Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Аналіз доходів та витрат банку

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Зміст: 1. Аналіз доходів та витрат банку 2. Види та форми 3. Характеристика діяльності комерційних банків.10 Список використаної 1. Аналіз доходів та витрат банку. Для підвищення фінансової стійкості банку важливе значен­ня має зростання його доходів, а як наслідок - і прибутковос­ті банку, що є одним із основних, джерел поповнення власного капіталу банку. У світовій практиці спостерігається як постійне зростання ба­нківських активів, так і рівня дохідності за ними. І хоча збільшується частка доходів, отриманих у вигляді комісійної винагороди від надання банківських послуг, проценти, тримані під кредит­них операцій банку, становлять значну частку банківських до­ходів. Ця тенденція спостерігається і в Україні. При цьому вна­слідок слабкого розвитку ринку банківських послуг основна маса банківських доходів одержується у вигляді процентів за користу­вання кредитними коштами, що були надані банком платоспро­можним клієнтам. Структура банківських доходів має такий вигляд: 1) доходи від проведення активних операцій: доходи від кредитування; доходи від інвестиційних операцій; 2) доходи від комісійних операцій: доходи від розрахунково-касового обслуговування; доходи від трастових операцій; доходи від факторингових операцій; доходи від лізингових операцій; інші доходи від комісійних операцій; 3) інші доходи. Доходи від кредитування складаються з процентів за банків­ськими позиками, а також з облікових процентів, що одержуються при обліку векселів. Близько 70% доходів банки отримують саме від надання позик. Основну масу доходу від комісійних операцій банки отриму­ють у вигляді комісійної винагороди за розрахунково-касове обслуговування своїх клієнтів. Інші види комісійних доходів становлять незначну частку в загальному обсязі доходів через нерозвинутість ринку таких послуг, як трастові, факторингові, лі­зингові та ін. До інших видів доходу від комісійних операцій належать: комісія за надання гарантій та порук; плата за акцептні операції банку; плата за фінансування капітальних вкладень та інші інвести­ційні послуги; комісійні за здійснення валютних операцій; комісійна винагорода за консалтинговими послугами. Доходи банку - це загальна сума грошових коштів, отриманих від проведення активних операцій. Валові доходи банку підрозділяються на процентні і непроцентні. До процентних доходів банку відносяться: відсотки по міжбанківських кредитах; відсотки по кредитах підприємств; відсотки по кредитах населення; доходи по залишках на кореспондентських рахунках; доходи по цінних паперах (процентні). До непроцентних доходів банку відносяться: доходи від інвестиційної діяльності (участі в спільній діяльності підприємств), дивіденди по цінних паперах; доходи по валютних операціях; доходи від отриманих комісій і штрафів; інші. Аналіз банківських доходів припускає визначення питомої ваги окремого виду доходів у їхній загальній сумі або групі доходів. Потім необхідно проаналізувати зміну дохідних статей за визначений період, вивчити структуру доходів банку. Для оцінки середнього рівня прибутковості кредитних операцій застосовуються відносні показники: співвідношення отриманих відсотків і середніх залишків по короткостроковим позикам; співвідношення отриманих відсотків і середніх залишків по довгостроковим позикам; співвідношення валових процентних доходів і середніх залишків по всіх позикових рахунках; співвідношення отриманих відсотків по окремих групах позичок і середніх залишків по аналізованій групі.

Аналіз приведених показників у динаміку дозволяє визначити, за рахунок яких кредитних операцій зросли процентні доходи. До інших доходів відносяться комісійні, котрі можуть нараховуватися у відсотках від суми кожної операції, здійсненої по рахунку клієнта, або у твердій сумі, що сплачується періодично. Оскільки прибуток банку - це різниця між валовими доходами та валовими витратами банку, розглянемо структуру його витрат. Витрати банку включають: 1) Операційні витрати: сплачені проценти за залученими банком коштами; сплачена комісія; витрати на операції з цінними паперами; витрати на валютні операції; витрати на розрахунково-касове обслуговування; витрати на страхування майна, цінностей ризику; інші операційні витрати; 2) Неопераційні витрати: витрати на утримання персоналу; витрати, пов'язані з експлуатацією основних фондів банку; інші витрати. Найбільшу частку в загальній сумі витрат банку становлять витрати на виплату процентів за залученими банком ресурсами (виплати за депозитами, за рахунками до запитання, за депозит­ними сертифікатами тощо). Ці виплати набагато перевищують виплати за іншими статтями і становлять більш як половину опе­раційних витрат. Комісійні виплати - це виплати, які здійснює банк у процесі проведення своїх активних операцій і надання послуг клієнтам, а також витрати з ведення кореспондентських рахунків. Витрати па валютні операції - це витрати на розрахункове обслуговування зовнішньоекономічної діяльності. Неопераційні витрати включають: заробітну плату працівників банку, витрати на утримання приміщень, витрати на устаткування й інше. До складу інших витрат належать витрати, які непередбачені іншими статтями. Це: судові витрати; сплачені банком штрафи; пеня, неустойки тощо. 2. Види та форми кредиту. Важливе місце у фінансовій системі України посідає кредит. Кредит - важливий інститут, за допомогою якого держава здійснює мобілізацію та перерозподіл тимчасово вільних коштів і контроль за правильним їх використанням. Кредит сприяє підвищенню ефективності економіки, забезпечує перелив капіталу, стимулює грошовий обіг та є важливим інструментом державного регулювання економікою. Загальне визначення поняття кредиту дається в Законі 1 України «Про оподаткування прибутку підприємств», де зазначається, що кредит - це кошти матеріальні цінності, які надаються резидентами або нерезидентами у користування юридичним або фізичні особам на визначений строк під відсоток. Кредит - це позичковий капітал банку у грошовій формі, що передається в тим­часове користування на умовах забезпеченості, повер­нення, строковості, платності та цільового характеру використання, а кредитна операція - це договір щодо надання кредиту, який супроводжується записами за банківськими рахунками з відповідним відображенням у балансах кредитора та позичальника. Кредит як інститут, що включається у фінансову систему держави, виконує емісійну, розподільчу і контрольну функції. Ці функції взаємозалежні і мають при кредитуванні спе­цифічні особливості. Емісійна функція здійснюється шляхом випуску і розміщення цінних паперів. Ринок цінних паперів доповнює систему банківського кредитування і взаємодіє з нею.

Нестача платіжних засобів в економіці може також покриватись за рахунок розширення комерційного кредиту. Розподільча функція проявляється в процесі мобілізації та витрачанні централізованих і децентралізованих фондів кош­тів, у розподілі та перерозподілі національного доходу між суб'єктами господарської діяльності. Отже, в умовах ринко­вої економіки зазначена функція сприяє вдосконаленню кре­дитної політики з метою регулювання грошового обігу і здійснення ефективного впливу на економічні процеси в державі. Контрольна функція забезпечує нагляд за правильним і ефективним використанням коштів, що надаються клієнтурі панками, та їх поверненням в певні строки. Таким чином, кредит в Україні становить один із видів еко­номічних відносин, за допомогою яких здійснюються акумуляція державою кредитних ресурсів та їх використання на умовах повернення, забезпеченості, строковості та відплатності підприємствами, організаціями усіх форм власності та населення для задоволення потреб господарювання. У банківській практиці існує різна класифікація кредитів, багатогранність їх критеріїв. Так, кредит розподіляється на фінансовий, товарний та кредит під цінні папери, що засвід­чують відносини позики. У господарській діяльності використовуються такі форми кредиту: лізинговий, іпотечний, споживчий, бланковий, консорціумний, інвестиційний, податковий. При характеристиці кредиту найбільш поширеною є кла­сифікація кредитних операцій залежно від кредитора, у зв'язку з цим розрізняють державний, банківський і комер­ційний кредити. Державний кредит надається державою іншій державі, а також юридичним чи фізичним особам. При державному кредиті позичальником або кредитором виступає держава або місцеві органи влади. Формами державного кредиту є на­туральні позики (наприклад, хлібні, цукрові), державні пози­ки (облігації, казначейські зобов'язання) та інші кредитні документи. Кошти, які збирає держава за реалізовані цінні папери, становлять її борг. Після закінчення строку позики держава повинна розрахуватися з кредиторами. Призначен­ням державного кредиту є мобілізація державою коштів для фінансування державних видатків та покриття частки державного боргу. Банківський кредит надається суб'єктам господарської діяльності усіх форм власності у тимчасове користування на умовах, передбачених кредитним договором. Банківський кредит - це економічні відносини з акумуляції кредитних ресурсів за рахунок статутних та інших фондів банків, коштів на депозитних рахунках, коштів в обігу та в міжбанківських розрахунках та інших грошових ресурсів. Банківський кредит є основною формою кредиту, при якій грошові кошти на­даються банками у тимчасове користування. Банківський кредит — це надання банками грошей (готівкою, безготів­ково) в позику юридичним та фізичним особам, державі. Банківський кредит класифікується залежно від певних ознак та різних підстав. Зокрема, зважаючи на економічну сферу застосування, кредит розподіляється на внутрішній і міжнародний. В Україні дворівнева банківська система передбачає кредит центрального банку і кредит комерційних банків. Залежно від позичальників та мети використання кредити поділяються на виробничі, споживчі, інвестиційні, кредити на операції з цінними паперами, міжбанківські, імпортні та експортні.

Кстати быстрее и проще всего картошку варить в СВЧ. Просто помой ее, положи в любой пластиковый пакет, заверни его так, чтобы не выходил воздух (только не завязывай, а то лопнет), и положи в СВЧ минут на 10. Еще в СВЧ здорово варить разные крупы. Берешь банку, сыпешь туда помытую крупу и заливаешь водой так, чтобы она не доходила до краев банки, и в СВЧ на 10 минут. Да, не забудь до варки посолить. Так вот, когда картошка сварилась, почисти ее (получится легче и быстрее, чем чистить сырую). Потом порежь круглыми, не слишком тонкими дольками и обжарь в сливочном масле. Можно еще и яйцом залить. Мммм, вкусняшка! Вместо яйца можно добавить грибы (убедись, что они съедобные). Можно из банки, можно свежие. Грибы лучше обжарить с луком прежде, чем смешивать с картошкой, но и так тоже будет неплохо. Картофель по-старорусски Почисти и отвари картошку в чуть подсоленной воде и, слив воду, добавь в нее сливочного масла и мелко порезанного укропа. Это очень вкусно. Картофель по-датски Сырую очищенную картошку порежь крупными кусками

1. Планування доходів та витрат в комерційному банку

2. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

3. Аналіз доходів і витрат автотранспортного підприємства

4. Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку

5. Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста

6. Аналіз діяльності банку ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"
7. Аналіз та визначення напрямків покращення фінансової надійності страхових компаній
8. Аналіз та удосконалення енергозберігаючих технологій заготівлі та зберігання кормів в СТОВ "Глуховецьке" Козятинського району Вінницької області

9. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

10. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

11. Поняття національного доходу та його використання

12. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті

13. Аналіз та удосконалення технології страв з припущенної риби

14. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

15. Аналіз та прогнозування ринку праці

16. Аналіз та статистичне моделювання показників використання вантажних вагонів

Ведро Vileda "SuperMоcio" с отжимом ленточных швабр, 12 л.
Уникальная запатентованная система отжима подходит для любой ленточной швабры (не только бренда Vileda (ВИЛЕДА)). Прочное, устойчивое
679 руб
Раздел: С отжимом
Расчёска лазерная "Магия роста".
Регулярное использование расчески «Магия роста» позволит Вам восстановить нормальное кровообращение кожи головы, что благотворно повлияет
1091 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Лестница-стремянка, 3 ступени, стальная.
Нескользящие пластиковые коврики. Размер ступеньки: 30x20 см. Материал: сталь. Высота на уровне верхней ступени: 67,5 см. Количество ступеней: 3.
1288 руб
Раздел: Лестницы

17. Особливості аналізу та ефективності використання основних засобів підприємства

18. Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище

19. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

20. Законодавче забезпечення інноваційної діяльності в Україні: аналіз та оцінка

21. Побудова моделі для аналізу та прогнозу поквартального випуску продукції компанії

22. Аналіз прибутковості та рентабельності комерційного банка ВАТ КБ "НАДРА" у 2003-2007 рр.
23. Методи визначення функції витрат та аналізу ризиків. Метод Монте-Карло
24. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

25. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

26. Сутність витрат та методи їх зниження

27. Аналіз продуктивності праці та її оплати в промислових виробництвах

28. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

29. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

30. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

31. Моніторинг фінансових операцій комерційного банку "Фінанси та кредит"

32. Оцінка толерантністідо ризиків та система лімітів у банку. План зниження ризику втрати інфраструктури банку на випадок техногенних катастроф (на прикладі АКБ "Укрсиббанк")

Фигурка новогодняя "Олень" малый (20 см).
Материал: фанера. Цвет: серый. Размер подставки: 15х5х0,7 см. Размеры оленя: - высота: 22 см. - длина: 20 см. - толщина: 0,7 мм. Цвет
370 руб
Раздел: Прочие фигурки
Пазл "Животные".
Деревянный пазл "Животные" позволит детям провести досуг весело и с пользой. Ребенку предстоит собирать на специальной доске
410 руб
Раздел: Деревянные пазлы
Форма для кексов "Easy", 27х18х3 см.
Форма для кексов с антипригарным покрытием. Материал: углеродистая сталь. Размер: 27х18х3 см.
385 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

33. Складання та подання фінансових звітів банку

34. Тарифная политика и ее влияние на комиссионный доход коммерческих банков

35. Історія розвитку та краху Бретон-Вудської валютної системи. Реформування Німецького федерального банку

36. Аналіз банком кредитоспроможності позичальника на базі матеріалів АКБ "Приватбанк"

37. Аналіз валютних операцій банку з метою підвищення їх ефективності

38. Аналіз ефективності банківських операцій з пластиковими картками та шляхи їх вдосконалення
39. Аналіз ефективності операцій банку по довгостроковому кредитуванню
40. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

41. Аналіз формування капіталу комерційного банку АКБ "Приватбанк"

42. Валютні операції банку та валютні ризики

43. Морфологічні та фізіологічні особливості зорового аналізатора

44. Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників

45. Відображення в балансі витрат і доходів майбутніх періодів

46. Методика складання кошторису видатків бюджетних установ та аналіз його виконання

47. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

48. Облік витрат та собівартості продукції технічних культур та шляхи їх зниження

Этикетка самоклеящаяся "Lomond", А4, белая.
Размер этикетки - 210х297 мм. 1 этикетка на листе формата А4. Плотность - 70 г/м2. Тип этикетки - матовая. Цвет - белый.
323 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Брелок "FIFA 2018. Забивака с двумя подвесками №2".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: металл.
491 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные, арт. 1433, для девочек.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые

49. Облік та аналіз виробничих запасів на сільскогосподарських підприємствах

50. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

51. Стан та шляхи удосконалення обліку адміністративних витрат

52. Аналіз балансу та фінансової звітності ВАТ "Енергопостачальна компанiя "Закарпаттяобленерго"

53. Аналіз обліку витрат виробництва

54. Аналіз фінансової звітності та прогнозування економічного потенціалу ТОВ "Агрофірма "Колос" та СТОВ "Степове"
55. Аналіз змісту та політико-правових наслідків конституційної реформи 2004 року
56. Аналіз українського та світового досвіду колдоговірної роботи

57. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

58. Організація та видавництво інформаційно-аналітичної газети

59. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

60. Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert

61. Види та порядок проведення вейвлет-аналізу

62. Життєвий та творчий шлях Ганса Крістіана Андерсена

63. Аналіз асортименту, споживчих властивостей та якості побутових пилососів

64. Визначення та аналіз факторів, що впливають на ефективність маркетингової стратегії у брендингу

Набор чернографитных карандашей для правшей STABILO EASYgraph, 2 штуки.
Первые трехгранные чернографитные карандаши, специально разработанные для левшей и для правшей. Твердость - HB. Карандаши позволяют
347 руб
Раздел: Чернографитные
Фломастеры. CARIOCA, 36 цветов.
Количество цветов: 36. Толщина корпуса: стандартная. Длина корпуса с колпачком: 146 мм. Форма корпуса: круглая. Тип наконечника:
379 руб
Раздел: Более 24 цветов
Шкатулка Jardin D'Ete "Розовая глазурь", 11x10x8 см.
Шкатулка Jardin D’ete превосходно подойдет для хранения украшений. Она исполнена из стекла и металла. Шкатулка сочетает в себе
1077 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

65. Коронарний синдром Х: патогенетичні механізми, діагностика та ефективність терапії інґібіторами анґіотензин-перетворювального ферменту при тривалому спостереженні

66. Метаболізм заліза та диференційована корекція його порушень у дітей раннього та дошкільного віку, хворих на залізодефіцитну анемію

67. Фармакогностичне дослідження надземної частини кульбаби лікарської (taraxacum officinale wigg.) та розробка способів аналізу біологічно активних речовин

68. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Угорщини, Франції та Бразилії

69. Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку світового валютного ринку

70. Група Світового Банку та її роль у регулюванні МЕВ
71. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок
72. Swot–аналіз компаній "Сандора" та "Рідна марка"

73. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

74. Аналіз основних підходів та провідних концептуальних ідей до визначення суті полікультурної освіти

75. Науковий аналіз педагогічного випадку, ситуації, конфлікту, що стався у ЗОШ та ВНЗ

76. Випробування відцентрового насоса з використанням витратомірів та лічильників рідини різних видів

77. Психологічний аналіз причин та шляхів корекції девіантної поведінки особи

78. Аналіз результатів соціологічного дослідження "Освіта в житті молоді"

79. Аналіз основних правових положень перевезення пасажирів та багажу

80. Аналіз філософських та літературознавчих поглядів Е. Штайґера і М. Гайдеггера

Чехол для гладильной доски, 50х140 см.
Синтетический материал с металлизированной нитью.
308 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Подушка детская Dream Time.
Детская подушка: стеганный чехол (наполнитель бамбуковое волокно 150 г/м2, ткань 100% хлопок - сатин). Наполнитель: полое сверхтонкое
775 руб
Раздел: Подушки для детей
Набор карандашей чернографитных "1500", 24 штуки, заточенные, металлический пенал.
Карандаш Koh-I-Noor с обозначением "1500" — это самый известный графитный карандаш в мире. Профессиональные, высококачественные
662 руб
Раздел: Чернографитные

81. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

82. Аналіз ліквідності та платоспроможності

83. Аналіз фінансового стану підприємства та місце довгострокових зобов’язань у цьому процесі

84. Грошовий ринок, його сутність, структура та аналіз

85. Податок на доходи фізичних осіб: бюджетна та регулююча роль

86. Прямі податки та їх роль у формуванні доходів бюджету
87. Фіксований податок та особливості оподаткування доходів громадян, які займаються підприємницькою діяльністю
88. Види грошей. Кредитні гроші. Кредитна система України. Функції та операції Центрального банку

89. Місцеві бюджети, міжбюджетні відносини та доходи і видатки місцевих бюджетів

90. Аналіз рибоохоронних заходів в ставовому господарстві Уляновського районного товариства мисливців та рибалок Кіровоградської області

91. Аналіз виробництва продукції рослинництва та оплати праці

92. Аналіз витрат виробництва i збуту продукції

93. Аналіз витрат на виробництво продукції

94. Аналіз динаміки та структури національних заощаджень в Україні

95. Аналіз кількісних та якісних параметрів ПСП "Саверці"

96. Аналіз маркетингової та фінансово-господарської діяльності підприємства МПП "Монтажник"

Подушка с принтом "FIFA 2018", прямоугольная, синий, 40x29 см.
Подушка с символикой чемпионата мира по футболу 2018 года станет прекрасным дополнением к вашему интерьеру. Изделие выполнено из
403 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Копилка "Капитан Шарки. Capt'n Sharky".
Размер: 13х9х9 см. Материал: металл.
886 руб
Раздел: Копилки

97. Аналіз реалізації продукції та прибутку від реалізації

98. Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту

99. Аналіз формування та використання коштів на оплату праці


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.