Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Моделі фінансового управління в різних умовах функціонування господарюючого суб’єкта

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

МОДЕЛІ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ В РІЗНИХ УМОВАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОСПОДАРЮЮЧОГО СУБ’ЄКТА ЗмістВСТУП 1. Поняття фінансового управління, його методи та завдання 2. Фінансова модель підприємств 3. Математичне моделювання в управлінні фінансовою діяльністю підприємства 4. Моделювання фінансових стратегій на мікроекономічному рівні 5. Стратегія управління фінансовою стійкістю ВИСНОВКИ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ВСТУПАктуальність теми. Структурна перебудова економіки держави та прискорення темпів її зростання значною мірою залежать від досконалості системи управління фінансовими ресурсами на мікроекономічному рівні. Ефективна діяльність суб`єктів господарювання за ринкових умов, передбачає перш за все наявність досконалої інформаційної бази як основи прийняття управлінських рішень. За сучасних умов, інформаційна база фінансового менеджменту, на вітчизняних підприємствах, не є досконалою саме внаслідок того що: по-перше, в основі інформаційного забезпечення покладено дані бухгалтерського обліку з орієнтацією переважно на користувачів інформації які не впливають на управлінські рішення; по-друге, переважно при представленні поточної та оперативної інформації управлінському персоналу відсутня її формалізація й систематизація; по-третє, невикористання планування, зокрема фінансового є значною перешкодою щодо побудови ефективної діяльності підприємства на перспективу. За умов ринкової економіки, якій притаманні самостійність суб`єктів господарювання, власна відповідальність за результати фінансово-господарської діяльності, виникає об`єктивна потреба постійного контролю, аналізу, коригування й прогнозування змін фінансового стану та оцінки фінансових можливостей підприємства на майбутнє, що реалізується з допомогою інструментів фінансового менеджменту Вагомий внесок у розробку теоретичних й методологічних основ фінансового управління внесли такі зарубіжні вчені як Діккі Террі, Друрі К., Кінг Альфред М., Майєр Е., Райан Б., Фалуді А., Фостер Дж., Хан Д., Хорнгрен Ч.Т., Шим Джей К., й інші. Але використовувати західні концепції без їх адаптації до вітчизняних умов господарювання є недоцільним у зв`язку з наявністю ряду суттєвих національних особливостей менеджменту, системи обліку й звітності, рівня інформаційного забезпечення. У вітчизняній та російській економічній літературі достатньою мірою розроблені питання методики розрахунку і аналізу фінансових показників оцінки результатів діяльності підприємств. Нині науковим загалом широко дискутуються проблеми розробки й використання в практиці нових підходів у плануванні, обліку, контролі та аналізі, які сприяють підвищенню ефективності управління фінансовими ресурсами підприємств. Так, цій проблематиці присвячені праці Балабанова І.Т., Білолипецького В.Г., Власова В.М., Данилочкіної Н.Г., Кармінського А.М., Карпової Т.П., Ковальова В.В., Новіченко П.П., Олексієвої М.М., Стоянової О.С., Теплової Т.В., Шеремета А.Д. та інших. Основною метою дослідження є уточнення і розвиток теоретичних положень фінансового управління в різних умовах функціонування господарюючого суб’єкта. 1. Поняття фінансового управління, його методи та завдання Управління як діяльність існувало протягом всієї нашої історії.

Можна сказати, що управління існувало з того моменту, як у людей виникла потреба у спільній праці. Певна форма управлінської діяльності постала, коли треба було збирати податки, створювати армію, годувати людей, які самі не виробляли харчів. В словнику слово &quo ;управляти&quo ; означає керувати, направляти діяльність кого-небудь, чого-небудь. Тому, управління - це процес впливу на кого-небудь, або що-небудь. Крім того, слово &quo ;управління&quo ; поєднують з діяльністю органів влади, керівних органів тощо. Отже, управління можна трактувати як процес впливу, і водночас як систему суб'єктів, що управляють, об'єктів, якими управляють, та управлінських дій. Управління в економіці - це свідоме спрямування економічних і соціальних процесів для досягнення збалансованості, пропорційності й оптимальності. При цьому визначальними є такі фактори: дія об'єктивних економічних законів; вплив державних, колективних, приватних інтересів та необхідність їх поєднання; потреби суспільства. Світовий досвід переконує, що в основі успіхів прогресу завжди лежать безпосередні економічні інтереси людини, дисципліна і порядок, чітка система організації та управління процесами капіталотворення, формування фондів нагромадження і споживання. В фінансах управління означає процес впливу на фінансові відносини, фінансові ресурси, їх організацію для реалізації фінансової політики. Крім того, управління фінансами можна визначити як сукупність всіх органів апарату управління всіх рівнів та їх управлінських дій. Метою фінансового управління є забезпечення необхідними фінансовими ресурсами та підвищення ефективності фінансової діяльності. Предметом фінансового управління є регулювання фінансових потоків. При цьому об'єктом управління фінансами є фінансові відносини у сфері грошового обігу, централізовані та децентралізовані фонди фінансових ресурсів, що створюються і використовуються в усіх ланках фінансової системи держави. Суб'єктом управління фінансами є фінансовий апарат системи органів управління в державі, галузі, на підприємстві, тобто на всіх рівнях. У практичному плані управління фінансами - це сукупність форм і методів цілеспрямованого впливу суб'єктів управління на формування і використання фінансових ресурсів. Поняття &quo ;управління фінансами&quo ; пов'язують з управлінням на рівні держави чи галузі. На рівні підприємств різних організаційних форм та різних форм власності в сучасних умовах використовують поняття &quo ;фінансовий менеджмент&quo ;. Фінансовий менеджмент - це управління фінансами підприємства, направлене на досягнення його мети за допомогою певних методів. Управління фінансами базується на об'єктивних та суб'єктивних законах суспільного розвитку, на знанні та використанні закономірностей розподілу валового внутрішнього продукту і національного доходу в централізованих і децентралізованих сферах фінансових відносин. До таких законів відносяться: закон вартості; закон попиту і пропозиції; закон циклічності розвитку економіки, закон обмеженості ресурсів, закон економічної рівноваги, закон власності, закон зменшення граничної продуктивності, закон раціональних очікувань тощо.

Знання та використання економічних законів забезпечує збереження і розвиток існуючої в даній державі системи суспільних відносин. Сутність поняття фінансового управління можна трактувати як інструмент реалізації фінансів та фінансової політики, як сукупність методів впливу на організацію і використання фінансових відносин та фінансових ресурсів, як сукупність управлінських структур і фінансового апарату на всіх рівнях управління. Фінансове управління має свою систему функцій, які пропонується визначати у такому складі: взаємодія всіх органів управління всіх рівнів; створення ефективних організаційних структур управління; прогнозування, планування, регулювання фінансових процесів;аналіз фінансових ресурсів і фінансових відносин; обґрунтування й прийняття оперативних фінансових рішень; контроль за виконанням розроблених планів та прийнятих фінансових рішень. 2. Фінансова модель підприємств Для успішного функціонування керування документообігом і швидким витягом потрібної інформації для ухвалення рішення з потоку документації (поза залежністю від її характеристик: фінансова, технічна, нормативно-довідкова чи управлінська) необхідна особлива система керування документами. Ця система повинна вирішувати задачі швидкого і якісного обміну інформацією між відділами і підрозділами підприємства, забезпечувати швидкий доступ вищої управлінської ланки до фінансово-економічної інформації. Усе це збільшує швидкість і якість прийняття рішень у складних економічних ситуаціях. Так само в рамках цієї системи повинні використовуватися програмні продукти, що дозволяють здійснювати планування, аналіз і оптимізацію фінансово-економічної діяльності. Між керівником і підсистемою планування, аналізу й оптимізації, необхідно установити постійний обмін інформацією, і для останньої підсистеми керівник повинний бути менеджером вичерпного структурованого сховища даних, необхідного для функціонування підсистеми. У підсистемі планування, аналізу й оптимізації роботи повинен бути реалізований вичерпне математичний опис функціонування підприємства з погляду фінансового аналізу, розрахунку прибутку, збитків, ефективності інвестування, що дозволило б використовувати існуюче програмне забезпечення для підвищення якості прийнятих рішень. Для задач керування підприємством в області стратегічного менеджменту і перспективного планування необхідні такі інформаційні засоби і технології, що дозволили б побудувати детальну фінансову модель підприємства, &quo ;віртуальну компанію&quo ;. При цьому одним із ключових факторів виступають дані, що повинні забезпечувати повний облік специфіки української дійсності (податкове середовище, затримки платежів і т.п.). Також повинна враховувати наступні параметри зовнішнього середовища: - Інфляція, податки, курси валют. - Моделювання поточного фінансового стану підприємства. - План економічного розвитку підприємства і реалізації управлінського проекту, а також будівельних робіт, закупівлі й установки устаткування. - Маркетинговий план, структура виробництва і збуту продукції, витрати на персонал. - Схеми фінансування підприємства; - Кредити, лізинг, операції з цінними паперами.

Назва тих чи інших відділів ГУЛАГ-у свідчить про їхню функцію, компетенцію і засяг праці. Суди і прокуратури формально підпорядковані Верховному судові та Генеральному прокуророві СССР, а фактично міністрові МВД. Ухвалення вироків та проведення слідства над в'язнями відбувається за прямими вказівками МВД. Другою групою, підпорядкованою ГУЛАГ-ові, є управління системою таборів. Усі концтабори СССР сконцентровані в різних групах, за виробничою або територіяльною ознакою. Група концтаборів за територіальною ознакою може собою охоплювати дуже багато різних окремих концтаборів, розташованих на віддалі сотні кілометрів. Напр., «БАМлаг» охоплював терен від озера Байкалу до м. Владивосток. Він мав у своїй групі такі концтабори: «Комітетський» (карний), Красная річка, Хорський, Гродеково, Артем-Ґрес, Романівка, Петрівка, Майха, Целуха, Річка та інші. Табори «Чібью», що потім були перейменовані в Ухто-Печорські, та розукрупнені на табори Усть-Ухта і Печора, мали такі концтабори: Усть-Вимь, Княж-Погост, Покча, Ухта (раніше м

1. Моделі корпоративного управління

2. Фінансове управління Черняхівської районної державної адміністрації

3. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

4. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України

5. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

6. Рішення в системі управління
7. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку
8. Методи прийняття рішень у сфері управління нематеріальних активів

9. Функції та принципи державного управління

10. Вихідні умови для управління інтелектуальною власністю

11. Вплив антигіпертензивних препаратів різних групп на структурно-функціональний стан серцево-судинної системи у хворих з артеріальною гіпертензією та метаболічними порушеннями

12. Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки

13. Контроль – функція управління

14. Сутність і роль управлінськї рішення в процесі управління підприємством

15. Фінансове планування та управління фінансовими ресурсами

16. Функції адміністративного управління

Переносная люлька-кокон Фея, цвет: серо-голубая, арт: ФЕЯ_0005605-5.
Переносная люлька-кокон — это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от холода и
910 руб
Раздел: Переноски
Машинка детская с полиуретановыми колесами "Бибикар-лягушонок", оранжевый.
Вашему крохе едва исполнилось 3 годика, а он уже требует дорогой квадроцикл на аккумуляторе, как у взрослых соседских мальчишек? Никакие
2350 руб
Раздел: Каталки
Многоразовые пакеты для хранения детского питания Happy Baby "Baby Food Pouches On-The-Go", 5.
Многоразовые пакеты для хранения детского питания c крышкой — это простой и удобный способ для питания в дороге, на прогулке или в машине.
399 руб
Раздел: Прочие

17. Управління рухом кадрів на підприємстві в умовах становлення ринку праці (на підприємстві ВАТ "Метелиця" м. Дніпродзержинськ)

18. Управління розвитком виховної системи ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації (на прикладі Старбільського обласного медичного училища)

19. Управління фінансовою санацією підприємства

20. Функціонування капіталу в різних сферах економіки

21. Функції управління в галузі екології

22. Економіко-математичні моделі управління інвестиційним портфелем
23. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві
24. Ділові взаємовідносини в апараті управління

25. Методи управління підприємством

26. Системний підхід до управління персоналом фірми

27. Управління затратами

28. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

29. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

30. Організаційна система управління природокористуванням України

31. Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

32. Управління житловим фондом шляхом утворення кондомініумів

Стул детский "Ника" складной, моющийся (цвет: синий, рисунок: горошек).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
562 руб
Раздел: Стульчики
Настольная игра "Кот на крыше".
Настольная игра «Кот на крыше» соберет всю семью за столом. С ней вечер пройдет незаметно и крайне увлекательно. Правила просты: нужно
458 руб
Раздел: Игры на ловкость
Карандаши цветные "Kolores", 24 цвета.
Карандаши цветные, трехгранные, заточенные. В комплекте: точилка. Длина карандаша: 175 мм Толщина грифеля: 2,9 мм. Количество цветов: 24.
403 руб
Раздел: 13-24 цвета

33. Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні

34. Методика вивчення творів різних жанрів

35. Мораль і соціальне управління

36. Методи управління банківськими ризиками

37. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

38. Функціонування грошово-кредитної системи в умовах трансформації економіки
39. Валютні ризики: економічна природа та управління
40. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

41. Вплив тривалості фотоперіоду на нітратний обмін у рослин різних фотоперіодичних груп

42. Інженерне управління у виробничих і обслуговуючих структурах сільськогосподарських товаровиробників

43. Управління ресурсоспоживанням та ресурсозбереженням в тваринництві

44. Фітосанітарний стан посівів та урожайність кукурудзи після різних попередників в п’ятипільних сівозмінах

45. Міжнародні стандарти у сфері управління документацією

46. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

47. Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів (частин, з’єднань)

48. Державне управління в сфері охорони здоров’я

Настольная игра "Пакля-Рвакля".
"Пакля Рвакля" – это самая поэтическая настольная игра. Для игры в нее нужна только колода карт с симпатичными
418 руб
Раздел: Прочие
Степлер пластиковый №24 "Debut", на 20 листов, черный.
Материал корпуса: пластик. Размер скоб: №24. Количество листов: 20. Цвет: черный.
331 руб
Раздел: Степлеры, скобы
Набор цветных карандашей Trio, 18 цветов, утолщенные.
В наборе 18 цветных утолщенных карандашей, пластиковый футляр. Карандаши утолщенной трехгранной формы особенно удобны для детской руки,
783 руб
Раздел: 13-24 цвета

49. Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів та рослинного світу

50. Державне управління у сфері житлово-комунального господарства

51. Законність у сфері державного управління: поняття, принципи, гарантії забезпечення

52. Поняття державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

53. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

54. Регіоналізм і місцеве управління у Великобританії
55. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління
56. Сутність і сфера міжгалузевого управління

57. Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України

58. Управління духовними процесами суспільства

59. Управління юридичним консалтингом

60. Форми державного управління

61. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

62. Переглядач для файлів різних типів, з визначенням типу файлу по розширенню і, відповідно, способу перегляду (txt, hex, bin)

63. Системи управління базами даних

64. Стандарти автоматизованих систем управління в банку

Карандаши металлик, трехгранные, 12 цветов.
Карандаши цветные металлик. Трехгранные. Удобно точить. Прочный грифель. Количество цветов: 12. В ассортименте, без возможности выбора.
324 руб
Раздел: 7-12 цветов
Рюкзак детский "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1581 руб
Раздел: Детские
Флаг "Россия", шёлк, 90х135 см.
Размер: 90х135 см.
479 руб
Раздел: Наградная продукция

65. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.

66. Проектування засобів обчислювальної техніки в САПР PCAD 2008 (схема управління освітленням з будь-якого пульту ДУ)

67. Дослідження і порівняння споживчих властивостей какао-порошку різних країн походження, їх митне оформлення

68. Класифікація казок та педагогічні можливості їх різних видів

69. Інформаційні технології управління маркетингом

70. Управління асортиментом, якістю та продажем консервованих і заморожених томатопродуктів
71. Управління збутовою діяльністю ДП "Електротяжмаш"
72. Управління ціновою політикою підприємства

73. Диференційований підхід до індивідуального вибору методики кесарева розтину при різних акушерських ситуаціях

74. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

75. Молекулярно-генетичні маркери раку молочної залози у осіб різних вікових груп

76. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

77. Вікові особливості будови легень під впливом гравітаційних перевантажень та при застосуванні різних засобів їх корекції

78. Американські вчені ХХ століття в галузі трудових відносин і управління персоналом

79. Аналіз ефективності управління персоналом бази відпочинку "Чорноморка"

80. Аналіз системи стратегічного управління ДП "Укрдонбасекологія"

Игровой надувной цилиндр "Gymex".
Игровой надувной цилиндр GYMEX – очень полезная игрушка для физического развития малыша! Состоит он из трёх прозрачных надувных секций,
419 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Набор разделочных досок на подставке (4 штуки ).
Материал: пластик. Количество: 4 штуки. Каждая доска для определенных продуктов.
2090 руб
Раздел: Пластиковые
Стиральный порошок "INDEX", универсал, 4500 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
786 руб
Раздел: Стиральные порошки

81. Аналіз управління персоналом на ТОВ "Рондо"

82. Діяльність органів управління освітою

83. Економічні та правові основи управління організацією

84. Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством

85. Закономірності формування корпоративного управління

86. Керівництво спільною діяльністю. Проектування ієрархії обсягу. Прилади сигналізації та пульти управління
87. Конфлікти та методи управління ними
88. Корпоративне управління акціонерним товариством

89. Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"

90. Менеджмент та система управління

91. Методи прийняття стратегічних управлінських рішень

92. Методи ситуаційного аналізу в прийнятті управлінських рішень

93. Методика розрахунку ефективності управління на ПП "Туроператор"

94. Методологія системи управління персоналом

95. Міжнародний досвід діяльності органів управління трудовими ресурсами

96. Наскрізна програма практики студентів системи управління виробництвом та розподілом електроенергії

Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: красный).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Подарочная расчёска для волос "Алиса".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Фоторамка С31-011 "Alparaisa" на 5 фотографий, 51,5x34,5x2 см (белый).
Размеры рамки: 51,5х34,5x2 cм. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 2 штуки. Фоторамка-коллаж для 5-ти фотографий. Материал:
642 руб
Раздел: Мультирамки

97. Організаційна структура управління підприємством

98. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

99. Основи внутрішньо-фірмового управління нововведеннями: стратегія і структура


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.