Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Охрана природы, Экология, Природопользование Охрана природы, Экология, Природопользование

Екологія людини

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

КУРСОВА РОБОТА На тему: «Екологія людини» ПЛАН Вступ. Екологія людини, її предмет і задачі. Зв'язок людини і природи. Залежність здоров'я людини від якості природного середовища. Демографія й обмеженість ресурсів і життєвого простору. Вплив хімічного, радіоактивного й інших забруднень навколишнього середовища на рівень захворюваності населення. Санітарно-гігієнічні і естетичні норми навколишнього середовища. Поняття ГДК. Антропоекологія - галузь медичної науки. Висновок. Всі процеси в біосфері взаємозалежні. Людство - лише незначна частина біосфери, а людина є лише одним із видів органічного життя - Homo sapie s (людина розумна). Розум виділив людину з тваринного світу і дав йому величезна могутність. Людина протягом століть прагнула не пристосуватися до природного середовища, а зробити його зручним для свого існування. Тепер ми усвідомили, що будь-яка діяльність людини впливає на навколишнє середовище, а погіршення стана біосфери небезпечно для всіх живих істот, у тому числі і для людини. Всебічне вивчення людини, її взаємовідносин із навколишнім світом призвели до розуміння, що здоров'я - це не тільки відсутність хвороб, але і фізичний, психічний і соціальний добробут людини. Здоров'я - це капітал, даний нам не тільки природою від народження, але і тими умовами, у яких ми живемо. За визначенням російського академіка-медика В. П. Казначеєва, екологія людини - комплексний міждисциплінарний науковий напрям, що досліджує закономірності взаємодії популяцій людей з навколишнім середовищем, проблеми розвитку народонаселення у процесі цієї взаємодії, проблеми цілеспрямованого керування збереженням та розвитком здоров'я населення, вдосконалення виду Homo sapie s. За сучасними уявленнями, екологія людини - це спільний науковий підрозділ соціоекології та медицини, що вивчає медико-6іологічні аспекти гармонізації взаємовідносин між суспільством та природою. Екологія людини розглядає людський організм і середовище його існування в єдності як цілісну систему, в якій істотне значення мають не лише складові елементи, але й їхній зв'язок, характер і динаміка цього зв'язку. Таке вивчення системи “людина - середовище&quo ; не характерне для жодної з інших медичних дисциплін, понятійні засоби яких розраховані на виділення окремих елементів і роз'єднане вивчення їхніх властивостей та будови. Виходячи з цього, об'єктом вивчення екології людини слід вважати систему “людина - навколишнє середовище&quo ;, або антропоекосистему, що є територіальною системою, в межах якої однотипна (міська, сільська тощо) людська популяція взаємодіє з відносно однорідним навколишнім середовищем і критерієм ефективності функціонування якої є високий рівень здоров'я населення. Антропоекосистеми є складовими частинами соціоекосистем відповідного ієрархічного рівня. Головні завдання екології людини були визначені у 1983 р. на першій всесоюзній нараді у м. Архангельську та в 1984 р. на першій всесоюзній школі- семінарі з даної проблеми у м. Суздалі. До них зокрема належать: вивчення стану здоров'я людей та соціально-трудового потенціалу популяцій даної генерації; дослідження динаміки здоров'я та соціально-трудового потенціалу популяцій в аспектах природно-історичного та соціально-економічного розвитку; прогноз стану здоров'я майбутніх генерацій; вивчення впливу окремих факторів середовища та їхніх комплексів на здоров'я і життєдіяльність популяцій; дослідження процесів збереження та відновлення здоров'я і соціально-трудового потенціалу популяцій; аналіз глобальних та регіональних проблем екології людини; розробка нових методів екології людини (космічних, біохімічних тощо); розробка шляхів підвищення рівня здоров'я та соціально-трудового потенціалу населення; прогнозування можливих змін у характеристиках здоров'я людей під впливом змін зовнішнього середовища; розробка науково обгрунтованих нормативів корекції відповідних компонентів систем життєзабезпечення з урахуванням прогнозів та аналізу антропоекологічної напруги.

На сучасному етапі розвитку екології людини до названих завдань додаються наступні, більш конкретизовані: створення антропоекологічного моніторингу - системи спостережень за змінами процесів життєдіяльності людей у зв'язку з дією на них різних факторів навколишнього середовища, а також спостережень та оцінок умов середовища, які впливають на здоров'я населення, зумовлюють поширення захворювань; складання медико-географічних карт, що відображають територіальну диференціацію захворювань населення, пов'язаних з погіршенням якості навколишнього середовища; зіставлення медико-географічних карт з картами забруднення навколишнього середовища і встановлення кореляційної залежності між характером і ступенем забруднення різних природних компонентів соціоекосистем та відповідними захворюваннями населення; визначення науково обгрунтованих значень гранично допусти-мих техногенних навантажень на людський організм. Існування людства завжди базувалось на безперервній взаємодії, постійному обміні речовин та енергії з навколишнім середовищем. 3 самого початку існування людей на Землі їхня життєдіяльність проходила у навколишньому середовищі, а здоров'я формувалось залежно від впливу природних факторів на організм. Внутрішнє середовище людини, в якому функціонують елементарні частини організму, що беруть участь в обміні речовин та енергії, і яке забезпечує нервові, гуморальні механізми регуляції та гомеостаз організму, тісно пов'язане з навколишнім середовищем. До навколишнього середовища людина пристосувалась у процесі еволюції і без нього жити не може з огляду на те, що воно є одним цілим з її внутрішнім середовищем. Навколишнє середовище забезпечує нормальну життєдіяльність організму людини, яка з початку періоду ембріонального розвитку до кінця життя контактує з компонентами цього середовища. До цих компонентів належать повітря, вода, грунт, харчові продукти тощо. Життєдіяльність організму перебуває у безперервному динамічному взаємозв'язку з дією цих факторів навколишнього середовища. При цьому згадана взаємодія не може перевищувати адаптаційних механізмів людини. На мозок людини безперервно діють різноманітні за кількістю і якістю численні подразники з внутрішнього і навколишнього середовища. Вони викликають утворення безумовних і умовних рефлексів в організмі людини, і все це зустрічається, стикається, взаємодіє і, зрештою, систематизується, урівноважується і закінчується утворенням динамічної рівноваги. Вироблення умовних рефлексів є біологічним актом, який створює основу для правильного обміну речовин та енергії між організмом і навколишнім середовищем. Розвиваючи вчення про взаємозв'язок організму з навколишнім середовищем, яке його підтримує, І. П. Павлов твердив, що умовні і безумовні рефлекси є органом для постійного здійснення все досконалішої рівноваги між організмом і навколишнім середовищем. Організм людини може існувати лише при постійній взаємодії з природою і самовідновлюватись у результаті такої взаємодії. Навколишнє середовище, в якому живе людина, характеризується умовами, які сприяють нормальним фізіологічним функціям.

Фактори навколишнього природного середовища ефективно впливають на здоров'я при їхній комплексній дії. Комплекс оздоровчих факторів природного середовища забезпечує нормальний ріст і розвиток людини. Людина не може жити без повітря, яке є одним з найважливіших елементів навколишнього середовища. Атмосферне повітря є постійним джерелом кисню, необхідного для оксидаційних процесів і збереження життя. Важливі й інші компоненти атмосферного повітря, зокрема вуглекислота. 3 другого боку, в атмосферне повітря поступають газоподібні продукти обміну речовин людини. Отже, в процесі еволюції між організмом людини і повітряним середовищем склалася певна рівновага. Таке значення мають температура повітря, його вологість, барометричний тиск, рух повітря, сонячна радіація, процеси теплообміну організму з навколишнім середовищем, кліматотворчі фактори тощо. Вода і харчові продукти також є компонентами навколишнього природного середовища, без яких неможливе життя людини. Ці компоненти входять до складу організму, вони є джерелом мінеральних речовин, вітамінів, білків, жирів, вуглеводів, що постійно беруть участь в обміні між організмом і навколишнім середовищем. Не менш важливим є значення грунту для організму людини. Він є джерелом мінеральних, органічних і органо-мінеральних речовин і унікальною лабораторією, в якій відбуваються процеси розкладу та синтезу органічних речовин, а також фотохімічні процеси. Грунт впливає на формування здоров'я людини, є основним фактором, що формує геохімічні провінції, від яких залежить хімічний комплекс організму. Грунт є також джерелом мінеральних речовин, необхідних для циклу обміну речовин, для росту рослин, які вживає людина і тварини. Отже, можна образно сказати, що людина - дитя природи і не може існувати поза нею. За словами М. Рильського, природа є вічним джерелом нашого життя і творчості. Як показують численні незаперечні факти, тривала ізоляція від природного середовища викликає не лише фізичні, а й психічні захворювання людей, не кажучи вже про падіння їхньої моральності. Тому можна вважати абсолютно нереальними і навіть шкідливими уявлення деяких футурологів про те, що в майбутньому, коли біосфера Землі буде остаточно зруйнована, людство створить якийсь штучний світ, у якому зможе безбідно існувати. Треба твердо уяснити, що єдиний шлях до виживання людства - це збереження природи нашої планети. Комплексним показником, що характеризує стан будь-якої людської популяції, є рівень здоров'я її представників. За сучасними уявленнями здоров'я - це природний стан організму, що характеризується його повною рівновагою з біосферою і відсутністю будь-яких хворобливих змін. Офіційне визначення здоров'я Всесвітньою організацією охорони здоров'я звучить так: ,здоров'я - це стан повного фізичного, духовного і соціального добробуту, а не лише відсутність захворювання або фізичних дефектів&quo ;. На сьогодні абсолютно точно доведено безпосередню залежність здоров'я населення тієї чи іншої території від якості навколишнього середовища. Здоров'я віддзеркалює динамічну рівновагу між організмом і середовищем його існування.

У цй вразливост криться зовсм нша передумова, давно , здаться, навки забута постновочасною людиною гднсть  неприступнсть автоном, врне слдування законов сво самост (або, в нших поняттях, Дао), переступ та вдступництво вд якого призводять до невдворотно розплати екологчно катастрофи, ндивдуального божевлля або третьо свтово вйни. Краще вмерти, нж пддатися або вддатися те, що марно намагалися прищепити як культурний нстинкт ¶сус Христос, Будда або, ближче, Кант з його вченням про категоричний мператив. Наш подив  захоплення святими людьми, героями, укранцями-волюнтаристами, Василем Стусом та багатьма ншими виникав насамперед з захвату хньою недоторканнстю, що х, як  метеликв, не можна взяти до рук живими, щоби краще препарувати для опанування анатом святост: Я змалку боявся поганого ока. Зомлв колись я на храм в чужому сел, безпорадний. Ми завше беззахисн в сяйв, а вра в обман спасенний у ловах з смертю одвку несхибна. Знання правди про власну беззахиснсть породжу нше знання про необхднсть удаватися до обману задля спасння. ¶ як у природ ця необхднсть породжу нечуване розмаття видв ммкр, часто переступаючи меж потреби самозахисту та вступаючи безпосередньо у сферу мистецтва, так  в соцальнй дйсност долин неприступнсть з одночасною вразливстю смереки, дитини, душ поета обертаться «врою в обман»  творенням ц ври, тобто поез

1. Дослідження екології людини

2. Екологічні аспекти геологічної діяльності людини

3. Еволюція взаємин людини і природи. Найперші глобальні екологічні кризи

4. Екологія і практична діяльність людини

5. Походження людини та її поява на території України

6. Вплив самоточних захворювань на психіку людини
7. Екологічні проблеми промислових та побутових відходів
8. Екологія

9. Екологія та охорона навколишнього середовища

10. Права людини

11. Рослина в житті людини

12. Біосфера і людина

13. Екологія та економіка (минуле, сучасне, перспективи)

14. Діяльність уряду України в галузі екології

15. Походження людини

16. Людина і земля в повісті М.М.Коцюбинського "Fata morgana"

Датчик утечки газа "Страж".
очевидной пользы, бытовой газ несет страшную опасность: риск отравления или даже взрыва. Датчик утечки газа «Страж» обезопасит Ваш дом от
610 руб
Раздел: Детекторы, датчики движения
Подушка с принтом "FIFA 2018", прямоугольная, синий, 40x29 см.
Подушка с символикой чемпионата мира по футболу 2018 года станет прекрасным дополнением к вашему интерьеру. Изделие выполнено из
403 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления

17. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

18. Характеристика отруйних речовин за дією на організм людини

19. Поняття безпеки, небезпеки, ризику та причини травмування людини

20. Вплив мобільного телефону на організм людини

21. Дія іонізуючого випромінення на організм людини

22. Забезпечення життєдіяльності людини в навколишньому середовищі
23. Порівняльна характеристика черепів людини та шимпанзе
24. Рівні організації організму людини

25. Уявлення про еволюцію первісної людини

26. Концепція біосфери й екологія

27. Людина: біологія й соціологічні проблеми

28. Біологічна роль кальцію в організмі людини і тварин

29. Біологія та екологія бактеріофагів

30. Екологічний зміст процесу антропогенезу

31. Екологічні особливості ампельних рослин

32. Екологія бактерій

Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Набор посуды "Смешарики - Друзья", 3 предмета.
Посуда подходит для мытья в посудомоечной машине и использования в микроволновой печи. Яркая посуда с любимыми героями порадует малыша и
472 руб
Раздел: Наборы для кормления
Фигурка "Zabivaka International", 8 штук, 6 см.
Набор из 8 фигурок предназначен для поклонников спорта. Комплект "Волк International" включает в себя игрушки, которые выполнены
538 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

33. Здоров’я та його складові. Фізичне здоров’я людини

34. Вплив мінерального добрива на екологію ґрунтів Білоцерківського району

35. Екологічне землеробство

36. Значення дикорослих плодів та ягід у житті людини

37. Раціональне використання земель та забезпечення населення екологічно-чистими продуктами харчування

38. Ґрунтово-екологічне обґрунтування краплинного зрошення
39. Боротьба зі злочинністю та забезпечення прав людини
40. Державне управління у сфері регулювання відносин, що виникають у зв’язку із надзвичайними екологічними ситуаціями

41. Екологічне право як галузь права

42. Захист прав і свобод людини та карний процес

43. Кримiналiстичне дослідження людини за ознаками зовнішності (габітологія)

44. Міжнародно-правовий механізм захисту прав і свобод людини і громадянина

45. Основні права та свободи людини, механізми та методи їх захисту

46. Права людини

47. Правовий режим надзвичайних екологічних ситуацій

48. Проблеми правового забезпечення екологічної безпеки у процесі видобування надр

Наушники "Philips SHE1450BK/51", цвет черный.
Отличные внутриканальные наушники черного цвета станут дополнением любого образа и стиля. Компактные динамики обеспечивают отличные басы и
599 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Пенал "DeLune", арт. D-819.
Пенал школьный каркасный, изготовлен по жестко-каркасной технологии, обеспечивающий, надежную защиту письменных принадлежностей от
651 руб
Раздел: Без наполнения
Подушка "Verossa" (заменитель лебяжьего пуха), 70х70 см.
Одеяла и подушки торговой марки Verossa с инновационным наполнителем из микроволокна — искусственный лебяжий пух - обладают всеми
1068 руб
Раздел: Размер 70х70 см

49. Сучасна концепція прав людини, її втілення в основних принципах конституційно-правового статусу людини і громадянина

50. Декларація прав людини і громадянина 1789 року

51. Олександр І: людина і державний діяч

52. Структура й екологічна безпека харчування школярів м. Біла Церква

53. Теорії та концепції харчування людини

54. Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства
55. Культурно-історичні репрезентації ідеї людини
56. Натурфілософія як основа світосприймання первісної людини

57. Ангіоархітектоніка плаценти людини і структура плацентарного бар’єра в нормі

58. Вітаміни та їх значення в житті людини

59. Дослідження антивірусної активності 6-азацитидину та амізону в модельній системі: цитомегаловірус - культура клітин фібробластів легень ембріона людини

60. Ефекти, обумовлені введенням у клітини ссавців трансгена аполіпопротеїну А-1 людини

61. Морфологічна характеристика лімфатичних судин слизової оболонки решітчастого лабіринту людини

62. Регенерація тканин людини. Алергічні реакції організму

63. Трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людини: проблема кримінально-правового забезпечення

64. Імідж ділової людини та організації

Планшетик "Маленький всезнайка".
Ваш малыш хочет знать всё обо всём? Тогда ему обязательно понравится новый планшетик от компании "Азбукварик"! 200 вопросов, 20
445 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Свечи чайные в гильзе (100 штук).
Вес: 12 гр. Высота: 1,6 см. Диаметр: 3,8 см. t горения: 3,5 ч В упаковке: 100 штук. Материал: парафин.
634 руб
Раздел: Свечи чайные
Карандаши цветные "Космос", 36 цветов.
Шестигранный корпус. Яркие насыщенные цвета. В комплекте: 36 цветных карандаша.
354 руб
Раздел: Более 24 цветов

65. Праця та її роль у розвитку людини і суспільства

66. Використання дитячої літератури для формування екологічної культури молодших школярів

67. Теоретико-методичні основи екологічного виховання у позашкільних навчальних закладах

68. Формування в молодших школярів знань про людину на уроках природознавства

69. Формування екологічної культури молодших школярів у сучасній початковій школі

70. Формування поняття "птахи" на основі екологічних знань
71. Екологічна психопедагогіка
72. Екологічне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами авторської казки

73. Екологічне знання в сучасному освітньому дискурсі

74. Людина як суб’єкт і об’єкт політики

75. Олії селективного очищення. Екологічні вимоги до виробництва

76. Колір в житті людини

77. Поняття стресу та дії людини в стресовій ситуації

78. Професійне самовизначення людини

79. Психологія людини в епоху технічного прогресу

80. Сон, його значення в житті людини. Гігієна сну

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные
Пленка пищевая, полиэтиленовая, 30 см х 300 метров.
Пищевая пленка производится из экологически безопасного полиэтилена. Может быть использована для упаковки любых товаров, хорошо
349 руб
Раздел: Плёнка пищевая
Блокнот. Егор Крид.
Black Star представляет: эксклюзивные официальные блокноты по топовым артистам Лейбла! Каждый блокнот включает: — море фотографий из
344 руб
Раздел: Прочие

81. Вплив функціональних станів людини на розвиток особистості при заняттях тхеквондо

82. Відношення "людина—Бог" в контексті пошуку передумов психологічного осягнення релігії

83. Християнське вчення про людину

84. Людина - соціальна істота

85. Соціологічне дослідження на визначення ролі молоді у вирішенні екологічної проблеми країни

86. Визначення показників техногенно-екологічної безпеки при роботі палезабивних машин
87. Радіаційна екологія
88. Людина і світ

89. Проблема людини в філософії Сократа

90. Світ і людина в культурах Далекого Сходу

91. Співвідношення держави, права, закону і людини у філософії

92. Адаптація екологічного законодавства України до Європейського права навколишнього середовища

93. Аналіз екологічної системи мікрорайону "Північний"

94. Аутекологія (факторіальна екологія)

95. Виникнення та сутність екологічного маркетингу

96. Вплив діяльності людини на гідросферу

Компрессор автомобильный DC-20.
Автокомпрессор — это электрическое устройство, предназначенное для накачивания шин на колесах. В отличие от механического насоса, при
1581 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные
Горка детская (большая).
Предназначена для игры на свежем воздухе или в игровой комнате. Игрушка выполнена из качественного материала. Цвета яркие и
5278 руб
Раздел: Горки
Набор детской складной мебели "Маленькая принцесса".
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1795 руб
Раздел: Наборы детской мебели

97. Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище

98. Джерела екологічного права

99. Дистанційний екологічний моніторинг


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.