Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Фізичне виховання молодших школярів у напрямку родина-школа

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Зміст Вступ 1. Теоретико-методичні засади фізичного виховання у системі сім’я – родина школа 1.1 Історико-педагогічні аспекти 1.2 Українська сім’я – родина, як виховний вплив колективу 1.3 Організація і методика дослідження 2. Засоби фізичного розвитку дітей молодшого шкільного віку в системі сім’я – родина, школа 2.1 Зміст і шляхи взаємодії родини і школи в організації фізкультурно-оздоровчої діяльності молодших школярів 2.2 Результати експериментально-дослідної роботи Висновки Список використаної літератури Вступ Фізичне виховання дітей на сьогоднішній день в Україні є одним із пріоритетних напрямків реформування освітянської сфери. Це зумовлено тим, що саме фізичне виховання є важливим компонентом гуманітаризації та гуманізації освіти, формування у підростаючого покоління фізичного та морального здоров’я до активного життя і професійної діяльності. Збереження і розвиток молодого покоління є найважливішою функцією шкільної освіти. На законодавчому рівні вона закріплена законами України «Про освіту» (1996), «Про загальну середню освіту» (1999), сутність і шляхи реалізації оздоровчої функції школи методологічно окреслено у Концепції 12 – річної загальної середньої освіти(2000), Державна програма «Освіта. Україна. ХХІ століття» (1994 р). У генетичній програмі кожної людини, як відомо, закладений величезний фізичний потенціал. Разом з тим, загально визнано, що у сучасних умовах в Україні склалася критична ситуація зі станом здоров’я населення і зокрема молоді. Це обумовлюється посиленням негативних впливів екологічних, економічних, соціальних та інших факторів. Статистика свідчить, що при вступі до школи різноманітні відхилення у стані здоров'я має кожна третя дитина, а до кінця навчання у дев’ятому класі – кожна друга . У 10 – 20% сучасних школярів виявлено надлишкову масу тіла; у 30 – 40% – захворювання носоглотки; у 20 – 40% – порушення постави; у 50% – дефекти зору і нервово – психічні відхилення; у 50 –60% схильність до частих захворювань . Встановлено, що причинами різноманітних відхилень у фізичному розвитку і стані здоров'я дітей є: не достатня рухова активність, обсяг якої з кожним роком зменшується ; непідготовленість дітей самостійно піклуватися про своє фізичне вдосконалення ; недостатня увага учителів і родини до проблеми виховання у молодших школярів позитивного ставлення до зміцнення свого здоров'я . Уроки фізичної культури компенсують необхідний для дитячого організму об’єм рухової активності лише на 11 – 13% . Малорухли- вий спосіб життя молодших школярів, навчальні перевантаження, а біологічний характер домашніх умов проживання, недосконалість традиційної системи фізичного виховання криють у собі загрозу для здоров'я учнів . Такий стан проблеми вимагає пошуку більш досконалих форм і методів зміцнення здоров'я дітей. Одним з найбільш ефективних шляхів загального охоплення дітей молодшого шкільного віку систематичними заняттями фізичними вправами є фізичне виховання, що здійснюється в родині під керівництвом і контролем батьків та близького родинного оточення. Це дозволяє впливати на організм дитини не епізодично, а систематично.

Суспільно – політичні умови, в яких функціонує сучасна українська сім’я, характеризується своєрідністю людини, її гармонійного розвитку. У зв’язку з цим виникає об’єктивна необхідність уточнення концептуальних позицій щодо виховання дітей у сучасній українській родині. До цього спонукає соціально – педагогічна дійсність. З огляду на вище зазначене особливо важливого значення набуває педагогічна взаємодія родини і школи у фізичному вдосконаленні особистості вже на першому етапі шкільного навчання – початковій школі. Саме феномен «сім’я – родина» найбільш точно віддзеркалює своєрідність української ментальності у зв’язку з визначенням неповторного впливу на становлення особистості генетично наближеного мікро соціуму. Формування потреби у фізичному вдосконаленні залежить від ефективності навчально – виховного процесу в школі, виховання в родині, дотримання дитиною гігієнічних норм і, перш за все, наявності позитивної мотивації у самовдосконаленні. Аналіз педагогічної дійсності свідчить про зростання інтересу до родинної педагогіки, як ефективного засобу усіх складників національного виховання, в тому числі і фізичного на яке спрямоване наше дослідження. Родинна педагогіка розглядає виховання дитини, як певну взаємодію членів родини (переважно батьків0 з найближчим соціальним середовищем і відповідальністю сім’ї за долю дітей, наступних поколінь і долю країни. Актуальність поставлених перед сучасною школою завдань з фізичного виховання молодших школярів, характерні тенденційні зміни у структурі й змісті сучасної сім’ї – родини та виховання в ній дітей і зумовило вибір теми дипломної роботи, а саме: «Фізичне виховання молодших школярів у напрямку сім’я – родина, школа» Об’єктом дослідження – фізичне виховання молодших школярів сучасної школи. Предметом дослідження – зміст, форми і методи взаємодії родини і школи з організації фізкультурно – оздоровчої діяльності молодших школярів, а мета – розробити зміст і шляхи взаємодії родини і школи з організації фізкультурно – оз- доровчої діяльності молодших школярів та експериментально перевірити їх ефективність. Гіпотеза – фізичне виховання молодших школярів буде успішним, якщо забезпечити узгодженість вимог до дитини; якщо родина і школа буде цілеспрямовано і систематично озброювати учнів знаннями, уміннями і навичками фізкультурно – оздоровчої діяльності, стимулювати їх до занять фізичними вправами. Згідно з предметом і метою дипломне дослідження було спрямоване на вирішення таких завдань: – вивчити стан проблеми взаємодії родини і школи у фізичному вихованні молодших школярів; – вивчити і обґрунтувати функціональну роль родини у фізичному вихованні молодших школярів; – обґрунтувати і експериментально перевірити шляхи у фізичному вихованні молодших школярів. Основною базою дослідження виступили: Литвинівська ЗОШ І –ІІІ ст. У дослідно-експериментальній роботі взяли участь 124 учні, 6 вчителів, та 80 батьків молодших школярів Тернопільщини. Структура дипломної Дипломна робота складається із вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури, додатків.

1. Теоретико-методичні засади фізичного виховання у системі сім’я – родина школа 1.1 Історико-педагогічні аспекти проблеми Педагогічна сутність фізичного виховання безпосередньо пов’язана зі змістом більш загального поняття «виховання», при чому в широкому його розумінні. Це означає, що так само, як і виховання в цілому, фізичний його складник є цілеспрямованим процесом розв’язання відповідних завдань виховного, освітнього і розвиваючого порядку . Як складова організаційна частина загальної системи національної вітчизняної школи, фізичне виховання спрямоване на морфологічне вдосконалення організму людини, зміцнення її здоров'я, розширення меж творчого довголіття, як важливих передумов формування всебічно розвинутої особистості, спроможної і готової до високопродуктивної праці і захисту Вітчизни. Закономірно, що різноманітні аспекти фізичного виховання школярів притягували увагу психологів, педагогів, громадських діячів. Пошуки оптимальних підходів щодо розв’язання локальних питань фізичного вдосконалення особисто націлені, загалом, на взаємозв’язок з тими соціальними завданнями, які вирішувались суспільством в освітньо – виховній галузі. Відомо, що фізичне виховання, як і виховання в цілому, є загальною і вічною категорією суспільного життя. Але його конкретні форми історично обумовлені, а мета і завдання, зміст і організація змінюються зі зміною суспільних умов. Так, встановлено, що в первісному суспільстві фізичне виховання було спрямоване на підготовку мисливців і воїнів. Цій меті слугували різні ігри і змагання, що імітували полювання і військові дії дорослих, а також відповідні, дуже тяжкі обряди і випробування фізичної витривалості і морально – вольового загартування юнаків у період настання зрілості. У період рабовласницького ладу фізичне виховання поступово виокремлюється в самостійну галузь і досягає високої степені досконалості. Прикладом цього є накази стародавньо-китайських богдиханів Чин – Нонга і Гоан – Ши (300 р. до н. е), в яких визначені правила фізичних вправ для зміцнення здоров'я, що базувалися на зразок вільних рухів і дихальної гімнастики однак, особливого розвитку фізичне виховання досягло у стародавній Греції. Великі грецькі філософи (Сократ, Платон, Аристотель) вказували на унікальні можливості фізичного виховання у формуванні цілісної, різнобічної особистості. Так, Сократ для успішного засвоєння «універсальних знань» з філософії пропонував підготовчу ступінь освіти, в системі якої велику увагу приділяв фізичному і естетичному вихованню. Платон першим почав вбачати у дитячих іграх засіб підвищення ефективності навчання, пізнавальної активності дітей, формування у них соціальних якостей і бажання систематично трудитися. Гру він розглядав як умову цілеспрямованого спостереження за дітьми, коли для вихователя розкриваються якості і риси особистості, які залишаються прихованими за інших обставин. На думку Аристотеля, людина наділена рослинною душею (її функція – розмноження і харчування), твариною (її функція – відчуття і почуття) і розумом. А звідси необхідність всебічного виховання: фізичного і морального.

У багатьох школах США вже навчають. У Швецiї та Норвегiї навчають вже понад 10 рокiв. Наслiдки: кiлькаразово збiльшилися захворювання молодi на статевi хвороби, кiлькаразово збiльшилася кiлькiсть позашлюбних матерiв молодших за 18 рокiв. Взагалi ЮНЕСКО вимагає дуже збiльшити кiлькiсть шкiльного часу на виховання свiтогляду, а понадто — полiтичного, зменшивши кiлькiсть часу на набуток позитивних знань. Отже, хай школи випускають недоукiв, але полiтично надiйних, мафiозних слуг, рабiв. Московщина здiйснює це вже 50 рокiв на всiх землях СРСР i поза СРСР — в країнах-сателiтах. Але у себе Московщина виховує запеклих нацiоналiстiв, шовiнiстiв, загарбникiв. Головним редактором лiтератури, що її видає ЮНЕСКО, є комунiст Максвел Стюард. З найпоширенiших авторiв тої лiтератури є комунiсти Л. Гюкес, В. Дюбойз, Д. Паркер, Г. Бокмайстер, Дж. Велтфiш, Р. Бенедiкт i т. п. ЮНЕСКО влаштувала 1958 року в Європi й Америцi виставку "Людська родина". Її дуже розголошено, розхвалено, уряди допомагали її влаштовувати. Темою виставки було: iнтернацiоналiзм, пацифiзм та iншi мафiознi "iзми"

1. Гармонізація фізичного і розумового розвитку молодших школярів в процесі фізичного виховання

2. Трудове виховання школярів в умовах сільської загальноосвітньої школи

3. Фольклор як засіб виховання школярів

4. Лінгвістичні напрямки наприкінці XIX — на початку XX ст.

5. Вплив фізичних вправ на фізичний розвиток дошкільників

6. Активізація пізнавальної діяльності учнів основної школи у позакласній роботі з біології
7. Формування умінь і навичок виразності голосного читання в учнів початкової школи
8. Інтеракційні механізми соціалізації учнів середньої школи України

9. Профілактика порушення зору молодших школярів засобами фізичного виховання

10. Фізичне виховання дитини із зоровою патологією

11. Виховання рідними та близькими любові та поваги до уроків фізичної культури

12. Моральне виховання учнів на уроках образотворчого мистецтва в початковій школі

13. Роль сім’ї у фізичному вихованні дітей

14. Техніка безпеки на уроках фізичного виховання

15. Шляхи підвищення ефективності занять з фізичного виховання дітей дошкільного віку

16. Особливості проведення занять з фізичного виховання з дітьми-інвалідами

Развивающая игра "Магнитные истории. Времена года".
Игра «Магнитные истории. Времена года» - это познавательная для Вашего ребенка игра, позволяющая в игровой форме познакомиться с временами
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Электронная энциклопедия для малышей "Уроки Божьей Коровки".
Уроки божьей коровки – это электронная энциклопедия для малышей в формате книжки-планшетика! 120 обучающих картинок, 60 логических пар, 8
655 руб
Раздел: Викторины
Книга-сейф "Двенадцать стульев", 24x17x6 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: картон, металл. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1322 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные

17. Історія розвитку фізичного виховання в Україні

18. Вплив спеціальних вправ на рівень фізичної підготовленості школярів молодшого шкільного віку

19. Методика активізації пізнавального процесу школярів до фізичної культури

20. Музично-ритмічне виховання молодших школярів

21. Патріотичне виховання молодших школярів на уроках трудового навчання

22. Роль естетичного виховання у формуванні підростаючої особистості молодшого школяра
23. Формування екологічної культури молодших школярів у сучасній початковій школі
24. Шляхи формування потреби у молодших школярів до регулярних занять фізичними вправами

25. Екологічне виховання в школі

26. Економічне виховання учнів загальноосвітньої школи в процесі позакласної навчально-виховної діяльності

27. Виховання відповідальної поведінки в учнів 7-8-х класів загальноосвітньої школи

28. Виховання наполегливості молодших школярів у процесі позакласної ігрової діяльності

29. Степ-аеробіка на уроках фізичної культури в школі

30. Половое воспитание и подготовка учеников к семейной жизни (Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя)

31. Виховання учнів у науковій літературі

32. Виховання взаємодопомоги у дітей дошкільного віку

Книга-сейф "Английский словарь", цвет: черный, 24 см.
Этот сейф-шкатулка - точная имитация книги. Будучи поставленным на книжную полку, он ловко затеряется среди настоящей литературы, сохранив
711 руб
Раздел: Копилки
Карандаши для левшей "EasyColors", 12 цветов.
Эти эргономичные цветные карандаши позволяют подготовить руку к письму и сформировать навык работы с пишущими инструментами. Специальные
1517 руб
Раздел: 7-12 цветов
Муфта для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка + кнопки), черная.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку

33. Адаптивна фізична культура в Росії

34. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

35. Аналіз вкладень фізичних осіб (на прикладі ТОВ "Укрпромбанк")

36. Здоров’я та його складові. Фізичне здоров’я людини

37. Цивільно-правова охорона особистого життя фізичної особи

38. Моделювання та методи обробки кардіоінтервалограм при фізичних навантаженнях
39. Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя 20-х – початку 30-х рр. ХХ століття
40. Етикет як умова виховання і формування цілісності особистості

41. Тема "втрачених ілюзій" в творах Оноре де Бальзака. "Втрачені ілюзії" та Гюстава Флобера "Виховання почуттів"

42. Ряди динаміки. Зведені індекси собівартості та фізичного обсягу виробництва

43. Вплив фізичних навантажень на популяційний склад та метаболічний статус лімфоцитів крові спортсменів, які займаються боротьбою дзюдо

44. Комплексна фізична реабілітація при хронічних запалювальних захворюваннях нирок на полікліничному етапі реабілітації

45. Комплексне застосування механотерапії та працетерапії у системі фізичної реабілітації

46. Лікувальна фізична культура в системі реабілітації хворих з сердечно-судинними захворюваннями

47. Методи обстеження в спортивній медицині та фізичній реабілітації

48. Особливості фізичної реабілітації в період вагітності, пологовий та післяпологовий періоди

Набор цветных карандашей STABILO GREENcolors, 12 штук.
STABILO GREENcolors - цветные карандаши, сертифицированные FSC. • Изготовлены на 100% из возобновляемой древесины и покрыты лаком на
414 руб
Раздел: 7-12 цветов
Тележка, арт. 15-11017.
Удобная ручка и проходимые колеса помогут Вашему малышу с легкостью возить всё необходимое для строительства дворцов, замков, дорог и
325 руб
Раздел: Тележки
Багетная рама "Emma" (цветной), 40х50 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
698 руб
Раздел: Размер 40x50

49. Роль лікувальної фізичної культури та дієтотерапії

50. Фізична реабілітація осіб другого зрілого віку після перенесеного ішемічного інсульту

51. Фізична реабілітація при гіпертонічній хворобі

52. Фізична реабілітація при ішемічній хворобі серця на диспансерному етапі

53. Фізична реабілітація хворих на гіпертонічну хворобу

54. Функціональні проби та фізична працездатність
55. Використання засобів та методів лікувально-фізичної культури при лікуванні слабкої форми короткозорості (міопії)
56. Аналіз програми та підручників з української мови щодо вивчення частин мови в початковій школі

57. Вдосконалення контрольно-оцінної діяльності в початковій школі

58. Вивчення математики в початковій школі

59. Вивчення пейзажного жанру на уроках образотворчого мистецтва у початковій школі

60. Використання засобів навчання на уроках природознавства у початковій школі

61. Виховання патріотизму на прикладах звичаїв козацтва

62. Виховання ціннісного ставлення до природи у дітей старшого дошкільного віку

63. Гендерне виховання учнівської молоді в Німеччині

64. Гра як метод виховання

Ручка шариковая "Excellence", золото.
Новая подарочная шариковая ручка имеет необычный дизайн, который притягивает взгляд. Металлический миниатюрный корпус полностью усыпан
444 руб
Раздел: Металлические ручки
Набор детской посуды "Собачка", 3 предмета.
Набор посуды детский "Собачка". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 19
318 руб
Раздел: Наборы для кормления
Защитный детский бальзам от ветра и холода "Weleda" с календулой, 30 мл.
Защитный бальзам от ветра и холода с календулой Weleda разработан, чтобы уберечь нежную кожу ребенка от погодных воздействий. Он может
520 руб
Раздел: Крем детский

65. Гурткова робота у початкових класах у системі трудового навчання і виховання

66. Інноваційні методи позакласної та позашкільної роботи у початковій школі

67. Ісламська традиція виховання

68. Методи виховання

69. Методика вивчення прикметника в початковій школі

70. Методика формування відчуття кольору у процесі малювання натюрморту у початковій школі
71. Моральне виховання підростаючого покоління
72. Моральне виховання студентів

73. Навчання, виховання і розвиток - основні педагогічні процеси

74. Організація продуктивної самостійної діяльності молодших школярів у навчальному процесі сучасної початкової школи

75. Особистісно-орієнтоване виховання

76. Особливості вивчення простого речення в початковій школі

77. Особливості вивчення теми "Дроби" в початковій школі

78. Педагогіка як наука про виховання

79. Педагогічні основи використання самостійних робіт у малокомплектній початковій школі

80. Педагогічні умови виховання любові до Батьківщини у дітей дошкільного віку

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Next Pro Air (цвет: фиолетовый).
Велосипед трехколесный подходит для детей от 1 года. Характеристики: - хромированная облегченная рама, покрытая перламутровой краской с
4200 руб
Раздел: Трехколесные
Подарочный набор: визитница, ручка, нож складной, арт. 46051.
Элегантный дизайн прекрасно дополняет функциональность и делает этот набор прекрасным подарком. В наборе: визитница, ручка, нож складной.
723 руб
Раздел: Подарочные наборы
Глобус Звездного неба диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1338 руб
Раздел: Глобусы

81. Позакласна робота на уроках з математики в початковій школі

82. Проблема виховання в педагогічній та літературній спадщині Сухомлинського і Ушинського

83. Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості

84. Релігійне виховання підлітків з особливими потребами як умова успішної соціалізації

85. Розвивальний потенціал дидактичної гри у сучасній початковій школі

86. Розумове виховання обдарованих дітей
87. Роль родинного виховання у формуванні особистості дітей з інтелектуальною недостатністю
88. Роль трудового виховання в становленні особистості

89. Способи організації самостійної роботи в малокомплектній початковій школі

90. Теоретико-методичні основи екологічного виховання у позашкільних навчальних закладах

91. Теорія та практика колективного виховання А,С,Макаренка

92. Удосконалення естетичного виховання засобам залучення старших дошкільників до музично-театралізованої діяльності

93. Фізичні основи роботи комп’ютера

94. Діти–індиго та особливості їх виховання

95. Екологічне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами авторської казки

96. Використання навчальних комп’ютерних ігор в процесі вивчення математики в початковій школі

Мусоровоз.
Мусоровоз выглядит совсем как настоящий. В наборе имеется мусорный бак, который автомобиль может загрузить в контейнер. Сверху открывается
985 руб
Раздел: Прочее
Муфта для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка + кнопки), серая.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку
Логический теремок.
Прекрасная развивающая и обучающая игрушка для Вашего малыша. Развивает логику, моторику рук, а также восприятие цвета и формы. Цвет
759 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

97. Виховання бережливого ставлення до природи в психолого-педагогічній теорії і шкільній практиці

98. Виховання взаємодопомоги у дітей дошкільного віку

99. Виховання естетичного смаку в студентів вищих навчальних закладів МВС України засобами іноземних мов

100. Виховання колективізму на уроках трудового навчання в початкових класах


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.