Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Моделі рівноваги товарного і грошового ринків -IS-LM та товарного, грошового і зовнішнього ринків Манделла-Флемінга

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

В темі 5 розглядалась кейнсіанська модель рівноваги лише на товарному ринку. В ній вважалось, що обсяги випуску (доход) визначаються лише витратами домогосподарств на споживання, підприємців на інвестиції, держави на виробництво суспільних благ. Однак макроекономічна рівновага не обмежується лише рівновагою на товарному ринку. Вона в значній мірі визначається станом на грошовому ринку та зовнішньому ринку. В темі 6 спочатку розглядається рівновага як наслідок взаємодії товарного і грошового ринків, а потім в цю модель включається ще й зовнішній ринок. Перша модель дістала назву модель IS-ML, або модель Хікса-Хансена, друга - модель Манделла-Флемінга. Модель IS-LM передбачає поєднання двох кривих – IS та LM. Крива IS це крива “інвестиції - заощадження”, вона містить точки з координатами - I (ставка процента) та Y(обсяг випуску, доход), при яких товарний ринок перебуває в стані рівноваги. Тобто вказана крива є графіком функції, що відображає рівність Y = C I G , в якій інвестиції I не є постійною величиною, а саме є функцією ставки процента - I. Як відомо, інвестиції знаходяться в оберненій залежності від ставки процента. Ця залежність може бути представлена як I = I - bi де I величина інвестицій, яка не залежить від ставки процента, а b- коефіцієнт еластичності інвестицій за процентною ставкою. Останній показує на скільки відсотків зменшуються інвестиції при зростанні ставки процента на 1% і навпаки. Враховуючи, що C=C MPC(1- )Y, а G=G одержимо рівняння, Y=C I G MPC(1- )Y-bi. Якщо позначити C I G позначити через E, то розв’язок даного рівняння матиме вигляд а якщо вираз позначити як а, то формула кривої IS матиме вигляд: Y= a(E-bi). Формула відображає залежності між макроекономічними показниками: а) Обсяг випуску (доходу) знаходиться в оберненій залежності від ставки процента - i, тому що b - від’ємна величина. Отже крива IS в системі координат Y, i є спадною, тобто йде зверху вниз зліва направо: якщо i зростає то Y зменшується і навпаки. б) Величина а показує як реагує доход на зміни в ставці процента. Чим більше а тим більш пологою, ближчою до горизонталі є крива IS. Тобто навіть незначні зміни ставки процента викликають суттєві зміни в обсязі виробництва - Y. І навпаки, при невеликих значеннях а крива IS є більш крутою, тобто значні зміни ставки процента і ведуть до відносно незначних змін в обсязі випуску Y. в) Коефіцієнт а залежить від граничної схильності до споживання - MPC та від питомої ваги податків в доходах. Чим більша гранична схильність до споживання - MPC і менша питома вага податків, тим більше а., а тому крива IS більш полога, тобто доход -Y суттєво реагує на зміни в процентній ставці. г) збільшення (зменшення) величини E зміщує криву IS відповідно вправо (вліво).Тобто, зміщення кривої IS відбувається під впливом змін у видатках домогосподарств, підприємців та держави. Криву IS, можна побудувати використавши графік рівноваги на ринку товарів тобто “кейнсіанський хрест” та графік ринку інвестицій. Певній точці на другому графіку (і I) відповідає певний обсяг випуску (доходу) Y, який визначається перетином лінії AD з бісектрисою координатного кута на “кейнсіанському хресті”.

Поєднання цих координат і та I дає відповідну точку на кривій IS. Крива LM це “грошова “крива, її назва походить від слів ліквідність (L) та гроші (М).Це крива, яка містить різні комбінації випуску (доходу) - Y та ставки процента i, коли остання залежить від стану на грошовому ринку. Під грошовим ринком розуміють ринок короткострокових операцій (до 1 року), на якому попит на гроші та пропозиція грошей визначають рівень процентної ставки - і. Суть кривої LM випливає з основних положень теорії надання переваг ліквідності Згідно з вказаною теорією пропозиція грошей прямо пропорційна масі грошей-М та обернено пропорційна загальному рівню цін-P. Враховуючи, що М визначається урядом (Національним банком), а Р є відносно незмінною в короткостроковому періоді, то пропозиція грошей М є величиною сталою підприємство відношенню до ставки процента - і, тобто крива є кривою повністю нееластичної пропозиції. Попит на гроші залежить від ставки процента ставка процента виступає як засіб альтернативного володіння готівкою - низька ставка процента викликає попит на готівкові гроші як найбільш ліквідний засіб. Зростання ставки, навпаки стимулює попит не на готівкові гроші, а на банківські депозити або облігації. Функцію попиту на гроші в залежності від ставки процента можна представити у вигляді L = kY – h, де к-коефіцієнт еластичності попиту на гроші за розміром реального доходу (продукту), який фактично визначає попит на гроші для угод, здійснення операцій, а h- коефіцієнт еластичності попиту на гроші за величиною ставки процента (попит на гроші зі сторони активів тобто для спекуляцій). Рівновага на грошовому ринку настає при рівності пропозиції та попиту. Це і є формула функції LM. Вона відображає такі залежності між макроекономічними показниками; та їх кривими: а) оскільки величина перед Y є додатною, то крива ML має додатній нахил, тобто йде знизу вверх зліва направо. Зменшення і веде до зменшення Y, збільшення і веде до зростання Y. б) нахил кривої визначається величиною h. Чим цей показник більший, тим ставка процента більш реагує на зміни в Y. Тобто крива LM більш полога - незначні зміни ставки процента ведуть до суттєвої зміни доходу -Y. Однак цей показник є тим більшим, чим менше значення - h, тобто чим менша еластичність попиту на гроші за величиною ставки процента, тобто коли зміни в проценті не викликають суттєвої зміни в попиті на гроші. 1 М в) Від’ємний знак перед виразом h P показує, що збільшення грошових засобів зміщує криву LM вправо і вниз, а зменшення запасів - вліво і вверх. Криву LM можна зобразити як таку, що демонструє рівновагу двох ринків - товарного незмінній та грошового у їх поєднанні. Якщо обсяг витрат AD зростає, то на кейнсіанському хресті обсяг випуску-Y також зростає. Зростання обсягу випуску викликає збільшення попиту на гроші, Крива попиту на грошовому рику зміститься справо І вверх, що при пропозиції грошей викличе підвищення процентної ставки. Отже більшому обсягу виробництва відповідатиме вища ставка процента, тобто рух по кривій LM відбудеться вправо і вверх. Поєднання кривих IS та LM дає можливість інакше, ніж з допомогою кейнсіанського хреста визначити рівноваговий обсяг Y.

Останній відповідає точці перетину вказаних кривих і характеризує рівновагу на двох ринках - товарному (з допомогою кривої IS) та грошовому (з допомогою кривої LM). Зміщення кривих вліво чи вправо відповідає реакції на зміни в ставці процента і показує відповідні зміни в рівноваговому обсязі доходу-Y. Модель IS-LM використовується для пояснення впливу в короткостроковому періоді бюджетно-податкової та грошово-кредитної політики на величину загального випуску, а також зв’язків, які існують між бюджетно-податковою та грошовою політикою. Бюджетно-податкова політика стосується загальних витрат, тому вона впливає на розміщення кривої IS. Зниження податків як складова бюджетно-податкової політики веде до зростання сукупного попиту (сукупних витрат) AD, підприємства скорочують свої запаси, випуск і доходи зростають. Зростання випуску викликає збільшення попиту на гроші для здійснення угод, що зміщує криву IS вправо і вверх. В результаті рівновагова ставка процента зростає. Грошово-кредитна політика стосується кривої LM. Якщо збільшується пропозиція грошей процентна ставка знижується, що викликає зростання інвестицій, а отже сукупного попиту, скорочення запасів, а це, .в решті решт, приведе до зростання обсягів виробництва. Тобто крива LM зміститься вправо і вниз. Таким чином, зміщення кривої IS відповідає бюджетно-кредитній політиці, а зміщення кривої LM- грошово-кредитній політиці. Зв’язок між бюджетно-податковою та грошовою політиками можна з’ясувати на такому прикладі. Уряд з ціллю зменшення дефіциту бюджету передбачає збільшити податки, але при умові, щоб ставка процента не зросла, тобто не відбулось скорочення інвестицій, а отже і обсягів виробництва. Збільшення податків -Т приведе до зменшення сукупного попиту -AD, зростання запасів а отже і зменшення виробництва - Y. Зменшення випуску продукту приведе до зменшення попиту на реальні грошові запаси, що в свою чергу, викличе зниження процентної ставки. Це явище відобразиться в зміщенні кривої IS вліво і вниз. Щоб не відбулось зниження процентної ставки уряд в особі національного банку здійснює допоміжний захід, наприклад, скорочення пропозиції грошей., При цьому крива LM зміститься вліво і вверх, що приведе до повернення ставки процента до свого попереднього рівня. Економіка кожної країни (за окремим винятком) є частиною єдиного світового господарства. Макроекономічну рівновагу в такій відкритій економіці описує модель Манделла-Флемінга. Вона є розширеною моделлю Хікса-Хансена (моделлю IS-LM) в яку включені нові змінні: чистий експорт- X., світову ставку процента та курс національної валюти. Вказана модель стосується т.зв. малої економіки, яка своїм недостатнім розвитком суттєво не впливає на світову економіку. Україна якраз має таку економіку. Показники, які додатково вводяться в модель Хікса-Хансена такі: X- чистий експорт реальний курс національної валюти -коефіцієнт еластичності реального обмінного курсу MPM- гранична схильність до імпорту. Тоді видозмінена модель IS-LM одержується завдяки розгляду таких рівнянь: AD = C I G X C = C MPC(1- )Y I=I- bi X = X - g – MPM Ч Y де X - величина чистого експорту, яка не залежить від курсу національної валюти і граничної схильності до імпорту.

По договору простой (неисключительной) лицензии на использование товарного знака (знака обслуживания) одна сторона (обладатель исключительного права на товарный знак) предоставляет другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака на определенных лицензиаром условиях. Договор заключается между лицензиаром и лицензиатом на возмездной основе на определенный срок. В договоре может содержаться условие о границах территории, на которой допускается использование товарного знака. При неуказании территории товарный знак используется лицензиатом на всей территории Российской Федерации. Срок действия данного договора 10 лет. Договор простой (неисключительной) лицензии на использование товарного знака (знака обслуживания) заключается в письменной форме и подлежит государственной регистрации. Приказом Минобрнауки России от 29.10.2008 P321 утвержден Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по регистрации договоров о предоставлении права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, охраняемые программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также договоров коммерческой концессии на использование объектов интеллектуальной собственности, охраняемых в соответствии с патентным законодательством Российской Федерации

1. Модель IS-LM

2. Винахід та корисна модель: поняття, патентування

3. Наукове обґрунтування та розробка моделі завантаження лікувальних закладів охорони здоров’я пацієнтами

4. Модель IS-LM як теорія сукупного попиту у закритій економіці

5. Модель большого взрыва и расширяющейся Вселенной

6. Модель экономического развития Южной Кореи на современном этапе
7. Проблема применения моделей устойчивого развития на региональном уровне
8. Шведская модель социальной экономики

9. Математические методы и модели в конституционно-правовом исследовании

10. Анализ современных моделей реформирования налоговой системы

11. Модели будущего в русской литературе

12. Развитие науки: революция или эволюция? Философские модели постпозитивизма

13. Азиатская модель – сильные стороны

14. Проектирование и разработка сетевых броузеров на основе теоретико-графовых моделей

15. Модели TAKE-GRANT и их исследования

16. Принципы уровневой организации ЛВС (на основе модели OSI)

Маркеры для доски, 8 цветов, футляр.
8 разноцветных маркеров для рисования на демонстрационных досках.
358 руб
Раздел: Для досок
Брелок с кольцом "Lord of the Rings" Wearable One Ring.
Брелок с тем самым Кольцом из известного произведения жанра фэнтези романа-эпопеи "Властелин Колец" английского писателя Дж. Р.
1590 руб
Раздел: Металлические брелоки
Подгузники Merries (S), 4-8 кг, экономичная упаковка, 82 штуки.
Большая экономичная упаковка мягких и тонких подгузников. Подгузники пропускают воздух, позволяя коже малыша дышать. Внутренняя
1374 руб
Раздел: 6-10 кг

17. Построение информационной и даталогической моделей данных

18. Fox Pro - реляционная модель данных

19. Сравнительный анализ каскадной и спиральной моделей разработки программного обеспечения

20. Организационный инструментарий управления проектами (сетевые матрицы, матрица разделения административных задач управления, информационно-технологическая модель)

21. Стохастическая диффузионная модель гетерогенных популяций

22. Макрофаги перитонеального экссудата как модель фагоцитоза и нарушений фагоцитарной активности
23. Образовательная модель В.Ф. Шаталова как технология интенсивного обучения
24. Современные модели управление образовательно-воспитательными учреждениями. Модели управления учреждениями (шпаргалка)

25. Электропривод и автоматизация главного привода специального вальцетокарного станка модели IK 825 Ф2

26. Построение и исследование динамической модели портального манипулятора

27. Разработка модели повседневного платья

28. Компьютерные модели автомобилей

29. Анализ операций умножения и деления в конкретной модели АЛУ

30. Разработка и исследование имитационной модели разветвленной СМО (системы массового обслуживания) в среде VB5

31. Социальная модель Дойча - взгляд каббалиста

32. Методы и модели демографического прогнозирования

Глобус Зоогеографический, диаметр 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 млн. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Цвет дуги может отличаться от представленного на фото.
552 руб
Раздел: Глобусы
Фоторамка на 4 фотографии С34-016 "Alparaisa", 44x32,5 см (белый).
Размеры рамки: 44x32,5х1,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 1 штука, - 10х10 см, 2 штуки, - 13х18 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 4-х
388 руб
Раздел: Мультирамки
Подушка для младенца "Selby".
Известно, что необходимое количество здорового сна является условием гармоничного физического и эмоционального развития. Когда малыш спит,
814 руб
Раздел: Подушки для детей

33. МОДЕЛЬ ЯДРА АТОМА И ТАБЛИЦА ЭЛЕМЕНТОВ

34. Математические модели естествознания

35. Космогонические модели ионйцев

36. МОДЕЛЬ ЯДРА АТОМА И ТАБЛИЦА ЭЛЕМЕНТОВ

37. Бизнес-план как модель инвестиционного проекта

38. Оценка экономической целесообразности производства ПЭВМ, с помощью электронной модели.
39. Японская модель менеджмента
40. Японская модель управления на рубеже ХХI века: традиционное и современное

41. Разработка стратегической модели на МП "Вельский хлебозавод"

42. Методология CCM (Capability Maturity Model for Software) – модель развития способности организации разрабатывать и сопровождать программные продукты) в менеджменте качества проектов

43. Исследование особенностей японской модели менеджмента

44. Модель разработки стратегии для ОАО "Аливария"

45. Современные модели управление образовательно-воспитательными учреждениями. Модели управления учреждениями (шпаргалка)

46. Диверсификация цен: сущность и современные модели

47. Принципы и модели ценообразования

48. Овладение методикой построения экономико-математических моделей, решение конкретных задач по стратегическому планированию и прогнозированию

Набор посуды "Peppa Pig".
Яркая фарфоровая посуда с героями из самого популярного мультфильма "Peppa Pig". Набор, несомненно, привлечет внимание вашего
547 руб
Раздел: Наборы для кормления
Настольная игра "Скажи, если сможешь!".
Это веселая игра на артикуляцию. Вам нужно объяснить как можно больше слов своей команде, но задача не так проста. Вам нужно вставить в
910 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Глобус детский зоогеографический, с подсветкой, 210 мм.
Глобус детский зоогеографический, на пластиковой подставке, с подсветкой. Диаметр: 210 мм.
985 руб
Раздел: Глобусы

49. Анализ модели дуаполии

50. Лабораторные работы по ЭММ (системы уравнений межотраслевого баланса; оптимизационная модель межотраслевого баланса)

51. Модель Курно, Модель Стэкельберга

52. Нахождения равновесной в модели Эрроу-Гурвица

53. Построение экономической модели с использованием симплекс-метода

54. Конспект лекций по курсу ЭММ (Экономико-математические методы и модели)
55. Новая модель экономики и общественного устройства
56. Японская модель экономики

57. Определения основных понятий 1-9 глав книги: "Рынок: микро-математическая экономика экономическая модель"

58. Модель смены технологического уклада

59. Инфляция: виды, модели, показатели

60. Шведская модель смешанной экономики

61. Кризис индустриальной цивилизации и политэкономическая модель производства

62. Английская модель развития капитализма

63. Анализ Югославской модели социализма

64. Мусульманский мир: модель экономической организации общества

Настольная игра "Гномы-вредители. Делюкс".
На первый взгляд, все гномы похожи: маленькие, бородатые, золото любят, упорно стучат своими кирками в подземных туннелях в поисках
1250 руб
Раздел: Карточные игры
Коврик массажный "Первые шаги" от 9 месяцев.
Массажные коврики представляют собой отдельные модули, которые соединяются между собой по принципу "пазл". Массажные элементы,
1368 руб
Раздел: Коврики
Подгузники Libero Comfort (5+), Maxi+, 10-16 кг, 56 штук.
Тянущиеся боковики и эластичный поясок FreeFlex обеспечивают более плотное прилегание подгузника, тем самым препятствуют его протеканию. А
559 руб
Раздел: Более 11 кг

65. Становление Советской модели экономического развития индустриализации и коллективизации

66. FIAT: новые модели

67. Модели железных дорог

68. Семиуровневая модель OSI

69. Установление вида, модели и идентификации нарезного оружия по стреляной пуле и гильзе

70. Придворная культура в век Екатерины II и западная модель светского образа жизни и светского образования
71. Интерпретационный потенциал номинативной модели
72. Модель урока

73. Математические модели и методы их расчета

74. Модель управления конфликтными потоками в классе алгоритмов

75. Математическая модель взаимодействия подсистем производства сельхозпродуктов в районных АПК

76. Математические модели инфляции

77. Нечетко-логические модели и алгоритмы

78. Применение информатики, математических моделей и методов в управлении

79. Дискретно-темпоральная модель вселенной

80. Модели анализа тестирования в образовательном процессе

Глобус Земли политический, диаметр 420 мм.
Политический глобус Земли. Диаметр: 420 мм. Масштаб: 1:30000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Цвет дуги может
1981 руб
Раздел: Глобусы
Магическая кружка-мешалка, черная.
Оригинальная кружка с двойными металлическими стенками (нержавеющая сталь). Сохраняет напиток горячим в течение дольшего времени (в
554 руб
Раздел: Кружки
Кружка фарфоровая "Olympia", 300 мл.
Кружка фарфоровая "Olympia", украшенная золотой обводкой, станет достойным дополнением к вашей коллекции посуды для чаепития. Объём: 300 мл.
304 руб
Раздел: Кружки

81. Об одном обобщении логистической модели динамики популяций с ограниченным временем жизни особей

82. Три модели русского менеджмента

83. Модели и методы принятия решения

84. Организационно-технологическая модель принятия решения

85. Экономическая психология, модели экономического поведения, стратегический альянс

86. Самореализующиеся финансовые модели фондового рынка
87. Закрытая модель продаж, или создание искусственного дефицита
88. Команды топ-менеджеров и модели управления

89. О мозге, психике, компьютерах, моделях и долгих спорах

90. Модели научного познания

91. Роль моделей в естественных науках

92. Физическая модель шаровой молнии

93. Космологические модели вселенной

94. Полевые модели элементарных частиц

95. Квантовомеханическая система и её наглядная модель

96. Система моделей для CAD/CAE станков

Муфты-варежки для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка лайт), темно-синие.
Муфты-варежки на ручку коляски представляют собой 2 варежки, которые подходят для всех типов колясок и очень легко одеваются, защищая Ваши
530 руб
Раздел: Муфты на ручку
Фоторамка "Poster lux black".
Фоторамка из пластика со стеклом. Формат 30х40 см. Материал: пластик. Оформление рамки: стильная пластиковая узкая окантовка, выкрашена в
454 руб
Раздел: Размер 30x40
Трусики для девочек Moony, 9-14 кг, 44 штуки.
Дышащий материал отлично испаряет пот, а специальные рассеивающие ячейки эффективно впитывают "детские неожиданности" и
1423 руб
Раздел: Обычные

97. Креационная модель допотопного миpа

98. Проектирование технологии дуговой сварки на основе модели формирования показателей свариваемости низколегированных сталей

99. Архитектура на основе модели студента для интеллектуальных обучающихся сред


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.