Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Организация и анализ инвестиционной деятельности предприятия

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Фінансовий факультет Кафедра фінансів Допускаю до захисту: /зав. кафедри фінансів, к.е.н., доц. Мартюшева Л. С./ МАГІСТЕРСЬКА ДИПЛОМНА РОБОТА ОРГАНІЗАЦІЯ ТА АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Спеціальність 8.050104 – фінанси Керівник дипломної роботи, к.е.н., доцент кафедри фінансів А. В. Доронін Керівник дипломної роботи, ст. викладач кафедри фінансів М. М. Берест Консультант з охорони праці та техніки безпеки, ст. викладач кафедри БЖДЛ Ф. В. Мусіяченко Студентка 5 курсу, 4 групи Ж. О. Бєлоконь Харків – 2009 ЗМІСТВступ 1. Теоретичні основи організації та аналізу інвестиційної діяльності підприємства 1.1. Загальна характеристика інвестиційної діяльності підприємств 1.2. Економічна ефективність інвестицій 1.3. Особливості інвестування промисловості Висновок до розділу 1 2. Аналіз фінансового стану підприємства 2.1. Характеристика виробничо-господарської діяльності ТОВ «Хартеп» 2.2. Експрес-аналіз фінансової звітності підприємства 2.3. Аналіз ліквідності та фінансової стійкості підприємства 2.4. Аналіз використання інвестиційного потенціалу підприємства Висновок до розділу 2 3. Методичні підходи до вибору об’єктів інвестування для ТОВ «Хартеп» 3.1. Структурно-функціональна модель процесу організації інвестиційної діяльності підприємства 3.2. Методичний підхід до вибору оптимального варіанту фінансового інвестування на основі розрахунку ефективної відсоткової ставки 3.3. Методичний підхід до оцінки ефективності інвестування коштів Висновок до розділу 3 4. Охорона праці на ТОВ «Хартеп» Висновок Перелік використаної літератури Додатки ВСТУП У сучасному світі різноманітних і складних економічних процесів і взаємовідносин між громадянами, підприємствами, фінансовими інститутами, державами на внутрішньому та зовнішньому ринках гострою проблемою є ефективне вкладення капіталу з метою його збільшення, тобто інвестування. Економічна природа інвестицій обумовлена закономірностями процесу розширеного відтворення і полягає у використанні частини додаткового суспільного продукту для збільшення кількості і якості всіх елементів системи продуктивних сил суспільства. Всі інвестиційні складові формують, таким чином, структуру засобів, що безпосередньо впливає на ефективність інвестиційних процесів і темпи розширеного відтворення. Потреба у здійсненні інвестиційної діяльності може бути продиктована різними факторами, проте найбільшою мірою поширеним є інвестування, що зумовлює стратегію зростання. Інвестиції в даному контексті є неодмінною умовою виходу на якісно новий рівень, що забезпечує продовження старих конкурентних переваг або створення нових. Крім того, інвестиції затребувані в ряді антикризових заходів. В якості альтернативи інвестицій в основний капітал можна виділити фінансові інвестиції, однак не настільки поширені у зв'язку з відсутністю у організацій великого обсягу тимчасово вільних грошових коштів. У випадку, коли фінансові вкладення носять систематичний характер, організація потрапляє під дію законодавства щодо регулювання фінансових ринків з усіма відповідними наслідками і обмеженнями.

Так як основною метою інвестиційної діяльності є забезпечення реалізації найбільш ефективних форм вкладення капіталу, спрямованих на розширення економічного потенціалу підприємства, важливим аспектом, що характеризує проблематику інвестиційної діяльності, є адекватна оцінка економічної ефективності інвестиційних проектів. При цьому проблема прийняття рішення про інвестиції полягає в оцінці плану передбачуваного розвитку подій з точки зору того, наскільки зміст плану та ймовірні наслідки його здійснення відповідають очікуваного результату. Практика інвестиційного аналізу свідчить про наявність численних підходів до оцінки інвестиційних проектів. Безліч підходів до певної міри не дозволяє судити про точності оцінки за допомогою будь-якого методу окремо, що зумовлює необхідність комбінування підходів і методів з метою найбільш адекватного аналізу передбачуваного проекту інвестування. Процес інвестування відіграє важливу роль в економіці будь-якої країни. Інвестування в значній мірі визначає економічне зростання держави, зайнятість населення і становить суттєвий елемент бази, на якій грунтується економічний розвиток суспільства. Тому проблема, пов’язана з ефективним здійсненням інвестування, заслуговує серйозної уваги. Значення аналізу для планування та здійснення інвестиційної діяльності дуже важливо. При цьому особливу важливість має попередній аналіз, який проводиться на стадії розробки інвестиційних проектів і сприяє прийняття розумних і обгрунтованих управлінських рішень. Досить часто підприємство стикається з ситуацією, коли є ряд альтернативних (взаємовиключних) інвестиційних проектів. Природно, виникає необхідність у порівнянні цих проектів і виборі найбільш привабливих з них за будь-якими критеріям. Головним напрямком попереднього аналізу є визначення показників можливої економічної ефективності інвестицій, тобто віддачі від капітальних вкладень, які передбачені по проекту. Як правило, в розрахунках приймається до уваги тимчасової аспект вартості грошей. Науковий інтерес до проблеми інвестиційної діяльності організацій досить великий, про що свідчать численні публікації в наукових і науково-практичних виданнях. Слід зазначити, що внесок у розробку даної проблеми вносять як вітчизняні, так і зарубіжні вчені та практики. Так, теоретичною основою дослідження стали розробки, концепції і гіпотези, обгрунтовані і представлені в сучасній економічній літературі таких вчених як Бень Т., Бланк І. А., Гриньова В. М., Ковалев В. В., Коюда В. О., Коюда О. П. та інших. Актуальність цієї роботи обумовлена, з одного боку, великим інтересом до даної теми в сучасній науці, з іншого боку, її недостатньою розробленістю. Розгляд питань, пов'язаних з даною тематикою носить як теоретичну, так і практичну значимість. Висока значимість і недостатня практична розробленість даної проблеми визначають новизну даного дослідження. В умовах ринкової економіки можливостей для інвестування багато. Разом з тим обсяг фінансових ресурсів, доступних для інвестування, у будь-якого підприємства обмежений. Сказане вище дозволяє зробити висновок про актуальність означеної теми дослідження.

Виходячи з наукової та практичної актуальності теми і спираючись на результати вивчення окремих її аспектів у світовій та національній економічній літературі, метою цієї роботи є дослідження критеріїв, яким треба приділити увагу при плануванні інвестиційної діяльності. Поставлена мета розкривається через наступні завдання: розглянути сутність інвестицій як економічної категорії; проаналізувати теоретичні підходи до оцінки економічної ефективності інвестиційної діяльності; оцінити майновий стан і фінансовий стан ТОВ «Хартеп». Об'єктом дослідження виступає процес здійснення інвестиційної діяльності на підприємстві ТОВ «Хартеп». В якості предмета дослідження розглядається аналіз інвестиційної діяльністі та особливості її організації на вказаному підприємстві. Товариство з обмеженою відповідальністю «Хартеп», з використанням даних якого виконувалась робота, створено на базі однодумців в 2000 році. ТОВ «Хартеп» – багатопрофільне підприємство, основний напрямок діяльності – поставка автоматизованих систем контролю й обліку енергоресурсів (автоматизованих інформаційно-вимірювальних систем) (АСКУЄ (АІВС)), оперативно-інформаційних комплексів й автоматизованих систем диспетчерського керування (ОІК АСДУ), автоматизованих систем керування технологічними процесами (АСК ТП), автоматизованих систем розрахунків зі споживачами за енергоресурси (біллінг) (АСРС), корпоративних і локальних мереж, виробництво промислового устаткування власної розробки для вище перерахованих систем та інше. За результатами проведеного дослідження у червні 2009 р. подана до друку у фахове видання «Бизнес Информ» стаття &quo ;Теоретические подходы к управлению рисками в инвестиционной деятельности&quo ; та подана до фахового журналу &quo ;Управління розвитком&quo ; стаття «Структурно-функціональна модель процесу організації інвестиційної діяльності підприємства». 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА АНАЛІЗУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 1.1. Загальна характеристика інвестиційної діяльності підприємств Термін «інвестиції» походить від латинського слова i ves , що означає «вкладати». Інвестування може бути визначене як довгострокове вкладення економічних ресурсів із метою створення й одержання чистого прибутку в майбутньому, що перевищує загальну початкову величину інвестицій (вкладеного капіталу). При цьому приріст капіталу повинний бути достатнім, щоб компенсувати інвестору відмовлення від використання власних засобів на споживання в поточному періоді, винагородити його за ризик і відшкодувати утрати від інфляції в майбутньому періоді . Інвестиції — це вкладення в активи підприємства з метою випуску нової продукції, підвищення її якості, збільшення кількості продажів і прибутку. Інвестиції підприємства забезпечують просте й розширене відтворення капіталу, створення нових робочих місць, приріст заробітної плати і купівельної спроможності населення, приплив податків у державний і місцевий бюджети. Поняття «інвестиції» і «капіталовкладення» тотожні. Термін «капіталовкладення» застосовувався в директивній економіці. Економічна категорія «інвестиції» використовується в ринковій економіці.

В полном объеме финансовой информацией может воспользоваться только руководство организации. Все остальные субъекты экономического анализа пользуются только публичной информацией. 27. АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ДОЛГОСРОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ Инвестиции – долгосрочные финансовые вложения, вкладываемые в объекты предпринимательской и иных видов деятельности с целью получения дохода и достижения положительного социального эффекта. Объем и структура долгосрочных финансовых вложений – факторы экономического роста. Инвестиционная деятельность – процесс долгосрочного вложения средств хозяйствующими субъектами и совокупность практических действий по их реализации. Анализ инвестиционной деятельности предполагает определение объема, структуры, динамики и доходности инвестиций. Анализ долгосрочных финансовых вложений позволяет выделить инвестиции в национальную экономику, в том числе полученные от иностранных инвесторов, и инвестиции, осуществленные резидентами страны в объекты предпринимательской и иных видов деятельности, в том числе расположенные за пределами страны

1. Анализ инвестиционной деятельности предприятия

2. Анализ организации и результатов деятельности предприятия розничной торговли

3. Анализ инвестиционной привлекательности предприятий металлургического комплекса

4. Анализ финансовой деятельности предприятия ЗАО "Ртищевские продукты"

5. Основные финансовые коэффициенты, используемые при анализе финансовой деятельности предприятия (Контрольная)

6. Технико-экономический анализ хозяйственной деятельности предприятия связи
7. Анализ хозяйственной деятельности предприятия на основе статистических данных
8. Инвестиционная деятельность предприятия

9. Инвестиционная деятельность предприятия

10. Анализ инвестиционной привлекательности предприятий в отраслевом разрезе. Пути её повышения

11. Лизинг в системе управления инновационной и инвестиционной деятельностью предприятия ОАО «Черниговский молочный завод»

12. Анализ финансовой деятельности предприятия (на примере предприятия ОАО “Машук”, г. Ессентуки)

13. Основы анализа хозяйственной деятельности предприятия

14. Анализ хозяйственной деятельности предприятия

15. Анализ хозяйственной деятельности предприятия

16. Финансово-экономический анализ хозяйственной деятельности предприятия

Контейнер универсальный, 4 выдвижные секции, большой.
Может использоваться как бокс для канцелярских или любых иных офисных принадлежностей, а также строительных мелочей и пр. Легко
1084 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Шарики, 100 шт.
Наборы выдувных шариков для сухих бассейнов. Шарики имеют диаметр 6 см, в один набор пакуются шарики четырех красочных цветов. Технология
733 руб
Раздел: Шары для бассейна
Дождевик для велосипеда Bambola.
Дождевик надежно защитит от непогоды вашего малыша. Прост и удобен в использовании. Крой создан с учетом форм большинства современных
313 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

17. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности предприятия на примере ОАО "Завод ЖБК -1"

18. Анализ хозяйственной деятельности предприятия

19. Анализ экономической деятельности предприятия

20. Анализ маркетинговой деятельности предприятия

21. Анализ финансовой деятельности предприятия

22. Анализ хозяйственной деятельности предприятия на примере ЗАО "СНХРС"
23. Анализ коммерческой деятельности предприятия
24. Анализ инвестиционной деятельности в Ростовской области

25. Анализ хозяйственной деятельности предприятия

26. Инвестиционная деятельность предприятия

27. Инвестиционная деятельность предприятия

28. Инвестиционная деятельность предприятия

29. Инвестиционная деятельность предприятия отрасли

30. Финансовый анализ хозяйственной деятельности предприятия в строительстве

31. Анализ финансовой деятельности предприятия

32. Методика анализа финансовой деятельности предприятия как элемент антикризисной диагностики

8 цветных смывающихся фломастеров для малышей.
336 руб
Раздел: 7-12 цветов
Универсальная вкладка для дорожных горшков (мятный).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Горшки обычные
Игрушка-прорезыватель силиконовый Happy Baby "Silicone teether".
Особенности: фактурная поверхность массирует дёсны; проникает в труднодоступные места ротовой полости; развивает мелкую моторику; шумовой
559 руб
Раздел: Силиконовые

33. Анализ инвестиционного проекта предприятия по производству молока и молочных продуктов

34. Анализ производственной деятельности предприятия

35. Анализ хозяйственной деятельности предприятий

36. Анализ хозяйственной деятельности предприятия

37. Анализ хозяйственной деятельности предприятия

38. Анализ хозяйственной деятельности предприятия
39. Анализ хозяйственной деятельности предприятия
40. Анализ хозяйственной деятельности предприятия

41. Анализ хозяйственной деятельности предприятия

42. Анализ хозяйственной деятельности предприятия на примере ООО "Стройэлектромонтаж"

43. Анализ хозяйственной деятельности предприятия питания

44. Инновационная и инвестиционная деятельность предприятия

45. Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия

46. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности предприятия

47. Организационно-правовая характеристика предприятия. Анализ экономической деятельности предприятия

48. Основные методики анализа хозяйственной деятельности предприятия

Качели детские деревянные "Гномик".
Качели можно использовать как на улице, так и в помещении. Нейлоновые веревки крепятся с помощью удобных колец и с легкостью выдерживают
469 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Стул детский Ника "СТУ3" складной, мягкий (рисунок: машинки).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
562 руб
Раздел: Стульчики
Настольная игра "Матрешкино".
Простая и понятная даже маленьким детям, она увлечёт и взрослых. Игроки наперегонки ищут нужную матрёшку, чтобы повторить её жест. Кто
357 руб
Раздел: Карточные игры

49. Управленческий анализ хозяйственной деятельности предприятия

50. Экономический анализ хозяйственной деятельности предприятия

51. Анализ финансовой деятельности предприятия

52. Анализ финансовой деятельности предприятия ОАО "Таганрогский автомобильный завод"

53. Анализ финансовых возможностей предприятия ОАО «АВТОВАЗ» для организации маркетинговой деятельности

54. Анализ основных показателей деятельности предприятия на примере конкретной организации
55. Анализ эффективности различных форм финансирования инвестиционной деятельности полиграфического предприятия
56. Инвестиционная деятельность страховых организаций

57. Организация финансов на коммерческих предприятиях. Экономико-статистический анализ производительности труда в хозяйствах центральной зоны Кировской области

58. Анализ финансовой деятельности и бухучет на предприятии "АРНИКА" г.Гомель

59. Анализ и планирование деятельности предприятия

60. Анализ итоговых финансовых результатов деятельности предприятия. Анализ баланса

61. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия

62. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия (на примере ООО ТД "Металлопрокат")

63. Организация управления внешнеэкономической деятельностью на уровне предприятия

64. Технико-экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия /металлургия/

Автомобильный ароматизатор Deliss "Comfort ", морской аромат.
Жидкостный ароматизатор воздуха для машины. Аромат бергамота, кипариса, мускатного ореха. Свежий, легкий, морской. Испаряясь под действием
355 руб
Раздел: Прочее
Качели деревянные подвесные "Гном" с мягким сиденьем.
Качели деревянные подвесные "Гном" с мягким сиденьем. Каркас качель из массива натурального дерева-берёзы, а сиденье с жёсткой
1323 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Точилка механическая "Berlingo".
Точилка 2 в 1. Имеет дополнительную точилку для ручной заточки. Механизм фиксации карандаша снабжен резиновыми держателями, что исключает
402 руб
Раздел: Точилки

65. Расчет и анализ аналитических коэффициентов финансовой деятельности предприятия

66. Модель человека, анализ деятельности предприятия /на примере ОАО "КШЗ"/ (Контрольная)

67. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия

68. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия

69. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия

70. Анализ особенностей организации и управления виртуальными предприятиями
71. Анализ деятельности предприятия
72. Анализ результатов деятельности французского предприятия LUMET

73. Технико-экономический анализ деятельности предприятия

74. Анализ хозяйственно-финансовой деятельности предприятия( на примере ОАО Мясокомбинат «Пятигорский»)

75. Показатели рентабельности и сфера их применения в финансовом анализе и планировании деятельности предприятия

76. Анализ выручки (дохода) предприятия от основной деятельности

77. Анализ деятельности предприятия

78. Приватизация на Украине на примере анализа экономической и финансовой деятельности предприятия

79. Анализ финансового состояния и экономических результатов хозяйственной деятельности предприятия

80. Анализ эффективности деятельности торгового предприятия

Сумка для прогулочной коляски Altabebe, арт. AL1004.
Функциональная и простая. Нет необходимости долго искать мелкие предметы в вашей сумке - теперь вы можете легко найти их, воспользовавшись
1040 руб
Раздел: Сумки и органайзеры
Лоток для кухни раздвижной, 30(50,5)х42,5x6,5 см.
Для хранения столовых приборов. Беречь от огня (t -40+100 C). Срок годности не ограничен. Размер: 30(50,5)х42,5x6,5 см
561 руб
Раздел: Лотки для столовых приборов
Папка-сумка "Тролли", А4.
Папка текстильная формованная из вспененного полимера. Формат: А4. Лицевая сторона с выдавленными элементами 3D.
481 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением

81. Анализ хозяйственной деятельности строительной организации как объект анализа

82. Анализ управления инновационной деятельностью предприятия (на примере ОАО «Гродномебель»)

83. Анализ затрат предприятия на охрану окружающей среды в системе финансовой деятельности предприятия

84. Организация деятельности предприятия

85. УУчет и анализ финансовых результатов деятельности предприятия на примере ЗАО "ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ"

86. Финансовый анализ деятельности предприятия
87. Анализ деятельности предприятия
88. Анализ показателей эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятия

89. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия

90. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия на примере ОАО "Воронежский станкостроительный завод"

91. Анализ формирования финансовых результатов деятельности предприятия на примере ООО "Водоканал-сервис"

92. Экономический анализ деятельности предприятия общественного питания

93. Анализ деятельности предприятия розничной торговли УКП ТЦ "Потсдам"

94. Анализ прибыли и рентабельности торговой организации (на примере деятельности супермаркета "Солнечный круг")

95. Организация коммерческой деятельности предприятия розничной торговли на региональном рынке компьютеров и комплектующих на примере ООО "Фор-Т"

96. Организация рекламной деятельности предприятия

Дневник в комплекте с пеналом "Джинс", цвет обложки синий.
Формат: А5+ (210х160 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: белый офсет 70 г/м2, печать в 1 краску. Способ скрепления:
354 руб
Раздел: Для старших классов
Пазл-рамка "Где чей домик?", дерево (2 слоя).
Вкладыши в игре сложной формы и поэтому, подбирать для них места на доске, занятие не самое простое. Для начала можно не вынимать животных
380 руб
Раздел: Рамки-вкладыши
Матрас в круглую кроватку Bambola (75x75x8 см).
С первых дней жизни здоровье малыша напрямую зависит от полноценного и комфортного сна. Правильно подобранный матрас для детской кроватки
1223 руб
Раздел: Матрацы до 120 см

97. Применение концепции маркетинга для организации деятельности предприятия на внешних рынках (на примере РУП "МТЗ")

98. Маркетинговый анализ деятельности предприятия на примере ОАО "Дальсвязь"

99. Анализ деятельности предприятия


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.