Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Прибуток підприємства та механізм його розподілу

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

КУРСОВА РОБОТА з дисципліни&quo ;Економіка підприємства&quo ; на тему: &quo ;Прибуток підприємства та механізм його розподілу&quo ; Київ-2010 ЗМІСТ курсової роботи:&quo ; Прибуток підприємства та механізм його розподілу &quo ;ВСТУП Розділ 1. Сутність та значення прибутку в господарській діяльності підприємств 1.1 Місце та значення прибутку в ринковій економіці 1.2 Джерело формування загальної величини прибутку підприємства та види прибутку 1.3 Розподіл прибутку підприємства Висновки до розділу 1 Розділ 2. Сучасний стан та динаміка формування та розподілу прибутку підприємствами України 2.1 Аналіз факторів, що обумовлюють формування прибутку підприємства в сучасних умовах 2.2 Аналіз прибутковості вітчизняних підприємств 2.3 Характеристика розподілу прибутку за кризових умов Висновки до розділу Розділ 3. Основні напрями підвищення прибутковості вітчизняних суб’єктів господарювання 3.1 Вдосконалення управління прибутком підприємства 3.2 Шляхи оптимізації розподілу прибутку Висновки до розділу 3 ВИСНОВКИ СПИСОК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАНЬ ВСТУП В ринковій економіці метою кожного підприємства є прибуток. Поняття прибутку в економічній системі існує у зв'язку з наявністю товарно-грошових відносин, появою і розвитком інституту власності, особливо приватної. Перші визначення прибутку збігалися зі значенням валового доходу, який за індивідуалістичною системою розподілу поділявся на три категорії: доходи від капіталу, землі та доходи від праці. Вважалося, що кожен із видів доходів є обов'язковою винагородою для одержувача за надані ним послуги у народному господарстві. Прибуток є об'єктивною економічною категорією. Тому на його формування впливають об'єктивні процеси, що відбуваються в суспільстві, у сфері виробництва й розподілу валового внутрішнього продукту. Водночас прибуток – це підсумковий показник, результат фінансово-господарської діяльності підприємств як суб'єктів господарювання. Тому прибуток відбиває їх результати і зазнає впливу багатьох чинників. Є особливості у формуванні прибутку підприємств залежно від сфери їхньої діяльності, галузі господарства, форми власності, розвитку ринкових відносин. На формування прибутку як фінансового показника роботи підприємства, що відбивається в бухгалтерському обліку, в офіційній звітності суб'єктів господарювання, впливає встановлений порядок визначення фінансових результатів діяльності; обчислення собівартості продукції (робіт, послуг); загальногосподарських витрат; визначення прибутків (збитків) від фінансових операцій, іншої діяльності. Актуальність даної теми. Прибуток є найважливішою фінансовою категорією, що відображає позитивний фінансовий результат господарської діяльності підприємства, характеризує ефективність виробництва і в кінцевому рахунку свідчить про обсяг і якість виробленої продукції, стан продуктивності праці, рівень собівартості. Одночасно прибуток впливає на зміцнення комерційного розрахунку, інтенсифікацію виробництва при будь-якій формі власності. Він є не лише джерелом забезпечення внутрішньогосподарських потреб підприємств, а і джерелом формування бюджетних ресурсів держави.

Тому дуже важливо для підприємства знати механізм формування прибутку та його розподілу, тому що прибуток є основним джерелом приросту власного капіталу підприємства. Метою дослідження даної роботи є прибуток та механізм його розподілу, джерело формування прибутку та використання його. Завданням курсової роботи є визначити сутність прибутку, його види та значення прибутку у ринковій економіці. Предметом роботи є прибуток та його розподіл, об’єктом - дохід підприємства, як більш загальний показник прибутку, який входить до величини доходу. Розділ 1. Сутність та значення прибутку в господарській діяльності підприємств 1.1 Місце та значення прибутку в ринковій економіці Прибуток – найважливіша фінансова категорія, що відображає позитивний фінансовий результат господарської діяльності підприємства, характеризує ефективність виробництва і в кінцевому рахунку свідчить про обсяг і якість виробленої продукції, стан продуктивності праці, рівень собівартості. Одночасно прибуток впливає на зміцнення комерційного розрахунку, інтенсифікацію виробництва при будь-якій формі власності. Він є не лише джерелом забезпечення внутрішньогосподарських потреб підприємств, а і джерелом формування бюджетних ресурсів держави . Різнобічне значення прибутку посилюється з переходом економіки держави до ринкових умов господарювання. Підприємства недержавної форми власності, отримавши фінансову самостійність і незалежність, мають право вирішувати , на які цілі і в яких розмірах спрямовувати прибуток, що залишився після сплати податків до бюджету та інших обов’язкових платежів і відрахувань. Прибуток як кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства представляє собою різницю між загальною сумою доходів і витрат на виробництво і реалізацію продукції. Прибуток як одна з найважливіших категорій ринкової економіки виконує ряд важливих функцій. По-перше, прибуток є критерієм і показником ефективності діяльності підприємства. Іншими словами, сам факт прибутковості вже свідчить про ефективну діяльність підприємств. Однак, чи буде цей факт необхідним та достатнім для власника і кредитора? Очевидно, що ні, так як підприємству потрібний не який-небудь прибуток, а конкретна його величина для задоволення потреб усіх зацікавлених осіб: власників підприємства, його робітників, кредиторів. Величина прибутку залежить від багатьох факторів. Детальніше вони будуть розглянуті у наступному пункті плану. По-друге, прибуток володіє стимулюючою функцією. Виступаючи кінцевим фінансово-економічним результатом підприємств, прибуток набуває ключової ролі в ринковому господарстві. За ним закріплюється статус цілі, що визначає поведінку господарюючих суб’єктів, добробут яких залежить як від величини прибутку, так і від прийнятого в національній економіці алгоритму його розподілу, включаючи оподаткування. Крім того, прибуток в ринковій економіці являється джерелом соціальних благ для членів трудового колективу. За рахунок прибутку, що залишається на підприємстві після сплати податків, дивідендів та інших необхідних і обов’язкових платежів, здійснюється матеріальне заохоченні робітників і надання їм соціальних пільг, утримання об’єктів соціального призначення .

Прибуток основне джерело приросту власного капіталу підприємства. В умовах ринкових відносин власники і менеджери, орієнтуючись на розмір прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства, приймають рішення щодо дивідендної та інвестиційної політики, яку підприємство проводить з урахуванням перспектив розвитку. За умов конкуренції в ринковій економіці прибуток являється рушійною силою і основною метою підприємств та є джерелом оновлення виробничих фондів. По-третє, прибуток являється джерелом формування доходів бюджетів різних рівнів. Він надходить в бюджети у вигляді податків, а також економічних санкцій, і використовується на різні цілі, визначені видатковою частиною бюджету і затверджених в законодавчому порядку . Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про доходи від звичайної діяльності підприємства та її розкриття у фінансовій звітності визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку ”Доход”. Під доходами розуміють збільшення економічних вигод і вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, які призводять до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників). В бухгалтерському обліку визнання доходу пов’язане з принципами нарахування та відповідності доходів і витрат. Принцип нарахування полягає в тому, що результати господарських операцій визнаються, коли вони відбуваються (а не тоді, коли отримуються або сплачуються грошові кошти), і відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності тих періодів, до яких вони відносяться. Принцип нарахування застосовується одночасно з принципом відповідності, за яким витрати визнаються на підставі прямого зв’язку між ними та отриманими доходами . Для визнання доходу повинно відбутись не лише надходження активу або зменшення зобов’язання, але і фінансовий наслідок цих подій, в якості якого виступає збільшення власного капіталу (крім внесків учасників). Доходами не визнаються: сума податку на додану вартість, акцизів, інших податків і обов’язкових платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету та позабюджетних фондів; сума надходжень за договором комісії, агентським та іншим аналогічним договором на користь комітента, принципала тощо; сума авансу в рахунок оплати продукції (товарів, робіт, послуг); сума попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг); сума завдатку під заставу або в погашення позики, якщо це передбачено відповідним договором тощо. Доходи підприємства класифікуються за різними ознаками, за метою визнання доходу та визнання його суми розрізняються доход від: реалізації товарів, продукції, інших активів, придбання з метою перепродажу (крім інвестицій у цінні папери); надання послуг; використання активів підприємства іншими фізичними та юридичними особами, результатом яких є отримання процентів, дивідендів. В залежності від виду діяльності розрізняють доходи від звичайної та надзвичайної діяльності. Крім того доходи можуть виникати в результаті операційної, фінансової та інвестиційної діяльності. Отже, справжнім доходом є чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (ЧД), який розраховується шляхом вирахування з доходу від реалізації продукції (Д) податку на додану вартість (ПДВ), акцизного збору (АЗ), інших зорів або податків з обороту (ІЗП) та інших вирахувань з доходу (ІВ), тобто ЧД=Д-ПДВ-АЗ-ІЗП-ІВ .

В цьому раз кожна первинна профсплкова органзаця ма визначитися щодо свох конкретних зобов'язань за колективним договором та вдповдальност за х невиконання. Первинна профсплкова органзаця, що вдмовилася вд участ в об'днаному представницькому орган, позбавляться права представляти нтереси працвникв при пдписанн колективного договору. Стаття 13 Змст колективного договору Змст колективного договору визначаться сторонами в межах х компетенц. У колективному договор встановлюються взамн зобов'язання сторн щодо регулювання виробничих, трудових, соцально-економчних вдносин, зокрема: змни в органзац виробництва  прац; забезпечення продуктивно зайнятост; нормування  оплати прац, встановлення форм, системи, розмрв заробтно плати та нших видв трудових виплат (доплат, надбавок, премй та н.); встановлення гарантй, компенсацй, пльг; участ трудового колективу у формуванн, розподл  використанн прибутку пдпримства, установи, органзац (якщо це передбачено статутом); режиму роботи, тривалост робочого часу  вдпочинку; умов  охорони прац; забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, органзац оздоровлення  вдпочинку працвникв; гарантй дяльност профсплково чи нших представницьких органзацй трудящих; умов регулювання фондв оплати прац та встановлення мжквалфкацйних (мжпосадових) спввдношень в оплат прац

1. Фінансовий стан підприємства та шляхи його поліпшення

2. Науково-практичні основи аналізу банкрутства підприємства та шляхи його подолання

3. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

4. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

5. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні

6. Аналіз фінансового стану підприємства та місце довгострокових зобов’язань у цьому процесі
7. Діагностика кризового стану підприємства та розробка антикризових програм
8. Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту

9. Теорія структури капіталу підприємства та їх вплив на фінансування

10. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

11. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства

12. Фінансовий механізм підприємства

13. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

14. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

15. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

16. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

Шарики для бассейна, 500 штук.
Шариками можно наполнить бассейн, манеж, игровую палатку или домик. Материал: безопасный, экологически чистый пластик. Диаметр шара 7 см.
3027 руб
Раздел: Шары для бассейна
Набор первоклассника, для девочек, 16 предметов.
В наборе 16 предметов: - Подставка для книг. - Настольное покрытие для творчества. - Веер "гласные". - Веер
721 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Рапидограф, 0,13 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Заправляется одноразовыми патронами. Пишущий узел
1584 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

17. Іпотечне кредитування як механізм залучення фінансових ресурсів для підприємницької діяльності

18. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

19. Емоції та їх значення, механізм виникнення емоцій

20. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

21. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

22. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства
23. Принцип розподілу влад та його впровадження в Україні
24. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

25. Аналіз технології виготовлення варених ковбасних виробів і проект м’ясопереробного підприємства потужністю 3 т виробів за зміну

26. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

27. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування

28. Розробка плану маркетингу малого та середнього підприємства

29. Механізм та біологічне значення запалення

30. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

31. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

32. Міжнародна торгівля. Механізм функціонування та регулювання

Карандаши цветные "Jumbo", трехгранные, 20 цветов + точилка.
Мягкие, но при этом очень прочные карандаши, легко затачиваются и не крошатся. Насыщенные штрихи на бумаге. Не токсичны! В комплекте: 20
514 руб
Раздел: 13-24 цвета
Сито-кружка для муки BE-014/1 "Webber", 800 мл.
Объем: 800 мл. Размеры: Ø10х9,5 см. Материал: высококачественная нержавеющая сталь. Идеально подойдет для просеивания без комочков
318 руб
Раздел: Дуршлаги, сита
Кувшин "Садовая ягода", 1200 мл.
Кувшин. Объем: 1200 мл. Материал: керамика.
512 руб
Раздел: Кувшины, графины

33. Система формування та підготовки кадрів для підприємства

34. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства

35. Фактори внутрішнього та зовнішнього середовища фармацевтичного підприємства

36. Енергетичний паспорт підприємства. Удосконалення систем тепло- та електропостачання

37. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

38. Механізм дії інвестиційного ринку. Ринок інвестицій та інвестиційних товарів
39. Оперативний та фінансовий лізинг майна підприємства
40. Особливості аналізу та ефективності використання основних засобів підприємства

41. Розміщення та використання фінансових ресурсів підприємства

42. Розробка фінансового плану будівельного підприємства на основі аналізу його фінансового стану

43. Фінансова санація та банкрутство підприємства

44. Механізм та кінетика екстрагування цільових компонентів з насіння амаранту

45. Економічний механізм природокористування та природоохоронної діяльності

46. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

47. Економічна безпека підприємства в сучасних умовах та економічні ризики

48. Механізм та результати конкуренції промислових капіталів

Лото "Животные".
Лото "Животные" развивает память, внимательность, мелкую моторику рук, помогает развивать устную речь малышей, и дает начальные
1079 руб
Раздел: Лото детское
Каталка Glory "Утка" музыкальная (фиолетовая).
Катание на каталке принесет вашему ребенку массу удовольствия и впечатлений. Эта модель очень легкая, но достаточно крепкая, поскольку
606 руб
Раздел: Каталки
Одноразовые впитывающие пеленки "Molinea Plus" (20 штук, 90х180 см).
Одноразовые впитывающие пеленки "MoliNea Plus L" предназначены для дополнительной защиты постельного белья и других
900 руб
Раздел: Пелёнки

49. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства

50. Створення власної справи - відкриття підприємства з виготовлення піци ПП "Велічіта"

51. Оптимізація розподілу та використання добрив у сільськогосподарському підприємстві

52. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

53. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

54. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності
55. Міський бюджет: пріоритети та механізми
56. МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

57. Бізнес-план підприємства

58. Корпоративні підприємства

59. Планування діяльності підприємства

60. Фінанси підприємства

61. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

62. Формування основних фондів підприємства

63. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

64. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

Демонстрационные шахматы, магнитные.
Об этих шахматах говорит само их название. Они предназначены для шахматных школ, кружков или секций. Основное преимущество
2295 руб
Раздел: Шахматы
Фоторамка "Asti" (30х40 см).
Рамка для фото формата 30х40 см. Материал: дерево. Материалы, использованные в изготовлении рамок, обеспечивают высокое качество хранения
431 руб
Раздел: Размер 30x40
Свеча "Gardex Family" репеллентная от комаров.
Свеча обеспечивает защиту от комаров на открытом воздухе и в жилых помещениях в течение всего времени горения (до 30 часов) за счет
355 руб
Раздел: Спираль

65. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

66. Персонал підприємства

67. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком

68. Механізм кредитування банками України

69. Управління утворенням прибутку підприємства

70. Кредитний механізм в комерційних банках
71. Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку
72. Контроль НБУ у механізмі формування рівноваги на грошовому ринку

73. Створення приватного підприємства по виробництву повітряної кукурудзи

74. Витрати підприємства

75. Відтворення господарських операцій у бухгалтерському балансі підприємства

76. Економічна оцінка активу балансу підприємства

77. Облік активної частини балансу підприємства

78. Облік розрахунків з учасниками (засновниками) підприємства

79. Організація і методика аудиту доходів підприємства

80. Організація обліку власного капіталу підприємства України

Настольная семейная игра "Crazy Белка".
Хитрая белка забралась в дупло, а задача участников - выманить ее из уютного убежища. Игроки должны по очереди класть желуди в специальные
609 руб
Раздел: Прочие
Пакеты с замком "Zip-Lock", 30х40 см (100 штук).
Размер: 30х40 см. Толщина: 40 мкм. В упаковке: 100 штук. Материал: полиэтилен (ПВД).
324 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Без рук!", 400 мл.
Объем: 400 мл. Материал: фарфор.
358 руб
Раздел: Кружки, посуда

81. Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства

82. Фінансова звітність підприємства

83. Аудит доходів підприємства

84. Аудит установчих документів підприємства

85. Механізм правового регулювання

86. Посвідчення договорів відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів
87. Правовий статус приватного підприємства
88. Теорія розподілу влади на законодавчу, виконавчу і судову та її реалізація в Україні

89. Аналіз програмного забезпечення підприємства

90. Впровадження захисту інформації в комп’ютерній мережі і інформаційній системі підприємства "WED"

91. Механізм обслуговування системних викликів

92. Розробка ІС підприємства оптової торгівлі лікарськими препаратами

93. Богдан Хмельницький та оцінка його особи в історичній літературі

94. Активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства

95. Аналіз зовнішнього середовища підприємства ВАТ "АртВітраж"

96. Асортиментна політика підприємства

Шкатулка музыкальная "Сидящая балерина".
Музыкальная шкатулка для украшений с классической музыкой. Когда шкатулка открыта - звучит музыка и фигурка кружится. Необычное зеркальце,
1511 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Москитная сетка "Папитто" универсальная на молниях, черная.
Москитная сетка подходит для коляски с перекидной ручкой, для прогулочной коляски, у которой ручка сзади, а также для коляски типа
424 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор С" (34 схемы).
Вам будет предложено собрать свой первый FM-радиоприёмник, узнать, что такое усилитель мощности, познакомится со светомузыкой — всего 34
1421 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические

97. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")

98. Непрямі податки підприємства

99. Обгрунтування товарного портфелю торговельного підприємства ЗАТ "Вентиляційні системи"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.