Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Зміст поточних планів підприємства та організація їх розробки

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Основним завданням поточного плану у загальній системі планування на підприємстві є чітке визначення всієї сукупності практичних засобів, необхідних для здійснення наміче­них стратегічним планом цілей, конкретизованих щодо визначеного планового періоду (року). За умов централізованого планового управління економікою було уніфіковано склад поточного плану промислового підприємства. Згідно з Типовою методикою розробки техпромфінплану виробничого об'єднання (комбінату), підприємства основними роз­ділами поточного плану були: Виробництво та реалізація продукції. Технічний розвиток і організація виробництва. Показники підвищення економічної ефективності виробництва. Норми і нормативи. Капітальні вкладення і капітальне будівництво. Матеріально-технічне забезпечення. Праця і кадри. Собівартість, прибуток та рентабельність підприємства. Фонди економічного стимулювання. Фінансовий план. Соціальний розвиток колективу. Охорона природи і раціональне використання природних ресурсів. В сучасних умовах склад поточного плану, назви та змістове наповнення кожного з розділів, перелік показників визначається підприємством самостійно. Хоча незалежно від складу розділів загальний зміст поточного плану є практично єдиним. Основою, на якій розробляються всі розділи плану підприємства і його підрозділів є план виробництва і збуту продукції. Поточне планування передбачає розробку планів на всіх рівнях управління підпри­ємством та за всіма напрямками його діяльності на більш короткі періоди (квартал, місяць). Склад розділів та показників плану залежить від специфіки і галузевої приналеж­ності підприємства, методів управління, традицій, економіки тощо. У розширеному варіанті поточний план може мати наступні розділи: Економічна ефективність виробництва. Норми і нормативи. Планування виробництва і збуту продукції. Матеріально-технічне забезпечення підприємства. Персонал і оплата праці. Планування витрат виробництва. Фінансовий план. Інновації. Інвестиції і капітальне будівництво. Соціальний розвиток колективу. Охорона природи і раціональне використання природних ресурсів. У першому розділі розраховуються наступні показники підвищення економічної ефективності: узагальнюючі показники; показники використання праці; показники використання необоротних активів, оборотних засобів і капітальних вкладень; показники використання матеріальних ресурсів. У результаті розрахунків економічної ефективності повинні бути знайдені рішення; які б забезпечували більш ефективне використання ресурсів у плановому періоді та підвищували ефективність господарської діяльності підприємства. Другий розділ &quo ;Норми і нормативи&quo ; передбачає такі основні види норм і нормативів: норми витрат живої праці (норми часу за видами виробів та робіт, коефіцієнт ви­конання норм, співвідношення чисельності різних категорій робітників тощо); норми витрат предметів праці (витрати сировини та основних матеріалів, допоміж­них матеріалів для технологічних потреб, напівфабрикатів, палива, відходів і втрат і т.д.); норми та нормативи використання засобів праці (коефіцієнт використання середньо­річної виробничої потужності, питома вага встановленого обладнання, норми зняття про­дукції з одиниці обладнання, годинна продуктивність, норми трудомісткості ремонту одиниці обладнання в плановому періоді тощо); норми і нормативи вдосконалення організації виробництва, включаючи тривалість виробничого циклу, обсяг незавершеного виробництва, норми виробничих запасів сиро­вини, матеріалів, палива; У третьому розділі &quo ;Планування виробництва і збуту продукції&quo ;&quo ; планується наступне: виробництво і реалізація продукції у натуральному і вартісному вигляді; зміна залишків готової нереалізованої продукції; баланс виробничих потужностей і їх використання.

Основним завданням даного розділу поточного плану є визначення оптимального обсягу продукції (послуг), який може бути вироблений та реалізований у плановому періоді, пошук можливостей найбільш повного задоволення попиту на дану продукцію. У четвертому розділі &quo ;Матеріально-технічне забезпечення&quo ; розраховується потре­ба в сировині та матеріалах, паливі та енергії, обладнанні, необхідних для виконання виробничої програми. У п'ятому розділі &quo ;Персонал і оплата праці&quo ; встановлюється загальна чисельність і струк­тура персоналу, додаткова потреба в персоналі, джерела забезпечення додаткових потреб, звільнення персоналу, загальний обсяг фонду оплати праці, структура фонду оплати праці. У шостому розділі &quo ;Планування витрат виробництва&quo ;: складаються планові калькуляції собівартості основних видів продукції та кош­торис витрат на виробництво продукції по підприємству; виявляються непродуктивні витрати та розробляються заходи щодо їх ліквідації; створюється база для розрахунку цін на продукцію. У цьому розділі необхідно встановити раціональну структуру витрат виробництва, співвідношення між постійними та змінними витратами, застосовуючи прогнозний рівень витрат та повний облік резервів. У сьомому розділі &quo ;Фінансовий план&quo ;: визначається фінансовий результат; розраховується рентабельність видів випущеної продукції; оцінюється вплив на собівартість, прибуток і рентабельність збільшення вит­рат на освоєння виробництва нової продукції; розробляються заходи щодо удосконалення комерційного розрахунку та госпроз­рахункових взаємовідносин між підрозділами підприємства. Фінансовий план розробляється за схемою, що відповідає положенням (стандартам) бухгалтерського обліку , складається за видами діяльності: операційною, інвес­тиційною та фінансовою. Оперативне фінансове планування містить розробку та виконання таких оперативних планів: оперативного фінансового плану (балансу надходжень і видатків коштів); платіжного календаря; кредитного плану; касового плану. У восьмому розділі &quo ;План інновацій&quo ; планується технічний розвиток виробництва, організаційні та економічні нововведення, а також управління ними. Зміст плану інновацій може бути різним, але він повинен передбачити наступне: освоєння нових та підвищення якості існуючих видів продукції та послуг; застосування прогресивної технології, механізації та автоматизації виробництва; удосконалення організації виробництва, праці та управління; капітальний ремонт і модернізацію діючого обладнання, введення передової техніки; економію матеріалів, палива, енергії; проведення науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт. У дев'ятому розділі&quo ; План інвестицій і капітальне будівництво&quo ; планування про­водять за наступними показниками: приріст виробничих потужностей за рахунок заходів щодо технічного переоблад­нання і побудови нових об'єктів; приріст виробничих потужностей за рахунок реконструкції; введення в дію виробничих потужностей за рахунок розширення діючих і побу­дови нових об'єктів; введення в дію основних виробничих і невиробничих фондів (у т.

ч. об'єкти охорони природи); обсяг капітальних вкладень і будівельно-монтажних робіт; обсяги незавершеного будівництва; інші напрямки інвестицій. У десятому розділі &quo ;Соціальний розвиток колективу&quo ; плануються заходи по вирі­шенню таких завдань: покращення умов і охорона праці, покращення здоров'я працівників; покращення соціально-культурних та житлово-побутових умов працюючих; удосконалення стилю і методів керівництва колективом. В одинадцятому розділі &quo ;План охорони природи та раціональне використання при­родних ресурсів&quo ; передбачаються наступні напрямки діяльності: охорона і раціональне використання природних ресурсів; охорона повітряних басейнів; охорона та раціональне використання земель; охорона та раціональне використання мінеральних і природних ресурсів. Загальний порядок розробки поточного плану є таким. Спочатку кожен із розділів плану розробляється окремо як проектний варіант. Далі відбувається взаємне коригу­вання розділів до повного їх узгодження і збалансування як за матеріально-фінансови­ми ресурсами, так і за періодами виконання. Це дозволяє створити динамічну систе­му взаємозв'язку виробничих, технічних, економічних, операційно-технічних заходів, спрямованих на досягнення поставленої мети; передбачити порядок і черговість вико­нання робіт; встановити терміни і відповідальних виконавців з усього спектру різнома­нітних операцій, які передбачені планом; визначити джерела і розміри фінансування, а також припустимі витрати щодо кожного заходу, етапу і виду роботи. Структура планових органів як основна частина процесу управління підприєм­ством може базуватись на таких організаційних формах: 1) з централізованими функціями планування; 2) із децентралізованими функціями планування. На підприємстві з централізованими функціями планування при вищому керівництві створюється спеціальна служба планування відділ планування та контролю, який займа­вся розробкою перспективних та поточних планів та слідкує за ходом їх виконання. При децентралізованій системі планування планова робота здійснюється на трьох рівнях. На рівні вищого керівництва підприємства існує центральна служба планування, яка займається розробкою тільки перспективних планів. У кожному виробничому відділі є свій плановий відділ, який складає поточний план відділу. На кожному підприємстві є відділ виробничого планування і контролю, який займається поточним техніко-економічним і оперативно-календарним плануванням. Централізація перспективного планування та децентралізація поточного сприяє підвищенню ініціативи відділів при використанні виробничих можливостей. Основна робота по плануванню виконується у виробничих підрозділах із врахуванням специфіки їх роботи. Місце центральної служби планування в складі апарату вищого керівництва підприємством може бути також різним. Наприклад, в американських фірмах найбільш часто застосовуються такі варіанти розміщення центральної служби планування: в складі провідних управлінь фірми поряд із такими структурними підрозділами центрального апарату управління, як управління кадрів, правове управління, управління фінансами тощо.

Жнки, як мають дтей вком вд трьох до чотирнадцяти рокв або дитину-нвалда, можуть залучатись до надурочних робт лише за х згодою (стаття 177). Залучення нвалдв до надурочних робт можливе лише за х згодою  за умови, що це не суперечить медичним рекомендацям (стаття 172). Стаття 64 Необхднсть одержання дозволу виборного органу первинно профсплково органзац (профсплкового представника) пдпримства, установи, органзац для проведення надурочних робт Надурочн роботи можуть провадитися лише з дозволу виборного органу первинно профсплково органзац (профсплкового представника) пдпримства, установи, органзац. Стаття 65 Граничн норми застосування надурочних робт (Дю статт 65 припинено Постановою Верховно Ради УРСР вд 4 липня 1991 року (ВВР 1991, N 36, ст.474) на перод реалзац Програми надзвичайних заходв щодо стаблзац економки Украни та виходу  з кризового стану (1991 рк перше пврччя 1993 року)Надурочн роботи не повинн перевищувати для кожного працвника чотирьох годин протягом двох днв пдряд  120 годин на рк

1. Зміст поточних планів та організація їх розробки

2. Бізнес-план підприємства

3. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

4. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

5. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

6. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства
7. Аналіз фінансового стану підприємства та місце довгострокових зобов’язань у цьому процесі
8. Вдосконалення проведення поточного планування підприємства

9. Фінансовий стан підприємства та шляхи його поліпшення

10. Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту

11. Структура капіталу підприємства та шляхи її оптимізації

12. Розробка плану маркетингу малого та середнього підприємства

13. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

14. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

15. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

16. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

Игра с прищепками "Зайка".
Собираем яркий и красочный сюжет, проговаривая каждое действие. Малыш будет все повторять за вами, что в результате приведет к
365 руб
Раздел: Прочие
Глобус Земли политический, диаметр 420 мм.
Политический глобус Земли. Диаметр: 420 мм. Масштаб: 1:30000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Цвет дуги может
1981 руб
Раздел: Глобусы
Магическая кружка-мешалка, черная.
Оригинальная кружка с двойными металлическими стенками (нержавеющая сталь). Сохраняет напиток горячим в течение дольшего времени (в
554 руб
Раздел: Кружки

17. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"

18. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

19. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

20. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

21. Розробка моделі системи "Відкриття нового підприємства по виготовленню цегли", використовуючи методології проектування IDEF0 та UML

22. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)
23. Бізнес-план Приватного підприємства "Універсам "Енергетик"
24. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування

25. Ціноутворення та цінова політика підприємства

26. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

27. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

28. Система формування та підготовки кадрів для підприємства

29. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства

30. Бізнес-план фото-підприємства

31. Енергетичний паспорт підприємства. Удосконалення систем тепло- та електропостачання

32. Значення та аналіз грошових потоків підприємства

Карандаши цветные BIC "Evolution", 18 цветов.
Цветные карандаши произведены без использования дерева. Ударопрочный стержень - не расщепляется при механическом воздействии. Безопасные -
388 руб
Раздел: 13-24 цвета
Фигурка (копилка) декоративная "Зайчонок/Непоседы" 9x11x22,5 см.
Фигурка декоративная, настольная. Изготовлена из полимерных материалов. Размер: 9x11x22,5 см.
460 руб
Раздел: Копилки
Центр игровой надувной Upright "Паровозик".
Надувной центр рассчитан для детей от 9 месяцев. Можно использовать как на улице, так и в помещении. Шарики яркие, легкие, удобны и
2544 руб
Раздел: Батуты, надувные центры

33. Оперативний та фінансовий лізинг майна підприємства

34. Особливості системи оподаткування ВАТ "Острозький молокозавод" та її вплив на фінансові результати підприємства

35. Розміщення та використання фінансових ресурсів підприємства

36. Розробка фінансового плану будівельного підприємства на основі аналізу його фінансового стану

37. Фінансова санація та банкрутство підприємства

38. Фінансовий механізм підприємства
39. Аналіз виконання плану з собівартості продукції підприємства
40. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

41. Витрати виробництва в короткостроковому та довгостроковому періодах розвитку підприємства

42. Зношення, амортизація та відновлення основних фондів підприємства

43. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

44. План реконструкції підприємства Дніпропетровське обласне комунальне підприємство "Облпаливо"

45. Створення власної справи - відкриття підприємства з виготовлення піци ПП "Велічіта"

46. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

47. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

48. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

Набор салатниц "Loraine", 10 предметов.
Форма: круглая. Материал: стекло, пластик. Цвет салатниц: прозрачный, рисунок. Диаметр: 17 см, 14 см, 12,5 см, 10,5 см, 9 см. Объем: 1,1
368 руб
Раздел: Наборы
Фоторамка на 8 фотографий С31-025 Alparaisa "Love&Family", бронзовый, 70,5x34 см.
Размеры рамки: 70,5x34 cм. Размеры фото: - 15х10 см (4 штуки), - 10х15 см (4 штуки). Фоторамка-коллаж для 8-ми фотографий. Материал:
636 руб
Раздел: Мультирамки
Ручка перьевая "Velvet Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/золото.
Перьевая ручка Velvet Prestige. Цвет корпуса: черный/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
404 руб
Раздел: VIP-ручки

49. Планування діяльності підприємства

50. Загальна характеристика оборотних коштів підприємства

51. Розробка підприємства LOMAPAK

52. Фінанси підприємства контрольна

53. Формування основних фондів підприємства

54. Інтегральна ефективність діяльності підприємства
55. Матеріально-технічне забезпечення підприємства
56. Оцінка фінансового стану підприємства

57. Персонал підприємства

58. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком

59. Управління утворенням прибутку підприємства

60. Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку

61. Автомазація виробничих процесів підприємства

62. Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства

63. Відображення на рахунках витрат по створенню підприємства

64. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства

Гирлянда электрическая, 1200 см (белая).
Гирлянда состоит из белых мини ламп, которые будут мигать в 8 режимах. Питание от бытовой электросети 220 В. Длина гирлянды: 1200
472 руб
Раздел: Гирлянды с мини-лампами
Бумага крафт, без печати (10 листов).
Размер: 100x70 см. Плотность бумаги 70 г/кв.м.
495 руб
Раздел: Однотонная, голография
Комплект чехлов "Карапуз" для колясок с поворотными колесами.
Чехлы для колясок с поворотными колесами. Изготовлены из водонепроницаемой ткани. Диаметр передних поворотных колес 25 см, задних 32 см.
323 руб
Раздел: Чехлы для колес

65. Облік активної частини балансу підприємства

66. Облік розрахунків з учасниками (засновниками) підприємства

67. Організація і методика аудиту доходів підприємства

68. Організація обліку власного капіталу підприємства України

69. Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства

70. Фінансова звітність підприємства
71. Аудит доходів підприємства
72. Аудит установчих документів підприємства

73. Зміст права на фірмове найменування та його охорона

74. Правовий статус приватного підприємства

75. Аналіз програмного забезпечення підприємства

76. Впровадження захисту інформації в комп’ютерній мережі і інформаційній системі підприємства "WED"

77. Проект удосконалення нерентабельного підприємства

78. Створення бізнес–моделі підприємства за допомогою комп’ютерного комплексу Project Expert

79. Активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства

80. Аналіз зовнішнього середовища підприємства ВАТ "АртВітраж"

Карандаши акварельные, с кисточкой, 24 цвета.
Шестигранный корпус покрыт лаком на водной основе. Карандаши заточенные. Длина карандаша: 176 мм. Очень мягкие, не крошатся, цвета яркие,
349 руб
Раздел: Акварельные
Велосипед трехколесный Moby Kids "Leader 360°. AIR Car", с разворотным сиденьем, цвет:.
Детский трёхколёсный велосипед премиум-класса "Leader 360° 12x10 AIR Car" от торговой марки Moby Kids. Эта модель
7324 руб
Раздел: Трехколесные
Батут.
Диаметр рамы: 183 см. Высота батута: 46 см. Каркас из 1,5 мм гальванизированной стали. Соединение прыжковой поверхности с рамой: 42
6627 руб
Раздел: Батуты, надувные центры

81. Асортиментна політика підприємства

82. Маркетингові стратегії підприємств та їх використання в інвестиційному проектуванні

83. Обгрунтування стратегії розвитку підприємства ТОВ "Комфорт-Сервіс"

84. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")

85. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

86. Підвищення конкурентоспроможності підприємства на прикладі ПП "Урсуленко"
87. Розробка маркетингової стратегії підприємства
88. Товарна політика підприємства на прикладі ДП УВК "Nemiroff"

89. Формування іміджу підприємства на прикладі ВАТ "ТерА"

90. Ефективність стратегії розвитку переробного підприємства молокопродуктового підкомплексу АПК України

91. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки

92. Лікарські розчини, одержувані в умовах фармацевтичного підприємства

93. Вплив митно-тарифного регулювання на зовнішню торгівлю (на прикладі підприємства ВАТ "Київмедпрепарат")

94. Розробка стратегії підвищення ефективності експортної діяльності підприємства

95. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

96. Безпека діяльності підприємства

Рюкзак молодёжный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (черный, алфавит).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
3018 руб
Раздел: Молодежные, подростковые
Швабра с распылителем "Любаша".
Швабра с распылителем оснащена емкостью для воды и моющих средств, что значительно облегчает процесс мытья полов. Распыление происходит
1079 руб
Раздел: Швабры и наборы
Многоразовые развивающие карточки. Рисование.
Ваш малыш хочет рисовать, но пока не умеет этого делать? Помогите ребенку научиться рисовать при помощи уникальных многоразовых карточек!
344 руб
Раздел: Прочие

97. Забезпечення конкурентоспроможності підприємства "Судмаш" в умовах кризи

98. Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"

99. Мотивація робітників промислового підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.