Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Методика і техніка складання фінансової звітності

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Європейський університет Конотопська філія КАФЕДРА ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І АУДИТУ КУРСОВА РОБОТА із дисципліни: «Фінансовий облік II» на тему: Методика і техніка складання фінансової звітності, її аналізКонотоп – 2008 Зміст Вступ 1. Теоретичні основи ведення фінансової звітності 1.1. Характеристика основних форм фінансової звітності 1.2. Нормативно-правова база з питань складання і регулювання фінансової звітності 1.3. Огляд літературних джерел 1.4. Економічна сутність підприємства 2. Особливості ведення бухгалтерського та податкового обліку з питань складання фінансової звітності 2.1. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві 2.2 Аналітичний і синтетичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства 2.3. Аналіз фінансово-господарського стану ТОВ «Алло» по даним фінансової звітності 3. Пропозиції по удосконаленню системи обліку на підприємстві 3.1. Автоматизація бухгалтерського обліку. Використання програми 1С «Підприємство» 3.2. Вдосконалення фінансової і облікової політики Висновки Список використаної літератури Додатки Вступ Кожне підприємство в процесі свого функціонування має на меті досягнення максимального ефекту від своєї діяльності, а це неможливо без ефективного управління ним. В свою чергу управління виступає творчим процесом керівника, що ґрунтується на виважених рішеннях прийнятих на основі даних, що відображають реальний стан речей на підприємстві. Дані, що є основою прийняття рішень, представляються у формі фінансових звітів відповідних звітних періодів. Тому неможливо переоцінити значення повної та достовірної інформації про фінансовий стан та результати діяльності підприємства при вирішенні поточних та перспективних господарських проблем. Для прийняття правильних управлінських рішень на рівні підприємства повинні використовуватись дані, які відповідають певним правилам, вимогам і нормам, що є зрозумілими та прийнятними для користувачів. Як наслідок процес підготовки та складання фінансових звітів повинен бути організований відповідно до законодавства та забезпечувати користувачів повною, правдивою, неупередженою інформацією про фінансові результати діяльності і фінансовий стан підприємства. А так як є і зовнішні користувачі то фінансова звітність забезпечує у повній мірі їх потреби, пов’язані з інформацією про даний суб’єкт господарювання. Отже, фінансова звітність є провідною категорією, що покликана забезпечити користувачів в інформації і як наслідок створити умови для ефективної та цілеспрямованої роботи підприємства. Цілями цієї роботи є висвітлення основних категорій фінансової звітності та особливостей складання її на підприємстві, тобто, розкриття значення і основних принципів фінансової звітності у відповідності з діючими нормативно–правовими актами; характеристика фінансово-господарської діяльності та постановка фінансового обліку на підприємстві, звітність якого є об’єктом дослідження. Фінансові звіти складає більшість підприємств у всіх країнах світу. Вигадати універсальний звіт, який відображав би фінансове життя підприємства у всій його багатогранності, поки що не вдалося.

Так, баланс містить інформацію про стан активів, зобов’язань і власного капіталу підприємства на конкретну дату (як правило, на останній день основного або проміжного звітного періоду – року, кварталу або місяця). Це дає можливість судити про масштаби підприємства, а наявність графи «на початок звітного періоду» дозволяє дійти висновків і щодо деяких тенденцій його розвитку. Водночас за показниками балансу важко судити, наприклад, про те, наскільки успішною була діяльність підприємства у звітному періоді, які доходи було отримано і які витрати здійснено. Цю інформацію містить звіт про фінансові результати. А оскільки звітних форм кілька, дуже важливо, щоб наведені у них показники взаємно доповнювали один одного, а коли потрібно – узгоджувалися між собою. Інформація, яка викладена в фінансової звітності підприємства дозволяє виробити необхідні заходи і процедури, спрямовані на: – виживання підприємства в умовах конкурентної боротьби; – запобігання банкрутства і великих фінансових невдач; – лідерство в боротьбі з конкурентами; – росту економічного потенціалу підприємства; – ріст обсягу виробництва і реалізації; – максимізацію прибутку і мінімізацію витрат; – забезпечення рентабельної роботи підприємства. У цьому і полягає актуальність теми. Метою даної роботи є вивчення принципів формування фінансової звітності підприємства, проведення фінансового аналізу підприємства на її основі. Предметом дослідження є процес складання фінансової звітності підприємства. Об'єктом дослідження є фінансова звітність ТОВ «Алло», його виробничо-господарська і фінансова діяльність, а також фінансовий стан. 1. Теоретичні основи ведення фінансової звітності1.1 Характеристика основних форм фінансової звітності Загальні вимоги до фінансової звітності викладені в положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 1 (далі – П(С)БО 1), затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 №87 Фінансова звітність – це бухгалтерська звітність, яка відображає фінансовий стан підприємства і результати його діяльності за звітний період. Метою такої звітності є забезпечення загальних інформаційних потреб широкого кола користувачів, які покладаються на неї як на основне джерело фінансової інформації під час прийняття економічних рішень (табл. 1.1.1). Таблиця 1.1.1. Інформаційні потреби основних користувачів фінансових звітів Користувачі звітності Інформаційні потреби Інвестори, власники Придбання, продаж та володіння цінними паперами Участь в капіталі підприємства Оцінка якості управління Визначення суми дивідендів, що підлягають розподілу Керівництво підприємства Регулювання діяльності підприємства Банки, постачальники та інші кредитори Забезпечення зобов'язань підприємства Оцінка здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов'язання щодо кредитів, відсотків за ними та погашення кредиторської заборгованості Замовники Оцінка здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов'язання Працівники підприємства Оцінка здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов'язання перед працівниками та їх забезпечення Органи державного управління Формування макроекономічних показників Зазначені інформаційні потреби обумовили склад фінансової звітності.

За П(С)БО 1, до неї відносяться: • баланс; • звіт про фінансові результати; • звіт про рух грошових коштів; • звіт про власний капітал; • примітки до звітів. Компоненти фінансової звітності відображають різні аспекти одних і тих же господарських операцій і подій за звітний період, відповідну інформацію попереднього звітного періоду та розкриття облікової політики та її змін, що робить можливим ретроспективний та перспективний аналіз діяльності підприємства (табл. 1.1.2). Таблиця 1.1.2. Призначення основних компонентів фінансової звітності Компоненти фінансової звітності Зміст Використання інформації Баланс Наявність економічних ресурсів, які контролюються підприємством, на дату балансу Оцінка структури ресурсів підприємства, їх ліквідності та платоспроможності підприємства; прогнозування майбутніх потреб у позиках; оцінка та прогнозування змін в економічних ресурсах, які підприємство, ймовірно, контролюватиме в майбутньому Звіт про фінансові результати Доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства за звітний період Оцінка та прогноз: прибутковості діяльності підприємства; структури доходів та витрат Звіт про власний капітал Зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду Оцінка та прогноз змін у власному капіталі Звіт про рух грошових коштів Генерування та використання грошових коштів протягом звітного періоду Оцінка та прогноз руху грошових коштів від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства Примітки Обрана облікова політика Інформація, не наведена безпосередньо у фінансових звітах, але обов'язкова за П(С)БО Додатковий аналіз статей звітності, необхідний для забезпечення її зрозумілості Оцінка та прогноз: облікової політики ризиків або непевності, які впливають на підприємство, його ресурси та зобов'язання; діяльності підрозділів підприємства, тощо Фінансова звітність повинна надати дохідливу, доречну, достовірну та зіставну інформацію щодо фінансового стану, результатів діяльності підприємства, руху його грошових коштів, змін у складі власного капіталу. Для того, щоб фінансова звітність була зрозумілою користувачам, П(С)БО1 вимагає наявність у ній даних про: • підприємство; • дату звітності та звітний період; • валюту звітності та одиницю її виміру; • відповідні показники (статті) за звітний та попередній періоди; • облікову політику підприємства та її зміни; • аналітичну інформацію щодо статей фінансових звітів; • консолідацію фінансових звітів; • припинення (ліквідацію) окремих видів діяльності; • обмеження щодо володіння активами; • участь у спільних підприємствах; • виявлені помилки та пов'язані з ними коригування; • переоцінку статей фінансових звітів; • іншу інформацію, розкриття якої передбачено відповідними П(С)БО. Для досягнення якісних характеристик інформації, яка міститься в фінансовій звітності, під час її формування дотримуються ряду принципів: 1) принцип автономності підприємства. Під час підготовки фінансової звітності кожне підприємство розглядається як юридична особа, що відокремлена від власників – фізичних осіб. 2) принцип безперервності діяльності підприємства – тобто підприємство не має ні наміру, ані потреби ліквідуватися або суттєво зменшувати масштаби своєї діяльності, і залишатиметься таким у подальшому (принаймні протягом наступного звітного періоду).

Деpжава дбатиме пpо належне пдвищення фахового  технчного pвня виpобництва згдно вимог сучасних темпв ндустpалзац. Були намчен тоpгвельна  фнансова майбутн полтики, у соцальнй полтиц забезпечувалися вс демокpатичн пpава  свободи за гpомадянами, як це встановлено в кpанах Заходу. IV. Зовншня полтика. Укpана повинна завжди дяти як виpшальний полтичний чинник в масштаб Схдно ґвpопи. Повне звльнення Укpани вд окупац та вдкpиття можливостей для повноцнного утвеpдження  у свт можлив лише за наявност сильних власних вйськових спpоможностей  pозумно союзницько полтики. ОУH вдкида в пpинцип оpнтацю на котpогось з стоpичних воpогв укpансько Hац (Польша, Рося). Зовншня полтика повинна будуватися на союз з тими деpжавами, як воpоже ставляться до окупантв Укpани, а також на викоpистанн мжнаpодних взамостосункв для досягнення свох цлей. Пpи цьому визначальним буде опеpтя на власн сили, pозбудова сво мцно деpжави. Укpанська Деpжава повинна пpагнути визволити вс етногpафчн укpанськ земл, а також до забезпечення теpитоpально господаpсько самодостатност деpжави. V. Вйськове питання

1. Методика та техніка складання річного фінансового звіту

2. Фінансова звітність в Україні

3. Дивідендна політика підприємства, фінансова звітність про власний капітал корпорацій

4. Бухгалтерська звітність на підприємстві недержавної форми власності

5. Звітність бюджетних установ

6. Статистична та спеціальна звітність по виплатам працівникам
7. Податковий облік і звітність
8. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

9. Журнал господарських операцій. Шахова та сальдово-оборотна відомість. Баланс та звіт про фінансові результати

10. Фінансова надійність страхової компанії

11. Несправжня вагітність сук

12. Вагітність і артеріальна гіпотензія (патогенез, профілактика і лікування ускладнень)

13. Фінанси і фінансова діяльність

14. Фінансова діяльність підприємства

15. Фінансова діяльність та політика держави

16. Генетичні типи островів та їх флористична різноманітність

Похвальный лист, с пометкой "Министерство образования и науки Российской Федерации", 200 штук.
Формат: А4. Ориентация: горизонтальная. Бумага: мелованная матовая, плотностью 140 г/м2. В упаковке: 200 штук.
1024 руб
Раздел: Похвальные листы
Сменный фильтр "Барьер-6" (2 штуки).
Сменная кассета Барьер-6 «для жесткой воды» благодаря повышенному содержанию ионообменной смолы более эффективно снижает
461 руб
Раздел: Фильтры для воды
Караоке песенки В. Шаинского.
Какая игрушка превратит любой день в праздник? Конечно, удивительный микрофон-караоке! Подпевая любимым мультяшкам, малыши смогут
301 руб
Раздел: Микрофоны

17. Фінансово–господарська діяльність електродепо "Оболонь" комунального підприємства "Київський метрополітен" як структурного безбалансового підрозділу

18. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

19. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

20. Інноваційна діяльність підприємства

21. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

22. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства
23. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення
24. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

25. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

26. Відтворення господарських операцій у бухгалтерському балансі підприємства

27. Економічна оцінка активу балансу підприємства

28. Організація і методика аудиту

29. Організація і методика аудиту доходів підприємства

30. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

31. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

32. Попередній фінансовий аналіз підприємства

Папка-сумка "Тролли", А4.
Папка текстильная формованная из вспененного полимера. Формат: А4. Лицевая сторона с выдавленными элементами 3D.
481 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Фигурка декоративная "Колокольчик", 6x10 см.
Осторожно, хрупкое изделие! Материал: металл, австрийские кристаллы. Размер: 6x10 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
358 руб
Раздел: Миниатюры
Батут.
Каркас: сталь. Полотно: дюралевая нейлоновая сетка. Окантовка: прочный защитный материал. Количество ножек: 6 шт. Допустимая нагрузка:
3350 руб
Раздел: Батуты, надувные центры

33. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

34. Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад

35. Техніка і правила складання документів

36. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

37. Ефективність стратегії розвитку переробного підприємства молокопродуктового підкомплексу АПК України

38. Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні
39. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
40. Ефективність контролю в організації: поняття, основні параметри, система показників, проблеми

41. Праця державних службовців: організація, оплата, ефективність

42. Управління якістю послуг підприємства Інтернет зв’язку (на прикладі People.net)

43. Організація позакласної роботи в загальноосвітній школі

44. Організація та методика проведення занять з технічної праці в 5-му класі

45. Організація та методика проведення уроку з теми: "Професійна робота з табличним редактором MS Excel"

46. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з панеллю керування"

47. Організація та методики,проведення занять із застосування методів проблемного навчання

48. Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини

Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом "Ирис", 256.
Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом. Объем: 256 мл. Материал: костяной фарфор, металл, пластик.
503 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца
Настольная игра "Абалон": классическая версия.
Игра существует более 20 лет. В неё играют миллионы игроков по всему миру. Присоединяйтесь к международному сообществу любителей игры
1869 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 85 г/м, 100 листов, односторонняя, глянцевая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность - 85 г/м2. Глянцевая. Односторонняя. Упаковка - 100 листов.
425 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати

49. Діяльність підприємства з ремонту та обслуговування автотранспорту

50. Аналіз фінансових ресурсів підприємства

51. Аналіз фінансового стану підприємства

52. Аналіз фінансового стану підприємства

53. Аналіз фінансового стану підприємства (на матеріалах ЗАТ "АТБ Групп")

54. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Галактон"
55. Аналіз фінансового стану сільськогосподарського підприємства ООО "Степове"
56. Економічна оцінка пасиву балансу підприємства

57. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

58. Необоротні активи. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

59. Нормування оборотних засобів та їх вплив на фінансовий стан підприємства

60. Організаційні основи фінансів виробництва. Оцінка фінансової стійкості

61. Організація фінансового контролю в Україні

62. Оцінка фінансового стану підприємства

63. Прогнозне моделювання фінансових показників відповідно до стратегії розвитку підприємства

64. Розвиток фінансових ресурсів підприємства

Доска пеленальная "Гном".
Доска для пеленания с жестким деревянным каркасом. Легко устанавливается на перила кроватки, стол, комод или другую устойчивую
789 руб
Раздел: Пеленальные столики, доски
Набор "Водный Мир" №3.
Игрушка для ванной состоит из поля, на котором расположены: водяная мельница для проточной воды (из крана), водяная мельница с ручным
1560 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы
Пеленки одноразовые впитывающие TerezaMed "Normal" (60х90 см, 30 штук).
Одноразовые пеленки TerezaMed "Normal" сочетают в себе высокое качество материалов и доступную цену. Они созданы специально для
599 руб
Раздел: Пелёнки

65. Розрахунок й оцінка фінансової стійкості підприємства

66. Сутність та класифікація грошових потоків підприємства

67. Фінансова санація та банкрутство підприємства

68. Фінансовий аналіз підприємства ВАТ "Виробничо-технічне підприємство "Укренергочормет"

69. Фінансовий механізм підприємства

70. Фінансовий стан підприємства
71. Вплив податкоавої політики на діяльність підприємства
72. Аналіз маркетингової та фінансово-господарської діяльності підприємства МПП "Монтажник"

73. Аналіз фінансового стану комунального підприємства "Чернігівське тролейбусне управління"

74. Аналіз фінансового стану підприємства (на прикладі АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА")

75. Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту

76. Економічна ефективність організації виробництва пальто

77. Ефективність використання ресурсів підприємства

78. Інвестиційна активність підприємства

79. Персонал підприємства. Продуктивність праці

80. Продуктивність праці персоналу підприємства

Лампа-ночник из цветных блоков "Семицветик".
Яркие и интересные светящиеся блоки станут замечательным материалом для создания причудливых форм разных размеров. От лампы мечты любой
312 руб
Раздел: Ночники
Гель-концентрат для стирки деликатных тканей BioMio "Bio-sensitive" с экстрактом хлопка, без запаха, 1,5.
BioMio – линейка эффективных средств для дома, использование которых приносит только удовольствие. Уборка помогает не только очистить и
473 руб
Раздел: Гели, концентраты
Конструктор "Юный конструктор № 2" в чемодане.
Предназначен для игры детей от семи лет. 141 деталь.
523 руб
Раздел: Машинки, мотоциклы

81. Фінансова санація підприємства

82. Фінансова стратегія підприємства

83. Фінансовий потенціал як складова економічного потенціалу підприємства

84. Складання та подання фінансових звітів банку

85. Методика складання "Звіту про фінансові результати"

86. Аналіз балансу та фінансової звітності ВАТ "Енергопостачальна компанiя "Закарпаттяобленерго"
87. Методика аудиторської перевірки розрахунків з робітниками та службовцями по заробітній платі
88. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності

89. Оптимізація балансу АКБ "Правекс-Банк" з метою покрашення його фінансових показників

90. Методика аудиту звіту про фінансові результати

91. Методика підготовки основних звітних форм

92. Нормативна регламентація фінансової звітності в Україні

93. Примітки до фінансової звітності

94. Аналіз фінансової звітності та прогнозування економічного потенціалу ТОВ "Агрофірма "Колос" та СТОВ "Степове"

95. Аудит фінансової звітності

96. Злочинність неповнолітніх та її особливості

Сумка-транспортный чехол усиленная для колясок "Книжка".
Сумка чехол выполнена из прочной и легко чистящейся ткани оснащена двумя ручками для переноски. Размеры: 93x50x36 см.
907 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Магниты "Standart", 0,7 кг, 30 мм, темно-синие, 10 штук.
Диаметр: 30 мм. Сила: 0,7 кг. Материал: цельный ферритный магнит. Количество: 10 штук. Цвет: темно-синий.
318 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Светильник с датчиком света и движения "Майти лайт".
К сожалению, не всегда при ремонте и проектировании можно предугадать, где Вам понадобится установка светильника. Светильник с датчиком
405 руб
Раздел: Ночники

97. Фінансово-правова відповідальність, як особливий вид юридичної відповідальності

98. Економічна сутність статистики зовнішньої торгівлі, платіжного балансу та валютних курсів

99. Діяльність канцелярії. Атестація і звільнення кадрів


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.