Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Методи ситуаційного аналізу в прийнятті управлінських рішень

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Реферат: Методи ситуаційного аналізу в прийнятті управлінських рішень ЗмістВступ 1. Аналіз і прийняття управлінських рішень в умовах ризику 2. Аналіз і прийняття управлінських рішень в умовах конфлікту Висновок Література Вступ Аналіз і прийняття управлінських рішень в умовах визначеності. Це найпростіший випадок. Відома кількість можливих ситуацій (варіантів) і їх закінчення. Імовірність кожної події дорівнює одиниці. Потрібно вибрати один з можливих варіантів. Ступінь складності процедури вибору в даному випадку визначається лише кількістю альтернативних варіантів. Розглянемо дві можливі ситуації: 1. Існують два альтернативних варіанти, тобто п = 2. У даному випадку аналітик повинен вибрати (чи рекомендувати до вибору) один з двох можливих варіантів. Послідовність дій тут очевидна: визначається критерій, за яким буде здійснюватися добір; методом &quo ;прямого рахунку&quo ; обчислюються значення критерію для порівнюваних варіантів; варіант з кращим значенням критерію рекомендується до добору. Можливі різні методи вирішення цієї задачі: а)методи, засновані на оцінках дисконтування; б)методи, засновані на облікових оцінках. 2. Число альтернативних варіантів більше двох, п &g ; 2. Процедурна сторона аналізу істотно ускладнюється через множинність варіантів. Техніка &quo ;прямого рахунку&quo ; в цьому випадку практично незастосовна. Найбільш зручний обчислювальний апарат - методи оптимального програмування. Ці методи (лінійне, нелінійне, динамічне програмування та ін.) досить добре розроблені в теорії, однак на практиці в економічних дослідженнях популярність одержало лінійне програмування. Як приклад розглянемо загальну постановку транспортної задачі, за якою виберемо оптимальний варіант з набору альтернативних. Суть задачі полягає в наступному. Існує п пунктів виробництва деякої продукції (а1, а2, а3 ,.а і) і к пунктів споживання її (b1, b2, ., bj), де аі - обсяг випуску продукції і-го пункту виробництва, bj - обсяг споживання у-го пункту споживання. Розглядається найбільш проста, так звана &quo ;закрита&quo ; задача, коли сумарні обсяги виробництва і споживання рівні. Нехай сіj - витрати по перевезенню одиниці продукту. Потрібно знайти найбільш раціональну схему прикріплення постачальників до споживачів, мінімізуючи сумарні витрати з транспортування продукції. Очевидно, що число альтернативних варіантів тут може бути дуже великим, що виключає застосування методу &quo ;прямого рахунку&quo ;. Отже, необхідно вирішити наступну задачу: ; ; (5.1) xij 0. Відомі різні способи вирішення цієї задачі – розподільний, угорський, метод потенціалів та ін. Як правило, для розрахунків застосовується ПЕОМ. При проведенні аналізу в умовах визначеності можуть застосовуватися множинні розрахунки на ЕОМ з побудовою імітаційної моделі об'єкта чи процесу (тобто комп'ютерна програма), що містить п-е число факторів і змінних, значення яких у різних комбінаціях піддаються варіюванню. Машинна імітація - це експеримент, але не в реальних, а в штучних умовах, за результатами якого відбирається один чи кілька варіантів, що є базовими для ухвалення остаточного рішення на основі додаткових формальних і неформальних критеріїв.

У подібних розрахунках можуть активно використовуватися жорстко детерміновані факторні моделі. Найпростішим прикладом такого моделювання за допомогою жорстко детермінованих моделей є прогнозування бухгалтерської форми звітності - звіту про фінансові результати. Чистий прибуток як результативний підсумковий показник даної форми залежить від різних факторів - обсягу реалізації, темпів зміни цього показника, рівня витрат, частки доходів і витрат від позареалізаційних операцій і ін. Тут може вирішуватися як пряма задача - варіюючи факторними ознаками, шукають прийнятне значення прибутку, так і зворотна задача - за заданим значенням прибутку знайти прийнятну комбінацію значень факторних ознак. 1. Аналіз і прийняття управлінських рішень в умовах ризику Ця ситуація зустрічається на практиці доволі часто. Тут застосовується вірогідний підхід, що припускає прогнозування можливих результатів і присвоєння їм імовірностей. При цьому користуються: а) відомими типовими ситуаціями (типу імовірність появи герба при підкиданні монети дорівнює 0,5); б) попередніми розподілами імовірностей (наприклад, з вибіркових обстежень чи статистики попередніх періодів відома імовірність появи бракованої деталі); в) суб'єктивними оцінками, зробленими аналітиком самостійно або із залученням групи експертів. Послідовність дій аналітика така: прогнозуються можливі результати Rk. K=1.2 .; у якості Rk можуть виступати різні показники, наприклад, доход, прибуток, приведена вартість очікуваних надходжень та ін.; кожному результату привласнюється відповідна імовірність Pk, причому ; (5.2) вибирається критерій (наприклад, максимізація математичного чекання прибутку): МО( R ) = ; (5.3) вибирається варіант, що задовольняє обраному критерію. Приклад. Існують два об'єкти інвестування з однаковою прогнозною сумою необхідних капітальних вкладень. Величина планованого доходу (тис.гр.од.) у кожному випадку невизначена і наведена у виді розподілу імовірностей: Таблиця 5.1 - Вихідні дані Проект А Проект В Доход Імовірність Доход Імовірність 3000 0,10 2000 0,10 3500 0,20 3000 0,15 4000 0,40 4000 0,30 4500 0.20 5000 0,35 5000 0,10 8000 0,10 Тоді математичні чекання доходу для розглянутих проектів будуть відповідно рівні: тис.гр.од.; МО (RВ) = 4400 тис.гр.од. Таким чином, проект В кращий. Щоправда, слід відзначити, що цей проект є і більш ризиковим, оскільки має велику варіацію доходу в порівнянні з проектом А (див. критерій Бернуллі, критерій Лапласа, критерій Гурвиця). У даному разі основним критерієм добору варіанта була максимізація математичного чекання доходу. У більш складних ситуаціях в аналізі використовують так званий &quo ;метод побудови дерева рішень&quo ;. Логіку цього методу розглянемо на найпростішому прикладі. Приклад. Потрібно прийняти рішення про доцільність придбання або верстата М1, або верстата М2. Верстат М2 більш економічний, що забезпечує більший доход на одиницю продукції, разом з тим він більш дорогий і вимагає відносно великих накладних витрат (табл.5.2.тис. гр.од.): Таблиця 5.2 - Дані щодо витрат на інвестиційні проекти Постійні витрати Операційний прибуток на одиницю продукції Верстат М1 15000 20 Верстат М2 21000 24 Процес ухвалення рішення може бути здійснений у кілька етапів.

Етап 1. Визначення мети. Як критерій вибирається максимізація математичного чекання прибутку. Етап 2. Визначення набору можливих дій для розгляду й аналізу (контролюються особою, що приймає рішення). Керівник може вибрати один з двох варіантів: а1 = (купівля верстата М1); а2 = (купівля верстата М2). Етап 3. Оцінка можливих результатів і їхніх імовірностей (мають випадковий характер). Керівник оцінює можливі варіанти річного попиту на продукцію і відповідні їм імовірності в такий спосіб: х1 = 1200 одиниць з імовірністю 0,4; х2 = 2000 одиниць з імовірністю 0,6; Р(х1) = 0,4; Р(х2) = 0,6. Етап 4. Оцінка математичного чекання можливого доходу. Виконується за допомогою дерева рішень (рис. 5.1). З наведених на схемі даних можна знайти математичне чекання можливого результату по кожному проекту: МО(RA) = 9000 х 0,4 25000 o 0,6 = 18600 тис. гр. од., МО(Rв). = 7800 х 0,4 27000 х 0,6 = 19320 тис. гр. од. Таким чином, варіант з придбанням верстата М2 є економічно більш доцільним. Рис. 5.1 - Дерево рішеньАналіз і прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності Ця ситуація розроблена в теорії, але на практиці формалізовані алгоритми аналізу застосовують досить рідко. Основні труднощі тут полягають у неможливості оцінити імовірності результатів. Основний критерій – максимізація прибутку тут не спрацьовує, тому застосовують інші критерії: максімін (максимізація мінімального прибутку), мінімакс (мінімізація максимальних утрат), максімакс (максимізація максимального прибутку) та ін.2. Аналіз і прийняття управлінських рішень в умовах конфліктуЦе найбільш складний і мало розроблений з практичної точки зору аналіз. Подібні ситуації розглядаються в теорії ігор. Безумовно, на практиці ця і попередня ситуації зустрічаються часто. У такому разі їх намагаються звести до однієї з перших двох ситуацій або використовують для прийняття рішень неформалізовані методи. Результати, отримані з використанням формалізованих методів, є базою для ухвалення остаточного рішення; при цьому можуть прийматися в увагу додаткові критерії, в тому числі неформалізованого характеру. Ми розглянули найбільш загальні підходи до формалізації процесу прийняття управлінських рішень на основі аналізу ситуацій, по-перше, зробивши акцент на використанні моделей, і, по-друге, безвідносно до того, чи приймаються ці рішення по відношенню інвестиційних проектів чи у якійсь іншій області. Зокрема, метод побудови дерева рішень дуже корисний в управлінському обліку і особливо при аналізі на ринку цінних паперів. Більш докладно з можливостями цього методу як у теоретичному, так і в практичному аспектах, можна ознайомитися за наявною оригінальною і перекладною літературою. Методичні поради щодо проведення ситуаційного аналізу по деяких напрямах фінансово-економічної діяльності підприємства. Аналітична оцінка використання майна означає проведення детального аналізу стану, руху і ефективності використання активів. Перш за все проводиться горизонтальний і вертикальний аналіз активів балансу, що дає змогу оцінити динаміку структури поточних активів підприємства в цілому і за ступенем ризику.

Астробологя, родоначальником яко був наш великий учений Олександр Чижевський, вивча тсн зв'язки земно босфери з динамкою Сонця й зоряного космосу. Жива тканина планети чутливо реагу на кожний навть найменший енергосплеск у далеких свтах. Так зван пероди бурхливого або спокйного Сонця запускають або зупиняють маховик епдемй чи пандемй на Земл, впливають на здоров'я, врожа, цноутворення, психонастро тобто, практично на все. Нагромаджена нформаця да змогу зробити висновок, що життя й розум мрадами ниток пов'язан з Мегасвтом, з Безмрнстю. Гелобологя довела це неспростовно: ритми сонячно активност чтко фксуються рослинним свтом планети. Проте добутий експериментальний матерал не лише розв'язував давн вузли, а й наплутував безлч нших. Наприклад, виника запитання: чому максимум сонячно активност життдайно вплива на флору  цлком негативно та руйнвно на людину? Якщо життя взагал  мисляча стота зокрема виникли в результат дяльност Сонця  основою генезису босфери  промениста динамка нашого свтила, то чому окрем фази космчних ураганв пригнчують нас? Чи не втратило людство десь у минулому високу вдповднсть космчним процесам  тепер змушене ховатися в щлинах будвель, скафандрв, лкарень вд вимогливого потоку материнського джерела? ¶ ще одне запитання: чому тепер на Земл вдсутн будь-яке житттворення? Вчен, маючи напрочуд тонк методи дослджень  аналзу, не вдзначили ще жодного факту переходу «мертвого» в «живе», неорганчних структур у якийсь, бодай найпримтивнший, органзм

1. Придністровська проблема: витоки, сутність та шляхи її вирішення

2. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України

3. Актуальність вирішення трудових спорів та основні напрямки реформування законодавства у цій сфері

4. Дослідження чисельних методів вирішення нелінійних рівнянь

5. Сутність і роль управлінськї рішення в процесі управління підприємством

6. Політичні рішення та їх місце у вирішенні суспільних проблем
7. Еколого-економічні проблеми водокористування та шляхи їх вирішення
8. Проблеми підтоплення сільськогосподарських угідь та шляхи їх вирішення

9. Управленческие ситуации и методы их решения

10. Амортизаційні відрахування та методи їх розрахунку

11. Чрезвычайная ситуация и методы её предупрежденния

12. Будова, функції та методи дослідження мітохондрій

13. Види, форми та методи внутрішнього банківського контролю

14. Нормативна база, методика та методи перевірки

15. Основні організаційно-управлінські акти міських, районних і прирівняних до них прокуратур

16. Поняття та методи криміналістики

Бусы-прорезыватели "Фруктовый микс".
Детские бусы-прорезыватели "Фруктовый микс" из серии "Мамины помощники" сделают процесс появления первых молочных
380 руб
Раздел: Пластмассовые
Трикотажная пеленка кокон "Bambola" (цвет: розовый).
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяцев.
381 руб
Раздел: Пелёнки
Универсальный бокс, средний (3 секции).
Универсальные боксы прекрасно подходят для хранения любых мелочей: шурупов, гаек в мастерской, лекарств в домашней аптечке, маленьких
526 руб
Раздел: Более 10 литров

17. Техніко-криміналістичні засоби та методи дослідження речових доказів

18. Вирішення суперечок у міжнародному праві

19. Визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні

20. Моделювання та методи обробки кардіоінтервалограм при фізичних навантаженнях

21. Угорський метод рішення завдань про призначення

22. Загострення лівійської проблеми на початку ХХ ст. і підходи до її вирішення в італійському суспільстві
23. Акустичні характеристики звуків дихання та методи їх реєстрації і обробки
24. Особливості перебігу гепаторенального синдрому у хворих на хронічну серцеву недостатність та методи лікування

25. Використання засобів та методів лікувально-фізичної культури при лікуванні слабкої форми короткозорості (міопії)

26. Механізм та методи регулювання зовнішньоекономічних зв’язків та діяльності

27. Загальні підходи та методи роботи з якістю

28. Основні управлінські культури. Етносоціальні особливості управління

29. Управління ресурсами та запасами

30. Характеристика організаційних структур та методів керування ТОВ "Україна"

31. Розділи та методи практичної психології

32. Психологічні принципи та методи діагностики самосвідомості

Эко-гель "Organic People" для стирки детского белья, 1,5 литра.
Бережное и безопасное, экологически чистое средство для стирки детского белья. Содержит 99,8% натуральных компонентов и обогащено
612 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Подставка под автомобиль регулируемая "Delta" РПМ-2,0.
Грузоподъемность: 2 тонны. Высота подъема: 345 мм. Высота подхвата: 184 мм. Подставка под машину предназначена для подъема и удержания
645 руб
Раздел: Домкраты, подставки
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
Набор школьно-письменных принадлежностей для девочки. В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша
551 руб
Раздел: Наборы канцелярские

33. Енергетичне обстеження будівлі ДНЗ №7 управління науки та освіти Сумської міської ради

34. Види та методи фінансового аналізу

35. Вирішення глобальних енергетичних проблем на прикладі країн Європи

36. Предмет та методи вивчення статистики

37. Предмет та метод економічного аналізу

38. Додаткові українські легенди та перекази про людину
39. Українські легенди та перекази про диких звірів
40. Українські легенди та перекази про комах, риб та раків

41. Українські легенди та перекази про свійських тварин та свійську птицю

42. Методи прийняття рішень у сфері управління нематеріальних активів

43. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління

44. Методи прийняття стратегічних управлінських рішень

45. Методи прийняття управлінських рішень

46. Процес прийняття та класифікація управлінських рішень

47. Використання різних джерел інформації для підготовки та прийняття управлінських рішень

48. Природа конфликтов в организациях, методы управления конфликтной ситуацией

Коляска для кукол "Лили".
4-х колесная коляска. Материал: высококачественная пластмасса. Возраст: с 3 лет. Размер: 27,5х36,5х49 см. Вес коляски: 600
380 руб
Раздел: Коляски прогулочные, трости
Шкатулка, 36x26x18 см (арт. 3871-RT-64).
Шкатулка очень удобна в использовании, и к тому же станет украшением вашего домашнего интерьера! Модель: 64. Оформление корпуса: ткань,
2717 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Простыня на резинке "ЭГО", 160х200 см, бежевая.
Трикотажная простыня "ЭГО" на резинке выполнена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
760 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники

49. Українські благодійники та меценати кінця ХІХ – початку ХХ століття

50. Аналіз та удосконалення оперативного управління

51. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

52. Рішення в системі управління

53. Конфликт как метод управления в кризисной ситуации

54. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)
55. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)
56. Методи управління банківськими ризиками

57. Активні операції та управління ними в ЗАТ КБ "ПриватБанк"

58. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

59. Методи розрахунку засобів захисту від небезпечних та шкідливих виробничих факторів

60. Населення в надзвичайних ситуаціях воєнного та мирного часу 2

61. Наукові та прикладні основи охорони й управління родючістю солонцевих ґрунтів

62. Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів (частин, з’єднань)

63. Экологическое картографирование и картографический метод оценки экологических ситуаций

64. Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів та рослинного світу

Накладка на унитаз "Щенячий патруль", белая.
Пластиковая накладка на унитаз поможет малышу без труда и переживаний пользоваться туалетом. Благодаря краям, предотвращающим скольжение,
391 руб
Раздел: Сиденья
Ежедневник недатированный "Чемпионат мира по футболу 2018. Эмблема", синий, А5, 176 листов.
Ежедневник недатированный. Формат: А5. Количество листов: 176. Твердый переплет. Термотиснение. Ляссе.
519 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Кепка "Zabivaka", взрослая, размер 58.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Размер: 58.
471 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

65. Державне управління у сфері регулювання відносин, що виникають у зв’язку із надзвичайними екологічними ситуаціями

66. Методи та етапи статистичного дослідження

67. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

68. Предмет, метод, джерела та система фінансового права

69. Функції та принципи державного управління

70. Основні методи перекладу складних економічних термінів та термінів-словосполучень
71. Категорія виду та часу в англійській та українській мовах
72. Англійські вигуки та їх українські еквіваленти

73. Вирізання картинок з екрану та запис їх в BMP форматі (для графіки) і TXT форматі (для тексту)

74. Метод та засоби редокументування успадкованого програмного забезпечення

75. Моделі і методи прийняття рішень

76. Розрахунок інтегралів за допомогою методів Гауса та Чебишева

77. Україно-польські суперечності та їх вплив на етнологичну ситуацію Правобережної України (перша третина ХІХ ст.)

78. Дослідження методів та інструментальних засобів проектування цифрових пристроїв на основі програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС)

79. Специфікація та виокремлення особливостей художнього методу в творчості Чарльза Діккенса

80. Управління асортиментом, якістю та продажем консервованих і заморожених томатопродуктів

Альбом для коллекционирования наклеек "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" (35 наклейки в.
Альбом "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" - это место для хранения 682 коллекционных наклеек. Формат альбом: 232х270 мм. В
392 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Подушка "Verossa" (заменитель лебяжьего пуха), 50х70 см.
Одеяла и подушки торговой марки Verossa с инновационным наполнителем из микроволокна — искусственный лебяжий пух - обладают всеми
843 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
12 тонких фломастеров "Супертипс" ярких цветов.
357 руб
Раздел: 7-12 цветов

81. Метод векторів та його застосування

82. Малоінвазивні методи в лікуванні гастродуоденальних виразок, що кровоточать, у хворих похилого та старечого віку

83. Методи обстеження в спортивній медицині та фізичній реабілітації

84. Особливості окислювального стресу та стан імунної системи у онкологічних хворих в залежності від методу та результатів лікування

85. Розробка сучасних методів ведення вагітності та пологів у жінок з остеопенічним синдромом

86. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"
87. Економічні та правові основи управління організацією
88. Інтереси та культура. Цінності в управлінні

89. Критерії якості праці менеджера та ефективності управління

90. Методи мотивації в управлінні

91. Методы установления факторов, которые определяют развитие ситуации

92. Моделі управління запасами в прийнятті управлінського рішення

93. Основи теорії прийняття управлінських рішень

94. Прийняття управлінських рішень в умовах ризику на прикладі діяльності Колективного господарства "Чернечеслобідське"

95. Прогнозування в прийнятті управлінських рішень

96. Професіоналізм, культура та дисципліна управлінської діяльності

Велосипед трехколесный Moby Kids "Comfort. EVA", цвет: оранжевый.
Детский трёхколёсный велосипед Moby Kids Comfort 10х8 EVA. В данной модели предусмотрены дополнительные функции и аксессуары, которые
4194 руб
Раздел: Трехколесные
Стул-стол для кормления Вилт "Алекс" (салатовый).
Удобный стульчик-трансформер для кормления Вашего малыша. Можно использовать без столешницы, поэтому по мере взросления вашего малыша, вы
1337 руб
Раздел: Стульчики для кормления
Говорящий ростомер "Лесная школа".
Обучающий плакат-ростомер поможет и рост измерить, и выучить буквы с цифрами! Нажимай на картинки – играй и учись, слушай любимые потешки
482 руб
Раздел: Ростомеры

97. Розвиток управлінської науки (менеджменту) в світі та в Україні

98. Сутність лідерства та управління

99. Тенденції розвитку управлінської думки. Методи досліджень у психології управління

100. Управління інтелектуальною власністю та її комерціалізація в університетах і дослідницьких центрах


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.