Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Міністерство аграрної політики України Слов’янський державний аграрний технікумРеферат з предмету: Історія України ТемаСОЦІАЛЬНІ, ЕКОНОМІЧНІ ТА КУЛЬТУРНІ ПРАВА ГРОМАДЯН УКРАЇНИ. ПРАВО НА ПРАЦЮ І ВІДПОЧИНОК Підготував студент гр. 4Б1101 Шрам СергійСлов’янськ 2003 р. План1. Призначення соціально-економічних прав громадян України.2. Право на працю та його гарантії. Право на відпочинок. Право на страйк.3. Трудові відносини.4. Законодавство України про працю.5. Колективний договір.6. Трудовий договір.7. Підстави та порядок припинення трудового договору.8. Оплата праці.9. Трудова дисципліна. Правила внутрішнього трудового розпорядку.10. Особливості праці молоді та жінок.11. Розв’язання індивідуальних і колективних трудових спорів.Праця породжує мудрість і чистоту. Г. Д. ТороТільки праця дає право на насолоду життям. М. О. Добролюбов1. Призначення соціально-економічних прав громадян України. Серед закріплених Конституцією України прав людини значне місце посідає група соціальних, економічних і культурних або узагальнено соціально-економічних прав, до якої належать, зокрема, такі права, як право на працю, право на відпочинок, право на освіту, право на забезпечення за соціальним страхуванням, право на житло, право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування, право на безпечне для життя і здоров'я довкілля і ряд інших. Вже навіть простий перелік цих прав яскраво свідчить про їх роль у нашому житті. Вони є основою економічної самостійності людини, а також визначають загальні умови її соціального життя.2. Право на працю та його гарантії. Право на відпочинок. Право на страйк. Мабуть, усім відомі слова класиків, що «праця зробила із мавпи людину» або «що праця — мати багатства». Якщо не зважати на дещо надмірну образність цих висловів, то залишиться головне — праця є однією з основних форм життєдіяльності людини, яка полягає в її цілеспрямованому впливі на зовнішній світ. Відповідно до Конституції України (ст. 43) кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. При цьому кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом. Конституційними гарантіями права на працю виступають положення про те, що держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб. Під особливим захистом держави перебуває право на своєчасне одержання винагороди за працю. На конституційному рівні гарантується захист громадян від незаконного звільнення. Конституція України (ст. 44) встановлює також, що ті, хто працює, мають право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів. Важливою гарантією вільної реалізації права на працю виступає заборона примусової праці, тобто такої праці, здійснення якої вимагається від фізичної особи піл загрозою будь-якого покарання і для якої особа не запропонувала свої послуги добровільно.

Водночас не вважається примусовою працею військова чи альтернативна (невійськова) служба, а також робота чи служба, яка виконується особою за вироком чи іншим рішенням суду або відповідно до законів про воєнний і про надзвичайний стан. Конституція захищає не лише право на працю, а й на відпочинок. Так, ст. 45 проголошує, що кожен, хто працює, має право на відпочинок. Це право забезпечується наданням днів щотижневого відпочинку, а також оплачуваної щорічної відпустки, встановленням скороченого робочого дня щодо окремих професій і виробництв, скороченої тривалості роботи у нічний час. Законом встановлено, що нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень, а щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарні дні за відпрацьований робочий рік. Більш детально поняття права на працю та його складові визначено у Кодексі законів про працю України. Право громадян України на працю, тобто на одержання роботи з оплатою праці не нижче від встановленого державою мінімального розміру, включаючи право на вільний вибір професії, роду занять і роботи, забезпечується державою. Працівники реалізують право на працю через укладення трудового договору про роботу на підприємстві, в установі, організації або з фізичною особою, а також у інших формах, визначених законодавством. Працівники мають право на відпочинок відповідно до законів про обмеження робочого дня та робочого тижня і про щорічні оплачувані відпустки, право на здорові і безпечні умови праці, на об'єднання в професійні спілки та на вирішення колективних трудових конфліктів (спорів) у встановленому законом порядку, на участь в управлінні підприємством, установою, організацією, на матеріальне забезпечення в порядку соціального страхування в старості, а також у разі хвороби, повної або часткової втрати працездатності, на матеріальну допомогу в разі безробіття, на право звернення до суду для вирішення трудових спорів незалежно від характеру виконуваної роботи або займаної посади та інші права, встановлені законодавством.3. Трудові відносини. 3 працею зв'язані численні й різноманітні суспільні відносини, які належать до декількох галузей права. Регулювання трудових відносин відбувається здебільшого на підставі норм трудового права. Слід пам'ятати, що оскільки норми права регулюють не технологічний процес праці, а суспільні зв'язки з приводу її застосування, праця, наприклад індивідуального лікаря, адвоката, інші форми індивідуальної трудової діяльності, не належить до предмета трудового права. Проте зазначимо, що та ж сама діяльність, якщо вона виконується у складі певного колективу, стає предметом трудового права, тому що це вже суспільна форма праці. Елементи праці містяться у різноманітних суспільних відносинах, які виникають під час навчання, виконання окремих доручень і надання послуг, підрядних робіт та ін. Однак у цих відносинах праця та умови її застосування перебувають за межами відношення, з приводу якого учасники вступають у правовий зв'язок. Тут суспільні відносини зв'язані з працею лише побічно. У цих відносинах праця — лише засіб виконання взаємних зобов'язань і тому не є предметом трудового права.

Таким чином, трудове право регулює такі суспільні відносини, які виникають з приводу застосування й реалізації особистих здібностей до праці за умов, коли предметом правової регламентації є сам процес праці. Характерними ознаками цих відносин є такі. По-перше, один із учасників цих відносин —працівник, що особистою працею виконує свої обов'язки, включається до складу колективу підприємства, установи, організації. По-друге, відповідно до суспільного поділу праці предметом зобов'язань працівника є виконання ним певної трудової функції всередині кооперації праці. По-третє, праця виконується в умовах певного правового режиму, і працівник підкоряється внутрішньому трудовому розпорядку, який визначає умови спільної діяльності всіх працівників.4. Законодавство України про працю. Головним нормативно-правовим актом, який регулює трудові відносини, є Кодекс законів про працю (далі—КЗпП) України, він являє собою єдиний систематизований законодавчий акт, у якому комплексно регулюються трудові відносини всіх працівників. КЗпП прийнято 10 грудня 1971 р. і відтоді до нього було внесено багато істотних змін і доповнень. На сьогодні КЗпП складається з 20 глав, про зміст яких промовисто говорять їх назви: «Трудовий договір», «Забезпечення зайнятості вивільнюваних працівників», «Робочий час», «Пільги для працівників, які поєднують роботу з навчанням» тощо. Однак КЗпП є лише своєрідним «ядром» трудового законодавства, його центром. Останнім часом Верховною Радою України прийнята низка законів про окремі інститути трудового права, наприклад Закони України «Про охорону праці», «Про колективні договори і угоди», «Про відпустки», «Про оплату праці», які також відіграють значну роль у регулюванні трудових відносин. Особливу увагу слід приділити Закону України «Про зайнятість населення», що був прийнятий 1 березня 1991 р. Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні основи зайнятості населення України і його захисту від безробіття, а також деякі соціальні гарантії з боку держави в реалізації громадянами права на працю. Серед головних положень цього Закону зазначимо те, що містить у собі такі важливі поняття, як «безробітний» та «підходяща робота», встановлює додаткові гарантії зайнятості для окремих категорій населення, обов'язки і права державної служби зайнятості, визначає види компенсації у разі втрати роботи, зокрема допомоги по безробіттю. До законодавства про працю включаються і міжнародні норми, які ратифіковані Україною. У зв'язку з цим нагадаємо, що у сфері міжнародного співробітництва діє Міжнародна Організація Праці (МОП) —спеціальна установа ООН з питань регулювання трудових відносин. Нормативними актами, що приймаються МОП, є Конвенції та Рекомендації. Серед її документів зазначимо такі важливі, як Конвенції № 2 «Про безробіття» (1919), № 59 «Про мінімальний вік прийняття дітей на роботу в промисловості (1937), № 144 «Про тристоронні консультації (міжнародні трудові норми)» (1976) та ін.5. Колективний договір. Досить своєрідним джерелом трудового права є колективний договір, який являє собою договір, що укладається між роботодавцем і найманими працівниками і регулює виробничі, трудові і соціально-економічні відносини на підприємствах, в установах, організаціях з метою узгодження їх інтересів.

Якби ж зробити цього він не зміг, такі барвисті прикраси, як міжнародне. представництво, живили б думку, а в сприятливих умовах могли б послужити поштовхом до дії». Поглинення Західної України З 1654 р., коли царі стали неухильно поширювати контроль над Україною, українці існували у двох окремих світах: тому, де правили росіяни, й тому, де правили поляки чи австрійці. Розбіжності між двома українськими суспільствами, як ми могли спостерігати, в багатьох випадках заходили далеко далі відмінностей у політичних системах і ґрунтувалися на значних історичних, культурних, соціально-економічних і психологічних підвалинах. У результаті другої світової війни дихотомія «Східна/Західна Україна» нарешті перестала існувати, принаймні на політичному рівні. Після війни (період між 1939 і 1941 рр. виявився надто коротким, щоб залишити тривалі сліди) радянський режим усіляко намагався привести західних українців у відповідність із радянською системою та їхніми східними співвітчизниками. Процес такого злиття двох розділених гілок українського народу був не лише важливим аспектом післявоєнного періоду, а й подією епохального значення в історії України

1. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

2. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

3. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

4. Соціально-економічні реформи Маргарет Тетчер

5. Соціальноекономічні аспекти використання інтелектуальної власності в сучасних умовах

6. Територіальна автономія в Україні. Соціально–культурні права і свободи громадян України
7. Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій
8. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

9. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

10. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

11. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

12. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

13. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

14. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

15. Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті

16. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

Багетная рама "Nancy", 40х50 см (цвет - голубой+коричневый).
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
791 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Этикетки для одежды "Living", 4 формата.
У маленьких детей всегда так много маленьких вещей – курточки, носочки, штанишки, шапочки… И так просто что-нибудь перепутать в яслях,
364 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Набор цветных карандашей Trio, 12 цветов, утолщенные.
Набор цветных карандашей 12 цветов. Трехгранная форма карандаша предотвращает усталость детской руки при рисовании и позволяет привить
482 руб
Раздел: 7-12 цветов

17. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності

18. Роль власності у соціально-економічних процесах

19. Історія соціально-економічної географії світу

20. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

21. Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття

22. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.
23. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.
24. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

25. Соціально-психологічні аспекти праці менеджера

26. Технологія використання психолого-педагогічної діагностики в соціально-педагогічній роботі

27. Прогнозування соціально-економічних наслідків епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні до 2014 року

28. Тенденції соціально-економічних процесів сучасної України

29. Економічна стратегія розвитку соціально-економічних систем України

30. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

31. Соціально-економічне значення ремонту у вирішенні функціональних завдань розвитку ЖКГ

32. Права, вільності і зобов’язання громадян України

Бумага самоклеящаяся "Lomond", А4, 38х21,2 мм, 65 штук на листе, 50 листов, белый.
Белая суперкаландрированная многофункциональная самоклеящаяся бумага разработана для печати на всех видах струйных, лазерных принтеров и
318 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Активный порошок для посудомоечных машин "Paclan Brileo", 2,5 кг.
Активный порошок для посудомоечных машин. Разлагает крахмал: картофель, паста, каши и белки (молочные продукты, мясо).
515 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Чайник со свистком ЕМ-25001/17, (2,5 л).
Внешнее высокопрочное японское эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых кислот. Зачерненное дно с
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные

33. Сучасна соціально-релігійна ситуація в Україні

34. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

35. Походження людини та її поява на території України

36. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

37. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

38. Працевлаштування громадян України за кордон (Росія)
39. Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.)
40. Пилип Орлик та перша Конституція України

41. Водні шляхи та повітряний транспорт України

42. Екологічні проблеми деяких водних екосистем України

43. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

44. Економіка праці та соціально-трудових відносин

45. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки

46. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

47. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

48. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті

Набор для проведения опытов по очистке воды "Юный ученый".
Самый лучший способ познания окружающего мира – увидеть все собственными глазами. Набор для проведения опытов по очистке воды «Юный
403 руб
Раздел: Химические опыты
Маркеры для доски, 12 цветов.
12 разноцветных маркеров для рисования на демонстрационных досках.
605 руб
Раздел: Для досок
Форма для выпечки 6 ячеек "Домик", 6,5x6,5 см/26x6 см.
Форма для выпечки 6 ячеек "Домик". Силиконовые формы изготовлены из специального силиконового материала, благодаря которому они
307 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

49. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

50. Соціальне та особисте страхування

51. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення

52. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

53. Соціальна цінність права

54. Суть та принципи соціальної держави
55. Економічні аспекти розробки та впровадження єдиного інформаційного простору університету
56. Соціальне забезпечення сімей червоноармійців, "жертв контрреволюції" та біженців в Україні (1919-1922 рр.): історичний аспект

57. Соціальні проблеми в романах Дж. Стейнбека "Грона гніву" та "Зима тривоги нашої"

58. Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу

59. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

60. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС

61. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

62. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків

63. Соціальний захист прав дітей, як складова діяльності соціального педагога

64. Сучасні футурологічні концепції про соціально-політичні перспективи людства

Кроватка для кукол, деревянная.
Если ваша дочка мечтает собрать для любимой куколки целый мебельный гарнитур, то начинать необходимо с покупки именно этой реалистичной
401 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Ростомер говорящий "Ферма".
Новинка от Азбукварика – говорящий плакат-ростомер! Повесьте его на стену на нужной высоте – узнайте, как растёт ваш малыш. Кнопки на
482 руб
Раздел: Ростомеры
Рюкзачок дошкольный "Щенячий патруль", 23х19х8 см.
Легкий и компактный дошкольный рюкзачок - это красивый и удобный аксессуар для вашего ребенка. В его внутреннем отделении на молнии легко
693 руб
Раздел: Без наполнения

65. Особистість. Темперамент та соціальна природа характеру

66. Соціальне середовище та соціалізація особистості

67. Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі

68. У пошуках свого шляху: етнопсихологія, соціально-політична психологія та психологія підприємництваа

69. Виникнення та еволюція соціальної роботи

70. Історична ґенеза та сучасний стан соціальної структури суспільства
71. Планування економічного і соціального розвитку соціальних служб
72. Соціальна політика в Україні: основні напрями та протиріччя

73. Соціальний портрет молоді України: структура цінностей та потреби

74. Організаційні аспекти медико-соціальної реабілітації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих інтернатних закладах

75. Освіта та соціальна мобільність

76. Соціальна система та її структура

77. Екологічні права громадян

78. Еколого-економічні проблеми водокористування та шляхи їх вирішення

79. Стратегічні вектори управління еколого-соціо-економічною системою регіону

80. Економіка праці й соціально-трудові відносини

Швабра Vileda "Active Max".
Швабра Vileda "Active Max", выполненная с плоской насадкой, предназначена для уборки всех типов напольных покрытий, включая
999 руб
Раздел: Швабры и наборы
Сменный фильтр "Аквафор В-100-5" (4 штуки).
Модуль В100-5 содержит в оптимальном соотношении гранулы кокосового угля, ионообменные смолы и "ноу-хау" АКВАФОР - волокна
754 руб
Раздел: Фильтры для воды
Каталка-трактор с педалями "Turbo-2" с полуприцепом.
Педальная каталка-трактор «Turbo-2» c полуприцепом приводится в движение при помощи цепного механизма. На мини-тракторе установлена
4394 руб
Раздел: Каталки

81. Організація та об’єднання роботодавців як суб’єкти соціального партнерства

82. Соціально-орієнтована ринкова економіка як оптимальна модель ринку

83. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

84. Історія держави та права України

85. Взаимосвязь соціальной роботи з іншими науками

86. Економічні системи
87. Джерела і основні риси права в україні першої половини 19 віку, та початок 20 в.
88. Соціальна екологія

89. Аналіз статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»

90. Мораль і соціальне управління

91. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

92. Державна політика соціального страхування

93. Методологічні та біологічні проблеми біоніки

94. Тропічні та субтропічні плодові рослини

95. Облік нематеріальних активів та довгострокових зобов’язань

96. Розвиток соціальної географії в СРСР

Фигурка "FIFA2018. Забивака. Класс!", 8,5 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
302 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Игра настольная "Словодел".
Игра представляет собой пластмассовую коробку с пластмассовым полем, состоящим из 225 клеток (15х15) и 120 фишками с буквами. Главное
485 руб
Раздел: Игры со словами
Сидение для купания (голубое).
Сидение очень легкое и в тоже время устойчивое, так как внизу имеются 4 присоски, которые прекрасно фиксируются к поверхности ванны. С
492 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания

97. Економічні райони України

98. Гідрологічні та водогосподарські розрахунки

99. Демократія як соціальне явище


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.