Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература

Просвітництво. Культурна характеристика

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КАНІВСЬКИЙ ННВК Контрольна робота з дисципліни культурологія на тему « Просвітництво. Культурна характеристика» Канів – 2008 р ЗМІСТВступ 1.Зарубіжна культура епохи Просвітництва 2. Українська культура в умовах національного відродження Висновки Література ВСТУП Культурний рух Просвітництва був започаткований в Англії у другій половині XVII ст., де під впливом буржуазної революції зародилось багато ідей, характерних для всієї &quo ;епохи Просвітництва&quo ;. В усіх країнах Європи розвиток культури у XVIII ст. тією чи іншою мірою проходив під знаком ідей Просвітництва. Проте найчисленніший, осяяний талантами загін просвітителів сформувався у Франції у XVIII ст. Саме звідси, несучи на собі відбиток французького генія, ідеї Просвітництва поширились по всій Європі. Під їх впливом розвинувся революційний рух в Західній Європі, що залишило величезний слід у світовій культурі. В історичній зміні культурних епох Просвітництво привертає увагу напруженою концентрацією ідей у занадто стислому часовому просторі, в основному XVIII ст. Панівною ідеєю Просвітництва є розум, його здатність пізнати сутність речей і явищ. Мислячий розум став єдиним мірилом усього сущого на землі. Ідеї, народжені європейською культурою епохи Просвітництва, поширилися у світі, стали частиною його надбання. Під їх впливом в Україні епоха Просвітництва припадає на XVIII ст., середину XIX століття. У цей період розвиток української культури, її стан та головні культуротворчі завдання багато в чому зумовлені соціально-політичними подіями другої половини XVIII ст. Втрачалися рештки української державності. Україна перетворювалася в провінцію з деякими етнографічними особливостями двох великих імперій. Це призвело до занепаду ренесансно-барокової (козацької) культури, породивши барокове розмаїття та перехід до рококових і класичних форм. Зарубіжна культура епохи Просвітництва Соціально-економічний розвиток європейських країн набув напередодні епохи Просвітництва досить нерівномірного характеру: якщо в Голландії буржуазні відносини вже повністю сформувалися, а Англія рішуче рухалася до антифеодальної революції, то Франція переживала в ХУІІ-ХУІПст. розквіт абсолютизму; Італія в результаті перемоги Контрреформації виявилася надовго відкинутою з переднього краю суспільного розвитку. Таке розмаїття загальної серцевини філософських і соціально-політичних роздумів просвітителів є також проблема виховання, їхня безмежна віра у розум надає вихованню функцій основного орієнтиру людини. Таким чином, найістотнішою рисою Просвітництва с &quo ;поворот&quo ; до людини. Мислителі-просвітники головну увагу звертають на людське суспільство, історію, біди та страждання людей. У зв'язку з цим основний акцент робиться на розум, шляхи й засоби приведення суспільства відповідно до вимог розуму, насамперед таких, як рівність, справедливість, свобода, братство тощо. Отже, Просвітництво повертається до людини. Але чи є це повернення справді гуманістичним? На відміну від періоду Відродження, коли були висунуті гуманістичні ідеали творчої і неповторної людської особистості, Просвітництво формує своєрідний &quo ;спільний знаменник&quo ;, під який підводяться індивіди і який виявляє себе як абстрактна ознака, що є &quo ;значущою&quo ; не з точки зору особистісно-людського (справді гуманістичного) змісту, а з позицій &quo ;вузькотехнологічних&quo ; (виробничих, управлінських тощо).

Саме таку людину - &quo ;усереднену особистість&quo ;, представника &quo ;сурогатної спільності&quo ;, &quo ;машину з кісток і м'яса&quo ; - і ставить на передній план Просвітництво. Однак спільна позиція представників різних філософських шкіл, течій і напрямків епохи Просвітництва не виключала різноманітності підходів до розв'язання ними як світоглядних питань, так і конкретних соціально-політичних проблем. Крім того, у кожній країні просвітницький рух мав відбиток національної самобутності. Вже у XVII ст. соціально-економічний і політичний розвиток європейських держав, незважаючи на своєрідність шляху обраного кожною, набув характеру загального процесу, єдиного за своїми тенденціями й спрямуванням. Процес генезису продуктивних сил в Англії та Голландії внаслідок успішних буржуазних революцій набуває незворотного характеру. Він стає визначальним чинником у подальшому розвитку Європи. Ознаками останньої фази загальної кризи феодалізму стали глибока повага досвіду і людської думки та раціоналістичне світобачення, що прийшло на зміну теологічному. Раціоналізм як філософський напрям, згідно з яким розум вважали основою пізнання й поведінки людини, став чи не головним джерелом ідеології Просвітництва. Отже, панівною ідеєю Просвітництва був розум. Відповідно до цього змінився традиційний погляд на людину. На думку просвітителів, всесвітній розум накреслив параметри людського існування. Людина кваліфікувалася як істота політична, а суспільство як співтовариство таких істот. Добробут людства просвітителі ставили в пряму залежність від розуміння й виконання вимог закону, намагаючись спрямувати інтелектуальні зусилля у відповідному напрямі. В основних рисах політична програма англійського Просвітництва була сформована філософом Локком (1632 - 1704). Найвідоміший його твір &quo ;Досвід про людське розуміння&quo ; (1690) містив позитивну програму, сприйняту не тільки англійськими, а й французькими просвітителями. До невід'ємних прав людини, за Локком, належать три основні права: на життя, свободу і власність. Правова рівність індивідів -необхідний результат прийняття трьох невід'ємних прав. Згідно з його трактуванням &quo ;природного стану&quo ; людини і &quo ;природного&quo ; закону, надані людині від природи життя та свобода й набута працею власність потребують постійного захисту. Подбати про нього людина добровільно й свідомо доручає державній владі. Якщо остання не спроможна створити нормальні умови для існування й саморозвитку особи, люди змушені замінити політичний устрій. Так обгрунтовувалась потреба буржуазних революцій. У XVIII ст. етику самолюбства, або розумного егоїзму, розвинув англійський філософ Ієремія Бентам (1748 - 1832). Він вважав, що за допомогою моралі та законодавства можна регулювати людські вчинки так, щоб вони приносили якомога більше щастя. Таким чином, за знищення кріпосництва і духовного рабства. З його філософських творів найвидатнішими є &quo ;Філософські листи&quo ;, &quo ;Основи філософії Ньютона&quo ;, &quo ;Філософський словник&quo ;, &quo ;Метафізичний трактат&quo ;. Як історик він найбільше відомий своїми працями &quo ;Доба Людовіка XIV', &quo ;Досвід про нрави і дух народів&quo ;.

Остання праця є справжнім маніфестом просвітницької історіографії XVIII ст. Як і іншим просвітителям, Вольтеру притаманний ідеалізм у розумінні історії. Вбачаючи основний зміст історичного процесу в боротьбі з невіглаством і фанатизмом, він відводить значну роль поширенню освіти. Новий етап у розвитку французького Просвітництва XVIII ст. знаменував своєю творчістю Жан Жак Руссо (1712 - 1778), ідеолог революційної дрібної буржуазії. Його ідеї, висловлені у творах &quo ;Юлія, або Нова Елоїза&quo ;, &quo ;Сповідь&quo ;, &quo ;Мрії любителя самотніх прогулянок&quo ;, &quo ;Міркування про походження й причини нерівності між людьми&quo ;, &quo ;Про суспільний договір, або Принципи політичного права&quo ;, забезпечили йому особливе місце серед ідеологів Просвітництва. Виступаючи проти соціальної нерівності, деспотизму і рабства, визнаючи законною боротьбу народних мас проти монархії, Руссо спростовує як злочинне будь-яке насильство над природою і особою. У своєму романі - трактаті &quo ;Еміль&quo ;, присвяченому проблемам виховання, Руссо визначає останнє як спосіб розвинути в людині надані їй природою основи здоров'я і моральності. Отже, одним з основних напрямів філософських і соціально-політичних шукань просвітителів стає проблема виховання, їхній громадський пафос реалізується у заклику до створення в суспільстві умов, сприятливих для формування цілісної, не роздертої суперечностями істоти. Цьому присвячено зусилля найвидатніших представників Просвітництва, їхні твори стають програмою соціальних перетворень, знаряддям формування нового типу особи, іншого способу мислення, сприяють радикальній зміні світоглядної парадигми у реалістичному універсалізмі, нових уявленнях про сутність держави і розумінні способу її устрою, у політизації правової свідомості, виробленні концепції громадянської рівності, реальній секуляризації суспільної свідомості, бурхливому розвитку природознавства. Яскраве свідчення того &quo ;Словник, або Енциклопедія наук, мистецтв і ремесел&quo ; у 28 томах, що видавався у Франції за редакцією Дідро з 1751 по 1772 р. і був подією загальноєвропейського масштабу. Відображаючи тогочасний рівень знань, &quo ;Енциклопедія&quo ; об'єднала навколо себе опозицію феодальному режимові, захисників суверенної людської особи, її свобод: д'Аламбера, Монтеск'є, Вольтера, Руссо, Гольбаха, Тюрго, Кене, Кондорсе, Бюффена та ін. Переконливо й авторитетно проникаючи в усі сфери соціальної дійсності Франції, &quo ;Енциклопедія&quo ; закликала до об'єктивного дослідження природи й суспільства всупереч релігійному ставленню до реального світу. &quo ;Енциклопедія&quo ; так чи інакше підтримувала нові принципи, що вносились у педагогічну науку з позицій просвітницького погляду на формування людини: ідеї вирішального впливу середовища, природної рівності здібностей, вимоги реальної освіти. 26 серпня 1789р. Установчі збори Франції ухвалили &quo ;Декларацію прав людини і громадянина&quo ;, яка, грунтуючись на ідеях просвітителів, виголошувала, що люди народжуються і залишаються вільними та рівними у правах, що природними і незаперечними правами людини є &quo ;свобода, власність, безпека і опір гнобленню&quo ;, що верховну владу санкціонує народ, що всім громадянам незалежно від походження має бути доступною будь-яка посада.

Например, между рабовладельцем и рабом существуют рабовладельческие производственные отношения, а между помещиком и крепостным крестьянином феодальные производственные отношения. Производительные силы и производственные отношения образуют способ производства материальных благ. Мы уже отмечали, что с точки зрения исторического материализма экономическая жизнь общества (которая базируется на определенном способе производства) определяет в конечном итоге все другие сферы его жизнедеятельности. Поэтому способ производства обусловливает некую социальную организацию общества, его политическое устройство и даже культурную жизнь. Определенный этап в развитии общества, в основе которого лежит некий способ производства с соответствующими ему социально-политическими и культурными характеристиками, называется в историческом материализме общественно-экономической формацией. Подчеркивая наличие в истории объективных законов, марксизм утверждает, что внешне необычайно пестрая палитра исторической жизни народов в основе своей содержит некие общие принципы, которые и позволяют говорить об истории человечества не как о конгломерате различных цивилизаций, культур и исторических судеб, а как о всеобщем и едином процессе, руководимом определенными закономерностями и имеющем внутреннюю логику

1. Социально-экономическая и культурная характеристика индийского общества ХIII-ХVII вв.

2. Духовна культура епохи Просвітництва

3. Філософія епохи Просвітництва

4. Социально-экономические и национально-культурные признаки сегментирования рынка, их характеристика

5. Измерение количественных и качественных характеристик звезд

6. Характеристика звезд
7. Биологическая характеристика возбудителей вирусных трансфузионных гепатитов
8. Характеристики ВМС Великобритании

9. Медико-тактическая характеристика зон радиоактивного заражения при авариях на АЭС

10. Профилактика производственного травматизма, как совокупность технологических, организационных и социально - культурных мероприятий

11. Экономико-географическая характеристика Белоруссии

12. Общая характеристика степной зоны

13. Сравнительная характеристика хозяйства Волго-Вятского и Западно-Сибирского районов

14. Трудовые ресурсы, их численность, характеристика развития угольной промышленности, Центральный экономический район, его отрасли специализации промышленности

15. Характеристика Дальневосточного экономического района

16. Экономико- и политико-географическая характеристика ФРГ

Подарочная расчёска для волос "Алена".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Блокнот "Дневник совы".
Дневник магических секретов с 3D обложкой! Блокнот "Дневник совы" - это оригинальная записная книжка, которая придется по душе
733 руб
Раздел: Блокноты художественные
Набор профессиональных фломастеров Edding "E-1880/4S" (0.25, 0.35, 0.5, 0.7 мм) 4 штуки.
Используется для технического и художественного черчения, эскизов и тонкого письма. Круглый наконечник в металлической оправе. Не
393 руб
Раздел: До 6 цветов

17. Экономико-географическая характеристика республики Татарстан

18. Экономико-географическая характеристика страны на примере Испании

19. США: современный уровень социально-экономического развития. Характеристика современного состояния, анализ причин, перспективы развития

20. Экономико-географическая характеристика топливной промышленности Российской Федерации

21. Социалоно-экономическая характеристика Уральского экономического района

22. Экономико-географическая характеристика Германии
23. Экономико-географическая характеристика Германии
24. Экономико-географическая характеристика государства Ирландия

25. Комплексная экономико-географическая характеристика Мексики

26. Экономико-географическая характеристика Канады

27. Экономическая характеристика Таджикистана

28. Сравнительная характеристика Калининградской области и Приморского края

29. Характеристика природного комплекса Черного моря

30. Характеристика Франции

31. Социально-экономическая характеристика Болгарии

32. Объем и характеристики исходной информации для составления проектов разработки нефтяных и газовых месторождений (контрольная)

Сиденье в ванну раздвижное пластиковое.
Сиденье предназначено для принятия гигиенических процедур, используется как санитарно-гигиеническое приспособление, не предназначенное для
437 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Зонт на коляску Lorelli, цвет: терракотовый.
Универсальный зонт для коляски. Защитит малыша во время продолжительных прогулок как от солнца, так и от внезапного дождика. Универсальное
425 руб
Раздел: Зонтики для колясок
Коробка для хранения, на молнии, складная, 30x40x25 см, серо-белая.
Коробка предназначена для хранения небольших предметов. Размер: 30x40x25 см. Материал: пластик, кант из нетканого полотна. Цвет: серо-белый.
320 руб
Раздел: Более 10 литров

33. Виды и характеристика федеральных налогов

34. Государственное управление в социально-культурной сфере

35. Создание и регистрация Культурного фонда "Наследники Гейне"

36. Сравнительная характеристика института брака по российскому и мусульманскому праву

37. Сравнительная характеристика рабовладельческих государств на основе источников

38. Сравнительная характеристика двух войн: Отечественная война 1812 года и Крымская война 1853-1856 годов
39. Конституция США: Общая Характеристика
40. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

41. Характеристика Конституции Франции

42. Субъекты РФ: конституционная характеристика, типология и основы организации

43. Сравнительная характеристика института брака по российскому и мусульманскому праву

44. Экономико-правовой аспект временного вывоза культурных ценностей

45. Характеристика правового статуса профсоюзов в сфере труда

46. Сравнительно-сопоставительная характеристика отечественных и зарубежных учебно-методических комплектов (на среднем этапе обучения)

47. Сравнительный анализ функциональных и семантических характеристик глагола to make в разговорном, газетно-публицистическом и научном стилях

48. Сравнительная характеристика русских и английских ФЕ с компонентами, обозначающими цвета «черный», «красный», «желтый»

Настольная игра "Остров обезьян".
В зависимости от количества участников выбирайте нужное число обезьянок для путешествия по лианам за фруктами. Их должно быть на одну
518 руб
Раздел: Игры с фигурками
Подушка-накладка на ремень безопасности.
Мягкая и удобная подушка для автомобиля Roxy-Kids позволит ребенку комфортно отдохнуть во время долгого автомобильного
313 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Бейдж с магнитом, 54x90 мм.
Просто крепится к любой одежде при помощи двойного магнита, не повреждая ткань. Сделан из плотного ПВХ со сменным вкладышем. Внимание!
364 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

49. Культурная морфология О.Шпенглера "Закат Европы"

50. Влияние исторических, политических, культурных событий на изменение образа человека в живописи Испании XVII и XVIII веков

51. Измир. Эгейское побережье. Культурно-исторические памятники Измири и Эгейского побережья

52. Магия как культурное явление, ее разновидности и смысл

53. Русский музей- культурный центр XIX века

54. Мистика как культурная традиция
55. Сохранение культурного наследия в Российской Федерации
56. Характеристика Иудушки Головлева

57. Обломов и Штольц, сравнительная характеристика

58. Симеон Полоцкий и его культурно-просветительская деятельность

59. Функционирование культурно обусловленной лексики в жанре американской театральной рецензии

60. Характеристика Эраста (Карамзин, повесть «Бедная Лиза»)

61. Речевая характеристика героев в драме Островского "Гроза"

62. Граф А. А. Аракчеев. Современный взгляд на личность на основе анализа и сравнительной характеристики исторических источников и литературы

63. Иван IV Грозный. Сравнительная характеристика по книгам В.Кобрина и К.Валишевского

64. Россия 1917 - 1922гг. Распад цивилизованного конгломерата. Характеристики процесса

Подарочная расчёска для волос "Лиза".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Набор маркеров для досок "Kores", 3 мм, 6 штук.
Набор маркеров для досок. Круглый наконечник. Пластиковый корпус. Стираются с таких гладких поверхностей, как пластик, стекло и эмаль,
390 руб
Раздел: Для досок
Набор капиллярных ручек "Triplus 334", 42 цвета.
Количество цветов: 42 ярких цвета. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
2653 руб
Раздел: Капиллярные

65. Характеристика принятия Христианства на Руси и Великий Киевский князь Владимир в "Истории государства Российского" Н.М.Карамзина

66. Полоцкий историко-культурный музей-заповедник

67. Сравнительная характеристика инструментов для web-дизайна

68. Внешние устройства ПК. Функциональные возможности. Основные характеристики. Обмен информацией

69. Периферийное устройство ПЭВМ, Характеристика этапов подготовки и решения задач на ПЭВМ в любой системе программирования. Электронная почта, особенности применения

70. Разработка информационно-справочной системы "Характеристика предприятия" /Prolog/
71. Разработка базы данных "Культурный досуг"
72. Общая характеристика системы Windows

73. Установка и основные характеристики Linux

74. Расчёт частотных и временных характеристик линейных цепей

75. Общая характеристика аксиоматики Гильберта

76. Тепловое излучение, его характеристики и их измерение

77. Физиологические и психологические характеристики у студентов, различающихся по цвету глаз

78. Морфофункциональная характеристика изменений антиадгезивных свойств брюшин в зависимости от состояния микроциркуляции

79. Наркомания в молодежной среде: история, причины, характеристика, физическая зависимость, лечение

80. Общая характеристика органов кроветворения и иммунологической защиты

Логическая игра "Лабиринт".
781 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Обучающая игра "Спирограф-линейка. Чудесные узоры".
Большинство прописных букв состоит из плавных линий, которые необходимо рисовать безотрывно, а этот прибор в игровой форме разрабатывает
369 руб
Раздел: Трафареты фигурные, наборы
Настольная игра "Лапочки".
Зверята любят играть и резвиться вместе. Даже вечером их не зазвать домой! Вам нужно помочь собрать их в доме, чтобы они вовремя покушали,
712 руб
Раздел: Карточные игры

81. Общая характеристика дыхательной системы

82. Санитарно гигиеническая характеристика компьютерных классов школ г.Кургана

83. Морфофункциональная характеристика детского организма в разные периоды жизни

84. Криминологическая характеристика и профилактика организованной и международной преступности

85. Криминологическая характеристика и предупреждение негативных социальных явлений, связанных с преступностью

86. Характеристики методов расследования преступлений, связанных с квалифицированным вымогательством
87. Характеристика компьютерных преступлений в Великом Новгороде и Новгородской области
88. Криминалистическая характеристика и особенности расследования легализации денежных средств или иного имущества, добытого заведомо преступным путем

89. Криминалистическая характеристика и первоначальный этап расследования грабежей и разбойных нападений

90. Неосторожная преступность: общая характеристика

91. Характеристика Федеральной налоговой службы РФ

92. Виды и характеристика соучастников преступления в уголовном праве

93. Половые преступления по УК РФ 1996г. (общая характеристика и проблемы квалификации)

94. Уголовно-правовая характеристика составов преступлений, сопряжённых с хищением имущества

95. Изменение физических характеристик почв под влиянием антропогенного фактора

96. Риформинг как способ получения бензинов с улучшенными характеристиками

Настольная игра "Падающая башня с фантами. Бам-бум".
Настольная игра. Башня типа «Дженга» с заданиями на каждом третьем брусочке Отличия. Падающая башня стала еще более азартной и
529 руб
Раздел: Игры на ловкость
Настольная игра "Русское лото".
В набор входит: карточки, бочонки, жетоны, мешок и инструкция. Материал бочонков: древопласт.
363 руб
Раздел: Лото
Настольно-печатная игра "Пир горой!".
Мыши так разыгрались около холодильника, что тот упал и открылся. Значит, будет пир! Даже самые маленькие игроки легко справятся с простой
348 руб
Раздел: Классические игры

97. Стили педагогического общения. Их виды и психологическая характеристика

98. Характеристика метода эксперимента

99. Учебное издание: характеристика и подготовка рукописи


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.