Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Класифікація основних засобів

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Основні засоби – матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або поставки товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік). Положення (стандарт) 7 «Основні засоби» визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби та інші необоротні матеріальні активи, а також розкриття інформації про них у фінансовій звітності. Норми Положення (стандарту) 7 застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами усіх форм власності (крім бюджетних установ). Положення (стандарт) 7 не поширюється на відтворювані природні ресурси та операції з основними засобами, особливості обліку яких визначаються іншими положеннями (стандартами) бухгалтерського облік). Об'єкт основних засобів – закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього або окремий конструктивно відокремлений предмет, що призначений для виконання певних самостійних функцій, чи відокремлений комплекс конструктивно з'єднаних предметів одного або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс – певну роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно. Якщо один об'єкт основних засобів складається з частин, які мають різний строк корисного використання (експлуатації), то кожна з цих частин може визнаватися в бухгалтерському обліку як окремий об'єкт основних засобів. Група основних засобів – сукупність однотипних за технічними характеристиками, призначенням та умовами використання необоротних матеріальних активів. Об'єкт основних засобів визнається активом, якщо існує імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди від його використання та вартість його може бути достовірно визначена. Вкладення в майно тривалого користування становлять значну, а в багатьох випадках переважну частину інвестицій. Хоча основні засоби належать до найменш ліквідної частини активів, питання їхньої реалізації є суттєвими для фінансового маневрування підприємств. Управління основними засобами тісно пов'язане з управлінням інвестуванням (капітальними вкладеннями), яке відіграє у менеджменті важливу роль. Успішне розв'язання завдань управління основними засобами та обґрунтування інвестиційної політики щодо них потребує ефективного обліку та різностороннього використання інформації, що надається. Критерії визнання основних засобів аналогічні критеріям визнання, які застосовуються для всіх активів, тобто об'єкт основних засобів визнається активом, коли існує ймовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з використанням цього об'єкта, і його вартість може бути достовірно визначена. Крім того, у визначенні основних засобів наведені такі критерії їх визнання, як: 1) матеріальність (мають матеріальну форму); 2) призначення (утримуються з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій); 3) термін корисного використання (більше року або операційного циклу).

Головним завданням обліку основних засобів є: 1) правильне і своєчасне відображення надходження, вибуття й переміщення основних засобів; 2) контроль за їхньою наявністю та збереженням у місцях експлуатації; 3) своєчасне й точне обчислення зносу (амортизації) основних засобів і правильне відображення його в обліку; 4) визначення витрат на ремонт, а також контроль за раціональним використанням коштів, виділених з цією метою; 5) виявлення об'єктів, які не використовуються; 6) контроль за ефективністю використання, пошуки резервів підвищення ефективності роботи машин, обладнання та ін.; 7) оперативне забезпечення керівництва підприємства необхідною інформацією про стан основних засобів через автоматизацію обліково-обчислювальних робіт на базі сучасних засобів обчислювальної техніки. Основні засоби можна згрупувати за наступними ознаками: 1) за галузевою ознакою; 2) за функціональним призначенням; 3) за використанням; 4) за ознакою належності. За галузевою ознакою основні засоби поділяються на: промислові, сільськогосподарські, будівельні, транспортні, зв’язку. Наявність тих або інших засобів на конкретному підприємстві пов'язана із напрямком його діяльності, а також і з роботою допоміжних і обслуговуючих виробництв. За функціональним призначенням основні засоби поділяються на виробничі та невиробничі. Виробничими є ті основні засоби, які приймають безпосередньо участь у процесі виробництва і пов’язані із створенням конкретного продукту, виконанням робіт та наданням послуг. Вони представлені будівлями, спорудами, машинами, станками, устаткуванням та ін. Основні засоби, які не приймають безпосередньо участі у процесі виробництва, робота яких спрямована на забезпечення соціальних і культурно-побутових потреб працівників підприємства, називаються невиробничими. Невиробничі основні засоби представлені будинками культури, спортивними комплексами, дитячими дошкільними закладами, пральнями, лазнями, перукарнями та ін., які є власністю підприємства і використовуються у невиробничій сфері. За використанням основні засоби поділяються на діючі та недіючі. Діючими є основні засоби, які приймають участь у роботі підприємства на даний час. Недіючими, в свою чергу, є основні засоби, які не використовуються в даний період в господарській діяльності у зв'язку із тимчасовою консервацією або очікуванням часу введення їх в експлуатацію. За ознакою належності основні засоби поділяються на власні та орендовані. Власні основні засоби являються безпосередньо власністю підприємства і мають джерело свого утворення (внесок засновника до Статутного капіталу, заборгованість перед постачальниками, цільове фінансування і цільові надходження та ін.). Основні засоби, які використовуються на підприємстві, але не є його власністю, називаються орендованими. Треба зауважити, що з метою виключення можливості подвійного обліку одних і тих же засобів, у орендодавця орендовані основні засоби обліковуються на балансовому, а у орендаря на позабалансовому рахунку. Згідно із Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» №334194-BP від 28.12.1994 р.

(із змінами та доповненнями) передбачено поділ із 01.01.2003 р. основних засобів на слідуючи групи: група 1 – будівлі, споруди, їх структурні компоненти та передавальні пристрої, в тому числі житлові будинки та їх частини (квартири і місця загального користування), вартість капітального покращення землі; група 2 – автомобільний транспорт та вузли (запасні частини) до нього, меблі, побутові електронні, оптичні, електромеханічні прилади та інструменти, інше конторське (офісне) обладнання, устаткування та приладдя д нього; група 3 – будь-які інші основні фонди, не включені до груп 1,2 і 4; група 4 – електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичної обробки інформації, їх програмне забезпечення, пов'язані з ними засоби зчитування або друку інформації, інші інформаційні системи, телефони (у тому числі сотові), мікрофони і рації, вартість яких перевищує вартість малоцінних товарів (предметів). Для цілей бухгалтерського обліку основні засоби класифікуються за такими групами: 1) основні засоби: а) земельні ділянки; б) капітальні витрати на поліпшення земель; в) будинки, споруди та передавальні пристрої; г) машини та обладнання; д) транспортні засоби; є) інструменти, приладдя, інвентар (меблі); ж) робоча і продуктивна худоба; з) багаторічні насадження; і) інші основні засоби; 2) інші необоротні матеріальні активи: а) бібліотечні фонди; б) малоцінні необоротні матеріальні активи; в) тимчасові (нетитульні) споруди; г) природні ресурси; д) інвентарна тара; є) предмети прокату; ж) інші необоротні матеріальні активи. Розглянемо детальніше. 1) основні засоби: а) земельні ділянки. Поняття земельна ділянка законодавством не визначено. Згідно зі ст. 2 Земельного кодексу України всі землі за цільовим призначенням поділяють на землі сільськогосподарського призначення; землі населених пунктів (міст, селищ міського типу й сільських населених пунктів); землі промисловості, транспорту, зв'язку, оборони та іншого призначення; землі природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення; землі лісового фонду; землі водного фонду; землі запасу; б) Капітальні витрати па поліпшення земель. До витрат на поліпшення земель належать витрати на меліоративні (осушувальні) та іригаційні роботи, антиерозійні заходи (терасування, зміна рельєфу ярів та ін.); в) будинки, споруди і передавальні пристрої. До будинків відносять архітектурно-будівельні об'єкти, призначені для створення умов (захист від атмосферних явищ та ін.) праці, життя, обслуговування населення й зберігання матеріальних цінностей. До будівель належать усі комунікації всередині будівлі, необхідні для її експлуатації. Фундаменти під велике габаритне устаткування, споруджені одночасно з самою будівлею, входять до її складу. Фундаменти під різними об'єктами (які не є будовами), навіть якщо вони розташовані всередині будівлі, належать до інвентарних об'єктів, яким вони служать. Споруди – інженерно-будівельні об'єкти, призначені для створення умов, необхідних для здійснення процесу виробництва або забезпечення досягнення невиробничих цілей через виконання певних технічних функцій, не пов’язаних із зміною предмета праці.

За кредитом рахункупроводяться суми вартостi обладнання, переданого для монтажу. 45 Iншi необоротнi матерiальнi активи Рахунки роздiлу "Iншi необоротнi матерiальнi активи" призначено для облiку та узагальнення iнформацi про наявнiсть i рух iнших необоротних матерiальних активiв, якi не вiдображенi в складi об'ктiв облiку на рахунках роздiлу 44 "Основнi засоби" 450 Iншi необоротнi матерiальнi активи 4500 А Iншi необоротнi матерiальнi активи Призначення рахунку: облiк iнших необоротних матерiальних активiв. За дебетом рахункупроводяться суми вартостi придбаних iнших необоротних матерiальних активiв. За кредитом рахункупроводяться суми вартостi iнших необоротних матерiальних активiв, що вибули. 4509 КА Знос iнших необоротних матерiальних активiв Призначення рахунку: облiк зносу iнших необоротних матерiальних активiв. За кредитом рахункупроводяться суми нарахованого зносу iнших необоротних матерiальних активiв. За дебетом рахункупроводяться суми зносу iнших необоротних матерiальних активiв у разi х вибуття. 453 Капiтальнi iнвестицi за основними засобами, що прийнятi в оперативний лiзинг (оренду) 4530 А Капiтальнi iнвестицi за основними засобами, що прийнятi в оперативний лiзинг (оренду) Призначення рахунку: облiк капiтальних iнвестицiй за основними засобами, що прийнятi в оперативний лiзинг (оренду)

1. Економічна політика як система: визначення, основні критерії, класифікація

2. Суть нематеріальних активів, їх класифікація та оцінка

3. Оцінка результату вимірювання і його погрішності по нормованим метрологічним характеристикам засобів вимірювальної техніки

4. Класифікація та основні властивості провідникових матеріалів

5. Оцінка ділових якостей працівників і менеджерів фірми

6. Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу
7. Оцінка природних ресурсів
8. Аудит основних засобів

9. Оцінка обстановки в надзвичайних ситуаціях

10. Класифікація міст, їх значення і роль у РПС

11. Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку

12. ІНВЕСТИЦІЙНІ РИЗИКИ ТА ЇХ ОЦІНКА Беларус

13. Оцінка обеззаражування води закритих джерел водопостачання

14. Оцінка збитку після настання страхового випадку

15. Оцінка кредитоспроможності потенційного позичальника

16. Оцінка та прогнозування конкурентноспроможності ЗАТ "ПриватБанк"

Набор "Дизайнер улиц".
Набор включает жидкий мел в удобных баллончиках трех цветов и трафареты для рисования. Жидким мелом легче, чем обычным, реализовать
382 руб
Раздел: Мел
Бумага для офисной техники, А4, 80 г/м2, 138% CIE, 500 листов в пачке.
Бумага для ксерокопий предназначена для размножения печатных материалов на копировальных аппаратах и лазерных принтерах, не рекомендуется
307 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Игрушка пластмассовая "Умный телефон".
Интерактивная развивающая игрушка выполнена в форме телефона. Умный телефон имеет несколько функций: 1. Обучение: называет буквы, цифры,
379 руб
Раздел: Мобильные

17. Оцінка толерантністідо ризиків та система лімітів у банку. План зниження ризику втрати інфраструктури банку на випадок техногенних катастроф (на прикладі АКБ "Укрсиббанк")

18. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")

19. Економічна оцінка кредитного процесу

20. Санітарна оцінка підприємств громадського харчування

21. Отруйні речовини та їх класифікація

22. Класифікація нервової системи та її будова
23. Експертна оцінка земель
24. Класифікація грунтообробних машин. Плуги загального призначення

25. Харчова цінність та оцінка якості зерна

26. Економічна оцінка активу балансу підприємства

27. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

28. Облік основних засобів

29. Облік основних засобів

30. Облік основних засобів та руху грошових коштів

31. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

32. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

Ступка с пестиком "Mayer & Boch", 300 мл.
Ступка с пестиком изготовлена из прочного мрамора с восковым покрытием. Ступка станет незаменимой вещью для приготовления свежемолотых
695 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 33 см.
Мягкий волк Забивака — официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года. Представляет собой волка с коричнево-белой шерстью в
1299 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Домик игровой.
Игрушка из пластмассы. Предназначена для игры на свежем воздухе. Замечательный домик высокого качества, будет радовать ваших детей и вас
9084 руб
Раздел: Домики и комплексы

33. Амортизація основних засобів

34. Аналіз ефективності використання основних засобів

35. Аудит основних засобів та нематеріальних активів на прикладі ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"

36. Оцінка протидефляційної стійкості ґрунтового покриву південного степу України

37. Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу України

38. Критерії класифікації відпусток на види
39. Морфологічна класифікація мов П.Ф. Фортунатова
40. Засоби інтенсифікації виразності газетного тексту у мові сучасної української преси

41. Класифікація, склад та зміст типових технологічних операцій

42. Нові комп’ютерні технології обробки та класифікації інформації у контрольно-аудиторському процесі

43. Богдан Хмельницький та оцінка його особи в історичній літературі

44. Передатні функції імпульсних автоматичних систем та оцінка їх якості

45. Структура та класифікація 8-розрядних мікропроцесорів

46. Класифікація казок та педагогічні можливості їх різних видів

47. Асортимент, споживчі властивості ялинкових прикрас та оцінка ступеня захисту прав споживачів при їх реалізації

48. Вибір маркетингової стратегії та оцінка її ефективності для ТОВ "Rehau" в Україні

Домик для кукол "Коттедж Конфетти".
Игрушка собирается ребёнком с помощью взрослого и предназначена для игры с куклами высотой до 30 см. В наборе: стена с окнами - 8 штук,
4433 руб
Раздел: Для мини-кукол и мини-пупсов
Защитные шторки для автомобиля на присосках Chicco Safe "Паравозик", с сумкой в комплекте, 2.
Предназначены для автомобиля, они защитят вашего малыша от солнечных лучей и перегрева. Крепятся к стеклу присосками. Рисунок в виде
880 руб
Раздел: Прочее
Магнит "FIFA 2018. Забивака с флагом".
Магнит с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
301 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

49. Витрати виробнцитва. Їх класифікація

50. Товарознавча характеристика плодових вин: сировина, класифікація, виробництво, вимоги до якості та умови зберігання

51. Збутовадіяльність ЗАТ "Оболонь" та оцінка її ефективності

52. Гігієнічна оцінка ефектвності оздоровлення дітей і підлітків на морському узбережжі

53. Гострий і хронічний пієлонефрит. Клініка. Класифікація. Діагностика. Ускладнення. Лікування

54. Клініко – патогенетична оцінка, прогноз і корекція реакцій систем адаптації на ендогенну інтоксикацію у хворих на менінгоенцефаліт
55. Клініко-лабораторна оцінка та обґрунтування застосування нового силіконового підкладочного матеріалу для зубних протезів
56. Клінічна оцінка та корекція змін концентрації мікроелементів у крові хворих на гломерулонефрит

57. Хронічний неспецифічний, клінічний перебіг, класифікація, критерії діагностики та принципи лікування

58. Оцінка інвестиційної привабливості Австралії

59. Світові макроекономічні порівняння і оцінка місця України в них

60. Аналіз та оцінка розвитку ділової кар’єри менеджера

61. Класифікація персоналу та форми його наймання

62. Оцінка доцільності отримання патенту

63. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства

64. Оцінка майбутньої і теперішньої вартості грошових потоків під час проведення стратегічного аналізу

Набор эмалированных кастрюль "Mayer & Boch" (3 предмета).
Набор эмалированных кастрюль с крышками из термостойкого стекла. Кастрюли - 3 штуки, стеклянные крышки - 3 штуки. Материал: углеродистая
844 руб
Раздел: Наборы кастрюль
Асборн - карточки. Дорисуй, найди, раскрась.
В этом наборе вы найдёте 50 многоразовых двусторонних карточек с яркими добрыми картинками животных, а также фломастер на водной основе.
389 руб
Раздел: Прочие
Устройство для контроля над питанием "Хрюшка-диетолог".
Вы стараетесь придерживаться определенной диеты и не есть вечером после шести? Тогда «Хрюшка-диетолог» станет дополнительным средством,
324 руб
Раздел: Прочее

65. Оцінка стану менеджменту в організації

66. Поняття та класифікація управлінських рішень. Конфлікти в організації

67. Процес прийняття та класифікація управлінських рішень

68. Класифікація документів

69. Методи навчання: їх класифікація і характеристика

70. Вимірювання тиску: класифікація приладів
71. Акцентуація рис характеру. Класифікація типології особистості
72. Класифікація психічних хвороб

73. Класифікація важковиховуваних дітей

74. Економічна природа митного тарифу, його класифікація та функціональні завдання

75. Особливості експертизи якості шоколаду, дослідження асортименту, класифікація за УКТ ЗЕД та оформлення при переміщенні через митний кордон України

76. Класифікаційні суспільства та їх роль у забезпеченні безпеки мореплавства

77. Оцінка ефективності використання рухомого складу

78. Класифікація закладів ресторанного господарства

79. Національні системи класифікації готелів

80. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

Коробка подарочная "Штамп".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Фломастеры "Хамелеон Jumbo", 8 цветов.
С помощью фломастера «проявителя» другие фломастеры «хамелеоны» из этого набора меняют цвет. Достаточно просто
373 руб
Раздел: 7-12 цветов
Держатель-рулетка для бейджей "Style", желтый.
Используется для ношения именных, магнитных или пропускных карточек. Крепление бейджа: карабин-петля. Подходит ко всем бейджам, имеющим
383 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

81. Організаційні основи фінансів виробництва. Оцінка фінансової стійкості

82. Оцінка фінансового стану підприємства

83. Оцінка фінансового стану підприємства для можливості надання кредиту

84. Сутність та класифікація грошових потоків підприємства

85. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів

86. Якісна і кількісна оцінка податкових ризиків у сфері справляння податків (ПДВ)
87. Джерела антропогенного забруднення та класифікація забруднень
88. Екологічна оцінка стану водних ресурсів басейну річки Устя Рівненської області

89. Еколого-економічна оцінка природоохоронної діяльності підприємства СП "Шахта ім. В.І. Леніна"

90. Оцінка стану міської системи м. Рівного

91. Оцінка сучасної екологічної ситуації у світі

92. Аналіз виробничих основних засобів

93. Вартість інвестиційного капіталу, оцінка інвестиційних якостей акцій

94. Законодавче забезпечення інноваційної діяльності в Україні: аналіз та оцінка

95. Оцінка стану та використання майна організації (на прикладі ВАТ "Запоріжтрансформатор")

96. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

Набор для автолюбителя зимний "3 в 1".
Замучились удалять снег на автостоянке подручными средствами? Тратите уйму времени на осторожную очистку стёкол и кузова от ледяной корки?
1316 руб
Раздел: Прочее
Антимоскитная сетка для дверного проема, 2.1x1.0 м (арт. CF84-136).
Антимоскитная сетка предназначена для размещения на дверном проеме у Вас дома или на даче. Сетка выполнена в виде занавесок, оснащена
444 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Игра "Русское лото", деревянное.
В состав Русского лото входят: деревянные бочонки - 90 шт, тканевый мешок, карточки из картона - 24 шт, пластмассовые жетоны - 100 шт, инструкция.
538 руб
Раздел: Лото

97. Побудова споживчої функції. Оцінка параметрів системи економетричних рівнянь

98. Аудит як один із засобів оцінки вартості компанії. Критерії вибору та якість послуг

99. Основні фармакологічні ефекти кумаринів місного засобу - водного екстракту з трави буркуну

100. Основные этапы развития и конструктивной эволюции техники в области самолетостроения


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.