Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Химия Химия

Синтез, перетворення та біологічна активність поліциклічних конденсованих систем на основі 4-тіазолідонів

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО АТАМАНЮК ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ УДК 615.012.1.076:547.789.6 СИНТЕЗ, ПЕРЕТВОРЕННЯ ТА БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ ПОЛІЦИКЛІЧНИХ КОНДЕНСОВАНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ 4-ТІАЗОЛІДОНІВ 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук Львів - 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Міністерства охорони здоров'я України. Науковий керівник: доктор фармацевтичних наук, професор Лесик Роман Богданович Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, професор кафедри фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії. Офіційні опоненти: доктор хімічних наук, професор Новіков Володимир Павлович Національний університет &quo ;Львівська політехніка&quo ;, завідувач кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології; доктор фармацевтичних наук, професор Коваленко Сергій Іванович Запорізький державний медичний університет, професор кафедри фармацевтичної хімії. Захист відбудеться &quo ; 23 &quo ; травня 2008 року о 10оо год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.600.02 у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького за адресою: 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69. З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 6). Автореферат розісланий &quo ; 17 &quo ; квітня 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Гасюк Г.Д. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Сучасні проекти створення лікарських засобів базуються на ідентифікації біологічної мішені, пов’язаної з патологічним процесом. Використання такої стратегії до 4-тіазолідонів дозволило виявити їх груповий афінітет до сімейства PPAR-рецепторів, ряду регуляторних цитокінів – Fб/ Frc-1, Bcl-XL/BH3, ензимів – JSP-1, COX-2/5-LOX, UDP-Mur Ac/L-Ala лігази тощо. За даними баз egwer та Merck I dex успіхи у дослідженні 4-тіазолідонів дозволили впровадити у медичну практику 9 лікарських засобів та одержати понад 15 «лікоподібних молекул», які знаходяться на різних стадіях клінічних досліджень. Анелювання нових гетероциклічних фрагментів, як поширений прийом у фармацевтичній хімії для обмеження конформаційної гнучкості активних молекул, є перспективним та недостатньо вивченим напрямком пошуку біологічно активних сполук на основі 4-тіазолідонів, враховуючи факт ймовірного імітування конденсованими системами біофорних фрагментів своїх синтетичних прекурсорів. Дослідження в галузі хімії та фармакології конденсованих похідних на основі 4-тіазолідонів відображені у роботах Б.С. Зіменковського, Й.Д. Комариці, О.В. Владзімірської, Р.Б. Лесика, R. Markovic, .A.L. Kassab, H.A. Ead, .H. Me walli та інших. Традиційно наведений клас гетероциклів вивчався на предмет протимікробної, протигрибкової та протизапальної активностей, однак інші види біологічних ефектів, особливо, пов’язані з 4-тіазолідонами, антиоксидантний та протипухлинний, не досліджувались або досліджувались спорадично.

Тому синтез, поглиблене вивчення фізико-хімічних і фармакологічних властивостей нових поліциклічних конденсованих похідних на основі 4-тіазолідону та встановлення зв’язку «структура-дія» є актуальними для сучасної фармацевтичної хімії. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами. Дисертаційна робота виконана згідно з планом проблеми «Фармація» МОЗ України і є фрагментом комплексної науково-дослідної роботи Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (державна реєстрація № 0101U009227, шифр теми ІН 10.06.0001.01). Мета та завдання дослідження. Метою даної роботи був синтез та вивчення біологічної активності нових конденсованих похідних на основі 4-тіазолідонів. Для досягнення цієї мети були поставлені наступні завдання: синтезувати нові поліциклічні конденсовані гетероцикли з тіопіранотіазольним каркасом на основі 5-(R-метиліден)-4-тіоксо-2-тіазолідонів як гетеродієнів та серії дієнофілів (похідні 2-норборнену, ароїлакрилові кислоти, 1,4-нафтохінон тощо) у реакції гетеро-Дільса-Альдера; дослідити можливості структурної модифікації функціоналізованих тіопіранотіазол-2-онів за положенням 3 та альдегідними і карбоксильними групами тіопіранового фрагменту для оцінки напрямків оптимізації «сполук-лідерів»; дослідити особливості перебігу -циклоприєднання 5-етоксиметиліден-4-тіоксо-2-тіазолідону з похідними ненасичених карбонових кислот та 1,4-нафтохіноном, а також тандемні «доміно»-реакції 5-(2-оксифенілметиліден)ізороданіну з акролеїном; вивчити спектральні характеристики синтезованих сполук та провести рентгеноструктурне дослідження однієї з речовин; дослідити протипухлинну, антиоксидантну, протигіпоксичну, протитуберкульозну, протисудомну, гастропротекторну та противірусну активності синтезованих сполук; вивчити ліпофільність, провести докінгові дослідження та QSAR-аналіз групи потенційних протиракових агентів, на основі чого висунути гіпотезу про механізм дії та сформулювати рекомендації до раціонального дизайну «лікоподібних молекул». Об’єктами дослідження були реакція гетеро-Дільса-Альдера у синтезі тіопіранотіазолів, взаємодія 4-тіоксо-2-тіазолідонів (ізороданінів) з оксосполуками, реакції гетероциклізації, ацилювання, тіонування, алкілювання, рециклізації та «доміно»-процеси. Предметом дослідження стали поліциклічні конденсовані системи з тіопіранотіазольним фрагментом у молекулах, одержані на основі 4-тіазолідонів, як базові «структурні каркаси» для пошуку біологічно активних сполук. Методи дослідження: органічний синтез, спектральні методи аналізу (ЯМР- та мас-спектроскопія), рентгеноструктурний аналіз, елементний аналіз, тонкошарова хроматографія, фармакологічний скринінг, QSAR-аналіз, докінгові дослідження. Наукова новизна одержаних результатів. Реакцією гетеро-Дільса-Альдера синтезовано неописані в літературі 3,7-дитіа-5-азатетрациклотетрадецени-4(8), 3,7-дитіа-5,14-діазапентациклогептадецени-4(8), а також тіопіранотіазоли на основі акролеїну, ароїлакрилових кислот, диметилацетилендикарбоксилату та -карбоксиметилмалеїніміду як дієнофілів. Встановлено, що при використанні 1,4-нафтохінону в реакції гетеро-Дільса-Альдера з 5-(R-метиліден)ізороданінами проходить спонтанна дегідрогенізація аддукту надлишком реагенту.

Вперше доведено можливість синтетичної утилізації 5-алкіліденізороданінів як гетеродієнів. Встановлено, що взаємодія 5-етоксиметиліденізороданіну з ацетилендикарбоновою кислотою та її метиловим естром, ароїлакриловими кислотами і 1,4-нафтохіноном проходить із спонтанними перетвореннями -аддукту, які включають не тільки встановлену раніше елімінацію молекули етанолу, а й декарбоксилювання та перегрупування подвійних зв’язків в залежності від природи дієнофілу. Запропоновано нову каскадну «доміно»-реакцію, яка полягає у взаємодії 5-(2-оксифенілметиліден)ізороданінів з акролеїном та поєднує гетеродієновий синтез і утворення циклічного напівацеталю. Показано, що взаємодія кислот з амінопохідними в жорстких умовах проходить з рециклізацією у спірозаміщений піролідиндіоновий цикл і утворенням -тріонів. Запропоновано метод синтезу амідів карбонових кислот з групи поліциклічних тіопіранотіазолів з використанням , -дициклогексилкарбодііміду (DCC). Проведено спрямований синтез 199 сполук, cеред яких ідентифіковано 32 речовини з високою протипухлинною, антиоксидантною, протигіпоксичною, протитуберкульозною, протисудомною, гастропротекторною та противірусною активностями. Протипухлинний та антиоксидантний ефекти тіопіранотіазолів виявлено вперше, що свідчить про новизну та пріоритет дослідження. На основі вивчення ліпофільності сполук, COMPARE-аналізу, докінгу та QSAR-аналізу запропоновано рекомендації до раціонального дизайну потенційних протиракових агентів. Наукова новизна роботи підтверджена патентами України на корисну модель №7150 (2005 р.), №17608 (2007 р.), №17828 (2007 р.). Практичне значення одержаних результатів. Розроблено методи синтезу та перетворень тіопіранотіазолів. Виявлено нові високоактивні сполуки для поглиблених доклінічних досліджень. Встановлено кореляції «структура-активність» та сформульовано критерії для спрямованого синтезу і прогностичні характеристики для «лікоподібних молекул» з групи конденсованих похідних на основі 4-тіазолідонів. Фрагменти роботи впроваджено в науковий та навчально-методичний процеси Національного фармацевтичного університету (акти впровадження від 15.11.2006, 25.11.2006), а також включено у програму навчальної дисципліни «Комп’ютерні технології у фармації» (акт впровадження від 20.12.2007). Особистий внесок здобувача. У ході виконання роботи автором реалізовано виконання експериментальної частини, узагальнення результатів та формулювання положень і висновків, які виносяться на захист. Співавторами наукових праць є науковий керівник, а також науковці, з якими проводились спільні фізико-хімічні та біологічні дослідження. Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертаційної роботи доповідались на VII Міжнародній конференції студентів медицини (Краків, Польща, 2003), XIX та XX Наукових з’їздах Польського фармацевтичного товариства (Вроцлав, 2004; Катовіце, 2007), VI Національному з’їзді фармацевтів України (Харків, 2005), Симпозіумі з хімічної біології нуклеїнових кислот (Оденсе, Данія, 2005), І Міжнародній науково-практичній конференції «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів», (Тернопіль, 2006), Міжнародній конференції «Органическая химия от Бутлерова и Бейльштейна до современности» (Санкт-Петербург, Росія, 2006), Міжнародній конференції «Хімія азотовмісних гетероциклів» ХАГ-2006 (Харків, 2006), Міжнародній науково-практичній конференції «Створення, виробництво, стандартизація, фармакоекономічні дослідження лікарських засобів та біологічно активних добавок» (Харків, 2006), Всеукраїнській науково-практичній конференції «Ліки-людині» (Харків, 2007), Всеукраїнській конференції «Домбровські хімічні читання» (Тернопіль, 2007), XI науковій конференції «Львівські хімічні читання» (Львів, 2007), Міжнародній науковій конференції «Bridges i Life Scie ces» (Печ, Угорщина, 2007), засіданні кафедри фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії ЛНМУ ім.

Таке нехтування або недооцнювання повязане з непевними полтичними дями, де етнчн почування пддавалися неабияким сумнвам, але вчинки й запал учасникв тих подй виявились безпорадними й недовговчними. Хоча етнчна належнсть сама по соб не може «прояснити» походження нацй  нацоналзму, але за сторичного пдходу до проблеми нацй  нацоналзму потрбно вддавати належне мтам про спльне походження та етнчнй вдданост. Чткий розгляд рзних антропологчних пдходв до етнчно належност див. Eriksen (1993). 77 Про другу хвилю вропейських нацоналстичних рухв див. Trevor-Roper (1961). ¶деологчн рзновиди нацоналзму розглянули Hayes (1931) та Kohn (1967a). 78 Про початкову версю див. Snyder (1954) та Kohn (1955); а про дальшу див. Snyder (1976), Alter (1989) та Schuize (1996). 79 @елнер (1973) нада оригнальне соцологчне тлумачення обсягу й масштабност нацй; див. також наочн приклади за часв мпер ГабсбурAв, як навв Argyle (1976). 80 Про цю загальносуспльну еволюцйну тенденцю див. Parsons (1966)

1. Біологічна активність S-заміщених похідних 2-метил-4-меркапто-8-метоксихіноліну

2. Інтенсифікація та її економічна ефективність у сільському господарстві

3. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства

4. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

5. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

6. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення
7. Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ "Бахмачмолококонсерв"
8. Молекулярні механізми реалізації нейротропної дії вітаміну РР та його біологічно активних похідних

9. Вплив збудників захворювань вірусної етіології на реплікативну активність віл у хворих на віл-інфекцію

10. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

11. Дослідницька та творча діяльність на уроках біології

12. Економічна сутність ПДВ, його роль та значення

13. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності

14. Соціологічна думка на Україні (кінець ХІХ - поч. ХХ)

15. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

16. Активність і творчість учнів на уроках історії

Обучающая игра "Спирограф-линейка. Чудесные узоры".
Большинство прописных букв состоит из плавных линий, которые необходимо рисовать безотрывно, а этот прибор в игровой форме разрабатывает
369 руб
Раздел: Трафареты фигурные, наборы
Настольная игра "Лапочки".
Зверята любят играть и резвиться вместе. Даже вечером их не зазвать домой! Вам нужно помочь собрать их в доме, чтобы они вовремя покушали,
712 руб
Раздел: Карточные игры
Штатив с Bluetooth для создания снимков "selfie" (Camera Stick - Selfie Stick).
Поднимите искусство селфи на новый уровень со штативом. Путешествуйте и фотографируйтесь на фоне живописных пейзажей. Находите самые
309 руб
Раздел: Держатели и подставки

17. Біологічна дія радіації

18. Біологічна роль кальцію в організмі людини і тварин

19. Екокономічна ефективність виробництва картоплі

20. Економічна ефективність виробництва великої рогатої худоби у ТОВ "Аграрій СВПП" с. Краснопілка, Уманського району, Черкаської області

21. Економічна ефективність птахівництва

22. Виробництво зерна, його економічна ефективність
23. Біологічна зброя. Ураження при вибухах
24. Хімічна промисловість України

25. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя

26. Життя та творча діяльність Остапа Вишні

27. Життєвий цикл товару та маркетингова діяльність фірми

28. Клінічна ефективність застосування біоінертних незнімних зубних протезів із титану

29. Функціональні проби та фізична працездатність

30. Організація навчально-виховного процесу та педагогічна думка у другій половині XVII—XVIII століття

31. Дослідницький метод опитування та методологічна основа його проведення

32. Виникнення та еволюція світової політичної думки

Табурет складной "Моби".
Табурет изготовлен из пищевой пластмассы и абсолютно безопасен для детей, легко собирается и моется. Яркая цветовая гамма табурета
522 руб
Раздел: Стульчики
Двусторонние клеевые подушечки UHU Fix, 50 штук.
Двухсторонние клеящие подушечки с высокой клеящей способностью для постоянного крепления. Позволяют прикрепить практически любой нетяжелый
350 руб
Раздел: Универсальный
Сетка москитная на кроватку "Карапуз", размер М.
По всему краю данное изделие имеет резинку. Закрывает кроватку полностью, сверху и по бокам. Для кроватки 120х60 см. Сезон: лето.
385 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

33. Економічна ефективність, впровадження засобів автоматизації на борошномельному підприємстві добової продуктивності Сп=270т/добу, Нв=75%

34. Моральна активність особистості

35. Психофізіологічна реабілітація

36. Біологічна дія іонізуючого випромінювання

37. Економічна ефективність туризму

38. Еколого-біологічна характеристика демографічної картини сучасного Світу. Особливості дії елементарних факторів добору в популяціях людей на сучасному етапі
39. Економічна ефективність капіталовкладень
40. Економічна ефективність ринкових структур

41. Економічна сутність монополізму

42. Інноваційна активність підприємницьких структур в умовах інтернаціоналізації української економіки

43. Види податків. Економічна ефективність діяльності АТ "Комфорт"

44. Переклад суспільно-політичних реалій (на основі перекладу статей з газети Нью-Йорк Таймс)

45. Сутність економічної інформації в системі корпоративного управління

46. Геологічна та рельєфоутворююча діяльність льодовиків

47. Еластичність попиту та формування цінової політики фірми

48. Морфологічна характеристика впливу магнітного поля та лазерного опромінення на регенерацію периферійного нерва

Смываемые фломастеры "Супер чисто", 12 штук.
Дети так любят рисовать! Поэтому набор фломастеров обязательно понравится юным художникам. 12 цветов позволят широко развернуться в
589 руб
Раздел: 7-12 цветов
Кукла Нэни, в вязаном жакете.
Испанская компания Magic Baby представляет серию кукол Нэни (Nany), которые подарят ребенку бесчисленные часы радости и детства! Это
2400 руб
Раздел: Классические куклы
Стираемая карта "Моя Россия".
Стирамая карта России «Моя Россия» - абсолютная новинка на рынке стираемых карт и наша гордость! Это карта максимально насыщена
921 руб
Раздел: Подарочные наборы

49. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

50. Екологічна освіта на уроках біології

51. Політична соціологія в складі соціологічної теорії - питання та історичний розвиток

52. Етнічна соціологія - актуальні проблеми та історія розвитку

53. Фінансова діяльність та політика держави

54. Антимонопольна політика держави та її сутність
55. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір
56. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

57. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

58. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

59. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

60. Сутність та зміст сучасного менеджменту

61. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

62. Свідомість та творчість

63. Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста

64. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

Набор детской посуды "Корова", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
363 руб
Раздел: Наборы для кормления
Мозаика, 654 элемента.
Магнитная мозаика - это набор простейших геометрических фигур разных цветов, который позволяет детям создавать чудесные образы. Ваш
845 руб
Раздел: Магнитная
Набор STABILO LeftRight для правшей.
В наборе: шариковая ручка, механический карандаш, грифели, ластик, точилка. STABILO LeftRight: • Созданы специально для обучения письму
482 руб
Раздел: Наборы канцелярские

65. Міжнародна економічна система та її головні елементи

66. Ринкова пропозиція та її еластичність

67. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера; Подальша вульгаризація буржуазної політекономії Економічні погляди Сеніора, Кері; Макроекономічна модель Ке

68. Активность Ni и Fe в синтезе наноуглерода при каталитической конверсии метана

69. Утворення Скіфії та її політична історія

70. Екологічна криза та форми її прояву
71. Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи
72. Оцінка чисельність, щільність, демографія популяції рослин та тварин

73. Агресивність у підлітків та її вплив на міжособові стосунки

74. Освоєння космосу: історія та сучасність

75. Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США

76. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

77. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

78. Активні операції та управління ними в ЗАТ КБ "ПриватБанк"

79. Валютні ризики: економічна природа та управління

80. Дія на людину постійних електричних полів та полів частотою 50 Гц

Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, зеленая.
Эта модель оснащена улучшенными колесами, выполненными из высококачественного полиуретана. Теперь езда на этой удивительной машинке стала
2650 руб
Раздел: Каталки
Караоке микрофон "Любимые песенки".
В каждом микрофоне – 12 популярных песенок известных композиторов: "Улыбка", "Пусть бегут неуклюже", "Танец
342 руб
Раздел: Микрофоны
Антистрессовая подушка-турист "КотоПес".
Подушка-антистресс "Котики Обормотики" предназначена для детей от 3 лет. Цветная подушка привлечет внимание ребенка и может
534 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки

81. Методологічні та біологічні проблеми біоніки

82. Морфологія, анатомія та фізіологія мікроорганізмів

83. Біологія та екологія бактеріофагів

84. Вплив важких металів на ріст, розвиток та інші фізіологічні процеси у рослин

85. Біологічне обґрунтування формування, строків та способів збирання насіння подорожника блошиного, чорнушки посівної, дурману фіолетового в Криму

86. Ґрунт та його родючість
87. Клініко-морфологічна діагностика та розповсюдження лейкозу великої рогатої худоби у СВК "Ружинський" Ружинського району Житомирської області
88. Умови життя рослин і біологічні особливості росту та розвитку сільськогосподарських культур

89. Фітосанітарний стан посівів та урожайність кукурудзи після різних попередників в п’ятипільних сівозмінах

90. Ефективність засобів та знарядь лову риб на Каховському водосховищі

91. Ефективність системи внутрішнього контролю та її визначення

92. Кошторис та собівартість продукції

93. Планування аудиту: необхідність та основні стадії

94. Релевантність облікової інформації та її вплив на прийняття управлінських рішень

95. Статистична та спеціальна звітність по виплатам працівникам

96. Сутність експортного та бюджетного відшкодування ПДВ

Комплект детского постельного белья "Неон" (цвет: синий).
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Игрушечная коляска-люлька.
Кукольная коляска-люлька фирмы "Melogo Toys", выполненная по типу и подобию настоящих колясок – мечта каждой девочки. Поддон
1499 руб
Раздел: Коляски-люльки
Автокружка с подогревом (450 мл).
Подключается к стандартному автомобильному прикуривателю. Сохраняет жидкость теплой, пока подключена к прикуривателю. Может подогреть
540 руб
Раздел: Прочее

97. Аудит як один із засобів оцінки вартості компанії. Критерії вибору та якість послуг

98. Військова токсикологія, радіологія та медичний захист

99. Політичний устрій Франції та загальна характеристика її господарства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.