1.Причини та основні фактори виникнення економічної кризи в Україні 2.2.Динаміка економічних показників в період розвитку ринкових відношень 2.3.Принципи формування стабілізаційної політики держави 1999-2002 рр. Розділ 3. Шляхи подолання економічної кризи в Україні Висновки Список використаної літератури ВступЯк відомо, сучасне суспільство прагне до постійного поліпшення рівня й умов життя, які може забезпечити тільки стійкий економічний ріст. Однак спостереження показують, що довгостроковий економічний ріст не є рівномірним, а постійно переривається періодами економічної нестабільності. Підйоми і спади рівнів економічної активності, що ідуть один за одним прийнято називати діловим чи економічним циклом. Термін “цикл” вживається в біології й інших науках для позначення таких подій, що постійно повторюються, але не обов'язково в однаковому ступені. Тому є всі підстави думати, що рух ділового життя суспільства протікає у формі циклів, сутність яких полягає в наявності повторюваної послідовності змін. Діловий цикл припускає рух трьох величин: обсягу зайнятості, обсягу продукції і рівня цін. В умовах переходу до ринкових відносин в економіці України велике значення грає реформація відносин власності, роздержавлення і поява нових видів власності, що буде сприяти розвитку ринкових відносин, нових видів господарювання, завдяки чому з'явиться можливість перебороти найтяжку економічну кризу, у якій знаходиться Україна. Економічні перетворення в Україні повинні бути націленими на вирішення найважливішого завдання - це радикальні зміни в системі управління економікою як на макрорівні, так і на мікрорівні (рівні підприємств і об'єднань). Зміни на мікрорівні полягають в перебудові організаційної структури управління діяльність підприємств, створенні промислово-фінансових груп, холдингових компаній. Необхідність створення і розвитку нових в Україні форм підприємництва об'єктивно обумовлена потребою підприємств у більш гнучких структурних формах, здатних адаптуватися до швидких змін зовнішнього середовища. Кризові явища в галузях економіки України спричинені недостатнім і несвоєчасним урахуванням змінних умов виробництва, можливостями інтенсифікації, змінами у методах господарювання та іншими причинами. Темпи виробництва почали різко сповільнюватися. А намагання стримати спад виробництва екстенсивними методами не призвело до відповідних результатів, спричинило зменшення фондовіддачі. Відносно високий рівень розвитку економіки України може забезпечити їй економічну незалежність, але за умови конверсії оборотного потенціалу й незалежної економічної оцінки матеріально-сировинної бази. Тема економічної кризи на сьогодні є дуже актуальною, тому що не знаючи причин кризи в Україні, неможливо знайти шляхи до її подолання. Метою курсової роботи є аналіз причин та факторів економічної кризи в Україні та шляхи її подолання.

Розділ 1.Кон’юнктурні коливання економіки та ділові цикли 1.1.Поняття циклічних коливань в економіціЦиклічність як об'єктивна закономірність економічного розвитку за своїм змістом багатоструктурна. Якщо в основу критерію класифікації покласти довготривалість, то вона буде мати: малі цикли (короткострокові коливання ділової активності, які продовжуються 3-4 роки); середні цикли (строком 7-11 років); великі цикли (періодичність яких становить 40-60 років); вікові циклічні коливання, наприклад вікові цикли лідерства. Проте критерій довготривалості лише один з можливих. Типи циклів розрізняються неоднозначністю матеріальної основи розвитку, характером впливу на економічні процеси. Крім того, різні цикли накладаються один на один, що ускладнює їхню диференціацію. У структурі циклічного економічного розвитку найрельєфніше виражаються середні промислові цикли. Вони найближче взаємодіють з малими циклами і найдієвіше впливають на розвиток економічних процесів. Саме тому середні цикли визначаються як базові. Усі кризи різняться між собою, оскільки кожна з них історично неповторна та індивідуальна. Пояснити їхню суть за допомогою лише якоїсь однієї групи факторів неможливо. Проте можна виділити ряд загальних закономірностей, які властиві усім їм. 1. Економічні цикли середньої тривалості мають чотири послідовні фази: кризу, депресію, пожвавлення, піднесення. Визначальними моментами серед цих фаз є криза і піднесення. Перехід від однієї фази циклу до іншої здійснюється автоматично - на основі ринкових саморегуляторів. 2. Середні цикли за своїм змістом відображають циклічність розвитку не лише виробництва, а й обміну, розподілу і споживання. Це зумовлює багатогранність циклічних коливань, показниками яких є: загальні масштаби виробництва, динаміка національного доходу і валового національного продукту, завантаженість виробничих потужностей, зайнятість, реальні доходи населення. Важливим показником циклічності є рух норми прибутку, а також показники, що характеризують економічну ефективність відтворення. 3. Матеріальною основою середніх циклів є фізичне оновлення основних засобів виробництва, насамперед їхньої найактивнішої частини - знарядь праці. Отже, виробництво засобів виробництва виконує в механізмі циклічності базову функцію. У процесі циклічних коливань вони відчувають найбільше навантаження. В країнах, де частка галузей першого підрозділу в економіці менша, циклічність за інших однакових умов виявляється менше. 4. Циклічність, що викликана оновленням основних виробничих фондів, не обов'язково призводить до спаду виробництва. Старіння і фізична заміна зношених засобів виробництва не є безпосередньою причиною кризи. Негативні наслідки цих процесів можна регулювати. Економіці внутрішньо притаманні властивості запобігання таким виробничим спадам. Для цього необхідно розмежувати матеріальні основи середньострокових циклічних коливань і безпосередні причини криз. Останніми є внутрішні суперечності ринкової економіки: функціональна відокремленість її структурних елементів і принципова неможливість у зв'язку з цим цілісного макроекономічного регулювання її.

Довгострокові циклічні коливання в економіці були виявлені вченими-економістами ще у другій половині XIX ст. Найважливішою в теорії довгих хвиль є проблема наукового обґрунтування їхньої матеріальної основи. Матеріальну основу довгих хвиль становить структурне оновлення технологічного способу виробництва. Здійснюється воно двома шляхами: по-перше, еволюційно, коли поліпшуються і вдосконалюються існуючі технології; по-друге, революційне, коли відбуваються якісні зміни в матеріалізації наукових знань. Ці два шляхи доповнюють і замінюють один одного. Еволюційний шлях дає змогу використати потенціал існуючих технологій і підготувати умови для стрибка в їхньому розвитку. Технічні революції означають перехід до нових технологічних принципів, які потім розповсюджуються еволюційно. Загальнотехнічні революції стають стрижнем революції в продуктивних силах. Одночасно здійснюються стрибки і в розвитку людини як головної продуктивної сили, в зростанні ефективності та продуктивності її праці. Циклічне оновлення технологічних структур продуктивних сил суспільства періодично повторюється, але, врешті-решт, циклічний розвиток продуктивних сил здійснюється під впливом економічних факторів. Починаючи з першої промислової революції кінця XVIII - першої третини XIX ст. якісні стрибки у зміні базисних поколінь машин і технологій здійснюються у часових межах 40-50-60 років. У цих самих межах і під впливом тих самих матеріально-технічних і економічних факторів здійснюються і довготривалі економічні цикли. З часів першої промислової революції і до середини XX ст. було три довгих цикли. З початком сучасної науково-технічної революції розпочався четвертий цикл, який триває і тепер. У структурі довготривалих циклів виділяють два етапи розвитку - низхідну і висхідну хвилі, або фази. Звідси цикл також має дві фази. Низхідна фаза великого циклу - період зміни базисних технологій і технологічних структур виробничої системи суспільства - триває 20-25 років. У цей час відбуваються гострі економічні кризи малих і середніх циклів. Один з них утворює вихідний пункт для найбільших вкладень у технічні вдосконалення, які були накопичені попереднім розвитком. Він також бере на себе найбільше навантаження в перебудові економічної структури суспільства, яка адекватна технологічному оновленню виробництва. Висхідна фаза великого циклу - період тривалого піднесення економічного та науково-технічного розвитку суспільства. Він триває від 25 до 30 років. У цей час не виключені й циклічні кризи, пов'язані з оновленням виробничих фондів. Розвиваються вони, як правило, на рівні високої кон'юнктури. Період &quo ;високого піднесення&quo ; - це період масового розповсюдження нових технологій, зародження і розвитку нових провідних або навіть базових галузей економіки. В цій фазі відкриваються додаткові можливості для отримання прибутку, розширення інвестиційного процесу, залучення у виробництво додаткової робочої сили, зростання заробітної плати. У той самий час з просуванням економіки до верхньої точки великого циклу в народному господарстві починають нагромаджуватися й протидіючі тенденції.

Дивлюся на книжку — «Критика чистого розуму» Канта. На підлозі коло ліжка зложена ціла гора книжок в роскішних оправах. Починаю переглядати: Кант, Ренан, Вольтер, Толстой, Руссо, Шекспір... Окремо скертою лежать новенькі томи творів Маркса і Енгельса, Ляссаля, Леніна, різна большевицька політично-економічна література. — Де це ти набрав? — Це — з большевицького агітаційного потягу, а це — колишнє панське добро, — по селах за набої наміняв. Вийшли на двір. Коло трапезної стоїть висока, суха ігуменя з двома зморщеними карличками-черницями. Козаки якраз вели через двір коней від криниці. — Цього світ не бачив! Щоб у святу обитель, між Божі Храми коней заводити! — гордо звертається ігуменя до своїх «ад'ютантів» по московськи. Чорнота ввічливо підняв шапку: — Світ як світ, пані матко, а оці вали вже скоро півтораста літ як козака не бачили, а їх насипали не на те, щоб ізза них тільки Богу молитися... От що... Давно я тобі збирався сказати... Ти, пані матко, можеш собі України не любити, це річ твоя, та коли будеш про це голосно балакати — накажу спакувати твої пожитки і відправлю тебе до большевиків у Кам'янку

1. "Дискретні та неперервні динамічні системи в економіці" в MAPLE 7

2. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

3. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

4. Архівно-бібліотечні зібрання української еміграції з чехословацької республіки: історія переміщень та опрацювання в Україні (1945–2007)

5. Деякі питання правового регулювання порядку вступу та порядку навчання у аспірантурі та порядку присвоєння наукового ступеню кандидата наук в Україні

6. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України
7. Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини
8. Клініко-морфологічна та функціональна характеристика стану гепатобіліарної системи у хворих з синдромом холестазу та його етіопатогенетична корекція

9. Тенденції та перспективи розвитку товарної структури зовнішньої торгівлі України

10. Громадянська освіта та формування національної свідомості на уроках історії України

11. Туризм та його вплив на світову економіку

12. Загальнодержавні податки і збори в Україні. Податкові пільги в державному регулюванні економіки

13. Суть та фактори картографічної генералізації

14. Система соціального захисту в Україні

15. Розробка програмного забезпечення системи збору даних про хід та параметри технологічного процесу

16. Країни Близького Сходу та Північної Африки у першій половині ХХ ст. (1900–1945 рр.)

Карандаши цветные "Triocolor", 24 цвета.
Трехгранная эргономичная форма корпуса. Яркие, насыщенные цвета, линии мягко ложатся на бумагу. Грифель устойчив к механическим
337 руб
Раздел: 13-24 цвета
Игра "Удержи юлу".
Хотите, чтобы Ваш ребенок рос ловким, активным и внимательным? Игра "Удержи юлу" поможет ему быстро развить все эти навыки! • В
580 руб
Раздел: Игры на ловкость
Штатив для создания снимков "сэлфи", голубой.
Поднимите искусство селфи на новый уровень со штативом. Путешествуйте и фотографируйтесь на фоне живописных пейзажей. Находите самые
328 руб
Раздел: Держатели и подставки

17. Народи Азії та Північної Африки у другій половині ХХ–на початку ХХІ століття

18. Клініка, діагностика та концептуальні основи ортопедичних заходів у комплексному лікуванні дефектів та деформацій зубо-щелепної системи хворих з незрощеннями верхньої губи та піднебіння

19. Використання антиоксиданту тіотриазоліну та препарату метаболічної дії ловастатину

20. Перспективи надання Україні міжнародної технічної допомоги

21. Українсько-словацькі відносини: формування системи міждержавного співробітництва (1990-ті роки)

22. Система вищої освіти у Великобританії та принципи і шляхи її інтеграції до Болонського процесу
23. Система прийняття рішень в Україні
24. Давньоіндійська та давньокитайська філософські системи

25. Система управління податками в Україні

26. Інформаційні системи в економіці

27. Економічна криза в Україні 1990-1999 рр.: причини, наслідки та шляхи подолання

28. Економічна криза, держава, суспільство: проблеми та шляхи їх подолання

29. Екологічна криза та форми її прояву

30. Криза в умовах ринкової економіки та основні чинники її виникнення

31. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

32. Криза легітимності влади та шляхи її подолання.

Говорящий планшетик "Новогодний праздник".
В этом планшетике Умка поёт, говорит и рассказывает сказки! 16 новогодних песенок («Песенка Умки», «Белые снежинки», «Снеговик», «Дед
344 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Набор диких животных.
В наборе: 12 фигурок диких животных. Средний размер: 10 см. Возраст: 3 лет. Фигурки в наборе представлены в ассортименте, без возможности выбора.
461 руб
Раздел: Дикие животные
Настольная игра "Волшебник Изумрудного города".
Семейная игра для 2-6 игроков. Участники помогают Элли и ее друзьям добраться до Изумрудного города, для этого они выполняют разные
1490 руб
Раздел: Классические игры

33. Міжнародна економічна система та її головні елементи

34. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

35. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

36. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

37. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

38. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення
39. Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ "Бахмачмолококонсерв"
40. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

41. Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу України

42. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

43. Наростання економічної кризи в УРСР в 1965–1985 роках

44. Причини та наслідки югославської кризи

45. Феноменологічна рецепція духовної кризи у романі Марії Матіос "Майже ніколи не навпаки"

46. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Угорщини, Франції та Бразилії

47. Економічна та торгово-політична роль митного збору

48. Напрями та проблеми інтеграції України у світовий економічний простір

Светильник "Плазма №6".
Размеры светильника: 24х14х11 см. Размеры упаковки 26х17х18 см. Диаметр лампы: 14 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке при
1482 руб
Раздел: Необычные светильники
Подарочная расчёска для волос "Анюта".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Ручка-стилус шариковая "Самая лучшая!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки

49. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

50. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

51. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

52. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України

53. Педагогічна освіта незалежної України — важливий чинник підвищення ефективності навчання

54. Демографічна криза. Теорії індустріального суспільства
55. Антропологічна криза в умовах сучасної техногенної цивілізації
56. Економічна сутність ПДВ, його роль та значення

57. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

58. Екологічна економіка та управління природокористуванням

59. Екологічна криза сучасності

60. Економічна безпека підприємства в сучасних умовах та економічні ризики

61. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

62. Економічна стратегія розвитку соціально-економічних систем України

63. Економічна характеристика суднобудування в Україні

64. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства

Планшетик "Умная сказочка".
Говорящий планшет "Умная сказочка" от бренда "Азбукварик" представляет собой интересный девайс, который поможет малышу
445 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Магнитная самоклеящаяся лента в диспенсере, 1,9x500 см.
Используется для быстрой и невидимой фиксации на металлической поверхности любых документов, плакатов, фотографий, напоминаний. Клеевой
799 руб
Раздел: Аксессуары для досок
Антипригарный чехол для гладильной доски "Paterra", размер S-M, 125x38 см.
Эффект двустороннего глажения. Чехол имеет хлопковую основу с особой антипригарной пропиткой из силикона, которая исключает пригорание
770 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски

65. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

66. Стандартизація, уніфікація та сертифікація продукції та їх економічна ефективність

67. Регулювання валютного курсу в період фінансово-економічної кризи

68. Економічна модель оптимізації закупівель та поставок кондитерських виробів на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю "Гермес-Груп"

69. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

70. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні
71. Фiлософськi аспекти взаємовiдносин людини i природи в умовах глобальноi екологiчноi кризи
72. Економічна теорія предмет і методи вивчення

73. Виникнення та формування українського етносу

74. Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття

75. Постмодернізм та українська історична наука

76. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

77. Історія держави та права України

78. Українські благодійники та меценати кінця ХІХ – початку ХХ століття

79. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

80. Лекції з української та зарубіжної культури

Блюдо для запекания "Тайга", 2250 мл.
Блюдо для запекания. Размер: 37x25x7 см. Объем: 2250 мл. Материал: керамика.
758 руб
Раздел: Прочее
Набор столовый детский "Непоседа" (4 предмета).
Набор детских столовых приборов: - ложка столовая - 1 шт; - вилка столовая - 1 шт; - ложка чайная - 1 шт; - нож столовый - 1
532 руб
Раздел: Ложки, вилки
Развивающая игра "Магнитные истории. Времена года".
Игра «Магнитные истории. Времена года» - это познавательная для Вашего ребенка игра, позволяющая в игровой форме познакомиться с временами
499 руб
Раздел: Игры на магнитах

81. Сосудистые кризы (ангиодистонические кризы)

82. Гипертонические кризы: классификация, неотложная помощь

83. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

84. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

85. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

86. Державне регулювання та підтримка підприємництва в Україні
87. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України
88. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

89. Суть та завдання прокурорського нагляду в Україні

90. Аналіз роботи Е.Гуссерля «Криза європейського людства і філософія»

91. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

92. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

93. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

94. Особливості перехідної економіки України

95. Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій

96. Законодавча база правового регулювання економіки в Україні

Конструктор "Mechanical Kangaroo".
Конструктор для сборки действующей модели «Механический Кенгуру». Каждый мальчишка, увидев хитроумный механизм, пытается его
317 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Танк с пневмопушкой.
У танка башня поворачивается, пушка поднимается, стреляет снарядами (пульки входят в комплект, 6 штук). Размер: 28x8x10 см. Материал: пластик.
327 руб
Раздел: Танки
Карандаши акварельные "Progresso Aquarelle", 24 цвета, 24 штуки.
Набор акварельных карандашей Koh-i-noor Progresso содержит 24 бескорпусных цветных карандаша, размещенных в металлической упаковке.
1027 руб
Раздел: Акварельные

97. Історія розвитку усного та писемного мовлення. Кирилиця й Українська абетка

98. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

99. Джерела і основні риси права в україні першої половини 19 віку, та початок 20 в.

100. Фондова біржа в україні проблеми та перспективи розвитку


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.