Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Реалізація шляхів естетичного виховання першокласників у процесі формування каліграфічної навички

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

ДИПЛОМНА РОБОТА «Реалізація шляхів естетичного виховання першокласників у процесі формування каліграфічної навички» ЗмістВступ Розділ І. Психолого-педагогічні основи формування графічної навички у молодших школярів 1.1 Сутність та особливості графічної навички 1.2 Організаційно-дидактичні умови розвитку навичок каліграфічного письма Розділ ІІ. Шляхи реалізації естетичного виховання першокласників засобами каліграфічного письма 2.1 Методичні засади навчання письма у взаємозв’язку з естетичним вихованням 2.2 Організація і зміст експериментального дослідження, аналіз його результатів Висновки Список використаної літератури Додатки Вступ Актуальність проблеми дослідження. У державних документах, які визначили зміст, характер і спрямованість реформи загальноосвітньої і професійної школи, чітко накреслено мету і завдання навчання і виховання в початковій ланці. Як відмічає О.Я.Савченко, призначення початкової освіти –закласти основи всебічного розвитку дітей і „забезпечити формування стійких навичок швидкого, усвідомленого, виразного читання, рахунку, грамотного письма, розвитку мовлення, культурної поведінки; виховувати любов до Батьківщини, дбайливе ставлення до навчання і суспільно корисної праці” . У концепції загальної середньої освіти вказується на необхідність формування розгорнутої навчальної діяльності шляхом оволодіння організаційними, логіко-мовленнєвими, пізнавальними, контрольно-оцінними естетично насиченими уміннями і навичками у різних видах діяльності. Освітніми результатами цього процесу є „повноцінні мовленнєві й графічні уміння і навички, здатність до творчого самовираження, особистісно-цілісного ставлення до праці, уміння виконувати нескладні творчі завдання, коли школяр вміє бачити довколишній світ, його барвистість очима цікавої і естетично багатої особистості” . У цьому ряді навчальних умінь важливе місце займає формування графічних навичок, тобто навичок каліграфічного письма. Письмо — комплексний вид навчальної діяльності. Воно складається з цілої „низки структурних компонентів, багатьох правил і умінь, оволодіння якими — складний, тривалий і нелегкий процес не тільки для шестирічних, а й взагалі для учнів початкових класів” . Дитина, навчаючись писати, по суті, повинна оволодіти „трьома основними групами навичок, а саме:а) технічно-гігієнічними — правильно користуватися письмовим знаряддям, координувати рухи руки, дотримуватися гігієнічних правил; б) графічними — правильно зображувати окремі букви, склади, слова, писати букви з необхідним нахилом, розміщувати їх рівномірно в слові і в рядку, правильно з'єднувати, дотримуватися визначеної віддалі між словами; в) орфографічними — правильно визначати звуковий і буквений склад слів, коментувати їх написання, самостійно добирати слова . Отже, протягом першого року навчання в учнів мають сформуватися технічні навички письма (уміння шестирічних учнів користуватися засобами письма, орієнтуватися на сторінці зошита у його розліновці), графічні навички (уміння правильно зображати всі рядкові і великі літери алфавіту, поєднувати їх між собою), а також початкові орфографічні навички (уміння записувати без пропусків і заміни літер слова, вимова і написання яких збігаються, з опорою на звуковий аналіз).

При цьому „учитель має враховувати специфіку самого процесу письма як складного комплексу дій для того, хто буде ним оволодівати, особливостей системи знаків, які має дитина засвоїти і набути навичок самостійного їх використання” . Шестирічні першокласники опановують два алфавіти — друкований і писаний, а в алфавітах — накреслення малих і великих букв. Навчання читати і писати проходить одночасно (паралельно) і тісно пов'язується з розвитком мовлення: збагаченням словникового запасу, упорядкуванням синтаксичного ладу, вимовних навичок дитини. Таким чином, процес письма для першокласників складається з цілого ряду вмінь, кожне з яких вимагає спеціальних вправ для їх відпрацювання. Навичка письма є синтетичною. Вона складається з цілого ряду вмінь, кожне з яких на етапі початкового оволодіння вимагає спеціальних вправлянь. До них належать „вміння: писати вивчені букви з дотриманням правильного зображення всіх їх елементів; з'єднувати букви між собою, враховуючи графічні особливості кожної пари сусідніх літер; виконувати звуковий аналіз слова, правильно встановлюючи послідовність у ньому звуків; переводити звукові образи в графічні” . Враховуючи складність для шестирічних дітей такого комплексу дій, виконуваних майже одночасно, слід окремі з них, наприклад, звуко-буквений аналіз слова, запроваджувати як вправи підготовчого характеру із застосуванням розрізної азбуки, що є для дитини також однією з форм письма – графічного зображення складу слова. Уроки письма є складними за своєю структурою, але це не означає, що на них не слід виділяти часу естетичному вихованню. „Навіть красиво показати, як пишуться літери, додати казковості – ось і вже додано естетичності. Пізнавальна діяльність додає урокам цікавості, краси, збагачує новими фактами, робить їх багатими” . Взагалі, на кожному уроці письма має бути приділено хоч трохи часу естетичному вихованню. Це можна робити під час творчих вправ, а коли нетрадиційні форми роботи застосовуються на уроці, то місце естетичного виховання є провідним. Проблемою розробки методики навчання каліграфічного письма займалися такі вітчизняні методисти, як К.М. Балютіна , М.С. Вашуленко , М.М. Наумчук , Н.Ф. Скрипченко , В.П. Шпак та ін. У сучасній методиці навчання письма „виділяються в основному особливості навчання каліграфічного письма і проводиться систематична робота над формуванням почерку учнів” . У сучасній педагогіці окреслюються загальні засади естетичного виховання особистості . В результаті аналізу психолого-педагогічної і методичної літератури можна стверджувати, що, незважаючи на значні можливості уроків письма у формуванні естетичних смаків, на сучасному етапі цілеспрямованої системи роботи з естетичного виховання дітей на уроках письма не існує. Таким чином, серед багатьох проблем нової чотирирічної початкової школи однією з найбільш складних і актуальних є формування у першокласників навичок письма у взаємозв’язку з естетичним вихованням. Навчання письма — складова частина загальної програми з рідної мови, її не можна розглядати ізольовано від естетичного виховання дітей.

Система естетичного виховання першокласників знаходиться у тісному взаємозв'язку з навчанням читати, з розвитком усного і писемного мовлення, від неї залежить каліграфічність почерку, грамотність і в кінцевому результаті культура писемного мовлення людини. Важливість сформованості даної якості у школярів, її життєва значущість та недостатня розробленість у методичному плані зумовили актуальність проблеми і вибір теми дипломної роботи. Метою дипломної роботи є дослідження особливостей взаємозв’язку естетичного виховання та формування навичок каліграфічного письма у шестирічних першокласників. Об’єктом дослідження є каліграфічна навичка, предметом – особливості формування каліграфічної навички у першокласників у взаємозв’язку з естетичним вихованням. Гіпотеза дослідження: процес навчання каліграфічного письма шестирічних першокласників буде ефективним за умов реалізації у процесі формування графічної навички основних положень теорії і методики естетичного виховання, адаптованої до вікових особливостей дітей. Завдання дослідження: вивчити і проаналізувати науково-методичну літературу з проблеми дослідження; проаналізувати психологічну сутність графічних навичок; визначити основні методичні проблеми засвоєння графічних знань у взаємозв’язку з естетичним вихованням дітей; розробити систему вправ для формування каліграфічних навичок шестирічних першокласників; експериментально перевірити процес естетичного виховання на уроках письма у 1 класі та виявити його ефективність. Новизна роботи полягає у тому, що запропоновано комплексний підхід до проблеми формування каліграфічних навичок у взаємозв’язку з естетичним вихованням шестирічних першокласників. Практична значущість дипломної роботи визначається необхідністю оволодіння першокласниками навичками графічної діяльності, врахування особливостей пізнавальних процесів учнів та актуальними завданнями удосконалення процесу естетичного виховання дітей. Матеріали дослідження можуть бути використані вчителями початкових класів для активізації навчальної діяльності учнів при формуванні навичок каліграфічного письма. Під час написання дипломної роботи використовувалися такі методи педагогічного дослідження: аналіз психолого-педагогічної та методичної літератури з даної теми; узагальнення передового педагогічного досвіду; спостереження; бесіди; теоретичне узагальнення. Структура дослідження. Дипломна робота складається зі вступу, двох розділів, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг роботи – 97 сторінок. Розділ І. Психолого-педагогічні основи формування графічної навички у молодших школярів 1.1 Сутність та особливості графічної навички Письмо — це „система умовних лінійних (графічних) знаків для передавання тих чи інших елементів мови” . Сама „мова є знаковою системою відносно дійсності, а письмо — це знакова система відносно звукової мови (отже, письмо — це знаки знаків)” . Мова і письмо з'явилися не водночас. Звукова мова виникла, можливо, 2 млн. років тому. Письму ж не більше 6-7 тис. років. Письмо як особливий засіб спілкування має надзвичайно велике значення в розвитку людини й суспільства.

Перш ніж рухатися вперед, необхідно було відродити економіку, піднести до довоєнного рівня інші життєві стандарти, а потім уже думати про нові рубежі. Було ясно, що з багатьох причин досягти бажаних темпів розвитку продуктивних сил, поліпшення загального добробуту, підвищення культури буде надзвичайно складно. Адже тільки загибель сотень і сотень тисяч працездатних людей могла вкрай негативно позначитись на реалізації найпрекрасніших планів. Немало було й інших причин, які викликали настрої обґрунтованої настороги, а то й невіри у майбутнє. Однак комуністи цілком впевнено входили у нову епоху, без вагань брали на себе роль керівників суспільних процесів і відповідальність за долю багатомільйонного народу, країни. Поряд з іншими чинниками, які живили їх соціальний оптимізм, були почуття переможців у затяжній класовій боротьбі, переконання у вірності обраного шляху революційного творення. РОЗДІЛ VІ. МОМЕНТ ІСТИНИ (роздуми про революції та їх роль в українській історії) Висновки з будь-якої наукової праці — справа вкрай відповідальна й дуже складна

1. Реалізація права на житло шляхом будівництва

2. Сучасні вимоги до формування та реалізації ефективної маркетингової стратегії

3. Механізм формування і реалізації стратегії управлінських інновацій

4. Роль естетичного виховання у формуванні підростаючої особистості молодшого школяра

5. Бюджетний процес України та етапи його реалізації

6. Принципи системності, їх реалізація при організації виробничого процесу
7. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)
8. Аналіз випуску готової продукції та її реалізації

9. Механізм реалізації форфейтингу

10. Технологія післязбиральної обробки, реалізації, переробки сільськогосподарських продуктів

11. Методика аудиту готової продукції та ії реалізації

12. Облік доходів від реалізації готової продукції ПП "Газель і К"

13. Облік реалізації продукції (робіт, послуг) та розрахунків з покупцями та замовниками

14. Практична реалізація електронного документообігу на прикладі конкретної організації

15. Договір позики (проблеми правової реалізації)

16. Застосування права як особлива форма його реалізації

Настольная игра "Мягкий знак".
«Мягкий знак» – это игра для детей и их родителей. Ее правила предельно просты. Для игры нужен только комплект карт. На каждой из них
357 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Автомобильная термокружка Tramp TRC-004 (450 мл).
Термокружка - долго сохраняет тепло. Крышка-поилка из термостойкого пластика предохраняет от проливания жидкости и не дает напитку остыть.
360 руб
Раздел: Прочее
Набор для специй "Сад", 5 предметов, 19x14x13,5 см.
Набор для специй на деревянной подставке. Размер: 19x14x13,5 см. Материал: керамика.
552 руб
Раздел: Наборы для специй

17. Проблеми реалізації норм права

18. Реалізація Конституції

19. Специфіка реалізації положень теорії доказів і норм чинного КПК України

20. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

21. Особливості реалізації фонеми в мовленні

22. Побудова дерева каталогів диску і реалізація можливості переходу у вибраний каталог
23. Програмна реалізація системи IP-телебачення на базі архітектури "клієнт-сервер"
24. Реалізація двохзв’язного списка

25. Реалізація функцій ABS(X), [X], {x}

26. Реалізація функцій бібліотеки графіки для виводу тексту у графічному режимі (OutTextXY, SetTextStyle)

27. Розробка структурної схеми процесорного елемента та мікропрограми керування для реалізації команди SBR Rm, B

28. Маркетингова програма організації виробництва і реалізації інноваційної продукції

29. Реалізація шкіряного взуття

30. Розробка і реалізація стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок

31. Наукове обґрунтування та реалізація моделі приватної стоматологічної клініки з завершеним циклом допомоги

32. Оперативно-тактичні плани та бюджети як інструменти реалізації стратегічних планів і програм

Набор универсальных прозрачных обложек для учебников, 120 мкм, 232x455 мм, 20 штук.
Материал: ПВХ. Плотность: 120 мкм. Размер: 232х455 мм. В наборе: 20 штук. Цвет: прозрачный.
310 руб
Раздел: Обложки для книг
Увлекательная настольная игра "Этажики", новая версия.
На игровом поле две карты — карта с этажом, на котором находятся игроки, и карта с воздушным шаром. Шар перемещает всех на определённое
632 руб
Раздел: Карточные игры
Магнитный театр "Колобок".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Колобок» и вашим ребенком в роли главного режиссера.
308 руб
Раздел: Магнитный театр

33. Соціальні гарантії безробітним та практика їх реалізації

34. Головні напрямки реалізації завдань реформування освіти

35. Методика формування навичок зображення форми у процесі графічної діяльності молодших школярів

36. Роль гри в процесі формування усного мовлення учнів

37. Удосконалення естетичного виховання засобам залучення старших дошкільників до музично-театралізованої діяльності

38. Трудова поведінка як форма реалізації особистих здібностей особистості
39. Аналіз фінансових результатів від реалізації зернових культур
40. Способи реалізації інвестиційних проектів

41. Аналіз виробництва та реалізації продукції

42. Аналіз реалізації продукції та прибутку від реалізації

43. Підприємство як основний суб’єкт реалізації нововведень

44. Розробка бізнес-плану реалізації проекту по випуску нової продукції на ВАТ "Іскра"

45. Статистичне вивчення виручки від реалізації молока

46. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

47. Гармонізація фізичного і розумового розвитку молодших школярів в процесі фізичного виховання

48. Соціалізація особистості в процесі художньо-естетичної діяльності

Логическая игра "Следопыт, колобок".
Игра предлагает ребенку 48 различных заданий на развитие логики и мышления. Смысл игры заключается в том, что нужно разложить пазлы особым
1104 руб
Раздел: Игры логические
Набор столовых приборов BE-0011S24 "Webber", 24 предмета.
В наборе 24 предмета: - вилка столовая (6 штук), - ложка столовая (6 штук), - ложка чайная (6 штук), - нож столовый (6
957 руб
Раздел: От 19 до 50 предметов
Ремень-кошелек эластичный с двумя отделениями, чёрный (арт. TD 0453).
Если Вы носите одежду без карманов или занимаетесь спортом, Вы, разумеется, сталкивались с необходимостью носить телефон, кошелек, ключи и
355 руб
Раздел: Поясные

49. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

50. Формування духовності учнів у навчальному процесі

51. Місце України в глобалізаційних процесах

52. Формування загально-лінгвістичної компетенції учнів в процесі вивчення особливостей адаптації

53. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

54. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових
55. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"
56. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

57. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

58. Урбанізація як всесвітній процес. Географія найбільших мегалополісів світу

59. Особливості інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ та шляхи його оптимізації

60. Шляхи формування правової держави в Україні

61. Основні шляхи формування поміщицького землеволодіння в українських губерніях

62. Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"

63. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

64. Оптимізація лікування хворих з контузією ока шляхом медикаментозної стабілізації мембран лізосом та корекції порушень імунореактивності організму

Настольная игра "Баскетбол".
Настольная игра «Баскетбол» развивает моторику и быстроту реакции. Размер игры: 37х19х18 см. Возраст: 3+.
1171 руб
Раздел: Настольный баскетбол, бильярд, боулинг
Бусы-прорезыватели "Фруктовый микс".
Детские бусы-прорезыватели "Фруктовый микс" из серии "Мамины помощники" сделают процесс появления первых молочных
380 руб
Раздел: Пластмассовые
Трикотажная пеленка кокон "Bambola" (цвет: розовый).
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяцев.
381 руб
Раздел: Пелёнки

65. Вплив процесів глобалізації на конкурентоспроможність країни

66. Глобалізація і процеси соціального розвитку

67. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання

68. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

69. Раціоналізація трудових процесів

70. Формування організаційних структур управління підприємством
71. Шляхи підвищення рівня управлінської культури організації на (прикладі Приватного підприємства "Конекс")
72. Педалізація як одна з головних складових цілісного виконавського процесу

73. Використання комп’ютера на уроках художньо-естетичного циклу в навчальному процесі початкової школи

74. Методика активізації пізнавального процесу школярів до фізичної культури

75. Методика формування у молодших школярів навичок живопису у процесі малювання натюрморту

76. Навчання, виховання і розвиток - основні педагогічні процеси

77. Організація навчально-виховного процесу та педагогічна думка у другій половині XVII—XVIII століття

78. Організація процесу творчого розвитку дитини

79. Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів до музично-естетичної діяльності

80. Роль родинного виховання у формуванні особистості дітей з інтелектуальною недостатністю

Игрушка пластмассовая "Умный телефон".
Интерактивная развивающая игрушка выполнена в форме телефона. Умный телефон имеет несколько функций: 1. Обучение: называет буквы, цифры,
379 руб
Раздел: Мобильные
Металлофон, 12 тонов.
Не рекомендуется детям до 2 лет. Размер: 27,5х10х3 см.
399 руб
Раздел: Ксилофоны, металлофоны
Настольная игра "Головоноги".
Бедные головоноги! Голова — это практически все, что у них есть, и тем не менее они умудрились забыть свои имена. Что ж, придется включать
307 руб
Раздел: Карточные игры

81. Теоретичні основи національного виховання старших дошкільників шляхом ознайомлення з творами українського образотворчого мистецтва

82. Формування пізнавальних інтересів першокласників на уроках "Я і Україна"

83. Формування у молодших школярів естетичних почуттів на уроках класного читання

84. Формування у молодших школярів самостійності в процесі роботи з дитячою книжкою

85. Шляхи вдосконалення проблеми оцінювання в навчальному процесі початкової школи

86. Шляхи формування пізнавальних інтересів учнів
87. Шляхи формування потреби у молодших школярів до регулярних занять фізичними вправами
88. Економічне виховання учнів загальноосвітньої школи в процесі позакласної навчально-виховної діяльності

89. Виховання естетичної культури підлітків

90. Організація виробничого процесу у часі та ремонтного обслуговування виробництва

91. Формалізація процесу проектування

92. Соціалізація і виховання особистості

93. Шляхи розвитку творчих здібностей дитини в процесі навчання в загальноосвітній школі

94. Організація технологічного процесу ремонту в цеху правки

95. Вольові якості особистості та шляхи їх формування у спорті

96. Організація процесу оцінювання та методи контролю якості продукції на базі ДП "Лужанський експериментальний завод"

Стержень для шариковых ручек "Quink Flow", синий, толщина линии M.
Стержень для шариковых ручек. Цвет чернил: синий. Толщина линии письма: M.
343 руб
Раздел: Стержни для ручек
Таз алюминиевый для варенья, 34 см.
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
525 руб
Раздел: 10 литров и менее
Сковорода чугунная, блинная 2504, 23 см.
Диаметр: 23 см. Высота: 2 см. Чугунная сковорода с деревянной ручкой. Обладает высокой теплопроводностью, несравнимой износостойкостью,
520 руб
Раздел: Сковороды чугунные

97. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

98. Цивільний та арбітражний процес

99. Розвиток процесів памiяті в молодшому шкільному віці


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.