Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Державне регулювання іноземних інвестицій у економіку України

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА ФІЛІЯ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕТСИТЕТУ ЕКОНОМІКИ І ФІНАНСІВ КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни: „Державне регулювання економіки” Виконала студентка 3 курсу 35к групи Спеціальність: „Фінанси” Коновал А. А. Оцінка Викладач ( підпис) (прізвище) Харків 2006 ПЛАН 1. Регулювання іноземного інвестування. Іноземні інвестиції, суть та роль в національній економіці. Стимулювання іноземних інвестицій з боку держави. Вільні економічні зони. 2. Регіональна економічна політика. 2.1 Суть понять регіон, регіональна економічна політика. 2.2 Об’єкти і суб’єкти регіональної економічної політики. 3. Державне управління в галузі природного середовища. 3.1 Сутність понять: екологія. 3.2 Екологічна політика. Екологічне законодавство України. 3.3 Роль держави у формуванні екологічної політики. 1. Регулювання іноземного інвестування. Іноземні інвестиції, суть та роль в національній економіці. Визначення категорії „іноземні інвестиції” є ключовим питанням для законодавця, оскільки таким чином він визначає коло правовідносин, які підпорядковані регулятивному процесу даного законодавства. Признаючи ту чи іншу особу іноземним інвестором, держава тим самим визначає його право на пільги та гарантії, що проголошені в Законі „Про режим іноземного інвестування”. Згідно за Законом України „Про режим іноземного інвестування” під іноземними інвестиціями розуміють усі „цінності, що вкладаються іноземними інвесторами в об’єкти інвестиційної діяльності відповідно до законодавства України з метою отримання прибутку чи досягнення соціального ефекту”. Іноземні інвестори мають право здійснювати інвестиції в наступних формах: Участь іноземних інвесторів у підприємствах України; Створення підприємств, які повністю належать іноземним інвесторам; Придбання діючих підприємств; Придбання рухомого та нерухомого майна. Існують державні та приватні інвестиції. Державні інвестиції – це позики, кредити, які одна держава або група держав надає іншій державі. У цьому випадку мова йде про відношення між державами, що регулюються міжнародними договорами і до яких застосовуються норми міжнародного права. Під приватними розуміють інвестиції, які надають приватні фірми, компанії чи громадяни однієї країни відповідним суб’єктам іншої країни. Інвестиційні відносини настільки складні та багатогранні, що нерідко відносини між державами тісно пов’язані з відносинами між приватними інвесторами. Такий зв’язок найбільше проявляється, коли інвестор передає свої права та вимоги державі. Можлива і більш складна конструкція відносин, коли матеріальні зобов’язання держави-боржника за отриманими кредитами задовольняються за рахунок повної або часткової вартості майнових прав приватного інвестора в країні боржника. Перелік видів іноземних інвестицій, що надається в законодавчих актах і міжнародних договорах, є приблизним, а не вичерпним, оскільки поняття інвестицій охоплює всі види майнових цінностей, які іноземний інвестор вкладає на території приймаючої сторони.

До цього переліку входять: рухоме і нерухоме майно (приміщення, споруди та інші матеріальні цінності) та відповідні майнові права, включаючи заставу; грошові кошти, акції, внески, облігації чи будь-які інші форми участі в товариствах, підприємствах, у тому числі і спільних; право вимоги за грошовими внесками, які вносяться для створення економічних цінностей, чи послугами, що мають економічну цінність; права на результати інтелектуальної діяльності, що визначаються як права на інтелектуальну власність; права на здійснення господарської діяльності, які надаються на основі закону чи договору, включаючи частково право на розвідку та експлуатацію природних ресурсів. Залежно від ступеня контролю над зарубіжними компаніями інвестиції поділяються на прямі та портфельні. Прямі інвестиції – основна форма експорту приватного капіталу, що забезпечує встановлення ефективного контролю і надає право безпосереднього розпорядження закордонною компанією. Прямі інвестиції поділяються на дві групи: Трансконтинентальні капітальні вкладення, зумовлені кращими умовами ринку, коли існує можливість поставляти товари з нового виробничого комплексу безпосереднього на ринок даної країни. Витрати у цьому випадку відіграють не значну роль, основне – знаходження на ринку. Різниця у витратах виробництва порівняно з материнською компанією є меншим фактором впливу на розміщення виробництва на даному континенті. Витрати виробництва є вирішальними для визначення країни даного континенту, в якій необхідно створювати нові виробничі потужності; Транснаціональні вкладення – прямі вкладення, часто в сусідній країні. Мета – мінімізація витрат порівняно з материнською компанією. Портфельні інвестиції – капітальні вкладення, частка яких у капіталі нижче межі, визначеної для прямих інвестицій. Портфельні інвестиції не забезпечують контролю за закордонними компаніями, обмежуючи прерогативи інвестора отриманням частки прибутку (дивідендів). У деяких випадках міжнародні корпорації реально контролюють іноземні підприємства, володіючи портфельними інвестиціями, в силу двох причин: Через значну розпорошеність акцій серед інвесторів; Наявність додаткових договірних зобов’язань, що обмежують оперативну самостійність іноземної фірми. До числа іноземних інвесторів відносять наступні категорії суб’єктів: Іноземні юридичні особи; Іноземні фізичні особи; Вітчизняні громадяни, що проживають за кордоном; Іноземні держави; Міжнародні організації. Здійснення інвестицій пов’язане за певним ризиком для іноземного інвестора. Можливість таких ризиків, які часто називаються „некомерційними”, збільшується при політичній та економічній нестабільності в приймаючій країні, при виникненні воєнних конфліктів, введенні надзвичайного стану. Усе це загострює питання про гарантії і робить необхідним встановлення певних гарантій як у внутрішньому законодавстві, так і в міжнародних договорах. 1.2 Стимулювання іноземних інвестицій з боку держави. Нині Україна є державою, яка залучає іноземний капітал на свою територію. Виходячи з цієї ситуації, країна залишиться такою ще тривалий час.

Недоліком Закону України „Про режим іноземного інвестування” є перехрещення двох названих підходів до формування правової бази. Більшість статей цього Закону містять формулювання „згідно за чинним законодавством” без конкретних посилань. У зазначеному Законі відсутні будь-які конкретні положення щодо найважливіших об’єктів регулювання, пріоритетних галузей економіки, соціальної сфери й території, що заплутує розв’язання проблем пільгового режиму інвестування, а також положення про кваліфікаційний мінімум іноземної інвестиції, які були б необхідні для системи іноземного інвестування. У ст. 1 розд. 1 Закону визначається тільки частка іноземної інвестиції у статутному фонді підприємства з іноземними інвестиціями. Порядок переказу прибутків, доходів та інших коштів, одержаних унаслідок здійснення іноземних інвестицій, визначається тільки Національним банком України, а відповідного законодавчого акта, прийнятого Верховною Радою України, не існує. Це ще один недолік законодавчої бази іноземного інвестування, що діє в Україні. Законодавча база процесу іноземного інвестування повинна охоплювати всі аспекти цієї багатогранної діяльності. На сучасному етапі в Україні законодавчо не визначені процеси іноземного кредитування, створення кредитних співтовариств, концесій, надання прав власності на землю; не розроблено також меланізми державного страхування іноземних інвестицій, створення страхових фондів. І хоча зараз здійснюються певні заходи щодо створення автоматизованої інформаційної системи оперативного пошуку іноземних інвесторів, усе це перебуває в зародковому стані. Виходом з цієї ситуації, є обґрунтування раціональної інвестиційної політики, в якій чільне місце посядуть система державного регулювання й реформування структури власності на основі приватизації та концепція технічного переоснащення промислового виробництва із залученням коштів іноземних інвесторів. Це підвищить інвестиційну активність, але за наявності певних економічних передумов: Залучення іноземних інвестицій з урахуванням мети та завдань структурної трансформації промислового комплексу, цільових програм міжгалузевого розвитку, конверсії; Збільшення обсягів інвестиційних ресурсів, які формують виробничий потенціал на новій науково-технічній базі; Ефективного використання інвестицій; Створення динамічного експортного потенціалу, який може швидко адаптуватися до кон’юнктури зовнішнього ринкового середовища; Розвитку внутрішньої та зовнішньої продукції виробничо-технічного призначення. Реальна наявність зазначених економічних передумов підвищення інвестиційної активності має стати достатньою основою для обґрунтованого визначення мети залучення іноземних інвестицій у різні сфери вітчизняної економіки. Основними цілями повинні бути такі: Структурна перебудова промислового комплексу; Сприяння досягненню сучасного технічного рівня розвитку на основі нових технологій; Розвиток ресурсозберігаючих, наукомістких та екологічно чистих технологій; Збільшення обсягів експортного потенціалу України; Подолання залежності економіки країни від імпорту; Створення виробництв з використанням місцевих природних ресурсів; Сприяння розвитку приватного сектору.

Алеж соняшн переживання недавно минулого, геройська й кривава боротьба за Державнсть, обднала усх укранцв усього свту в одну велику Нацю, що скована звязками крови, культури й традиц нколи вже не поверне до стану розбиттй й розднання, що так тяжко заважили на  минулому. НА КУЛЬТУРНОМУ ФРОНТ¶ Величавий державно-творчий зрив, що його пережила Украна в 1917-1920 роках, був несподванкою тльки для тих, що не мали змоги слдкувати за повльним, деколи утаним, але послдовним процесом еманципац укрансько нацонально-полтично думки, що позбавлена змоги вияву в державницькй полтиц, суспльному життю та економц, найшла соб вияв у лтератур, науц й мистецькй культур. Ми бачили, що укранське нацональне вдродження XIX в. сталося наче справою й питанням лтератури, яка з свох романтично-народолюбських пеленок дуже скоро вилилася в стихйну манфестацю збрно вол нац на вльне життя й державнсть. Котляревський здобув для укрансько народньо мови горожанськ права в слов й друц

1. Вплив російської кризи на економіку України

2. Вплив податкових пільг та штрафних санкцій на економіку України

3. Роль і місце інвестиційних фондів в економіці України

4. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

5. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

6. Державне регулювання забезпечення продовольчої безпеки в Україні
7. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України
8. Проблеми ринку праці і зайнятості в перехідній економіці України

9. Реформування и в перехідній економіці України

10. Фінансове планування в сучасних умовах економіки України

11. Економіка України на початку ХХІ століття

12. Основні риси перехідної економіки України

13. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

14. Державне регулювання грошового обороту України

15. Загальнодержавні податки і збори в Україні. Податкові пільги в державному регулюванні економіки

16. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

Ящик с крышкой Darel Box на колесах, 61x40x31 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
652 руб
Раздел: Более 10 литров
Обложки для переплета, тиснение под кожу, А4, картон 230г/м2, черные, 100 шт..
Обложки для переплета из плотного картона. Актуальны для создания деловых брошюр. Имеют поверхность с текстурой, имитирующей натуральную
402 руб
Раздел: Прочее
Звуковой плакат "Зарубежные сказки".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
678 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

17. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

18. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

19. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

20. Державній бюджет України

21. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

22. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках
23. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки
24. Державне регулювання економіки

25. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

26. Державний ощадний банк України

27. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

28. Регіональна економіка сільського господарства України

29. Економіко- і політико-географічне положення України

30. Економічні райони України

31. Державна система охорони інтелектуальної власності України – складова частина міжнародної системи охорони промислової власності

32. Державне правове регулювання рекламної діяльності в Україні

Таз алюминиевый для варенья, 34 см.
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
525 руб
Раздел: 10 литров и менее
Сковорода чугунная, блинная 2504, 23 см.
Диаметр: 23 см. Высота: 2 см. Чугунная сковорода с деревянной ручкой. Обладает высокой теплопроводностью, несравнимой износостойкостью,
520 руб
Раздел: Сковороды чугунные
Карандаши цветные, шестигранные, 24 цвета.
Карандаши цветные для художественных работ и детского творчества. Современный дизайн. Графитовый стержень имеет высокую степень прочности,
311 руб
Раздел: 13-24 цвета

33. Державне регулювання інвестицій в людський капітал як фактор інтелектуального розвитку суспільства

34. Державне регулювання системи професійно-технічної освіти в Україні

35. Державний лад України в роки Другої світової війни

36. Еволюція, закономірність, ефективність розвитку державності України в умовах її суверенітету (кінець ХХ-початок ХХІст.)

37. Історія створення Державного Гімну України

38. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання
39. Принципи розробки та оцінки державної політики України
40. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

41. Боротьба за державну незалежність у XVIII ст., стосунки України з Росією

42. Державний устрій України в другій половині XVII сторіччя

43. Інкорпорація України в державну структуру Російської і Австрійської Імперій

44. Початок державного відродження України у 1917–1920 рр. Пошук оптимальних моделей державотворення

45. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

46. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

47. Державна агенція промоції культури України

48. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Угорщини, Франції та Бразилії

Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 230 г/м, 50 листов, односторонняя, матовая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность - 230 г/м2. Матовая. Односторонняя. Упаковка - 50 листов.
370 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Канистра-бочонок со сливом, 20 л.
Изготовлена из пищевого полиэтилена. Пригодна для хранения питьевой воды. Имеет герметичную крышку, позволяющую полностью избежать
443 руб
Раздел: Баки, канистры
Настольная игра "Эволюция".
Разнообразие живых организмов, населяющих нашу планету, поистине поражает. Теория эволюции объясняет это различием способов, которые
1090 руб
Раздел: Карточные игры

49. Зовнішня торгівля України як провідна ланка міжнародних економічних відносин

50. Проблема вступу України до міжнародних економічних організацій

51. Управління керівним персоналом у сфері державної служби України

52. Федералізм чи унітаризм: перспективи розвитку державності України

53. Державно-церковні відносини в період незалежної України

54. Автоматизована система Державного казначейства України
55. Державний борг України
56. Державний бюджет України

57. Напрями впливу іноземних інвестицій на економічний розвиток приймаючої держави: переваги та недоліки

58. Про Державний Бюджет України на 2010 р.

59. Регулювання прямих іноземних інвестицій

60. Державне регулювання економіки

61. Державне регулювання економіки

62. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Державна інноваційна політика

63. Економічна безпека України

64. Економічна стратегія розвитку соціально-економічних систем України

Точилка механическая "KW-Trio", с контейнером, 1 отверстие.
Точилка механическая, с контейнером, 1 отверстие, 12 мм.
1751 руб
Раздел: Точилки
Конструктор электронный "Знаток", 999 схем + школа.
Электронный конструктор "Знаток" - это 21 практическое занятие для школы и множество схем для дополнительных занятий. Основная
3856 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Контейнер "Аптечка", 9 литров.
Контейнер "Аптечка" - оптимальное решение для хранения лекарств. Снабжен вкладышем для сортировки небольших предметов:
380 руб
Раздел: 5-10 литров

65. Іноземні інвестиції в Україні

66. Малий бізнес України в розвиткові національної економіки

67. Основні показники економічного стану України

68. Ринок і державне регулювання економіки

69. Сучасні моделі державного регулювання економіки

70. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)
71. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)
72. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

73. Громадянство України

74. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

75. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

76. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

77. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

78. Історія України

79. Історія соборності України

80. Господарство України на рубежі 18-19 столітть

Бутылочка для кормления "Avent Classic+", 260 мл (голубая, рисунок: краб), от 1 месяца.
Ограниченная серия -бутылочка для кормления голубая c рисунком (краб), Classic+. Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена:
403 руб
Раздел: Бутылочки
Сменная кассета "Барьер 6", для жесткой воды, для всех типов фильтров "Барьер".
Кокосовый активированный уголь очищает от активного хлора, органических загрязнений и т.д. Обработка активированного угля серебром
354 руб
Раздел: Фильтры для воды
Защита "Карапуз" для автомобильного кресла от детских ножек, с карманами.
Во время поездки в автомобиле дети иногда могут пачкать грязью, остающейся на ботинках, заднюю сторону кресел. Защита - это
323 руб
Раздел: Автомобильные коврики

81. Період гетьманщини України

82. Центральна Рада і пролетаріат України

83. Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.

84. Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

85. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

86. Податкова політика України
87. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї
88. Основні напрямки зовнішньої політики України

89. Державне регулювання комерційної діяльності

90. Конституційний суд України

91. Цивільне право України

92. Суверенітет України

93. Проект кримінального кодекса України

94. Бюджетна ситема України

95. Управління фінансами України

96. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Класс!", 380 мл.
Объем: 380 мл. Материал: фарфор.
319 руб
Раздел: Кружки, посуда
Органайзер для обуви "Сороконожка".
Органайзер "Сороконожка", который можно повесить на дверное полотно, стену и другие поверхности, будет содержать всю Вашу обувь
1056 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Фоторамка "Poster gold" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Размер рамки: 71х101
485 руб
Раздел: Размер 50x60 и более

97. Організаційна система управління природокористуванням України

98. Інтеграція України у світове господарство

99. Використання трудових ресурсів Західної України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.