Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Значення предмету "соціологія релігії"

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

ВСТУП Релігія є складним соціально-духовним творенням, феноменом культурно-історичного прогресу людства. Від найдавніших часів до сьогодення вона існує як форма суспільної свідомості, певний вид духовно-практичного освоєння світу, раціонального та ірраціонального мислення та пізнання людського буття. Як продукт соціальних відносин релігія існує разом із суспільством, відтворюється під впливом соціальних умов життя, труднощів пізнавального процесу, певного емоційно-психічного стану людства. Як особлива структурно-організована система діяльності людей релігія за певних історичних умов виконувала роль провідного чинника інтеграції та стабілізації, збереження і зміцнення існуючих соціальних систем, консолідації та централізації державно-політичних режимів, формування і збереження етноконфеційних спільностей людей, етногенезу та національно-визвольної боротьби народів спілкування і взаєморозуміння людей. Водночас релігія у ряді історичних подій була суттєвою детермінантною соціального протесту, дестабілізації та дезинтеграції суспільства, колоніального поневолення народів, економічно-політичного гноблення мас тощо. Як особлива складова системи духовної діяльності людей релігія відігравала важливу культурно-історичну роль, була певним засобом відродження національно-духовних цінностей народу, культурно-освітнього розвитку, захисту національної мови, упорядкування та збереження народних традицій і звичаїв, відчуття духовної єдності етносу та людського роду взагалі, значущості загальнолюдських моральних норм і цінностей, певного способу духовного життя людей. 1. РЕЛІГІЄЗНАВСТВО І СОЦІОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ 1.1 Релігієзнавство як наукове дослідження релігії Релігієзнавство як наукове дослідження релігії було започатковано в 19 ст. для об'єктивного дослідження релігійних явищ, їхнього соціально-історичного генезису, соціальної ролі церковних інститутів тощо, вивчення не пов'язаного з якоюсь богословською доктриною чи конфесією. Політичною партією. Від кінця 19 ст. суспільні науки (історія, етнографія, лінгвістика, філософія) нагромадили значний фактологічний і теоретичний матеріал про релігію, її виникнення та еволюцію, соціально-історичний характер у різних народів. Усе це було використано для побудови теоретичних концептуальних визначень сутності релігії, її соціально-історичного походження, на основі розуму та науки, хоча з різних методологічних засад. Зокрема, тогочасне релігієзнавство великого значення надавало вивченню історичного розвитку релігій. Докладний аналіз окремих історичних факторів, використання новітніх методів дослідження історичних джерел дозволили релігієзнавцям 19-20 ст (Е. Тай лор, Д. Фрезер, Ф. Леман та ін.) сформулювати концепції виникнення та еволюції релігії. Представники різних філософських течій намагалися визначити сутність і природу релігії на основі методології своєї школи. Так виникли антропологічне тлумачення релігії (Л. Фейєрбах), соціологічні концепції (Е. Дюркгейм, В. Вебер) тощо. Здійснювалися спроби семантичного та лінгвістичного аналізу релігійних суджень, понять і міфів, проводилися психологічні дослідження релігії на основі відповідної методології (У.

Джеймс, В. Вузд, З. Фрейд та ін.). Відтак були сформульовані психологічні тлумачення релігії, як суб'єктивних переживань віруючих (досвіду), пов'язаних із Богом (У. Джеймс), як &quo ;колективний невроз нав'язування&quo ;, як &quo ;масова ілюзія&quo ; (З. Фрейд) тощо. Загалом усе це привело до виникнення окремих релігієзнавчих дисциплін – філософія релігії, соціологія релігії, психологія релігії, історія релігії. Кожна з них існувала незалежна одна від одної, методологічно та принципово відокремлювалася від іншої, а інколи й протиставлялась у процесі дослідження релігійних явищ. Така помилкова позиція дослідників релігії фактично призводила їх до хибних теоретичних висновків щодо філософського, соціологічного та психологічного пояснення релігії, як частини духовної культури, корені якої сягають глибин історії. Філософія релігії зосереджувала увагу на теоретичних (споглядальних, спекулятивних) проблемах сутності та природи релігії, завжди послуговуючись методологією певного філософського напрямку. Можна вирізнити три основні філософські доктрини тлумачення сутності та природи релігії: - об'єктивно-ідеалістичну (теологічну; - суб'єктивно-ідеалістичну; - натуралістичну (біологізаторську). Соціологія релігії як релігієзнавча дисципліна виникла на початку 20 ст. її засновники М. Вебер, Е. Дюркгейм та ін. визначали соціологію релігії, як науку, що вивчає взаємодію релігії та суспільства. Сутність релігії, джерела її виникнення та існування залишаються поза увагою соціології релігії. М. Вебер виходив із засновку, що соціологія не в змозі осягнути сутності релігії, оскільки має справу з умовами та результатами певного типу соціальних дій. Для соціолога релігія існує лише як особливий тип мотивації соціальної поведінки людей. Його намагання обмежуються вивченням мотиваційного впливу релігійних ідей та уявлень, з'ясуванням її діяння та ролі в суспільстві. Згідно з цією схемою М. Вебер, на основі значного історичного матеріалу, вмотивовує думку щодо вирішальної ролі протистанської етики у формуванні сучасного капіталізму. Німецький соціолог І. Мате визначає, що соціологія релігії, будучи емпіричною наукою, вивчає власне, як релігія та суспільство проникають одне в одне, формуючи в такий спосіб специфічні інститути, цінності та форми поведінки. Отож, визначаючи релігію як &quo ;мета соціальний феномен&quo ;, ці автори обмежують завдання соціології релігії зовнішнім описом соціальних виявів релігійного феномена. Інших поглядів на сутність релігії дотримувався французький соціолог Е. Дюркгейм, визначаючи її соціальну природу. Але для нього релігійними були всі колективні, суспільні уявлення й вірування, якщо вони мали обов'язковий для всіх членів суспільства характер, поєднували індивіда з суспільством, підпорядкували його останньому. Для Е. Дюркгейма конкретний зміст релігійних форм і символів не мав значення, він міг докорінно змінюватись у різні епохи. Залишається єдиним в усі епохи лише потреба в колективних віруваннях, почуттях і ритуалах. Власне, Е. Дюркгейм дійшов висновку про вічність і необхідність релігії в кожному суспільстві, не з'ясувавши практично гносеологічних характеристик елементів релігійного феномена їхнього реального значення в суспільстві.

Соціологічна концепція Е. Дюркгейма стала теоретичним підмурком структурно-функціональної школи в соціології взагалі та соціології релігії зокрема (О. Діа, М. Інджер, Л. Снайдер та ін). Засновники структурно-функціонального методу визнавали релігію як важливий функціональний елемент суспільства, що сприяє збереженню існуючої соціальної системи, підтримує її стабільність. Найповніший аналіз соціальних функцій релігії подає американський соціолог О. Діа, визнаючи серед них: 1) функцію втіхи та підтримки людей, що зазнають труднощів і злигоднів; 2) функцію священика, тобто функцію встановлення зв'язку між людиною і надприродним; 3) функцію соціального контролю, тобто освячення норм і цінностей певної соціальної системи, що безперечно перешкоджає їх порушенню; 4) пророцьку функцію, тобто порівняння реальних соціальних порядків із релігійним ідеалом і критику їхніх виявів із позицій цього ідеалу; 5) функцію ідентифікації, що виражається в усвідомленні своєї незалежності до певної релігійної спільноти чи групи; 6) функцію визрівання, тобто вплив релігії на формування окремого індивіда в процесі його соціального розвитку. Всі ці функції справді властиві релігії. Певне значення для релігієзнавчої науки має також досвід організації емпіричних соціологічних досліджень релігійного населення, методику яких розробив соціолог Г. Ле-Бра, вивчаючи інтенсивність відвідування недільних богослужінь у різних містах Франції. В основу емпіричних показників релігійності було покладено ознаки, що фіксують участь індивіда у релігійних обрядах. Так було складено карту релігійності Франції, в якій наведено показники відвідання богослужінь населенням окремих департаментів та міст. Безперечно, показники культової поведінки прихильників релігії мають певне значення для вивчення стану релігійності. А для повної характеристики релігійності населення необхідні також знання змісту релігійної свідомості та мотивації релігійної поведінки людей. Тому актуальним і в наш час залишається проблема критерію та мети емпіричних досліджень релігійності населення. Психологія релігії як самостійна релігієзнавча дисципліна склалася на межі 19-20 ст. на перетині релігієзнавства, філософії, соціології та психології. Над проблемами психологічного дослідження релігії працювали досить відомі представники психологічних напрямків: У. Джеймс, З. Фрейд, Т. Рібо, П. Жане, В. Вузд та ін. Історія релігії як релігієзнавча дисципліна започаткована у 18 ст., коли вчені звернули увагу на історію духовної культури. Сучасні релігієзнавці приділяють велику увагу проблемам історичного дослідження релігії. З 1900 р. збираються міжнародні конгреси з історії релігії. Заснована 1950 р. Міжнародна асоціація з вивчення історії релігії видає спеціальний журнал &quo ;Ноумен&quo ;. Марксистська релігієзнавча доктрина – це певна віха в розвитку релігієзнавчої науки, що ґрунтується на досягненнях у вивченні релігійного феномена всієї попередньої матеріалістичної філософії та власної методології дослідження соціальних явищ. Насамперед це стосується діалектико-матеріалістичного розуміння розвитку суспільного життя, за яким усі прояви духовного життя, а також релігії, зумовлені матеріальними причинами, економічними факторами.

Чому ця трада  безумовною основою? СВ¶ДОМ¶СТЬ тому, що це дине явище, про наявнсть якого нхто не сперечаться: ус проблеми це проблеми свдомост. Будь-який процес пзнання це питання свдомост  вдповдь вдомост. Аби про щось, говорити  за щось братися необхдне усвдомлення. Так визначаться лдерство свдомост. КОСМОС тому, що вн загальний для всх мислячих  не мислячих стот. Вн  загальним фактом для свдомост всх. Його походження це нше питання, але саме це питання й буде найголовншим у визначенн катастрофчност ситуац. ЕСТАФЕТА ЖИТТЯ Й РОЗУМУ тому, що  живий ланцюг поколнь, котрий свдомо  несвдомо тче загальну тканину Буття. Саме естафета Життя й Розуму творить релгю, соцологю, науку, космогоню  шука осмислен модел Свтобудови. Але чи могла ця естафета передати крзь ланцюг поколнь правдиве вдображення Цльного Буття, щоб уникнути мражв? Розглянемо, що ж породило Свдомсть, а отже, й розумння Космосу,  оцнку ¶сторично Естафети упродовж вдомого пероду часу? Естафета Життя й Розуму розкриваться в трьох фазах суб'ктивного Часу: в минулому, сучасному й майбутньому

1. Критерії релігійності людини. Погляд соціологів

2. Соціологічна думка на Україні (кінець ХІХ - поч. ХХ)

3. Соціологія культури

4. Комплексний аналіз соціології праці в умовах підприємства ВАТ "Шахта Красноармійська-Західна №1"

5. Предмет соціальної психології

6. Анкета, як основний інструмент соціологічного дослідження
7. Девіантна поведінка молоді як об’єкт соціологічного дослідження
8. Ідентифікація у сучасній соціології

9. Основи соціології

10. Політична соціологія в складі соціологічної теорії - питання та історичний розвиток

11. Предмет етносоціології, етнос і нація

12. Програма соціологічного дослідження, спрямована на визначення свого майбутнього населенням України

13. Розвиток та сучасний стан соціології

14. Соціологічна концептуалізація освіти

15. Соціологічне дослідження "Патріотизм у розумінні сучасної молоді"

16. Соціологічне дослідження ставлення людей до вивчення іноземних мов

Моющее дезинфицирующее средство "Ника-Экстра М", 1 л.
Средство для очищения и мытья поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, предстерилизационной очистки
364 руб
Раздел: Для сантехники
Бумага "IQ Selection Smooth", А4, 120 г/м2, 500 листов.
Формат: А4. Класса: А+. Количество листов: 500. Плотность листа: 120 г/м2. Белизна: 170% по CIE. Подходит для двусторонней печати. Высокое
681 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Горка для ванной "Веселое купание".
"Веселое купание" - это удивительная водная горка, в виде спирали, по которой съезжают фигурки зверей на спасательных кругах и
569 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы

17. Соціологічний аналіз міжнаціональних відносин

18. Соціологічні погляди Р. Спенсера, Е. Дюркгейма, М. Вебера

19. Соціологія груп - історія розвитку та сучасна проблематика

20. Соціологія конфлікту

21. Соціологія молоді як галузь соціологічної науки

22. Соціологія освіти
23. Соціологія та аналіз ціннісного світу молоді
24. Соціологія як наука

25. Соціологія як наука. Військова соціологія в системі соціологічного знання

26. Соціологія: становлення та сучасність

27. Сучасна соціально-релігійна ситуація в Україні

28. Етнічна соціологія - актуальні проблеми та історія розвитку

29. Програма соціологічного дослідження

30. Предмет и значение логики

31. Предмет и значение логики

32. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

Напольный пазл "Машинки".
Способствует развитию сенсорных навыков, внимания. Материал: плотный картон. В наборе: 8 игровых фигур, 34 элемента пазла. Размер
641 руб
Раздел: Напольные пазлы
Стул детский Ника "СТУ3" складной моющийся (цвет: розовый, рисунок: сердечки).
Мягкая моющаяся обивка. Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула
562 руб
Раздел: Стульчики
Крышка силиконовая "Невыкипайка", 29 см (арт. TK 0081).
Приспособление предназначено для предохранения готовящихся продуктов от выкипания. Заменяет пароварку. Предотвращает беспорядок на
383 руб
Раздел: Прочее

33. Механізм та біологічне значення запалення

34. Релігійне виховання підлітків з особливими потребами як умова успішної соціалізації

35. Предмет релігієзнавства. Основні елементи і функції релігії

36. Релігія як предмет філософського дослідження. Основи теології

37. Роль релігії як соціального інституту в розвитку суспільства

38. Аналитическая химия, ее предмет, задачи, значение и основные понятия. Организация аналитического контроля в государстве. Классификация методов анализа. Направления развития аналитической химии
39. Теоретическое значение антропологии
40. Значение сна и сновидений. Предупреждение нарушений сна

41. Кораллы. Разнообразие и значение

42. Химическая промышленность, ее отраслевой состав и значение в народном хозяйстве страны (РФ)

43. Значение газа и перспективы развития газовой отрасли в Казахстане

44. Предмет, метод, источники Административного права

45. Значение срока в Гражданском праве

46. Предмет и метод гражданского права

47. Значение разделов Польского государства 1772, 1793, 1794 годов

48. Движение декабристов. Причины, характер движения. Судьба и значение движения

Бумага для пишущих машин, А3, 2500 листов.
Бумага предназначена для использования в минитипографиях, печати на ризогрофах и т.д. Формат А3. Цвет – серый Плотность бумаги – 48
888 руб
Раздел: Формата А3 и больше
Заварочный чайник "Mayer & Boch", стекло 900 мл + сито.
Заварочный чайник MAYER BOCH изготовлен из термостойкого боросиликатного стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла
417 руб
Раздел: Чайники заварочные
Коврик для выпечки силиконовый, 38х28 см.
Материал: силикон. Размер: 38х28 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
377 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

49. Соборное Уложение 1649 г. и его значение

50. Российская социал – демократическая рабочая партия (РСДРП)

51. Предмет, метод и система гражданского процессуального права /Украина/

52. Понятие трудового права. Предмет науки трудового права

53. Структура, содержание и значение общей части Налогового кодекса России

54. Предмет Правоведение
55. Биржа: понятие и значение
56. Предмет Правоведение

57. Значение, цели, задачи и основные принципы трудового права

58. Понятие трудового права. Предмет науки трудового права

59. Предмет и понятие финансового права

60. Глагол "to have" со значением "иметь"

61. Стилистическое значение устоявшихся выражений в немецком языке. Крылатые выражения и высказывания в "Фаусе" Гете

62. Культура: особенности и значение, взгляды и понятия

63. Основные черты и значение "Серебряного века" для культуры России

64. Культура как предмет исследования

Ранец школьный "Nature Quest Collection", 35x31x19 см, цвет синий.
Ранец школьный, индивидуализация съемными аппликациями серии «Российская техника», 5 съемных аппликации на липучке. На ранце -
2816 руб
Раздел: Без наполнения
Подставка для ножей овальная AK-211ST "Alpenkok", 16x6,5x22 см.
Размеры: 16x6,5x22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: цветное полипропиленовое волокно. Цвет: зеленый. Предназначена для
723 руб
Раздел: Подставки для ножей
Комплект детского постельного белья в кроватку "Амели" (цвет: вишневый/белый).
Комплекты детского постельного белья AmaroBaby выполнены из натурального и гипоаллергенного материала, мягкого и приятного на ощупь.
2825 руб
Раздел: Комплекты в кроватку

65. История изучения проблемы культуры, предмет культурологии

66. Падежи: второй родительный и предложный. Функции и значения

67. Значення творчості Т. Г. Шевченка (Значение творчества Тараса Григорьевича Шевченко)

68. Художественная деталь, ее роль и значение в произведениях прозы Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского

69. Великое посольство и его значение

70. Реформы Петра Великого и их значение
71. Значение в отечественной историографии и истории трудов Василия Осиповича Ключевского
72. Значение логики

73. Лекции по предмету "Операционные системы"

74. Треугольник РЕЛО (Трикутник Рьоло)

75. Моделирование значений случайных векторов

76. Предмет, метод, содержание cудебной медицины

77. Предмет судебной медицины

78. Объект и предмет преступления

79. Криминологическая классификация (типология) преступников, ее основания и практическое значение.

80. Основные понятия, предмет и система дисциплины "Правоохранительные органы"

Пирамидка "Геометрия", 22 элемента.
Неординарная по своей форме пирамидка, которая состоит из множества различных геометрических фигур, подставки и карточек с заданиями.
409 руб
Раздел: Деревянные
Игровой набор "Весы" с набором продуктов.
Размер весов: 280х122х130 мм. В комплекте 12 элементов.
376 руб
Раздел: Кассы, весы, игрушечные деньги
Дополнительный набор "Магнитные истории".
Выберите картинку, закрепите ее на поле с помощью магнитных уголков и помогите малышу подобрать соответствующие выбранному фону фигурки.
323 руб
Раздел: Игры на магнитах

81. Уголовный закон: понятие, признаки, значение

82. Уголовный кодекс 1926 и его значение

83. Берегозащитные сооружения их значения, и модернизация в пределах г.Сочи

84. Подробные ответы на билеты по предмету "Экология человека"

85. Значение игры для всестороннего развития ребёнка

86. Виды и методы контроля знаний учащихся при изучении предмета "Хранение плодов и овощей"
87. Значение взаимоотношений в семье в развитии ребенка, его будущей жизни
88. Предмет политологии

89. Предмет и перспективы национальной политики

90. Конспект лекций и ответы на экзаменационные вопросы по предмету Термическая Обработка

91. Предмет и задачи психологии

92. Общественное мнение, как предмет изучения социальной психологии

93. Воображение: понятие и значение в жизни человека

94. Любовь и ее значение в жизни человека

95. Предмет общения и средства общения

96. Предмет и задачи психологии как науки

Вожжи (поводок детский) "Baby BUM" № 3 (с ручкой и подмышечными валиками).
Детские вожжи (поводок) предназначены: для поддержки и страховки детей начинающих ходить, а также для страховки детей уже умеющих ходить
462 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи
Копилка-раскраска "Зайчик".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки
Глобус Земли физический, 250 мм.
Глобус Земли физический. На пластиковой подставке. Диаметр: 250 мм.
504 руб
Раздел: Глобусы

97. О предмете психология

98. КОНТРОЛЬНАЯ ПО ПРЕДМЕТУ "СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"

99. Благословение Патриархом Иаковом своих сыновей и пророчески прообразовательное его значение


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.