Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Охрана природы, Экология, Природопользование Охрана природы, Экология, Природопользование

Право на одержання екологічної інформації

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Реферат: Право на одержання екологічної інформації План Вступ 1.Екологічна інформація Висновок Література Вступ Екологічна інформація — це будь-яка інформація про стан навколишнього природного середовища в письмовій, аудіовізуальній, електронній чи іншій матеріальній формі про події, явища, матеріали, факти, процеси і окремих осіб у сфері використання, відтворення та охорони природних ресурсів, природних компонентів та ландшафтів, охорони довкілля та забезпечення екологічної безпеки. В Оргуській конвенції «Про доступ до інформації, участі громадськості в прийнятті рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються навколишнього середовища» дано розширене поняття екологічної інформації, яка включає не лише стан довкілля та його елементів, але і стан здоров’я та безпеки людей, а також діяльність або адміністративні заходи в галузі навколишнього середовища, політику, законодавство, плани та програми, що впливають або можуть впливати на навколишнє середовище. Право вільного доступу до інформації про стан довкілля, якість харчових продуктів та предметів побуту гарантується Конституцією України. Така інформація ніким не може бути засекречена. Право на одержання екологічної інформації про стан навколишнього середовища та його вплив на здоров’я населення закріплене не лише в Законі «Про охорону навколишнього природного середовища», а й в багатьох актах чинного законодавства. Право громадян на екологічну інформацію з урахуванням положень законодавства за своїм змістом охоплює сукупність відповідних можливостей, які спрямовані на: вільний доступ до інформації про стан навколишнього природного середовища (екологічна інформація) та вільне отримання, використання, поширення та зберігання такої інформації, за винятком обмежень, встановлених законом (ст. 9 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»). Крім цього, громадяни мають право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати її усно, письмово або в інший спосіб — на свій вибір; одержувати таку інформацію в установленому порядку (статті 32-37 Закону України «Про інформацію») шляхом звернення з інформаційним запитом до уповноважених на це органів державної влади і місцевого самоврядування. 1.Екологічна інформація Національне законодавство відносить до екологічної інформації відомості про: — стан навколишнього природного середовища чи його об’єктів — землі, вод, надр, атмосферного повітря, рослинного і тваринного світу та рівні їх забруднення; — біологічне різноманіття і його компоненти, включаючи генетично видозмінені організми та їх взаємодію із об’єктами навколишнього природного середовища; — джерела, фактори, матеріали, речовини, продукцію, енергію, фізичні фактори (шум, вібрацію, електромагнітне випромінювання, радіацію), які впливають або можуть вплинути на стан навколишнього природного середовища та здоров’я людей; — загрозу виникнення і причини надзвичайних екологічних ситуацій, результати ліквідації цих явищ, рекомендації щодо заходів, спрямованих на зменшення їх негативного впливу на природні об’єкти та здоров’я людей; — екологічні прогнози, плани і програми, заходи, у тому числі адміністративні, державну екологічну політику, законодавство про охорону навколишнього природного середовища; — витрати, пов’язані із здійсненням природоохоронних заходів за рахунок фондів охорони навколишнього природного середовища, інших джерел фінансування, економічний аналіз, проведений у процесі прийняття рішень з питань, що стосуються довкілля (ст.

25 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»). Право громадян на достовірну інформацію про стан свого здоров’я, здоров’я населення, а також про можливі і наявні фактори ризику встановлено в Законі України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення». Відкритість і доступність інформації, пов’язаної з використанням ядерної енергії, право громадян на захист та одержання від відповідних підприємств, установ та організацій повної та достовірної інформації щодо безпеки ядерної установки чи об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, за винятком відомостей, що становлять державну таємницю, гарантовано Законом України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку». Закон України від 30 червня 1995 року «Про поводження з радіоактивними відходами» відносить до повноважень місцевих органів державної виконавчої влади і органів місцевого самоврядування забезпечення інформування населення про радіаційну обстановку. Обов’язок Кабінету Міністрів забезпечувати населення необхідною інформацією про радіаційний стан території встановлено в Законі України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» (ст. 10). У Законі України «Про екологічну експертизу» передбачено обов’язок замовника екологічної експертизи об’єктів, що можуть негативно впливати на стан навколишнього природного середовища та здоров’я людей, оголосити через засоби масової інформації про проведення екологічної експертизи у спеціальній Заяві про екологічні наслідки діяльності. Еколого-експертні органи після завершення екологічної експертизи повинні повідомляти про її висновки через засоби масової інформації. У Водному кодексі України інформування населення про стан водних об’єктів, його зміну та проведення водоохоронних заходів віднесено до компетенції Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад (п. 16 ст. 8), а інформування населення про надзвичайні екологічні ситуації, які можуть негативно вплинути на стан здоров’я людей, та про заходи, що вживаються для поліпшення стану вод, — до повноважень місцевих рад. Як бачимо, праву громадян на отримання достовірної екологічної інформації кореспондує обов’язок органів державної влади місцевого та регіонального самоврядування надати таку інформацію. Відповідно до Закону України від 2 жовтня 1992 року «Про інформацію» право на одержання інформації мають не тільки окремі громадяни, але й громадські об’єднання. Останні мають право одержувати інформацію про стан навколишнього природного середовища, джерела його забруднення та заходи охорони навколишнього природного середовища. Закон «Про інформацію» визначає екологічну інформацію як один з основних напрямків інформаційної діяльності, як одну з галузей інформації. Принципами інформаційної діяльності є: гарантованість права на інформацію, відкритість, доступність та свобода обміну інформацією; об’єктивність, достовірність, повнота і точність інформації, законність її одержання, зберігання, використання та поширення.

Екологічна інформація може міститися у всіх передбачених законом видах інформації: статистичній, масовій, правовій, науково-енциклопедичній, особистій, інформації органів державної влади та органів місцевого регіонального самоврядування. Офіційна інформація, яка створюється в процесі поточної діяльності органів влади, а також місцевого та регіонального самоврядування, повинна доводитися до громадян через офіційні видання та інформаційні служби відповідних органів, засоби масової інформації, безпосереднє доведення до заінтересованих осіб, під час публічних виступів посадових осіб, надання можливості ознайомлення з архівними документами. Інформацію про стан навколишнього природного середовища та його вплив на здоров’я населення повинні надавати органи державної влади і в першу чергу Міністерство екології та природних ресурсів України або його органи на місцях. Відповідно до ст. 25 Закону «Про охорону навколишнього природного середовища» на це міністерство та інші спеціально уповноважені органи покладається підготовка та подання щорічно Верховній Раді України Національної доповіді про стан навколишнього природного середовища в Україні, а також забезпечення заінтересованих державних і громадських органів, підприємств, установ, організацій та громадян інформацією про стан навколишнього природного середовища, випадки і причини його екстремального забруднення, рекомендаціями щодо заходів, спрямованих на зменшення його негативного впливу на природні об’єкти і здоров’я населення, про наслідки і результати ліквідації цих явищ, екологічні прогнози, про притягнення винних до відповідальності. До інших спеціально уповноважених органів, які зобов’язані надавати екологічну інформацію, належать міністерства і відомства України, що здійснюють державне управління в галузі використання, відтворення та охорони окремих природних ресурсів. Інформування населення про стан навколишнього природного середовища покладено також на місцеві ради та їх виконавчі органи. Громадяни мають право звернутися до органів державної влади із інформаційним запитом, тобто з вимогою про надання можливості ознайомлення з офіційними документами або надання письмової чи усної інформації. Термін вивчення запиту — до десяти календарних днів. Протягом цього терміну державна установа доводить до відома запитувача, чи підлягає наданню для ознайомлення запитуваний документ або інформація. Задоволення запиту здійснюється протягом місяця, якщо інше не передбачено законом. У письмовій відмові повинно бути зазначено посадову особу організації, яка відмовляє у задоволенні запиту, дату та мотивовану підставу відмови. Задоволення запиту може бути відстрочено з причин неможливості надання запитуваного документа чи інформації у місячний термін, що також оформляється письмовим документом. Як у відмові, так і у відстрочці задоволення запиту повинно бути роз’яснено порядок оскарження прийнятого рішення. Згідно із Законом «Про інформацію» оскарження подається до вищестоящого органу. У разі відмови цього органу — до суду. Державна установа повинна довести в суді законність своєї відмови.

Болбочана дяльним членом парт, що не вдповдало дйсност, однак викликало велику недовру з боку гетьманського уряду. Дещо згодом, псля згадано ситуац навколо особи Габсбурга, генерал К. Прсовський приватно попередив П. Болбочана про одержану П. Скоропадським нформацю, що полковник в Олександрвську нбито оголосив себе гетьманом Украни. Командир запорожцв одразу прибув до Кива  зявився на ауднцю до П. Скоропадського, намагаючись тим самим припинити нтриги проти нього й спростувати неправдив чутки 98. У червн 1918 р. на пвнчних кордонах Укрансько Держави розпочали сво вйськов акц червоноармйськ загони. П. Скоропадський, вважаючи недостатньо сильними нмецьк частини, вдправля на змцнення протибльшовицького фронту укранськ вйськов формування. У середин червня за наказом Гетьмана Запорзька дивзя пд командуванням П. Болбочана придналася до свого корпусу, що охороняв укрансько-росйський кордон на пвнч вд Словянська99. У середин липня Запорзький корпус був перекинутий в Купянський повт: запорожц вдбивали бльшовицький наступ на Харквщин на лн Старобльськ-Блолуцьк 100

1. Поняття екологічної безпеки та її правові форми

2. Раціональне використання земель та забезпечення населення екологічно-чистими продуктами харчування

3. Проблеми правового забезпечення екологічної безпеки у процесі видобування надр

4. Автоматизована система обробки економічної інформації

5. Системи оброблення економічної інформації

6. Загальнодержавні класифікатори економічної інформації
7. Поняття стратегічної інформації
8. Форми і методи здійснення екологічної освіти молодших школярів на уроках курсу "Я і Україна"

9. Формування екологічної культури молодших школярів у сучасній початковій школі

10. Соціологічне дослідження на визначення ролі молоді у вирішенні екологічної проблеми країни

11. Аналіз екологічної системи мікрорайону "Північний"

12. Оцінка сучасної екологічної ситуації у світі

13. Система екологічної сертифікації

14. Чи є вихід із глобальної екологічної кризи

15. Ядерна та радіаційна (радіоекологічна) безпека в системі екологічної безпеки

16. Актуальні проблеми у сфері екологічної безпеки

Набор кастрюль Nadoba "Maruska" (малый).
Вся посуда серии Maruska изготовлена из высококачественной нержавеющей стали 18/10. Толщина стенок - 0,6 мм. Прочное трехслойное
3393 руб
Раздел: Наборы кастрюль
Набор крепированной бумаги, 10 рулонов.
Крепированная бумага прекрасно подходит для воплощения творческих идей не только детей, но и взрослых. Насыщенный цвет бумаги сделает
359 руб
Раздел: Самоклеящаяся, флуоресцентная, перламутровая и прочие
Настольная семейная игра "Кошки-мышки. Сырная охота".
Четыре маленьких мышонка карабкаются на гигантский сыр и соскальзывают вниз через отверстия. Цель погони - заполучить 5 лакомых кусочков
685 руб
Раздел: Игры на ловкость

17. Сутність економічної інформації в системі корпоративного управління

18. Екологічне право як галузь права

19. Обєкти екологічних правовідносин

20. Принципи міжнародного екологічного права

21. Інформаційні ресурси економічної діяльності

22. Вища бібліотечно-інформаційна освіта в сучасній Україні: формування документологічної складової
23. Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище
24. Екологічні права громадян

25. Закон як джерело екологічного права

26. Підзаконні нормативно-правові акти як джерела екологічного права

27. Правові аспекти біологічної безпеки при поводженні з генетично-модифікованими організмами

28. Правила приема в военно-учебные заведения (Доклад)

29. ГО Правила поведения и действия населения при производственных авариях и стихийных бедствиях

30. Актуальные вопросы государственного контроля соблюдения законодательства о защите прав потребителей

31. Инвестиционное право РФ (Шпаргалка)

32. АДВОКАТЫ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

Подарочная расчёска для волос "Дашенька".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Средство для мытья посуды Finish "Power Powder", (лимон), порошкообразное, 2,5 кг.
Порошок предназначен для мытья посуды в посудомоечных машинах. Он имеет в составе компонент "Stain Soaker" с эффектом
666 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Сушилка для белья напольная складная СБ-1Б, металлическая.
Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная. Длина сушильного полотна 18 метров. Цвет каркаса:
662 руб
Раздел: Сушилки напольные

33. Граждане как субъекты административного права

34. Административное право (Контрольная)

35. Административное Право Республики Казахстан

36. Граждане, как субъекты административного права

37. Соотношение административного права со смежными отраслями права

38. Административное право РБ
39. Граждане как субъекты международного права
40. Административно право (шпаргалки)

41. Административное право РФ

42. Административно-правовое обеспечение личных прав и свобод граждан

43. Арбитражное процессуальное право

44. Арбитражный суд, право на обращение в арбитраж, представительство

45. Участники арбитражного процесса: классификация, права и обязанности, характеристика правового положения. Представительство в арбитражном процессе

46. Банковское право (Контрольная)

47. Шпаргалка по банковскому праву

48. Гражданское право

Пресс для формирования котлет с начинкой "От шефа" 3 в 1.
Мечтаете примерить на себя роль настоящего шеф-повара? Хотите, чтобы Ваши блюда искренне хвалили? С прессом для формирования котлет
328 руб
Раздел: Прочее
Подставка для колец "Кошка", 12 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка с покрытием золотой краской), стекло. Высота: 12 см. Товар не
365 руб
Раздел: Подставки для украшений
Ручка перьевая "Velvet Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус хром/золото.
Перьевая ручка "Velvet Prestige". Цвет корпуса: хром/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий. Пишущий узел: 0,8 мм.
404 руб
Раздел: Металлические ручки

49. Гражданское право - сделки

50. Шпоры по гражданскому праву (Шпаргалка)

51. Авторское право

52. Авторское право

53. Вещи как объекты гражданских прав (Контрольная)

54. Виды договоров и их классификация в гражданском праве
55. Гражданское общество и право по Гегелю
56. Гражданское право (Контрольная)

57. Гражданское право (Контрольная)

58. Гражданское право (Шпаргалка)

59. Гражданское право РФ

60. Гражданское, наследственное и право собственности по Судебникам 1497 и 1550 гг. Различия этих судебников в других отраслях права, кроме гражданского, наследственного и права собственности

61. Виндикационный иск как способ защиты вещных прав

62. Гражданское право

63. Гражданское, торговое и международное частное право

64. Защита прав потребителя

Караоке микрофон "Любимые песенки".
В каждом микрофоне – 12 популярных песенок известных композиторов: "Улыбка", "Пусть бегут неуклюже", "Танец
342 руб
Раздел: Микрофоны
Антистрессовая подушка-турист "КотоПес".
Подушка-антистресс "Котики Обормотики" предназначена для детей от 3 лет. Цветная подушка привлечет внимание ребенка и может
534 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки
Зеркало, 27x9x30 см, арт. 22368.
Зеркало станет идеальным подарком представительнице прекрасного пола. Размер: 27x9x30 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1983 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки

65. Место обязательственного права в системе гражданского права

66. Объекты гражданских прав

67. Обязательства в Римском и современном гражданском праве

68. Ответы по Гражданскому праву РФ

69. Права молодежи в РБ

70. Права человека
71. Право собственности на квартиру и жилой дом
72. Право собственности некоммерческих организаций на жилые и нежилые помещения

73. Пределы осуществления гражданских прав

74. Приобретение права собственности на движимое и недвижимое имущество, сравнительная характеристика

75. Собственность и право собственности

76. Сравнительная характеристика института брака по российскому и мусульманскому праву

77. Ценные бумаги как объекты гражданских прав

78. ЦИВІЛЬНОЕ ПРАВО

79. Юниты по Гражданскому праву

80. Юридические формы защиты прав потребителей

Паркинг 4-уровневый с дорогой и автомобилями, красный.
В набор входит: лифт с подъемным механизмом, светофор, дорожные знаки, заправка, машинки. Размер паркинга в собранном виде: 84,5х84,5х61
2167 руб
Раздел: Многоуровневые парковки
Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши в картонной коробке. Прочный грифель. Яркие цвета. Мягкое письмо и ровное закрашивание. Материал корпуса: дерево. Форма
324 руб
Раздел: 13-24 цвета
Беспылевой цветной мел, 100 шт.
Цветные мелки для рисования по школьным доскам, асфальту, бумаге и другим поверхностям. Удобны в использовании, не пылят, яркие и
424 руб
Раздел: Мел

81. Наследственное правоприемство по Российскому гражданскому праву

82. Гражданское право (лекции)

83. Стороны в гражданском праве

84. Гражданское право (шпоры для гос экз)

85. Личные права и свободы человека России

86. Права человека, их закрепление в Конституции РФ
87. Шпоры по гражданскому праву (2003г.)
88. Право собственности граждан

89. Гражданское право в системе права

90. Потребитель и его права

91. Защита прав потребителей

92. Право собственности на автомобиль

93. Финансовая аренда и право промышленной собственности

94. Нематериальные блага, неимущественные права и их защита

95. Административно-правовое обеспечение личных прав и свобод граждан

96. Права и обязанности продавца и покупателя по договору купли-продажи

Стиральный порошок "Burti Color" для цветных вещей, 1,5 килограмм.
Стиральный порошок "Burti Color" предназначен для стирки цветных вещей. Благодаря современным комбинациям поверхностно-активных
377 руб
Раздел: Стиральные порошки
Средство дезинфицирующее "Блокатор вирусов", 1 штука.
Жизнь современного человека полна неожиданных сюрпризов, порой не самых приятных. Проживание в больших городах значительно увеличивает
596 руб
Раздел: Для поверхностей
Обложки для переплета, А4, пластик, 150 мкм, прозрачные, 100 шт..
Прозрачные обложки для переплета из прочного, износостойкого пластика. Обложки придадут документам эстетичный внешний вид и защитят от
511 руб
Раздел: Прочее

97. Право собственности и другие вещные права

98. Исключительные права на средства индивидуализации товаров, работ, услуг и их производителей

99. Авторское право на программное обеспечение


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.