Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Фінансовий стан підприємств України в умовах кризи

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Функціонування ринкової економіки, як і будь-якої економічної системи, не є рівномірним і безперервним. Економічне зростання час від часу чергується з процесами застою та спаду, тобто зниженням усієї економічної та ділової активності. Такі періодичні коливання свідчать про циклічний характер економічного розвитку. Тобто ринкове саморегулювання на певному етапі зумовлює виникнення економічних криз, які й надалі його супроводжують. Нині весь світ та, зокрема, й Україна переживає саме такий етап спаду всіх чинників розвитку економіки в цілому. Світова фінансова криза, що розпочалась у 2007 році зачепила в тій чи іншій мірі економіки більшості країн світу. В тому числі наслідки кризи були відчутні і в Україні. Особливо відчутний вплив в Україні фінансова криза має на галузь чорної та кольорової металургії, банківську та підприємницьку діяльність. А оскільки підприємницька сфера, нині в нашій країні, займає передове місце в економічному розвитку, аналіз впливу економічної кризи на результати її діяльності є особливо актуальним. Сучасний розвиток нашої економіки можна охарактеризувати як період потрясінь. Зміни, пов’язані з ризиками, збитками та умовами прогресуючої світової кризи стали нормою сьогодення. Якщо підприємства не будуть прямувати до змін, які охоплюють весь сучасний світ, вони зазнають краху й збанкрутують. У період світової кризи будуть виживати тільки лідери змін – ті, які швидко адаптуються до її тенденцій, використовуючи всі можливі перспективи виходу з неї. Світовий досвід вчить нас тому, що дійсне просування на шляху реформ залежить від змін у виробничій сфері та знаходженні ефективних форм господарювання. Важливу роль в цьому процесі в Україні відіграє об'єктивний аналіз фінансового стану підприємств. Тому основним завданням повинна стати розробка нових механізмів управління фінансовим станом підприємства. Ефективна діяльність підприємства залежить від багатьох чинників, проте одним з найважливіших є фінансовий стан. Але сьогодні немає чіткого визначення сутності поняття &quo ;фінансовий стан підприємства &quo ;, а також загальноприйнятої точки зору щодо його трактування. У сучасних умовах господарювання підприємств важливим є врахування поряд з такими елементами, як платоспроможність, фінансова стійкість, ділова активність, що визначається, зокрема, ефективністю використання активів, прибутковістю підприємства, таких, як потенціал формування та повнота використання фінансових ресурсів, збалансування грошових потоків і рівень фінансового ризику. Тому необхідним є уточнення сутності і поняття &quo ;фінансовий стан підприємства&quo ; та пошук шляхів його покращання. В умовах високого динамізму зовнішнього середовища вітчизняні підприємства стикаються з істотними проблемами, зумовленими об’єктивними і суб’єктивними причинами. Однією з найважливіших можна вважати орієнтацію державної політики в попередні роки на &quo ;експортоорієнтовану модель економічного зростання з переважанням низькотехнологічного експорту&quo ;. Відповідно за умов зниження зовнішнього попиту реакція економіки у вигляді девальвації гривні виявилася неефективною, а скорочення експорту негативно вплинуло на загальну економічну динаміку Негативний вплив зовнішніх чинників супроводжувався зниженням внутрішнього попиту на промислову продукцію, падінням платоспроможності підприємств, зростанням їх витрат.

Найбільшого удару від кризи зазнала українська промисловість, обсяги виробництва якої, за даними Держкомстату, в 2009 р. скоротилися порівняно з 2008 р. на 3,1 % (в 2008 р. приріст становив 10,2 %), в т.ч. в металургії – 10,6 %, хімічній промисловості – 6,2%, що зумовлено насамперед зниженням попиту на світових ринках. У ІV кварталі 2009р. промислове виробництво скоротилося порівняно з аналогічним періодом попереднього року майже на 25%. Повільно відновлюватися промислове виробництво почало лише в грудні цього ж року, що пов’язане з відновленням експортних поставок металопродукції, які порівняно з листопадом збільшились на 22,4%. У січні – липні 20010 р. порівняно з аналогічним періодом 2009 р. випуск промислової продукції в Україні зменшився на 30,4%, хоча протягом травня – липня відбувся приріст обсягів виробництва до попереднього місяця (1,3% у травні, 3,1% у червні та 4,9% у липні). Отже, можна констатувати дві тенденції: щомісячно темпи виробництва промислової продукції зростали, але порівняно з попереднім роком ситуація погіршувалася. За розрахунками фахівців, економіка України може вийти на докризовий рівень при найсприятливіших обставинах лише за результатами 2010 року. Всі перелічені обставини свідчать про те, що промислові підприємства потребують відповідних методик та інструментів об’єктивної оцінки свого фінансового стану та ухвалення відповідних рішень щодо виходу з економічної кризи. Можна говорити про формування принципово нових підходів до аналітичного забезпечення управління вітчизняними підприємствами, однак, на нашу думку, більш доречною є адаптація розроблених методик фінансового аналізу до сучасних умов. Тому, враховуючи проблеми фінансового стану підприємства в умовах фінансової кризи, а також необхідність стабілізації фінансової стійкості підприємств в умовах фінансової нестабільності, варто вжити таких заходів: усунення зовнішніх факторів банкрутства; обов’язкове складання платоспроможного календаря, у якому детально відображається грошовий обіг підприємства; регулювання рівня незавершеного виробництва; переведення низькооборотних активів до високооборотних; забезпечення керівників підприємства інформацією про зовнішні чинники, що впливають на рівень ділової активності підприємств; прогнозування можливих фінансових результатів, рентабельності, виходячи з реальних умов господарської діяльності й наявності власних і залучених коштів; розробка моделей фінансового стану при різних варіантах використання ресурсів; поступове погашення старих боргів, скорочення витрат до мінімально допустимого рівня та проведення енерго- і ресурсоощадних заходів; створення оптимальної структури балансу та фінансових результатів, фінансової системи підприємства до несприятливого зовнішнього впливу. Дані заходи створять умови для розробки певної фінансової стратегії на даному етапі розвитку підприємства та їх інтеграції в систему ринкових відносин. Вплив світової фінансової кризи наглядно продемонстрував нездатність вітчизняної підприємницької сфери протистояти її викликам, мобільно пристосовуватись до постійно змінюваних ринкових умов і проявив потенційні ризики її дестабілізації.

Хоча нещодавно темпи економічного спаду уповільнилися, в цілому економічні умови залишаються складними. У зв'язку з цим, питання дослідження причин і наслідків глобальних фінансових криз на підприємницький сектор України є на сьогодні надзвичайно актуальним та необхідним. Непропорційно сильний вплив міжнародної кризи на Україну порівняно з іншими подібними країнами, вимагає ретельної оцінки економічних умов та економічної політики, що передували кризі. Глибоке розуміння цих проблем необхідне для того, щоб оцінити ефективність вжитих антикризових заходів. Більше того, цей аналіз допоможе визначити поточні заходи макроекономічної політики, що сприятимуть швидкому та стабільному економічному відновленню. Для правильного визначення діагнозу фінансової неспроможності підприємства та підбору найефективніших методів та заходів подолання кризи передовсім необхідно ідентифікувати причини фінансової неспроможності суб'єкта господарювання. Тож бачимо, що наслідки фінансово-економічної кризи в Україні призвели до фінансової кризи і в діяльності підприємств країни, о отже підприємницький сектор потребує негайних перебудов та прийняття найефективніших методів та заходів для подолання кризи. Отже, Україні та її підприємницькій сфері негайно потрібно використати повний арсенал запобіжних заходів, спроможних зменшити негативний вплив світової фінансової кризи і значною мірою скористатися потенціалом внутрішніх резервів для подолання внутрішніх негараздів. С. Тигіпко вважає, що з метою зменшення в умовах кризи напруження на ринку праці та недопущення значного зростання безробіття Уряд повинен спрямувати зусилля на створення сприятливих умов для розвитку підприємництва, зняття адміністративних та регуляторних бар'єрів на шляху розвитку малого та середнього бізнесу як дієвого засобу забезпечення зайнятості та доходів населення. Ці завдання Уряд має вирішити шляхом: •· розроблення та сприяння прийняттю законів щодо мінімізації негативних наслідків фінансової кризи для суб'єктів господарської діяльності, з метою недопущення згортання виробництва та негативних соціальних наслідків кризи; •розширення практики відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що надаються суб'єктам малого та середнього бізнесу, з метою стимулювання створення нових робочих місць, реалізації інвестиційних проектів; •·втілення комплексної стратегії щодо забезпечення стійких темпів зростання ефективності та продуктивності у приватному секторі; •·масштабна реформа національної системи освіти з метою сприяння розвитку таких кваліфікацій, що потрібні для забезпечення росту приватного сектора та створення нових робочих місць; •·заходи, спрямовані на розвиток підприємництва та малого бізнесу, для підтримки конкурентоспроможності та зростання приватного сектору в умовах нестабільності економіки. Виходячи з цього головні дії Уряду в кризовий період мають бути спрямовані в таких напрямах: досягнення макроекономічної стабілізації; недопущення зниження рівня життя населення; сприяння розвитку підприємництва; стимулювання інвестиційної діяльності; підтримка реального сектору економіки.

Роздл II ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦ¶ Стаття 8. Сфера державного регулювання оплати прац Держава здйсню регулювання оплати прац працвникв пдпримств усх форм власност шляхом встановлення розмру мнмально заробтно плати та нших державних норм  гарантй, встановлення умов  розмрв оплати прац кервникв пдпримств, заснованих на державнй, комунальнй власност, працвникв пдпримств, установ та органзацй, що фнансуються чи дотуються з бюджету, регулювання фондв оплати прац працвникв пдпримств-монополств згдно з перелком, що визначаться Кабнетом Мнстрв Украни, а також шляхом оподаткування доходв працвникв. Умови розмру оплати прац працвникв установ та органзацй, що фнансуються з бюджету, визначаються Кабнетом Мнстрв Украни, крм випадку, передбаченого частиною першою статт 10 цього Закону. ( Стаття 8 в редакц Закону N 20/97-ВР вд 23.01.97 ) Стаття 9. Умови визначення розмру мнмально заробтно плати Розмр мнмально заробтно плати визначаться з урахуванням: вартсно величини мнмального споживчого бюджету з поступовим зближенням рвнв цих показникв в мру стаблзац та розвитку економки крани; загального рвня середньо заробтно плати; продуктивност прац, рвня зайнятост та нших економчних умов

1. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

2. Аналіз інноваційної діяльності підприємств України за період 2002-2008 рр

3. Організація обліку власного капіталу підприємства України

4. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

5. Стратегії розвитку підприємств в ринкових умовах господарювання

6. Сучасний стан фондового ринку України
7. Особливості ефективності використання основних фондів на підприємствах України: особливості та проблематика
8. Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")

9. Державна Фінансова підтримка санації підприємств в Україні

10. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

11. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

12. Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста

13. Вплив російської кризи на економіку України

14. Оцінка фінансового стану підприємства

15. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності

16. Стан співробітництва України з Міжнародним валютним фондом

Кружка фарфоровая "Парижские улочки", 500 мл.
Кружка. Объем: 500 мл. Материал: костяной фарфор. В ассортименте, без возможности выбора.
470 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца
Сушилка для посуды двухуровневая BE-7216 "Webber".
Размеры: 43х24х38,5 см. Двухуровневая настольная сушилка для посуды. Хромированная нержавеющая сталь. Пластиковый поддон. Держатель для
1064 руб
Раздел: Настольные
Набор STABILO LeftRight для левшей.
В наборе: шариковая ручка, механический карандаш, грифели, ластик, точилка. STABILO LeftRight: • Созданы специально для обучения письму
666 руб
Раздел: Механические

17. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

18. Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"

19. Депозитні операції банків на фінансовому ринку України (за матеріалами АТЗТ "АК ПРОМІНВЕСТБАНК")

20. Особливості вирощування кореневласних саджанців обліпихи в умовах правобережного лісостепу України

21. Сучасний стан сільского господарства України

22. Морфолічно-біологічні особливості формування урожайності зерна гібридами кукурудзи селекції компанії "Піонер" в умовах лісостепу України
23. Методика визначення фінансових результатів на підприємстві
24. Фінансовий аналіз руху грошових коштів на підприємстві ТОВ "Автополюс"

25. Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи

26. Виборча система України: сучасний стан і перспектива розвитку

27. Аналіз стану електронної торгівлі в агропромисловому комплексі України

28. Вплив фінансової глобалізації на економіку України

29. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

30. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України

31. Дослідження сучасного стану статусу національних меншин в України

32. Стан соціальної галузі України

Игра "Удержи юлу".
Хотите, чтобы Ваш ребенок рос ловким, активным и внимательным? Игра "Удержи юлу" поможет ему быстро развить все эти навыки! • В
580 руб
Раздел: Игры на ловкость
Штатив для создания снимков "сэлфи", голубой.
Поднимите искусство селфи на новый уровень со штативом. Путешествуйте и фотографируйтесь на фоне живописных пейзажей. Находите самые
328 руб
Раздел: Держатели и подставки
Фоторамка С31-004 Alparaisa "Family" на 4 фотографии, 46,5x38 см (темно-золотой).
Размеры рамки: 46,5х38x2,5 cм. Размеры фото: - 15х10 см, 2 штуки, - 10х15 см, 1 штука, - 18x13 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 4
622 руб
Раздел: Мультирамки

33. Адаптація світового досвіду до умов діяльності фінансових посередників України (в аспекті діяльності інвестиційних фондів)

34. Аналіз фінансового стану підприємства

35. Аналіз фінансового стану підприємства

36. Аналіз фінансового стану підприємства (на матеріалах ЗАТ "АТБ Групп")

37. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Галактон"

38. Аналіз фінансового стану сільськогосподарського підприємства ООО "Степове"
39. Бюджетна система України: стан, перспективи розвитку
40. Методи фінансового планування на підприємстві

41. Нормативно-критеріальна база оцінки фінансового стану підприємства

42. Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень

43. Оцінка фінансового стану підприємства

44. Оцінка фінансового стану підприємства для можливості надання кредиту

45. Податок на прибуток підприємств у системі прямого оподаткування, зміни у оподаткуванні юридичних осіб

46. Прямі податки з підприємств у системі фінансового регулювання ринкових відносин

47. Розробка фінансового плану будівельного підприємства на основі аналізу його фінансового стану

48. Фінансова санація та банкрутство підприємств

Устройство для контроля над питанием "Хрюшка-диетолог".
Вы стараетесь придерживаться определенной диеты и не есть вечером после шести? Тогда «Хрюшка-диетолог» станет дополнительным средством,
324 руб
Раздел: Прочее
Набор мисок "Mayer & Boch", 10 предметов.
Набор салатниц выполнен из качественного прочного стекла и включает в себя 5 круглых салатниц различного диаметра. Изделия сочетают в себе
358 руб
Раздел: Наборы
Автокресло Еду-Еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: голубой, 9-36 кг).
Автокресло разработано для детей весом от 9 до 36 кг. Группа веса 1/2/3 (ECE R44/04). Каждая деталь автокресла спроектирована должным
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)

49. Фінансова система України

50. Фінансове планування на підприємстві та контроль за фінансово-господарською діяльністю

51. Фінансове право України

52. Фінансовий облік на підприємстві

53. Фінансовий ринок (фондовий) України

54. Фінансовий стан підприємства
55. Формування доходів Державного Бюджету України стан та напрямки розвитку
56. Водні ресурси України. Їх стан і охорона

57. Аналіз фінансового стану комунального підприємства "Чернігівське тролейбусне управління"

58. Аналіз фінансового стану підприємства (на прикладі АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА")

59. Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту

60. Економіка України в умовах глобалізації

61. Закон України "Про підприємництво"

62. Інноваційна діяльність підприємств: стан, проблеми й ефективність здійснення

63. Основні показники економічного стану України

64. Рівень життя населення України: сучасний стан і тенденції

Дневник школьный "Пробка", цвет обложки бирюзовый.
Формат: А5+ (210х170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Способ крепления блока:
362 руб
Раздел: Для младших классов
Игрушка деревянная ALATOYS "Сортер".
Оригинальная деревянная конструкция представляет собой яркий привлекающий детское внимание сортер, включающий в себя 12 разноцветных
443 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Набор для проведения раскопок "Dino Excavation. Динозавры".
Набор "Трицератопс и Брахиозавр" из серии Dino Excavation создан специально для детей, интересующихся палеонтологией. В
373 руб
Раздел: Археологические опыты

65. Форми роздержавлення і приватизації підприємств в умовах ринкових відносин

66. Комплексна методика прийняття рішень щодо розміщення фінансових коштів на фондовому ринку України

67. Атомна енергетика України і РПС

68. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

69. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

70. Політичні права і свободи громадян України
71. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)
72. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

73. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

74. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

75. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

76. Історія України

77. Історія соборності України

78. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

79. Господарство України періоду утвердження капіталізму

80. Походження людини та її поява на території України

Магнитофончик "Мульти-пульти".
С магнитофончиком "Мульти-пульти" можно устроить настоящую дискотеку! Слушай 16 песенок ("Весёлая карусель",
340 руб
Раздел: Прочие
Папка для чертежей и рисунков, А2.
Толщина 1,3 мм. Размер - А2 (640x470 мм). 1 отделение. Материал - пластик. 2 ручки. Закрывается на молнию. Цвет в ассортименте, без
537 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления

81. Історія держави та права України

82. Культура України в 30-х рока

83. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

84. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

85. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

86. Управління контрактною діяльністю на підприємстві
87. Податок на прибуток підприємств
88. Олігополія. Антимонопольне законодавство України

89. Загальна характеристика конституції України

90. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

91. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

92. Поняття, форма та функції Конституції України

93. Суть комерційної діяльності на підприємстві

94. Суверенітет України

95. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

96. Проект кримінального кодекса України

Игра настольная "Тараканы в холодильнике".
Настольная игра предназначена для детей старше 7 лет. В распоряжении каждого игрока команда из трех тараканов, цель которых унести из
391 руб
Раздел: Карточные игры
Настольная игра "Друг-утюг".
Очень веселая игра для шумной компании, которая одинаково понравится и детям, и взрослым. Игровой процесс прост и в то же время невероятно
780 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Багетная рама "Lucy", 40x50 см (цвет: светло-салатовый).
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
791 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон

97. Бюджетна ситема України

98. Державний бюджет України і бюджетне право

99. Сбалансованість бюджета України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.