Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Методика преподавания иностранных языков

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

МЕТОДИКА Методика 1. Предмет та завдання курсу методики навчання іноземних мов (для МНІМ). Для того, щоб навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах було ефективним і відповідало сучасним вимогам, майбутній учитель має добре оволодіти теоретичним курсом “Методика навчання іноземної мови”, який повинен посідати провідне місце в системі професійної підготовки фахівця. До основних завдань теоретичного курсу “Методика навчання іноземної мови” відносяться такі: - показати головні компоненти теорії сучасного навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах і на цій основі навчити студентів використовувати теоретичні знання для вирішення практичних завдань; - ознайомити студентів з сучасними тенденціями в навчанні іноземних мов як у нашій країні, так і за кордоном; - розкрити суть складових частин і засобів сучасної методики, як науки; спрямувати студентів на творчій пошук під час практичної діяльності у школі; - сформувати студентів під час практичних і лабораторних занять професійно-методичні вміння, необхідні для плідної роботи в галузі навчання іноземних мов; - залучити майбутніх вчителів до опрацювання спеціальної науково- методичної літератури, що має стати джерелом підвищення рівня професійної кваліфікації. В педагогічному плані слово “методика” найчастіше вживається у 3-х значеннях: 1) “Методика”, як педагогічна наука, яка має з одного боку, характеристики, притаманні будь-якій науці (теоретичний фундамент, експериментальну базу, робоче поле для перевірки науковообгрунтованих гіпотез), а з іншого – специфічні об’єкти дослідження, що зумовлені як особливостями самого предмета, так і шляхами оволодіння ним; 2) “Методика”, як сукупність форм, методів і прийомів роботи вчителя; це “технологія” професійної практичної діяльності; 3) “Методика”, як навчальна дисципліна. Методика, як наука тісно пов’язана з концепцією навчального процесу, його основними компонентами, які й складають сукупність об’єктів вивчення та об’єктів дослідження. Бо основних компонентів навчального процесу відносяться: 1) навчаюча діяльність учителя; 2) навчальна діяльність учнів; 3) організація навчання. Будь-який процес навчання – це процес сумісної діяльності вчителя та учнів. Навчання – це акт взаємодії того, хто навчає, з тим, кого навчають з метою передачі одним і засвоєння іншим соціального досвіду. Обидві сторони – і вчитель, і учень – беруть активну участь у цій діяльності, але кожен по- своєму. Під “організацією” в широкому розумінні цього терміна маються на увазі такі фактори: мета навчання, його зміст, методи та прийоми, а також засоби навчання. Без тісної взаємодії усіх 3-х компонентів навчальний процес не може бути ефективним. Отже, методика навчання іноземних мов – це наука, яка вивчає цілі, зміст, методи і засоби навчання, а також способи учення і виховання на матеріалі іноземної мови. Об’єктом методики викладання іноземних мов є навчання, а її предметом – метод навчання. 2. Общая и частная методика. Методика – отрасль педагогики, исследующая закономерности обучения определенному предмету. В обучении имеется 3 неразрывно связанные стороны: 1) учебный предмет или содержание обучения; 2) деятельность учителя – преподавание; 3) деятельность учащихся – учение.

Задача методики – исследовать закономерные связи между этими тремя компонентами обучения и на основе познанных закономерностей разработать требования к учебному предмету, преподавателю и учению.Содержание методики составляет: 1) определение места данного учебного предмета в систем образования; 2) определение его содержания, научного обоснование программ, учебников; 3) определение практических, познавательных и воспитательных целей обучения данному предмету; 4) выявление данных смежных наук, релевантные для методики, и преломление их в теории обучения; 5) выработка методов и организационных форм обучения соответственно его целей и содержанию; 6) определение требований к учебному комплексу; 7) изучение истории методики. Обучение любому предмету, в том числе иностранному языку, обозначает передачу учащимся знаний и управление их деятельностью, направленной на выработку определенных навыков и умений. При обучении иностранному языку имеет место целесообразное изменение физической и психической деятельности учащихся на основе их опыта в родном языке. Учащиеся овладевают действиями, необходимыми для использования иностранного языка как средства общения: - физическими (артикуляция и движение пишущей руки); - психическими (наблюдение, размышление, запоминание, припоминание и др.); - речевыми (слушание, называние, реакция, устное или письменное высказывание). Обучение предполагает активность не только обучающегося, но и обучаемого, проявление учащимися усилий, направленных на систематизацию, обобщение, абстрагирование, выделение причинных, целевых, следственных, логических и др. связей между предметами, явлениями, действиями. Вопрос о том, как над поступать для достижения определенного результата в овладении деятельностью, составляет основной предмет любой методики. Методика, определяющая законы, принципы, цели, содержание, методы, приемы, средства обучения речевой деятельности на любом иностранном языке, называется общей методикой обучения иностранным языкам. Методика, определяющая отбор языкового материала изучаемого языка, установление типологии трудностей овладения им, организацию его в учебном процессе, выбор методов, приемов, способов и средств обучения конкретному языку, называется частной методикой. Общая и частная методики взаимосвязаны: частная методика обогащает общую методику, опытом обучения конкретному иностранному языку, общая – систематизирует, организует эти данные, выводит закономерности и формулирует принципы. 3. Связь методики с другими науками Развитие методики осуществляется в неразрывной связи с другими науками в основном гуманитарного профиля, в частности с марксистско-ленинской философией, логикой, педагогикой, с различными науками лингвистического цикла. В нашем веке методика все шире использует данные естественных и точных наук. Методологическую основу обучения иностранным языкам составляет марксистско-ленинская философия, ее законы диалектического и исторического материализма о движении как форме существования материи, о взаимосвязи и взаимообусловленности явлений в природе и обществе, о единстве и борьбе противоположностей, об отрицании отрицания, о закономерности и случайности.

Методика учитывает положения о единстве языка и мышления, языка и общества, о формах познания действительности. Любое явление языка и речи может быть правильно понято и усвоено, если оно рассматривается в связи с другими, ранее осознанными и усвоенными элементами языка. Запоминание проходит более эффективно, если объекты изучения представлены как значимые противопоставления. Поэтапное формирование умственных действий основано на том, что каждая освоенная операция становится ступенью для последующей. Методика обучения иностранным языкам основывается на материалистической трактовке психических явлений. Сознание человека является высшей ступенью развития психики, оно общественно обусловлено. Психика является функцией мозга, свойством особым образом организованной материи. Положение о зависимости наших ощущений от мозга является основой трактовки многогранной психической деятельности человека, в том числе речевой. Логика – наука об общих законах и приемах человеческого мышления, применение которых в процессе размышления и познания обеспечивает овладение объективной истиной. В процессе обучения речи на иностранном языке чрезвычайно важно учитывать эти законы, опираться на них в поисках новых методических приемов. Педагогика распространяет на методику свои основные положения теории воспитания, обучения и образования, воплощенные в педагогических принципах. Общее языкознание составляет научную основу методики, так как оно исследует систему разных языков, их взаимовлияние, структуру речи. Частное языкознание предоставляет в распоряжение методики данные о системе родного и изучаемого иностранного языков. Сопоставление систем языков и нормы реализации системы в речи дает возможность определить конкретные трудности в овладении тем или иным языком. Страноведение дает представление о социально-экономическом положении народа, язык которого изучается; о его истории, географии, этнографии и духовном богатстве; о нравах, обычаях, традициях, присущих данному народу и связанных с ними языковых реалиях. Социолингвистика, изучающая причинные связи между языком и явлениями общественной жизни, выявляет функциональную нагрузку языка в разных социальных и профессиональных сферах применения его, что служит основанием для выбора объектов изучения. Социолингвистика описывает экстралингвистическне средства, используемые носителями языка в разных ситуациях общения. Математическая лингвистика – отрасль языкознания, изучающая применение математических методов в исследовании языка и речи. Данные математической лингвистики применяются при проведении экспериментов в методике. Психология – наука о закономерностях развития и формах психической деятельности (психики) живых существ - имеет непосредственное отношение ко всем педагогическим дисциплинам. Взаимопроникновение психологии и методики преподавания иностранных языков особенно ощутимо в общей психологии, психологии речи, возрастной, педагогической психологии, психологии труда. Общая психология, изучающая общие закономерности психической деятельности взрослого нормального человека, является основой для понимания тех психических процессов, которые происходят при овладении иностранным языком и использовании его.

Введение в общую филологию.- М.: "Высшая Школа", 1979. 129. Рождественский Ю.В. Культура речи как прикладная дисциплина.// Язык: система и функционирование.- М., 1988. 130. Рождественский Ю.В. Лекции по общему языкознанию.- М.: "Высшая Школа", 1990. 131. Рождественский Ю.В. Прпоблематика современной теории текста в книге В.В. Виноградова "Охудожественной прозе".// Синтаксис текста.- М.: "Наука", 1979. 132. Рождественский Ю.В. Типология слова.- М.: "Высшая Школа", 1969. 133. Рождественский Ю.В., Волков А.А., Марчук Ю.Н. Введение в прикладную филологию.- М.: Изд-во МГУ, 1988. 134. Свинцов В.И. Смысловой анализ и обработка текста.- М.: "Книга", 1979. 135. Свойкин К.Б. Смысловая диалогическая конвергенция в научной коммуникации (на материале английских текстов). К.Д. - М. 1999. 136. Сергеич П. Искусство речи на суде.- М.: "Юридическая литература", 1988. 137. Синдеева Т.И. Некоторые особенности композиционно-речевой организации жанра "научная рецензия".// Функциональные стили и преподавание иностранных языков.- М.: "Наука", 1982. 138. Синтаксис текста.- М.: "Наука", 1979. 139. Скребнев Ю.М

1. Коммуникативный метод обучения иностранным языкам

2. Роль устной речи в обучении иностранному языку

3. Билеты по методике обучения иностранным языкам

4. Место интенсивной методики в системе обучения иностранному языку в средней школе ([Курсовая])

5. Учебное сотрудничество как средство оптимизации обучения иностранному языку

6. Билеты по методике обучения иностранным языкам
7. Психолингвистическое исследование как основа современного подхода к обучению иностранным языкам
8. Интенсификация процесса обучения иностранным языкам с помощью современных технических средств обучения

9. Педагогическая система обучения иностранных языков А. А. Деркача

10. Текст как культурно-языковое пространство и единица обучения иностранному языку и культуре

11. Лингвострановедческий аспект как основа формирования иноязычной культуры в обучении иностранному языку в средней школе

12. Новые технологии в обучении иностранному языку

13. Дистанционное обучение иностранному языку

14. Внедрение новых учебных Интернет-материалов в обучение иностранному языку (на материале английского языка и страноведения США)

15. Повторение на старшей ступени обучения иностранным языкам

16. Рефлексия как механизм формирования критического мышления: история становления и реализации в области методики обучения иностранным языкам

Фоторамка пластиковая "Poster black", 40x60 см.
Для фотографий размером 40 х 60 см. Материал рамки - пластик. Цвет - черный. Материал подложки - плотный картон. Крепежи позволяют
848 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)
Банки для сыпучих продуктов (3 штуки) и ложки "Birds" 8,5х12 см, 350 см.
Банки для сыпучих продуктов (3 штуки) и ложки "Birds" станут незаменимым атрибутом приготовления пищи. Прекрасно впишутся в
642 руб
Раздел: Наборы
Шарики для бассейна, 500 штук.
Шариками можно наполнить бассейн, манеж, игровую палатку или домик. Материал: безопасный, экологически чистый пластик. Диаметр шара 7 см.
3027 руб
Раздел: Шары для бассейна

17. Современные информационные и коммуникационные технологии и их использование при обучении иностранному языку

18. Интенсификация обучения иностранному языку с использованием компьютерных технологий

19. Использование компьютерных программ в обучении иностранному языку

20. Личностно-ориентированный подход в обучении иностранному языку

21. Обучение иностранному языку с использованием компьютерных технологий: мультимедиа комплекс "Linguist"

22. Проблема упражнений в обучении иностранному языку
23. Региональный компонент в обучении иностранному языку
24. Современные методики обучения иностранным языкам в системе двухуровневого образования

25. Специфика преподавания иностранного языка и метод проектов

26. Специфика преподавания иностранного языка и метод проектов

27. Способы обучения устной речи на иностранном языке

28. Использование проектной методики в преподавании иностранного языка по сквозной теме "Housing" на старшей ступени обучения в общеобразовательной школе

29. Метод программированного обучения в преподавании математики

30. Социокультурный компонент содержания обучения как средство повышения мотивации изучения иностранных языков

31. Личность учителя иностранного языка как фактор воспитания учащихся в процессе обучения Современные требования к учителю иностранного языка

32. Применение языков программирования высокого уровня для реализации численных методов

Игра-головоломка "Дядюшкина ферма".
В головоломке Дядюшкина ферма (Funny Farm) игроки попробуют управиться с целым фермерским хозяйством, разместив гостей и обитателей фермы
1241 руб
Раздел: Головоломки
Туалетная бумага "Linia Veiro Classic", 2-слойная (24 рулона), белая.
Экономичная туалетная бумага изготовлена из 100%-го целлюлозного сырья. Обладает высокой мягкостью и прочностью. С перфорацией. Имеет
338 руб
Раздел: Бумага туалетная
Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 22x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
364 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

33. Обучение письменной речи на уроках иностранного языка на среднем этапе обучения

34. Активные методы теоритического обучения

35. Влияние технических средств обучения на результативность усвоения иностранного языка учащимися начальных классов

36. Технические средства обучения на уроках иностранного языка

37. Восприятие и оценка студентами методов активного обучения

38. Использование интегрированных курсов при изучении иностранного языка
39. Роль поэзии в обучении немецкому языку
40. Преподавание иностранного языка

41. Формирование коммуникативной компетентности подростков (на материале уроков иностранного языка)

42. Использование кабинета для внеклассной работы по иностранному языку

43. Профессиограмма учителя иностранного языка

44. Глобализация и интернационализация в образовании и важность изучения иностранных языков

45. Билеты по предмету Методика преподавания иностранного языка за весенний семестр 2001 года

46. Рассуждение об аутентичности в методике обучения иностранных учащихся инженерного профиля

47. Внеклассная работа по иностранному языку

48. Лингвострановедческий аспект в преподавании иностранных языков

Корзина "Плетенка" с крышкой, (350x290x175) (бежевый).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: бежевый.
303 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Сковорода-гриль чугунная, со съемной деревянной ручкой, 25x25х4 см (квадратная).
Размеры: 25х25х4 см. Размер рабочей поверхности: 23х23х2 см. Чугунная литая сковорода-гриль со съемной ненагревающейся деревянной ручкой,
620 руб
Раздел: Сковороды гриль
Мотоцикл-каталка 2-х колесный, полицейский.
Мотоцикл каталка обязательно станет любимой игрушкой Вашего малыша. Большое удовольствие доставляет ребенку самостоятельно оттолкнувшись
1700 руб
Раздел: Каталки

49. Новые подходы к изучению иностранного языка

50. Формирование лексических навыков на старшем этапе обучения английскому языку

51. Фактор времени в изучении иностранных языков

52. Психологическая характеристика трудностей возникающих при изучении иностранного языка на среднем этапе

53. Инновационные технологии преподавания иностранных языков в неязыковом вузе

54. Европейский языковой портфель - средство оценки и самооценки знаний учащихся по иностранным языкам
55. Топик по иностранному языку english
56. Топик по иностранному языку english

57. Топик по иностранному языку english

58. 3 Топика по иностранному языку english

59. 2 Топика по иностранному языку english

60. 2 Топика по иностранному языку english

61. 2 сочинения по иностранному языку для 9 класса english

62. Топики и вопросы по иностранному языку english

63. 4 Топика по иностранному языку english

64. 3 биографии выдающихся людей на иностранном языке /english/

Кресло детское мягкое "Принцесса".
Элегантное кресло для детской комнаты, выполненное с использованием вышивальной техники, которое гармонично дополнит интерьер девочки и
1462 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Бейдж с рулеткой, 54x90 мм.
Пластиковый держатель для 2 магнитных пропусков, с рулеткой. Рулетка вытягивается на 60 см. Размер: 54x90 мм.
420 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Доска магнитно-маркерная, 60x90 см.
Размер: 60х90 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Улучшенный алюминиевый профиль. В
1503 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

65. 5 топиков по иностранному языку /english/

66. 6 топиков по иностранному языку /english/

67. Формирование навыка разговора на иностранном языке и критерии его автоматизированности

68. ВЛИЯНИЕ ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА на МОТИВАЦИЮ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

69. Ocoбенности выражения благодарности в иностранном языке ( на примере английского языка)

70. Языки обучения и языки изучения
71. Роль иностранного языка на современном этапе
72. Средства невербальной коммуникации в изучении иностранного языка (на примере немецкого языка)

73. Значение наглядности в процессе обучения английского языка

74. Использование проектной методики на уроках иностранного языка

75. Иммобилизованные БАС как основа создания ЛФ нового поколения. Примеры носителей. Методы

76. Вопросы развития речи и обучение родному языку в педагогической системе К.Д. Ушинского

77. Коммуникативная грамматика при обучении английскому языку на среднем этапе

78. Нетрадиционные формы обучения русскому языку

79. Особенности преподавание иностранного языка в школе

80. Психолого-педагогические особенности профессиональной компетентности преподавателя иностранного языка в дошкольном образовательном учреждении

Набор детской посуды "София. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "София" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из
447 руб
Раздел: Наборы для кормления
Набор для уборки Vileda "Easy Wring. Turbo", швабра+ведро с педальным отжимом.
Набор Vileda "Easy Wring. Turbo" состоит из плоской швабры с телескопической ручкой и ведра с педальным отжимом. Подходит для
3699 руб
Раздел: Швабры и наборы
Брелок для поиска ключей.
Брелок для поиска ключей - просто находка для тех, кто часто теряет ключи либо какие-нибудь вещи в доме. Просто прикрепите брелок к
315 руб
Раздел: Пластиковые брелоки

81. Роль нетрадиционных уроков в формировании коммуникативных навыков в процессе изучения иностранного языка

82. Теория и методика преподавания иностранных языков

83. Учитель иностранного языка. Мастерство и личность

84. Языковое тестирование как способ контроля при обучении английскому языку

85. Влияние изучения иностранного языка на профессиональное становление старших школьников

86. Методы вывода человека из бытовой депрессии с использованием общеизвестных направлений и методов научной психологии
87. Язык средств массовой информации на примере газетной печати
88. Учебник по языку Ассемблер в задачах и примерах

89. Эзопов язык как художественный прием (на примере одного или нескольких произведений)

90. Элементы воспитания и обучения у средневекового населения Пермского Предуралья на примере детских игрушек

91. Цикл-метод обучения. (Методика преподавания эстонского языка)

92. Методы обучения чтению на английском языке

93. Игровые методы обучения лексике английского языка

94. Дидактические возможности отдельных методов обучения на уроках литературы в старших классах

95. Математические методы и языки программирования: симплекс метод

96. Классификация методов обучения

Машинка "Кабриолет. Шейх".
Игрушечный кабриолет «Шейх» представляет собой уменьшенную модель настоящего роскошного автомобиля. Машинка изготовлена из гладкого
567 руб
Раздел: Пластиковые машинки
Замок для коляски "Flipper".
Замок для колясок Flipper оснащен надежным механизмом, защищенным также специальной крышечкой от влаги, грязи и пыли. Замок Flipper
388 руб
Раздел: Прочие
Гамачок для купания, универсальный.
Вспомогательное устройство для купания новорожденного, обеспечивает процесс поддерживания малыша в ванночке. Ребенок, не способный держать
304 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания

97. Психологический метод обучения чтению

98. Использование различных методов обучения с целью активизации познавательной деятельности на уроках технологии

99. Психолого-педагогические особенности тестовой формы контроля и методы составления тестовых заданий; их практическое применение при обучении студентов зубоврачебного отделения

100. Лекция как один из методов обучения на третьей ступени общего среднего образования, методика её подготовки и чтения


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.