Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Малий бізнес України в розвиткові національної економіки

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ УДК 330.564.22 АЗАРОВ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ МАЛИЙ БІЗНЕС УКРАЇНИ В РОЗВИТКОВІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ Спеціальність 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Донецьк – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Донецькому державному університеті управління Міністерства освіти і науки України (м. Донецьк). Науковий керівник - доктор економічних наук, професор Ларіна Рена Рінатівна, Донецький державний університет управління Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри логістики. Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор, Дмитриченко Лілія Іванівна, Донецький національний університет Міністерства освіти і науки України (м. Донецьк), професор кафедри економічної теорії; кандидат економічних наук Назаров Валерій Вікторович, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Міністерства освіти і науки України (м. Луганськ), доцент кафедри менеджменту. Захист дисертації відбудеться “6” березня 2008 р. об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 11.128.01 в Донецькому державному університеті управління Міністерства освіти і науки України за адресою: 83015, м. Донецьк, просп. Б. Хмельницького, 108, ауд. 201. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Донецького державного університету управління Міністерства освіти і науки України за адресою: 83015, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 163 а. Автореферат розісланий “5” лютого 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Р.Р. Ларіна ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. На сучасному етапі ринкового трансформування економіки України одним із головних чинників стабільності досягнутих позитивних соціально-економічних тенденцій у державі є забезпечення сталого економічного зростання та розвитку соціальної сфери в регіонах на основі мобілізації й ефективного використання всього комплексу ресурсів та умов. Серед шляхів зміцнення національної економіки слід визнати розвиток малого підприємництва. Ринкові трансформаційні процеси економіки України, правове визначення приватної власності об’єктивно викликали до життя та відродили в Україні, як і в інших пострадянських і постсоціалістичних країнах, активну підприємницьку діяльність. За цих умов провідною формою господарювання стає малий бізнес як особливий вид господарської діяльності та один із важелів формування і функціонування національної економіки з ринковим механізмом господарювання, що відіграє важливу роль у соціально-економічному розвитку держави. Всебічне проникнення малого підприємництва до соціально-економічної системи країни є необхідною передумовою переходу національної економіки на ринкові рейки, ефективної реструктуризації виробництва та підприємств, розвитку інноваційної діяльності, розв'язання проблем зайнятості, підвищення рівня життя населення як в кожному окремому регіоні зокрема, так і у державі в цілому. Постійний розвиток конкурентного середовища, невід’ємною складовою якого є мале підприємництво, став запорукою економічного зростання держави, раціонального й ефективного використання її ресурсів.

З урахуванням значної ролі малого бізнесу в розвитку окремих територій та держави в цілому висвітлюється потреба в державному та регіональному регулюванні цього інституту ринкових відноси. Про це свідчить і той факт, що практично в усіх країнах світу держава бере активну участь у формуванні й розвитку підприємницької діяльності, в підтримці найбільш доцільних та ефективних її напрямів, насамперед малого бізнесу. Тому значної актуальності за нинішніх умов розвитку національної економіки набуває формування державної та регіональної регуляторної політики у забезпеченні успішного функціонування сфери малого бізнесу. Адже, на думку більшості вітчизняних науковців та практиків, у нашій країні й досі немає системи наукових досліджень, адаптованих до діяльності малого бізнесу як на рівні підприємств і бізнес-процесів, так і на рівні оцінки підприємницького середовища в цілому. Відповідно, відсутні ефективні механізми державної підтримки малого підприємництва, які б дозволяли йому активно та успішно розвиватися на будь-якому рівні. Концептуальне положення дисертаційного дослідження базується на підставі не просто механічного розширення державного впливу на процеси розвитку малого бізнесу, воно ґрунтується на відповідному вивченні системи знань про мале підприємництво, що припускає поглиблення і розширення досліджень самого підприємницького середовища і зовнішніх чинників, що його визначають та впливають на розвиток національної економіки. Важливою є проблема оцінки реального рівня розвитку малого підприємництва в масштабах всієї держави і в окремих регіонах. Існуюча система оцінки діяльності підприємств малого бізнесу спирається на стандартні, трудомісткі моделі розрахунків для середніх і великих підприємств, що багато в чому є стримуючим чинником для розвитку малого підприємництва. До того ж більшість розрахункових моделей не орієнтована на виявлення особливостей діяльності малих підприємств з врахуванням соціальних та інноваційних ефектів. Недостатнє пророблення цих питань в теоретико-методологічну і практичному планах зумовили і визначили ціль, завдання та зміст дисертації. Зв`язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є складовою частиною наукових розробок щодо створення та впровадження інноваційних підходів до управління малим бізнесом в умовах розвитку національної економіки, що виконані безпосередньо автором та за його участю в межах державної бюджетної теми кафедри логістики Донецького державного університету управління “Теоретичні засади впровадження логістики у діяльність економічних систем” (номер державної реєстрації 0105U006624) та державної бюджетної теми Інституту економіко-правових досліджень НАН України “Економіко-правове забезпечення розвитку міських систем промислового регіону” (номер державної реєстрації 0103U005967). В рамках теми 0103U005967 автором проведено аналіз розвитку малого підприємництва та здійснена оцінка його впливу на розвиток території. В межах теми 0105U006624 автором визначені головні завдання, що формують напрями регулювання розвитку малого бізнесу.

Спираючись на принципи комплексного підходу до аналізу та синтезу економічних систем, запропоновано технологію їх застосування при формуванні показників розвитку національної економіки. Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є обґрунтування і розробка теоретичних положень, методичних підходів і науково-практичних рекомендацій по удосконаленню методики проведення досліджень та системи оцінки впливу малого бізнесу на розвиток національної економіки. Досягнення поставленої мети дослідження зумовило необхідність вирішення таких задач: дослідити теоретичні підходи та еволюцію розвитку малого підприємництва в загальній структурі національної економіки; проаналізувати світовий досвід розвитку малого бізнесу та обґрунтувати можливість його адаптації до умов національної економіки з врахуванням особливостей розвитку малого підприємництва в Україні; проаналізувати економічний зміст категорії “підприємницька діяльність” і сформулювати адекватний сучасним уявленням зміст цього поняття; розкрити та оцінити стан малого бізнесу в Україні та в Донецькому регіоні; визначити роль малого бізнесу в економічному, інноваційному та соціально-культурному розвитку національної економіки; проаналізувати існуючі методи фінансової оцінки малого бізнесу, особливості їх застосування та надати рекомендації з використання комбінованих методів оцінки малого бізнесу з урахуванням видів діяльності; сформувати та обґрунтувати показники оцінки впливу малого бізнесу на економічну, інноваційну та соціально-культурну сфери розвитку держави. Об`єктом дослідження є процеси удосконалення досліджень та системи оцінки впливу малого бізнесу на розвиток національної економіки. Предметом дослідження є теоретичні положення, основоположні принципи, методи і прикладні аспекти удосконалення досліджень та системи оцінки впливу малого бізнесу на розвиток національної економіки. Методи дослідження. Дослідження теоретичних і методологічних положень дисертаційної роботи ґрунтується на загальнонаукових принципах проведення комплексних досліджень, основах економічної теорії, роботах провідних вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів з питань розвитку національної економіки. Зокрема, при встановленні закономірностей розвитку національної економіки використовувалися методи логіки, діалектики, системного підходу; при оцінці малого бізнесу – кластерний аналіз та анкетні опитування, комбіновані методи; при аналізі стану малого бізнесу – методи статистичного та техніко-економічного аналізу; при дослідженні особливостей розвитку малого бізнесу України – системно-структурний аналіз; у дослідженні світового досвіду та особливостей розвитку малого бізнесу регіонів – метод порівняльного аналізу. Інформаційною базою дослідження є діючі законодавчі та нормативні документи, що регулюють питання управління розвитком національної економіки взагалі та малого бізнесу в частковості, статистичні дані про соціально-економічне становище окремих регіонів України, які дозволили зробити відповідні висновки щодо наявності та причин виникнення існуючих проблем у розвиткові малого бізнесу та його впливу на національну економіку.

Карр, снувала рвновага мж полтикою  економкою: «Якщо в попередн часи полтична та економчна сила крокували плчЈплч, будуючи нацональну полтичну одиницю  замнюючи конгломерат локальних економк диною нацональною економкою, то в XIX ст. компромс мж силами полтики й економки полягав у тому, що кожна з них мала можливсть розвиватися власним шляхом. Отже, полтично нацоналзм досягав дедал бльших успхв в утвердженн права нац на державнсть чи то шляхом обднання, чи то шляхом руйнування снуючих [полтичних] одиниць. З ншого боку, економчно нтернацоналзм «замовляв музику», поглиблюючи процеси, розпочат у попередн часи, трансформуючи розмаття нацональних економк в дину свтову економчну систему (йдеться про систему фртредерства. Г.К.). [] Кнець цих компромсв  розумння хньо непевност й нереальност стали головною рисою останнх рокв цього етапу»[244]. Зрештою, саме в ц часи остаточно утвердилося розумння нац як уособлення певно полтично спльноти. Отже, мжнародн зносини дедал бльше визначалися не особистими нтересами, амбцями та емоцями монарха, а колективними амбцями, нтересами й емоцями нац це був перод «демократизац» нацоналзму

1. Інституційні чинники розвитку національної економіки

2. Економічний потенціал національної економіки

3. Конкурентоспроможність національної економіки

4. Концептуальні основи аналізу національної економіки

5. Роль голоду в українській національно-визвольній революції ХVII ст.

6. Проблема вступу України до міжнародних економічних організацій
7. Глобалізація як об’єктивна тенденція розвитку світової економіки
8. Тенденції розвитку міжнародної економіки

9. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя

10. Економічна і національна безпека України

11. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

12. Національний банк України

13. Національний Банк України

14. Роль Національного банку України в обслуговуванні зовнішнього боргу

15. Аудиторська перевірка Національного банку України

16. Регіональна економіка сільського господарства України

Переносная люлька-кокон "Кошки на белом".
Люлька-переноска Фея "Кокон" - это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от
1127 руб
Раздел: Переноски
Шкатулка декоративная "Стиль", 21,5x15,5x13 см (малиновая).
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений, с выдвижными ящичками. Размер: 21,5x15,5x13 см. Материал: комбинированный.
2260 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Контейнер универсальный 4-х секционный, средний.
Материал полипропилен. Изделие имеет широкое хозяйственное назначение и может использоваться как бокс: для канцелярских принадлежностей
657 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

17. Національна депозитарна система України

18. Розробка системи електронних міжбанківських переказів Національного банку України

19. Національні і політичні проблеми України у творчості М. Костомарова

20. Політизація національного руху студентської молоді україни в роки першої російської революції

21. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

22. Громадянська освіта та формування національної свідомості на уроках історії України
23. Дослідження сучасного стану статусу національних меншин в України
24. Місце та роль української греко-католицької церкви в процесі національно-духовного відродження України

25. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

26. Ринок праці на сучасному етапі економічного розвитку України

27. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

28. Українська національна революція 1649-1657рр

29. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

30. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

31. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

32. Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу

Логическая игра Bondibon "Замок загадок".
Построить красивый рыцарский замок – это мечта любого мальчишки! А если постройка замка – это не только интересная игра, но и
1585 руб
Раздел: Игры логические
Средство для прочистки канализационных труб "Потхан", 600 грамм.
Кондиционированное высокоэффективное средство для удаление засоров и неприятных запахов в канализационных трубах. Гранулированное. Вес: 600 грамм.
609 руб
Раздел: Для сантехники
Рюкзак для старших классов "Регги", 41x32x14 см.
Рюкзак для старших классов, студентов, молодежи. 1 основное отделение, 1 дополнительный карман. Материал: водоотталкивающая ткань. Широкие
621 руб
Раздел: Без наполнения

33. Особливості перехідної економіки України

34. Генеза української національної мови

35. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

36. Орендні відносини в сільському господарстві України. Проблеми і перспективи розвитку

37. Економіко- і політико-географічне положення України

38. Економічні райони України
39. Донецький економічний район. Роль агропромислового комплексу в економіці України
40. Еволюція, закономірність, ефективність розвитку державності України в умовах її суверенітету (кінець ХХ-початок ХХІст.)

41. Філософські засади європейської моделі розвитку України

42. Виборча система України: сучасний стан і перспектива розвитку

43. Архівні фонди НАН України як джерело з вивчення розвитку української академічної історичної науки (1944–1956)

44. Економічне становище України в роки Хмельниччини

45. Історія розвитку України

46. Культурно-національний рух на українських землях у ХVІ-ХVІІ ст.

47. Основні етапи українського національного відродження

48. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

Антимоскитная сетка "Лето" для дверного проема, 2.1x1.0 м.
Антимоскитная сетка предназначена для размещения на дверном проеме у Вас дома или на даче. Сетка выполнена в виде занавесок, оснащена
579 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Доска пробковая, с алюминиевой рамой, 60x45 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления, алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками.
681 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Глобус Зоогеографический с подсветкой, диаметр 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 млн. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Цвет дуги может отличаться от представленного на фото.
1069 руб
Раздел: Глобусы

49. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

50. Українське національне відродження ХІХ ст.

51. Формування українського національного руху

52. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

53. Українські поети–лауреати Національної премії ім. Т.Г. Шевченка

54. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Польщі, Австрії та Японії
55. Аналіз теорій економічної інтеграції в реальному секторі провідних західних вчених. Можливість застосування теоретичних концепцій економічної інтеграції України з ЄЕП
56. Глобальні та регіональні системи безпеки: перспективна роль України

57. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

58. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України

59. Твори українського народного мистецтва як чинник формування національно-культурної свідомості молодших школярів

60. Українська національна ідея

61. Текстильна промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку

62. Регіональні особливості відтворення населення України

63. Національна самобутня форма суспільної допомоги українського народу

64. Туризм, як чинник розвитку продуктивних сил України

Блюдо для блинов с крышкой "Лавандовый букет", 23 см.
Блюдо для блинов с крышкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Диаметр: 23 см.
737 руб
Раздел: Блюда
Прыгунки 3 в 1 "Спортбэби" (прыгунки, качели, тарзанка) с качельным крюком.
Характеристики: Петля из стропы для крепления на крепежный крюк или на специальный зажим. Пряжка для регулировки высоты (при правильной
659 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи
Глобус Земли физический + политический, с подсветкой, 250 мм.
Глобус Земли физический + политический, с подсветкой. Диаметр: 250 мм. Расцветка подставки в ассортименте, без возможности выбора!
769 руб
Раздел: Глобусы

65. Найбільш перспективні регіони України для розвитку ностальгічного туризму

66. Банківська система України: становлення та шляхи розвитку

67. Грошово-кредитна політика України: проблеми становлення і тенденції розвитку

68. Особистості та перспективи розвитку фондового ринку України

69. Роль і місце інвестиційних фондів в економіці України

70. Формування доходів Державного Бюджету України стан та напрямки розвитку
71. Аналіз динаміки та структури національних заощаджень в Україні
72. Вплив розвитку міжрегіонального та прикордонного співробітництва на підвищення рівня стабільності економіки регіону

73. Економіка України в умовах глобалізації

74. Економічна безпека України

75. Основи економіки підприємства малого бізнесу

76. Основні показники економічного стану України

77. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

78. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

79. Поняття проблеми та перспективи розвитку середніх міст України

80. Атомна енергетика України і РПС

Игра настольная "Словодел".
Игра представляет собой пластмассовую коробку с пластмассовым полем, состоящим из 225 клеток (15х15) и 120 фишками с буквами. Главное
485 руб
Раздел: Игры со словами
Сидение для купания (голубое).
Сидение очень легкое и в тоже время устойчивое, так как внизу имеются 4 присоски, которые прекрасно фиксируются к поверхности ванны. С
492 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Патроны для рапидографа, черные.
Для копировальной бумаги, веленевой чертежной бумаги и чертежных досок. В комплекте: 3 штуки. Цвет: черный.
307 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

81. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

82. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

83. Політичні права і свободи громадян України

84. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

85. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

86. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст
87. Історія України
88. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

89. Господарство України на рубежі 18-19 столітть

90. Дії національно-визвольної війни та теріторії Дніпропетровського краю

91. Національна політика СРСР в роки перебудови

92. Походження людини та її поява на території України

93. Історія держави та права України

94. Національно визвольний рух в Індії

95. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

96. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

Веселый колобок.
Веселый колобок станет любимой игрушкой вашего малыша! Ребенок сможет катать его по полу, как мячик, и слушать забавные звуки и мелодии.
327 руб
Раздел: Прочие
Настольная композиция "Сад Дзен", 16x16x2 см.
Настольная композиция "Сад Дзен" станет необычным подарком для ценителей "заморской" Японской культуры. Время
510 руб
Раздел: Антистрессы
Ящик, 50 литров, 530x370x300 мм.
Ящик для хранения сэкономит место и поможет поддерживать идеальный порядок. Ящик без колес. Материал: пластик. Цвет: прозрачный. Объем: 50
640 руб
Раздел: Более 10 литров

97. Олігополія. Антимонопольне законодавство України

98. Загальна характеристика конституції України

99. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.