Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Організація тимчасового зберігання документів, підготовка до передавання справ до архіву

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Контрольна робота з дисципліни: &quo ;Організація роботи з документами&quo ; на тему: &quo ;Організація тимчасового зберігання документів, підготовка до передавання справ до архіву&quo ;ЗмістВступ 1. Правила формування справ 2. Підготовка й передання справ до архіву установи 3. Тимчасове зберігання документів у структурних підрозділах установи 4. Підготовка справ до зберігання та використання Висновок Використана література ВступПідготовка документів і справ до наступного архівного зберігання і використання включає в себе: - експертизу наукової і практичної цінності документів; - оформлення справ; - опис справ; - передачу справ до архіву ОДПС. Експертиза цінності документів - це визначення науково-історичної та практичної цінності документів з метою встановлення термінів зберігання та відбору документів зберігання. Робота з організації і проведення експертизи цінності документів повинна проводитись постійно діючою експертною комісією (ЕК), яка утворюється наказом керівника ОДПС з числа найбільш кваліфікованих працівників у складі не менше 3-х осіб (у т. ч. завідувач архіву). Експертиза цінності документів повинна проводитись щорічно. Відбір документів постійного й довготривалого (понад 10 років) зберігання проводиться на підставі закритих номенклатур справ з обов’язковим поаркушним переглядом справ. Підлягають вилученню із справи дублюючі примірники документів, чернетки, неоформлені копії документів, документи з тимчасовими термінами зберігання. Виділення документів до знищення і складання про це акта проводиться після підготовки описів справ постійного і тривалого термінів зберігання за цей же період. Акти підписуються особами, що проводили експертизу цінності, розглядаються на засіданні ЕК та затверджуються керівником ОДПС. Залежно від термінів зберігання проводиться повне або часткове оформлення справ. Повному оформленню підлягають справи постійного, тривалого (понад 10 років) зберігання та справи особового складу. 1. Правила формування справСкладовою організації роботи зі службовими документами є система їх зберігання, яка становить сукупність засобів, способів та прийомів обліку, систематизації документів із метою їх пошуку та використання в поточній діяльності установи. Ключовим поняттям у системі зберігання документів є групування документів у справи та їх використання в діяльності установи. Закінчені в діловодстві документи групуються у справи відповідно до номенклатури справ, що погоджена та затверджена в установленому порядку і систематизуються усередині справи. Примірною інструкцією з діловодства визначено: &quo ;Формування справ - це групування виконаних документів у справи відповідно до номенклатури справ&quo ;. Групування документів проводиться, як правило, децентралізовано, тобто в структурних підрозділах установ із великим обсягом документообігу протягом діловодного року і централізовано (в канцелярії, секретаря) в установах із невеликою кількістю вхідних та вихідних і внутрішніх документів. Виконані документи у 15-денний термін виконавець має здавати, залежно від ухваленої системи ведення діловодства, в службу діловодства або особам, відповідальним за організацію діловодства в структурних підрозділах, для формування їх у справи.

Номер справи, в яку повинен бути підшитий документ, визначає керівник структурного підрозділу або виконавець відповідно до номенклатури справ. Контроль за правильним формуванням справ здійснюється службою діловодства. Установлюється такий порядок групування документів у справи: у справи вміщуються тільки оригінали документів або, в разі їх відсутності, засвідчені в установленому порядку копії документів, оформлені відповідно до вимог чинних нормативних актів; не допускається включення до справ постійного зберігання чернеток, особистих документів, розмножених копій та документів, що підлягають поверненню (зі штампом, що належить органу вищого рівня); документи групуються в справи за один рік, за винятком документів, уміщених у судові, особові та перехідні справи. Особові справи формуються впродовж усього часу роботи посадової особи в установі; документи, що підлягають включенню до складу Національного архівного фонду (постійного зберігання), та документи тимчасового, зокрема тривалого (понад 10 років) зберігання формуються в різні справи. Як виняток, коли цього вимагає специфіка роботи установи, документи постійного та тимчасового зберігання, пов'язані з вирішенням одного питання, можуть тимчасово групуватися впродовж року в одну справу. Після закінчення року або вирішення питання згадані документи мають вміщуватися в окремі справи згідно з номенклатурою справ за такими принципами: до однієї справи вміщуються документи тільки постійного, а до іншої - тимчасового зберігання; до справи включаються документи тільки з одного питання або групи споріднених питань, що становлять єдиний тематичний комплекс, на початку справи вміщується ініціативний документ, а відтак документ-відповідь та всі інші документи в логічній послідовності та хронології їх видання; документи, створені за допомогою персональних комп'ютерів, групуються в справи на загальних підставах. Якщо документи за змістом і терміном зберігання не можуть бути згруповані у справи, передбачені номенклатурою, то заводиться нова справа з обов'язковим унесенням її назви та терміну зберігання в діючу номенклатуру справ. 2. Підготовка й передання справ до архіву установиСправи тимчасового зберігання (до 10 років включно) можуть передаватися в архів установи за рішенням її керівника. Оформлення справ. Документи установи, що групуються у справи після закінчення діловодного року, потребують оформлення. Оформлення справи - підготовка справи до зберігання. Оформлення справи включає комплекс робіт із нумерації аркушів у справі, складання (в разі потреби) внутрішнього опису документів справи, засвідчувального напису справи, підшивання або оправлення справи, оформлення обкладинки (титульного аркуша) справи. Залежно від термінів зберігання проводиться повне або часткове оформлення справ. Повному оформленню підлягають справи постійного, тимчасового (понад 10 років) зберігання й по особовому складу. Повне оформлення справи передбачає: оформлення реквізитів обкладинки справи за встановленою формою; нумерацію аркушів у справі; складання підсумкового напису справи; складання, в разі потреби, внутрішнього опису документів справи; підшивання оформлення обкладинки справи; внесення необхідних уточнень у реквізити обкладинки справи.

Справи постійного і тривалого термінів зберігання підлягають такому оформленню: підшивання в обкладинку з твердого картону, нумерація аркушів у справі; складання підсумкового напису; складання (у разі потреби) внутрішнього опису документів; оформлення обкладинки справи. Документи тимчасового терміну зберігання, сформовані у справи, не підшиваються, аркуші не нумеруються, уточнення елементів оформлення обкладинки не провадиться. Оформлення справ проводиться співробітниками служби діловодства й відповідних структурних підрозділів, із питань діяльності яких відбувається формування справ, за методичною допомогою архіву установи. Нумерація аркушів справ. Із метою забезпечення збереженості та закріплення порядку розташування документів у справі всі її аркуші, крім аркушів підсумкового напису та внутрішнього опису, нумеруються арабськими цифрами валовою нумерацією в правому верхньому куті простим м'яким олівцем або механічним нумератором. Застосування чорнила, пасти або кольорових олівців для нумерації аркушів забороняється. Аркуші внутрішнього опису документів справи нумеруються окремо. Складання внутрішнього опису документів справи. Внутрішній опис документів складається до деяких категорій справ, що містять унікальні документальні пам'ятки, документи з грифом &quo ;Для службового користування&quo ;, особові, су-дово-слідчі справи тощо. Потреба складання внутрішнього опису документів деяких справ визначається інструкцією з діловодства установи. Внутрішній опис (додаток 1.3.1) складається на окремому аркуші за формою, що містить відомості про порядкові номери документів справи, їхні індекси, дати, заголовки та номери аркушів справи, на яких розташований кожен документ. До внутрішнього опису складається підсумковий запис, у якому наводяться цифрами та літерами кількість документів, що включені до опису, та кількість аркушів внутрішнього опису. Внутрішній опис підписується його укладачем. Якщо справу оправлено або підшито попередньо без внутрішнього опису, то його бланк підклеюється до внутрішнього боку лицьової обкладинки справи. Зміни складу документів справи (включення додаткових документів, їх вилучення, заміна оригіналів копіями тощо) відображаються у графі &quo ;Примітки&quo ; із посиланням на відповідні документи (накази, акти тощо), і до внутрішнього опису складається новий підсумковий запис. Складання засвідчувального напису справи. Засвідчувальний напис справи складається для обліку кількості аркушів у справі та фіксації особливостей Оправлення справ. Справи постійного, тривалого зберігання та з особового складу оправляються у тверду палітурку, а справи тимчасового зберігання, що містять первинну бухгалтерську документацію, підшиваються на чотири проколи спеціальними суровими нитками або дратвою. При цьому металеві скріплення (скріпки, шпильки) вилучаються з документів. Під час оправлення або підшивання документів справи не дозволяється торкатися їх тексту. Якщо текст документів надруковано надто близько до їх лівого краю, то потрібно наростити корінці документів папером тієї самої якості, що й носії тексту документів.

Одностайність реакції Польщі й СССР до української справи можна побачити в наступному: Дня 16 грудня 1938 року польський амбасадор в Празі передав міністрові Закордонних Справ Хвальковському протест, у якому звертається увагу празькому урядові, що на території ЧСР відбуваються події, які своїми наслідками можуть пошкодити взаєминам поміж Польщею і новою ЧСР. У повідомленні агенції ПАТ не сказано, про яку організацію тут мова. Пізніше справа вияснилася, що дія відбувається на території Карпатської України, а згадана організація - це “Карпатська Січ”. День після цього, совєтський посол у Празі передав урядові ЧСР протест, який заторкував подібні справи, як і польський протест. Празький уряд заявив, що він не має ворожого наставлення до згаданих держав, однак обіцяє перевести слідство в цих справах, бо він не може дозволити, щоб ворожі акції, скеровані проти інтересів його сусідів, відбувалися на його території. Відповідь на польський протест з дня 16 грудня прийшла з Хусту через інтерв'ю поміж Ю. Реваєм і краківським “Ilustrowany Kurjer”. Ю

1. Аналіз та удосконалення енергозберігаючих технологій заготівлі та зберігання кормів в СТОВ "Глуховецьке" Козятинського району Вінницької області

2. Робота з документами, що містять комерційну таємницю

3. Інформаційний документ в системі забезпечення управління та його розвиток

4. Хранение товаров и других предметов, ввезенных на таможенную территорию Украины, под таможенным контролем (укр.)/ Зберљгання товарљв та љнших предметљв, ввезених на митну територљю УкраЪни, пљд митним контролем

5. Архівація файлів та створення архіватора текстових файлів

6. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання
7. Кримінальна відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в теорії та судовій практиці
8. Клінічні особливості, лікування та запобігання розладів місцевого і загального характеру при застосуванні зубних протезів на основі сплавів металів

9. Споживання, зберігання та інвестиції і їх функції

10. Разработка пакета документов, контроль и регистрация предприятия в форме акционерное общество

11. Поняття документу та діловодства в бухгалтерському обліку

12. Регистрация и контроль исполнения документов

13. Подготовка документов ликвидированных организаций для передачи на хранение в государственный архив

14. Поняття "носій інформації" та "матеріальна основа документа": семантичне навантаження в професійній інформаційній діяльності

15. Разглашение сведений военного характера, составляющих государственную тайну. Утрата документов, содержащих военную тайну

16. Состав нормативных документов, регламентирующих организацию работы с документами

12 тонких фломастеров "Супертипс" ярких цветов.
357 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сумка - термоконтейнер Lubby для бутылочки (твердая), 22,5 см.
Сумка-термоконтейнер идеально подходит для прогулок и поездок. Сумка способна поддерживать температуру питания в бутылочке в течение
342 руб
Раздел: Подогреватели, термоконтейнеры
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: оранжевый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы

17. Учредительные документы и государственная регистрация юридического лица

18. 1. Документы первичного учёта в органах МВД, прокуратуре и судах. 2. Динамические ряды и их виды

19. Подготовка и начало Второй Мировой войны (документы свидетельствуют)

20. Использование полей и закладок для оформления и автоматизации редактирования и обработки экономической информации в документах Word

21. Разработка системы по сбору информации о доходах физических лиц для формирования налоговых документов и отчетности для налоговой службы по объединению Сургутгазпром

22. Печать документов из Word97
23. Использование полей и закладок для оформления и автоматизации редактирования и обработки экономической информации в документах Word
24. Создание и редактирование текстовых документов в текстовом процессоре word 9x

25. Создание документа: публикации и отчёты

26. Криминалистическое исследование документов. Новые и перспективные методы исследования письменной речи

27. Половое воспитание и подготовка учеников к семейной жизни (Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя)

28. Оформление машинописных документов

29. Система защиты ценной информации и конфиденциальных документов

30. Пакет документов по курсу "Делопроизводство"

31. Понятие о документе, корреспонденции и делопроизводстве. Унификация и стандартизация документов. Система документации.

32. Понятие о документе, корреспонденции и делопроизводстве. Унификация и стандартизация документов. Система документации

Фоторамка "Poster white".
Фоторамка для фотографий размером: 30х40 см. Может располагаться как вертикально, так и горизонтально, на подставке. Есть настенные
342 руб
Раздел: Размер 30x40
Настольная игра "Матрешкино".
В сказочной деревне Матрешкино сегодня с самого утра переполох! Юные красавицы затеяли хитрую игру: каждая матрешка придумала свое
418 руб
Раздел: Карточные игры
Увлекательная настольная игра "Делиссимо", новая версия.
В этой милой игре вам предстоит немало потрудиться, так как вы работаете на известную и уважаемую итальянскую пиццерию «Делиссимо». Её
632 руб
Раздел: Карточные игры

33. Исходный документ по отбору кандидатов на вакантную должность

34. Правила составления и оформления документов

35. Унификация и стандартизация управленческих документов

36. Исследование документов

37. Требования к оформлению кадровых документов

38. Номенклатура дел. Подготовка документов для хранения в архиве
39. Оформление и составление основных видов управленческих документов
40. Роль та значення державного казначейства у процесі виконання державного бюджету

41. Экспортный НДС не возвращают из-за претензий к документам

42. Авторский договор заказа на изготовление гипертекстовых документов

43. Система нормативных документов в строительстве

44. Виды обработки документов

45. Исследование исторических документов

46. Документы как источники доказательств

47. Проблемы классификации документов

48. Обзор нормативных документов по охране окружающей среды

Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty" (лайм).
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1128 руб
Раздел: Сиденья
Пенал "Гонка", 19х11 см, 3 отделения.
Пенал предназначен для школьников 7-10 лет. Является важным помощником в учебе, ведь он решает задачу хранения ручек, карандашей и прочих
511 руб
Раздел: Без наполнения
Конструктор электронный "Знаток". 320 схем.
Набор электронных блоков и соединений, позволяющий конструировать электрические цепи без пайки. Описано 320 схем. Даже без помощи
2858 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические

49. Документы в торговых операциях

50. Характеристика нормативных документов по бухгалтерскому учету

51. Организация и работа с документами

52. Структура западной финансовой отчетности. Система финансовых отчетных документов

53. Аудит денежных средств и денежных документов

54. Планирование и управление корректировкой конструкторских документов по результатам изготовления и испытаний опытного образца (партии) при выполнении ОКР
55. Технология работы с документами в современных условиях
56. Представительские расходы. Первичные документы

57. Стиль и оформление служебных документов

58. Условия признания документа письменным доказательством в арбитражном процессе

59. Морфологический строй функциональных стилей (на материале документов Internet)

60. Боевые графические документы

61. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

62. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

63. Документ система

64. Общие требования к оформлению документов

Лоток на 3 отделения, черный.
Применяется для сортировки и временного хранения документов, писем, счетов и другой документации. Неразборный. Количество секций:
352 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Багетная рама "Bella", 40x50 см (цвет: серебряный + золотой).
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Магнитная планка самоклеющаяся, 100x5 см + 6 магнитов.
Магнитные планки применяются в случаях, когда требуются небольшие магнитные поверхности. На внутренней стороне планки нанесен перманентный
654 руб
Раздел: Прочее

65. Технология обеспечения сохранности документов

66. Архаїзми та старослов’янізми і їх моделююча роль у експресіоністичній стильовій структурі “Палімпсестів” В.Стуса

67. Анализ машиночитаемых документов компьютерными средствами

68. Работа с EXCEL: приёмы оформления документа (отчёта)

69. Редактирование информации в документах Word

70. Работа с документами
71. Создание документов HTML
72. Разметка математических документов

73. Обработка экономической информации в документах Word

74. Создание изображений в текстовых документах в MS Word; MS Draw. Размещение текста и графики”

75. Октябрьская стачка текстильщиков 1917 года: по документам той эпохи

76. Архівно-бібліотечні зібрання української еміграції з чехословацької республіки: історія переміщень та опрацювання в Україні (1945–2007)

77. Поддельный документ как предмет и средство совершения преступления

78. Русские документы до XVIII века

79. Збереження та підвищення родючості грунтів в умовах широкого впровадження інтенсивних технологій. Машини для підготовки і навантаження мінеральних добрив

80. Виды организационных документов

Доска двухсторонняя магнитно-маркерная с поддоном (набор букв, цифр и знаков на магнитах).
Доска предназначена для детей от 3 лет и может быть использована как основа для наборов магнитных букв, цифр и знаков, магнитной мозаики,
744 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Карандаши "Волшебный дворец", 24 цвета, черное дерево, заточенные.
Количество цветов - 24. Материал корпуса - дерево. Диаметр корпуса - 7 мм. Форма корпуса - шестигранная. Заточено - да. Длина - 172
318 руб
Раздел: 13-24 цвета
Глобус политический диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1121 руб
Раздел: Глобусы

81. Государственный учет документов в архивах Республики Беларусь

82. Делопроизводство по личному составу, распорядительные и информационно-справочные документы

83. Документация: сущность, значение, виды документов и требования по их оформлению

84. Електронна книга як вид документа

85. Информационно-справочные документы

86. Информационные свойства документа
87. Использование бухгалтерских документов и экономической информации в деятельности аппаратов по борьбе с экономическими преступлениями
88. Классификация бухгалтерских документов по качественным признакам

89. Контроль і ревізія виробничої діяльності та реалізації продукції, робіт і послуг

90. Контроль та ревізія використання основних засобів

91. Мета та функції контролінгу

92. Модернизация системы управления документами Еврокомиссии

93. Обеспечение сохранности архивных документов

94. Облік та аналіз виконання сільського (селищного) бюджету

95. Организационно-правовые документы

96. Организация работы с документами на предприятии, документооборот

Настольная игра "Баскетбол".
Настольная игра «Баскетбол» развивает моторику и быстроту реакции. Размер игры: 37х19х18 см. Возраст: 3+.
1171 руб
Раздел: Настольный баскетбол, бильярд, боулинг
Бусы-прорезыватели "Фруктовый микс".
Детские бусы-прорезыватели "Фруктовый микс" из серии "Мамины помощники" сделают процесс появления первых молочных
380 руб
Раздел: Пластмассовые
Трикотажная пеленка кокон "Bambola" (цвет: розовый).
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяцев.
381 руб
Раздел: Пелёнки

97. Организация хранения документов и обеспечение их сохранности

98. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

99. Основные правила оформления управленческих (организационно-распорядительных) документов


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.