Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Зміст1. Аналіз облікової політики ТОВ &quo ;Агрофірма &quo ;КОЛОС&quo ; 2. Завдання обліку процесу виробництва 3. Стан первинного обліку витрат і виходу продукції 4. Організація синтетичного і аналітичного обліку процесу виробництва продукції свинарства у ТОВ &quo ;Агрофірма &quo ;КОЛОС&quo ; 5. Аудит документального оформлення процесу виробництва продукції свинарства 6. Аудит витрат виробництва і собівартості продукції свинарства 7. Аудит синтетичного і аналітичного обліку процесу виробництва продукції свинарства Література 1. Аналіз облікової політики ТОВ &quo ;Агрофірма &quo ;КОЛОС&quo ;Перехід України до ринкових відносин, що дозволяють функціонувати різноманітним формам власності, конкретним образом змінив відношення до бухгалтерського обліку. Підприємства одержали більшу самостійність у частині вибору форм обліку, облікової політики, разом з тим це викликало ще більшу відповідальність, особливо в обміні закінченою бухгалтерською звітністю, що надається податковим адміністраціям, банкам, інвесторам і т.д. Бухгалтерський облік і фінансова звітність на підприємстві повинні відповідати основним принципам, установленим Законом &quo ;Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні&quo ; і П (С) БУ 1. Одним з таких принципів є принцип послідовності, тобто постійне застосування підприємством обраної облікової політики. Кожне підприємство розробляє облікову політику самостійно. Це встановлено пунктом 5 статті 8 Закону &quo ;Про бухгалтерський облік&quo ;. У цьому ж пункті зазначено, що кожне підприємство вибирає форму регістрів бухгалтерського обліку, розробляє систему та форми внутрішньогосподарського обліку, звітності і контролю господарських операцій, затверджує правила документообігу і технологію обробки облікової інформації. Облікова політика являє собою сукупність принципів, методів і процедур, які використовуються підприємством для складання і надання фінансової звітності. Вона формується керівником підприємства і підлягає оформленню за допомогою відповідної організаційно-розпорядницької документації підприємства (наказ, розпорядження й т.п.). Її створення - дуже трудомісткий і відповідальний процес, тому що не один рік доводиться працювати та ураховувати активи і зобов'язання відповідно до розробленої облікової політики. З урахуванням особливостей підприємства передбачаються в розроблювальному наказі ті принципи, методи і процедури виконання, які характерні саме для його діяльності. Згідно Закону України від 16.07.2008 року № 996-ХIV &quo ;Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні&quo ; і відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в ТОВ &quo ;Агрофірма &quo ;КОЛОС&quo ; облікова політика. У наказі про облікову політику зазначені класи, рахунки і субрахунку по яких здійснюється облік. Зазначено номенклатуру справ бухгалтерії, а саме: № 1 - річний бухгалтерський звіт з додатками; № 2 - податкові декларації і інші звіти та листування з податковими органами; № 3 - касова книга, журнали реєстрації прибуткових і витратних ордерів і журнали до них; № 4 - головна книга; № 5 - книги з оплаті праці, довідки про доходи працівників господарства; № 6 - листи з тимчасової непрацездатності, звіти про соціальні платежі і страхування; № 7 - облікові списки по виконанню робіт і табеля обліку робочого часу; № 8 - договори; № 9 - сальдові відомості по матеріальному відділу; № 10 - журнали-ордера і додатки до них; № 11 - Виробничі звіти; № 12 - матеріали інвентаризацій і акти документальних ревізій; № 13 - виписки з наказів і розпоряджень.

також розподілені обов'язки і відповідальність працівників бухгалтерської служби. Господарство є платником єдиного фіксованого податку. Обов'язки і відповідальність за ведення обліку покладені на головного бухгалтера господарства, що формує, планує та здійснює організацію бухгалтерського обліку і фінансово-господарську діяльність, здійснює контроль за використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Поділ обов'язків між працівниками здійснює директор. Бухгалтерія господарства організована по централізованому принципі. У ТОВ &quo ;Агрофірма &quo ;КОЛОС&quo ; ручна обробка інформації, і тому форма бухгалтерського обліку - журнально-ордерна. Застосовувати затверджений план рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій з урахуванням положень, інструкцій про застосування плану рахунків, Затверджених наказом Мінфіну України від 30.11.2005р. №291. Надавати фінансову звітність в наступний термін: Баланс підприємства квартальний - до 20 числа місяця наступного звітного періоду, річний - до 20 лютого наступного звітного року); Звіт про фінансові результати квартальний - до 20 числа місяця наступного звітного періоду, річний - до 20 лютого наступного звітного року); Звіт про рух грошових коштів - до 20 лютого наступного звітного року; Звіт про власний капітал - до 20 лютого наступного звітного року. Відповідальність за своєчасне подання фінансової звітності покласти на головного бухгалтера - Сергєєву В.Г. Статистичну звітність надавати відповідно до строків, установленим органами статистики. З усіма особами, пов'язаними з охороною майна, укласти договір про повну матеріальну відповідальність. Проводити інвентаризацію необоротних активів робити 1 жовтня звітного року, оборотних активів і коштів - щокварталу. Згідно з наказом про облікову політику первинні документи повинні підшиватися разом зі зведеними документами, згрупованими по регістрах журналу-ордера за звітний період, підшиваються в окрему справу відповідно росту кодів бухгалтерських рахунків. Графік документообігу в господарстві оформляється у вигляді схеми по створенню, перевірці й обробці документів, виконується кожним підрозділом господарства, а також всіма виконавцями із вказівкою їхнього взаємозв'язку й строків виконання робіт. Документообіг визначає головний бухгалтер підприємства. Графік також затверджується керівником підприємства. Важливою умовою раціональної організації документообігу є належне зберігання документів і можливість швидкого знаходження документа якщо буде потреба. Із цією метою організовується архів. Всі оброблювані документи зшиваються, переплітаються по характері операцій, що враховують. З метою підтвердження вірогідності фінансової звітності проводиться інвентаризація майна незалежно від його місцезнаходження, а також всіх видів фінансових зобов'язань. Інвентаризація проводиться згідно затвердженого графіка проведення інвентаризації. Інвентаризацію проводить спеціально створена комісія із трьох чоловік, яких з керівник. Відповідно до облікової політики нарахування амортизації на нематеріальні активи здійснюється прямолінійним методом.

Облік матеріальних цінностей ведуть за загальноприйнятою методикою, використовуючи сальдовий метод і середньозважені ціни. Загально-виробничі і непрямі витрати розподіляються між окремими об'єктами виробництва пропорційно всім прямим витратам без вартості основних матеріалів. Витрати на ремонт основних засобів у господарстві включають у витрати виробництва та розподіляються між окремими об'єктами виробництва пропорційно базі, що характеризує використання відремонтованого об'єкта. Подальша деталізація витрат в обліку здійснюється в розрізі статей калькулювання собівартості. В сільському господарстві застосовують достатньо широку номенклатуру статей, яка наведена у таблиці. Таблиця 1. Статті калькулювання собівартості продукції ТОВ &quo ;Агрофірма &quo ;КОЛОС&quo ; Статті витрат В рослинництві В тваринництві Допоміжні виробництва Підсобні промислові Витрати на оплату праці Відрахування на соціальні заходи Насіння і посадковий матеріал Добрива Засоби захисту рослин і тварин Корми Сировина і матеріали Роботи та послуги Витрати на утримання основних засобів У тім числі Паливо і мастильні матеріали Амортизація основних фондів Інші витрати Витрати на управління На статті &quo ;Витрати на оплату праці&quo ; відображують основну і додаткову оплату праці свинарок. До цієї статті включають оплату праці за тарифними ставками, доплати і премії за якість продукції, підвищення продуктивності тварин, збереження поголів'я, обслуговування тварин, хворих, надбавки за звання &quo ;Майстер тваринництва&quo ; та інші виплати згідно з діючим положенням про оплату праці. На статті &quo ;Відрахування на соціальні заходи&quo ; обліковують внески на державне соціальне страхування і до Пенсійного фонду в установленому розмірі від суми нарахованої оплати праці працівників тваринництва. На статті &quo ;Засоби захисту тварин&quo ; обліковують вартість використаних біопрепаратів, медикаментів та дезінфікуючих засобів, придбаних за рахунок коштів підприємства, а також витрати, пов'язані з їх використанням у тваринництві. На цю статтю не відносять вартість біопрепаратів, медикаментів, дезінфікуючих засобів, придбаних за рахунок асигнувань з бюджету на ці цілі. На статті &quo ;Корми&quo ; відображують витрати на корми власного виробництва і куповані, використані на годівлю свиней. Витрати, пов'язані з доставкою кормів з місць їх попереднього зберігання (сховищ, буртів, стогів тощо) до місць постійного зберігання (склади відділків, ферм, бригад) відносять на вартість відповідних кормів як витрати на доставку кормів на склад. Витрати на доставку кормів з місця постійного зберігання на ферму для годівлі свиней на відповідні статті (витрати на оплату праці, робіт і послуг тощо). На статті &quo ;Роботи і послуги&quo ; відображують вартість робіт і послуг, наданих допоміжними виробництвами для виробничих потреб тваринництва, а також сторонніми організаціями і підприємствами. Тут же обліковують вартість використаної енергії, виробленої електростанціями, змонтованими з доїльними, стригальними пристроями, а також витрати на обігрівання приміщень місцевими котельними, не з'єднаними із центральною котельнею.

В цьому раз кожна первинна профсплкова органзаця ма визначитися щодо свох конкретних зобов'язань за колективним договором та вдповдальност за х невиконання. Первинна профсплкова органзаця, що вдмовилася вд участ в об'днаному представницькому орган, позбавляться права представляти нтереси працвникв при пдписанн колективного договору. Стаття 13 Змст колективного договору Змст колективного договору визначаться сторонами в межах х компетенц. У колективному договор встановлюються взамн зобов'язання сторн щодо регулювання виробничих, трудових, соцально-економчних вдносин, зокрема: змни в органзац виробництва  прац; забезпечення продуктивно зайнятост; нормування  оплати прац, встановлення форм, системи, розмрв заробтно плати та нших видв трудових виплат (доплат, надбавок, премй та н.); встановлення гарантй, компенсацй, пльг; участ трудового колективу у формуванн, розподл  використанн прибутку пдпримства, установи, органзац (якщо це передбачено статутом); режиму роботи, тривалост робочого часу  вдпочинку; умов  охорони прац; забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, органзац оздоровлення  вдпочинку працвникв; гарантй дяльност профсплково чи нших представницьких органзацй трудящих; умов регулювання фондв оплати прац та встановлення мжквалфкацйних (мжпосадових) спввдношень в оплат прац

1. Облік витрат і виходу продукції промислових виробництв та калькуляція їх собівартості

2. Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості в будівництві

3. Облік собівартості продукції на підприємстві

4. Облік закупівлі продукції магазином з продажу тканин "Шовкова фея"

5. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

6. Синтетичний та аналітичний облік дебіторської заборгованості на ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"
7. Побудова моделі для аналізу та прогнозу поквартального випуску продукції компанії
8. Аналіз обліку витрат виробництва

9. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг

10. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

11. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

12. Аналіз ефективності і облік витрат на виробництво овочів відкритого ґрунту

13. Аналіз витрат виробництва i збуту продукції

14. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

15. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

16. Облік витрат на оплату праці

Папка для чертежей и рисунков, А2.
Толщина 1,3 мм. Размер - А2 (640x470 мм). 1 отделение. Материал - пластик. 2 ручки. Закрывается на молнию. Цвет в ассортименте, без
537 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Настольная игра "Коварный Лис".
В городе был замечен Коварный Лис, который сумел увести пирог прямо у вас из-под носа! Все лисы теперь попали под подозрение, но кто же из
1196 руб
Раздел: Классические игры

17. Організація обліку грошових коштів

18. Основи побудови обліку праці та її оплати

19. Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку

20. Діюча практика обліку операцій з векселями

21. Впровадження нових технологій виробництва сільськогосподарської продукції ВАТ "Западинське"

22. Кліматичні ресурси Лісостепу України та їх роль у виробництві продукції рослинництва
23. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення
24. Стан та напрямки удосконалення бухгалтерського обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі

25. Облік готової продукції і виробничих запасів, МШП

26. Вибір автоматизованої програми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

27. Вибір форми організації бухгалтерського обліку

28. Етапи організації бухгалтерського обліку

29. Курсові різниці: поняття, порядок визнання та відображення в обліку

30. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

31. Облік виробничих витрат у птахівництві

32. Облік витрат за видами діяльності

Крикет "Зоопарк".
Комплект: 4 фигуры, 2 биты, 2 шарика. Длина молоточка: 42,5 см. Возраст: от 3 лет.
548 руб
Раздел: Гольф
Сменный фильтр "Аквафор В-100-6" (2 штуки).
B100-6 — универсальный сменный модуль для фильтров-кувшинов Аквафор. Надежно очищает воду от основных вредных примесей и эффективно ее
424 руб
Раздел: Фильтры для воды
Бейдж с рулеткой, 54x85 мм.
Рулетка с держателем для бэйджа (горизонтальный). Рулетка вытягивается на 80 см. Крепится при помощи металлического клипа на поясе или к
371 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

33. Облік готової продукції

34. Облік доходів від реалізації готової продукції ПП "Газель і К"

35. Облік загальновиробничих витрат

36. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

37. Організація аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції

38. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії
39. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії
40. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

41. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

42. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

43. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

44. Організація обліку в магазині "Світанок"

45. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

46. Організація обліку доходів

47. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

48. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

Хлебная форма прямоугольная, 0,5 кг.
Материал: алюминий. Вес: 0,5 кг. Высота: 10 см. Размеры по верхнему краю: 10x21 см.
334 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Набор для творчества "Ткацкий станок".
Не знаете, чем занять своего ребенка? Кажется, что малыш перепробовал уже все виды игр? Необычный набор для творчества "Ткацкий
378 руб
Раздел: Прочее
Мобиль музыкальный "Зоопарк" (2 режима).
Музыкальная подвеска предназначена для размещения над детской кроваткой. Мобиль - это одна из первых игрушек для новорожденных и
1100 руб
Раздел: Мобили

49. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

50. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

51. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

52. Організація управлінського обліку

53. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

54. Основи організації бухгалтерського обліку
55. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах
56. Принципи побудови обліку операції та фактів поза балансом

57. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

58. Система та процес бухгалтерського обліку

59. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах

60. Судово-бухгалтерська експертиза операцій з виробництва, реалізації і собівартості сільськогосподарської продукції

61. Сучасний облік прямих витрат

62. Теоретичні основи обліку та аудиту

63. Теоритичні основи бухгалтерського обліку

64. Форми бухгалтерського обліку

Бокс с наклейками "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" (50 пакетиков в боксе).
Коллекция наклеек для всех любителей футбола и для тех, кто с нетерпением ждет начала главного события лета 2018 - Чемпионата мира по
2562 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Набор универсальных прозрачных обложек для учебников, 120 мкм, 232x455 мм, 20 штук.
Материал: ПВХ. Плотность: 120 мкм. Размер: 232х455 мм. В наборе: 20 штук. Цвет: прозрачный.
310 руб
Раздел: Обложки для книг
Увлекательная настольная игра "Этажики", новая версия.
На игровом поле две карты — карта с этажом, на котором находятся игроки, и карта с воздушным шаром. Шар перемещает всех на определённое
632 руб
Раздел: Карточные игры

65. Автоматизація обліку зносу (амортизації) необоротних активів

66. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

67. Автоматизована система обліку праці та зарплати

68. База даних по обліку вогнепальної зброї

69. Властивості інформаційних технологій, їх використання в бухгалтерському обліку

70. Проектування web-додатку для обліку поставки та реалізації товарів
71. Розробка автоматизованої системи обліку працівника бібліотечного фонду коледжу УДАУ
72. Автоматизована система комерційного обліку електроенергії

73. Технології виробництва охолодженої і мороженої рибної продукції

74. Організація обліку на торгівельному підприємстві

75. Стратегія ціноутворення в системі управлінського обліку

76. Державна підтримка виробництва окремих видів сільськогосподарської продукції

77. Організація обліку грошових коштів в касі

78. Екологічний аналіз виробничої діяльності заводу ГТВ ЗАТ "Росава" в м. Біла Церква при промисловому виробництві продукції

79. Аналіз виробництва продукції, робіт і послуг

80. Аналіз витрат на виробництво ДАТ "Придніпровські магістральні нафтопроводи"

Набор детской посуды "Корова", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
363 руб
Раздел: Наборы для кормления
Мозаика, 654 элемента.
Магнитная мозаика - это набор простейших геометрических фигур разных цветов, который позволяет детям создавать чудесные образы. Ваш
845 руб
Раздел: Магнитная
Набор STABILO LeftRight для правшей.
В наборе: шариковая ручка, механический карандаш, грифели, ластик, точилка. STABILO LeftRight: • Созданы специально для обучения письму
482 руб
Раздел: Наборы канцелярские

81. Аналіз обсягу виробництва продукції (надання послуг)

82. Витрати і ціни і на продукцію

83. Короткострокові витрати виробництва

84. Організація виробництва продукції на підприємстві

85. Витрати виробництва

86. Сертификация пожароопасной продукции и информирование населения. Общие положения и порядок надзора
87. Систематизация права в РСФСР в 1922-1924
88. Правовое регулирование качества продукции с учетом интересов потребителей

89. Разработка АИС по учету складских операций и реализации продукции на предприятии

90. Применение"Сравнительная терапевтическая и экономическая эффективность антимикробного препарата "Фармазин" при лечении бронхопневмонии у телят, применяемого раздельно и в сочетании с аутогемотерапией" в СПК "Чартолы", Тюкалинского района, Омской обл

91. Загрязнение сельскохозяйственной продукции

92. Сертификация систем управления качеством продукции /BACO/

93. Транспортировка продукции предприятий Сибирского Федерального Округа на мировые рынки: проблемы и перспективы

94. Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата ([Курсовая])

95. Учет затрат и исчисление себестоимости продукции молочного скотоводства

96. Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции

Дуст от муравьев "Чистый дом", 350 грамм.
Препарат для эффективного уничтожения всех типов муравьев в домах, на садовых участках, на террасах. Без запаха! Способ применения: дуст
347 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Покрывало "Нордтекс. Цветочный ковер", 150х200 см.
Airsoft - это нежнейшие на ощупь покрывала с двусторонним длинным ворсом. Новая конструкция полотна содержит еще больше воздуха, который
900 руб
Раздел: Покрывала и пледы
Кастрюля из нержавеющей стали 5508-2, 2,1 л, 18 см.
Объем: 2,1 л. Диаметр: 18 см. Глубина: 10,5 см. Толщина стали: 0,3 мм. Кастрюля из высококачественной нержавеющей стали. Специальная
422 руб
Раздел: До 3 литров

97. Учет затрат и себестоимость продукции

98. Учет выпуска и реализации готовой продукции

99. Экономический анализ затрат на производство продукции


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.