Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Система та процес бухгалтерського обліку

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

РЕФЕРАТ З ТЕМИ: Система та процес бухгалтерського обліку Необхідність застосування системного підходу при дослідженні явищ оточуючого світу в XXI столітті не викликає сумнівів. Правилом сучасного наукового пошуку стає розгляд об'єктів і процесів як систем - у всій сукупності складових цих об'єктів і процесів, зв'язків і відносин, включаючи відносини з навколишнім середовищем. У філософському розумінні, система (грец. - sys ema - складене з частин, з'єднане) - це сукупність елементів, які пов'язанні та взаємодіють між собою, утворюючи певну цілісність, єдність. Для неї характерна не лише наявність зв'язків і відносин між елементами, що її утворюють, але й нерозривна єдність з середовищем, у взаємодії з яким система проявляє свою цілісність. Отже, під системою найчастіше розуміють цілісну множину об'єктів, пов'язаних між собою взаємними відносинами. Щодо системного функціонування не є винятком й бухгалтерський облік. Він, обслуговуючи соціально-економічні відносини, складовою соціально-економічної системи в цілому. Проблеми, які супроводжують реформування вітчизняного бухгалтерського обліку, вимагають комплексного відстеження факторів його ефективного функціонування для сприяння у прийнятті оптимальних управлінських рішень. Відірваність теоретичних досліджень від проблем практики зумовлюють необхідність перегляду базових основ теорії з метою удосконалення практики. Тому визначення складових і взаємозв'язків системи бухгалтерського обліку забезпечить розуміння його загальних і окремих проблем. Щодо системності бухгалтерського обліку, то необхідно зауважити, що це найбільш прогресивна методологія дослідження. Будучи практичною реалізацією економічної теорії, бухгалтерський облік повинен мати змогу комплексно вивчати та аналізувати події господарської діяльності, які одночасно є показниками діяльності підприємства та економічними факторами соціального життя. Бухгалтерський облік як система є сукупністю елементів певного змісту та форми, які пов'язані між собою й об'єднані постійною взаємодією, що підтверджує справедливість визнання бухгалтерського обліку конкретною системою, системою, яка забезпечує надання інформації про стан і зміну майна підприємства та джерел його утворення, про характер і результати господарської діяльності, що відображає і узагальнює господарські операції та їх вплив на стан господарської одиниці в єдиному грошовому вимірнику. Бухгалтерський облік може розглядатися як елемент системи більш високого порядку - господарської інформаційної системи, яка генерує та інтерпретує всю базу інформаційного потоку, надану різними системами, для забезпечення ефективного управління. Водночас систему бухгалтерського обліку можна розглядати як автономну, елементи якої можуть виступати в якості систем більш низького порядку. Будь-яка економічна система визначається метою, з якою вона формується. Система бухгалтерського обліку характеризується певною цілеспрямованістю, тобто всі її ланки слугують загальній цілі - забезпечення різних користувачів необхідною бухгалтерською інформацією для визначення та регулювання напрямів діяльності суб'єкта господарювання.

Результатом функціонування системи бухгалтерського обліку є інформація, призначена для прийняття управлінських рішень. Тому до системи бухгалтерського обліку висуваються такі вимоги: =&g ; формування джерел інформації і забезпечення їх зберігання; =&g ; надання інформації в необхідних обсягах і у встановлені строки; =&g ; забезпечення інформаційної комунікації між особами, які приймають рішення. Правильна організація системи, в тому числі, системи бухгалтерського обліку, визначає найбільш раціональний шлях досягнення поставлених перед нею завдань. У бухгалтерському обліку організація сприятиме відповідності системи бухгалтерського обліку самій сутності системи шляхом забезпечення упорядкованості, узгодженості та налагодження взаємодії між її елементами. Бухгалтерський облік є складною системою, що проявляється у створенні та систематизації інформації. Водночас, система бухгалтерського обліку є підсистемою інформаційної системи підприємства, оскільки саме бухгалтерський облік формує необхідну економічну інформацію для аналізу, контролю і планування діяльності в наступному періоді. До інформаційної системи, окрім обліку, відносяться також підсистеми планування, аналізу та контролю. Призначенням кожної підсистеми економічної інформації підприємства є надання достовірної, своєчасної, доступної та релевантної інформації користувачам для забезпечення прийняття оптимальних управлінських рішень. Відсутність будь-якої з цих підсистем порушує цілісність системи управління. Розглянемо детальніше особливості кожної з підсистем системи інформації у їх взаємозв'язку з бухгалтерським обліком. Сутність планування полягає у відображенні цілей підприємства у вигляді прогнозів і планів, визначенні пріоритетів, засобів і методів їх досягнення. Формування планових показників забезпечує створення попередньої моделі об'єкта управління з певними економічними показниками діяльності, реалізація якої можлива в майбутньому. Планові моделі ґрунтуються на показниках прогнозу, з урахуванням результатів діяльності за попередній період, які знаходять відображення у бухгалтерському обліку. Важливе місце в системі економічної інформації займає аналіз, який передбачає комплексне та взаємопов'язане дослідження процесів і явищ господарської діяльності підприємства та їх структурних підрозділів, визначенні на цій основі причинно-наслідкових зв'язків і тенденцій розвитку для обґрунтування та оцінки ефективності управлінських рішень. Для проведення аналізу використовується інформація, яку надає бухгалтерський облік. Підсистеми планування, бухгалтерського обліку та аналізу тісно пов'язані з підсистемою контролю. Контроль як система спостереження та перевірки процесу функціонування й ефективного стану об'єкту, що управляється, може здійснюватися лише у результаті безперервного нагляду за станом справ і цілеспрямованого узагальнення даних, тобто бухгалтерського обліку. На основі контролю та системного узагальнення облікових даних здійснюється регулюючий вплив, спрямований або на усунення помилок у системі, або на зміну програми дій, або на компенсацію ресурсів, яких не вистачає у системі.

Процес і результати регулюючих впливів також знаходять відповідне відображення в бухгалтерському обліку. Спостереження за рухом активів у процесі господарської діяльності у вартісному вираженні через підсистеми планування, обліку, аналізу та контролю має бути інтегрованим інформаційним процесом. Це забезпечить отримання максимуму необхідної інформації у найбільш пристосованому для сприйняття суб'єктом управління вигляді з мінімуму документально оформлених даних. Бухгалтерський облік як підсистема інформаційної системи - це впорядкована сукупність взаємопов'язаних елементів, які забезпечують збір, класифікацію, накопичення, реєстрацію та узагальнення інформації у грошовому вимірнику про майно, капітал і зобов'язання підприємства та їх рух шляхом суцільного, безперервного та документального відображення всіх господарських операцій. Призначення системи бухгалтерського обліку полягає у впорядкуванні вхідних даних про факти господарського життя і формуванні вихідної інформації (свого продукту) відповідно до потреб управління, а тому основним завданням її організації є упорядкування обробки вхідної та підготовки вихідної інформації відповідно до потреб внутрішніх і зовнішніх користувачів. Складність системи бухгалтерського обліку залежить від кількості рівнів управління, які вона забезпечує необхідною інформацією. Оскільки записи в бухгалтерському обліку здійснюються на підставі документів, система бухгалтерського обліку є документальною. Носіями інформаційних даних про господарські операції є первинні документи, які в подальшому використовуються для групування даних на рахунках бухгалтерського обліку, відображення в облікових регістрах і складання бухгалтерської звітності. Входом у систему бухгалтерського обліку є дані про факти господарського житія, виходом - бухгалтерська інформація. Повнота і якість інформації, а отже, ефективність системи управління залежать від організації бухгалтерського обліку. Для системи бухгалтерського обліку характерна не лише наявність зв'язків і відносин між елементами, які її утворюють, але й нерозривна єдність із середовищем, у взаємозв'язку з яким вона проявляє свою цілісність. Передусім суттєвий вплив на бухгалтерський облік здійснює нормативне регулювання, представлене в Україні п'ятьма рівнями, кожен з яких охоплює ряд документів. Нормативне регулювання бухгалтерського обліку передбачає забезпечення всім зацікавленим користувачам відповідного доступу до інформації, яка характеризує фінансовий стан і результати діяльності суб'єктів господарювання. Документами всіх рівнів нормативного регулювання регламентуються ряд організаційних питань, а також правила ведення бухгалтерського обліку окремих його об'єктів, порядок розрахунку та сплати податків і обов'язкових платежів, схема кореспонденції рахунків та ін. Основним документом з регулювання бухгалтерського обліку є Закон України &quo ;Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні&quo ;, який визначає правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності. Зокрема, цим законодавчим документом визначено десять принципів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

МАШИННОЕ ВРЕМЯ -1) период, в течение которого машина (агрегат, станок и т. п.) выполняет работу по обработке или перемещению изделия без непосредственного воздействия на него человека.2) В вычислительной технике время, затрачиваемое ЭВМ на выполнение определенного комплекса работ; машинное время - основной показатель при расчетах за услуги ВЦ. МАШИННОЕ ПРОИЗВОДСТВО - важнейшая стадия становления материальной основы индустриального производства, на которой произошла замена мануфактуры фабрикой. Характерно применение системы машин. Возникло в результате промышленного переворота во 2-й пол. 18 в. Новая ступень в развитии машинного производства связана с научно-технической революцией. МАШИННОЕ СЛОВО - упорядоченный набор цифр, букв и т. д., хранящихся в памяти ЭВМ и воспринимаемых при обработке устройствами машины как единое слово, команда. Количество основных символов в машинном слове называется длиной слова; обычно машинное слово содержит целое число байтов. МАШИННО-ТРАКТОРНАЯ СТАНЦИЯ (МТС) в СССР - государственное сельскохозяйственное предприятие, создававшееся (первая в 1928 в Одесской обл.) для технической и организационной помощи колхозам

1. Графічне та геометричне моделювання та інтерактивні системи» На тему «Система бухгалтерського обліку»

2. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

3. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

4. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

5. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

6. Активи як найважливіший об’єкт бухгалтерського обліку укр
7. Вибір автоматизованої програми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві
8. Вибір форми організації бухгалтерського обліку

9. Іноземний досвід ведення бухгалтерського обліку

10. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

11. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

12. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

13. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

14. Основи бухгалтерського обліку

15. Предмет, об’єкти і метод бухгалтерського обліку

16. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

Трубка телефонная беспроводная.
Инструкция по применению: 1. Ставим на зарядку базу при помощи USB. 2. На базу кладем трубку таким образом, чтобы контакты сошлись. 3.
383 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Интерактивный Лев Bondibon.
Лев Болтун – это портативный анимированный динамик, который воспроизводит музыку с Вашего МР3 плеера, смартфона или ноутбука и
638 руб
Раздел: Интерактивные животные
Микрофон "Пой со мной! Русское диско".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 танцевальных хитов, включая «Расскажи, Снегурочка»,
314 руб
Раздел: Микрофоны

17. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

18. Теоритичні основи бухгалтерського обліку

19. Форми бухгалтерського обліку

20. Властивості інформаційних технологій, їх використання в бухгалтерському обліку

21. Автоматизована система обліку праці та зарплати

22. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")
23. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України
24. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

25. Курсові різниці: поняття, порядок визнання та відображення в обліку

26. Організація обліку в магазині "Світанок"

27. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

28. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

29. Принципи побудови обліку операції та фактів поза балансом

30. Судово-бухгалтерська експертиза обліку основних засобів

31. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування

32. Автоматизація процесу обліку

Комплект детского постельного белья "Пираты".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Терка для моркови "по-корейски" Regent "Linea Presto".
Терка для нарезки моркови "по-корейски". Материал: нержавеющая сталь, пластик. Размер: 32,7x12,5x2,5 см.
377 руб
Раздел: Тёрки, мультитёрки
Карандаши цветные "Triangle", 12 цветов.
В наборе: 12 цветов. Ударопрочный грифель. Пластиковый корпус треугольной формы. Заточенный наконечник. Диаметр корпуса: 10 мм. Длина: 140
357 руб
Раздел: 7-12 цветов

33. Проектування web-додатку для обліку поставки та реалізації товарів

34. Розробка автоматизованої системи обліку працівника бібліотечного фонду коледжу УДАУ

35. Законодавча та нормативна база податкового обліку. Сутність та об`єкти податкового обліку

36. Міжнародна економічна система та її головні елементи

37. Організація обліку грошових коштів

38. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства
39. Особливості "автоцивілки" в податковому обліку
40. Банківська система та пропозиція грошей

41. Бухгалтерський облік

42. Бухгалтерський облік

43. Бухгалтерський облік в бюджетних установах

44. Бухгалтерський облік на підприємстві

45. Бухгалтерський облік у банку

46. Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості в будівництві

47. Облік виробничих запасів. Застосування програми "1С:Бухгалтерія" для їх обліку

48. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

Стиральный порошок с ферментами "Top Home", 900 г.
Порошок устраняет самые трудновыводимые и застарелые пищевые и технические пятна и убивает бактерии, делая белье идеально чистым.
353 руб
Раздел: Стиральные порошки
Кружка "Гольф", с ручками.
Оригинальная керамическая кружка.
592 руб
Раздел: Оригинальная посуда
Настольная игра "Пирог в лицо".
Пирог в лицо - это оригинальная игра, которая станет изюминкой любой вечеринки не только для детей, но и взрослых! Использовать можно не
910 руб
Раздел: Игры на ловкость

49. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

50. Організація обліку доходів

51. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

52. Організація обліку на підприємстві

53. Організація обліку орендних операцій

54. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"
55. Організація управлінського обліку
56. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

57. Синтетичний та аналітичний облік дебіторської заборгованості на ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"

58. Сучасні моделі управлінського обліку

59. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

60. Автоматизація обліку зносу (амортизації) необоротних активів

61. Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України

62. Автоматизація обліку в пунктах обміну валют

63. Об’єктно-орієнтована програма обліку продуктового магазину

64. Основи реєстрації інтернет ресурсів в пошукових системах та каталогах

Этикетка самоклеящаяся "Lomond", А4, белая.
Размер этикетки - 210х297 мм. 1 этикетка на листе формата А4. Плотность - 70 г/м2. Тип этикетки - матовая. Цвет - белый.
323 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Брелок "FIFA 2018. Забивака с двумя подвесками №2".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: металл.
491 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные, арт. 1433, для девочек.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые

65. Мікропроцесорна система та її функціонування

66. Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу

67. Метаболізм заліза та диференційована корекція його порушень у дітей раннього та дошкільного віку, хворих на залізодефіцитну анемію

68. Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі

69. Методика навчання стрибків дітей раннього молодшого та дошкільного віку

70. Соціальна система та її структура
71. Валютна система та валютний ринок, особливості їх формування
72. Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві

73. Розроблення системи автоматизації процесу очищення нікельмістких стічних вод

74. Розробка програмного забезпечення системи збору даних про хід та параметри технологічного процесу

75. Система вищої освіти у Великобританії та принципи і шляхи її інтеграції до Болонського процесу

76. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

77. Сучасні форми та системи оплати праці

78. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

79. Роль та значення державного казначейства у процесі виконання державного бюджету

80. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

Зеркальце карманное "Бабочка", 8x7 см.
Симпатичное карманное зеркало станет Вашим незаменимым помощником и с легкостью разместится даже в небольшой женской сумочке или кармане.
354 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Кулинарная форма, круглая, регулируемая, 16-30 см, высота 8,5 см.
Кольцо-трансформер решает проблему выбора размера формы раз и навсегда.Используется для выпечки коржей диаметров от 15 до 30 см.Форма
482 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Сковорода литая с антипригарным покрытием, 26 см.
Сковорода со съемной ручкой и стеклянной крышкой, утолщенное дно. Диаметр: 260 мм. Высота: 60 мм.
1738 руб
Раздел: Сковороды с антипригарным покрытием

81. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

82. Джерела і основні риси права в україні першої половини 19 віку, та початок 20 в.

83. Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США

84. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

85. Історія розвитку та краху Бретон-Вудської валютної системи. Реформування Німецького федерального банку

86. Популяції та популяційні системи
87. Проектування інформаційної системи збору даних землевпорядкування для автоматизації процесу оцінки земельних ділянок
88. Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників

89. Готельні послуги: документація та облік

90. Договірні відносини процесу аудиту та аудиторських послуг

91. Ефективність системи внутрішнього контролю та її визначення

92. Кваліфікаційні та етичні вимоги до облікових працівників

93. Облік витрат і виходу продукції промислових виробництв та калькуляція їх собівартості

94. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"

95. Облік і контроль в органах Пенсійного фонду України: теорія та практика

96. Облік нарахувань на оплату праці та утримань із заробітної плати працівників

Доска разделочная Regent прямоугольная с ручкой, 30x20x1,2 см.
Разделочная доска отвечает за комфорт приготовления и заметно экономит время, затраченное на готовку блюда. Изделие Bosco сделано из
353 руб
Раздел: Деревянные
Мешок для обуви, цвет серый (арт. OM-846-5/1).
Объемный мешок для обуви, одно отделение, боковой карман на молнии, дополнительная ручка-петля, лямки из репсовой стропы. Вместимость:
379 руб
Раздел: Сумки для обуви
Планшет для акварели "Белая роза", 20 листов, А3.
Специальная бумага предназначена для рисования акварелью. Не деформируется при намачивании. Формат: А3. Количество листов: 20. Внутренний
318 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

97. Облік операцій основних господарських процесів

98. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки

99. Облік праці та її оплати


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.