Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Принципи системності, їх реалізація при організації виробничого процесу

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЧЕРКСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО Кафедра економіки підприємства, обліку і аудиту РЕФЕРАТ на тему: «Принципи системності, їх реалізація при організації виробничого процесу» Черкаси - 2008 ЗМІСТ Вступ Організація виробничого процесу Принцип системності Реалізація принципу системності Висновки Список використаної літератури ВСТУП Виробничий процес – це сукупність взаємопов'язаних дій людей, засобів праці та природи, потрібних для виготовлення продукції. Організація виробничого процесу є процес праці як свідома діяльність людини, предмети та засоби праці. Виробничий процес і окремі його операції повинні бути раціонально організовані у просторі і часі. Для цього слід дотримуватися певних принципів при проектуванні та організації виробничого процесу. До таких принципів належать: спеціалізація, пропорційність, паралельність, прямо точність, безперервність, ритмічність, автоматичність, гнучкість, гомеостатичність. Усі вище перераховані принципи об’єднує в єдине ціле принцип системності. Метою даного реферата є визначення того що являє собою принцип системності, та як він реалізується у виробничому процесі. Проблема принципу системності є досить актуальною оскільки, принцип системності передбачає взаємне узгодження усіх напрямків розглядання об’єкту, а також усунення протиріч між ними. В результаті такого підходу створюється система організації виробництва, у рамках якого усі його складові частини взаємно узгоджені і діють в інтересах ефективного функціонування усієї системи. А саме це дає підставу говорити про ефективність роботи будь-якого підприємства. До допоміжних належать процеси виготовлення продукції, яка ристовується на самому підприємстві для забезпечення ідіального протікання основних процесів. ДОПОМІЖНІ процеси групуються за їх призначенням, утворюючи такі .опоміжні виробництва, як ремонтне, інструментальне, нергетичне та ін. Обслуговуючі процеси забезпечують нормальні умови здійснення основних і допоміжних роцесів. До них належать складські, транспортні процеси. За перебігом у часі виробничі процеси поділяють на дискретні (перервні) та безперервні. Дискретним Процесам притаманна циклічність, пов'язана з виготовленням виробів певної форми, які обчислюються в штуках (машини, прилади, одяг-тощо). Безперервні - продуктивність одного робочого місця, кількість робочих місць. Виробничий процес і окремі його операції повинні бути раціонально організовані у просторі і часі. Для цього слід дотримуватися певних принципів при проектуванні та організації виробничого процесу. До таких принципів належать: спеціалізація, пропорційність, паралельність, прямо точність, безперервність, ритмічність, автоматичність, гнучкість, гомеостатичність, принцип системності. Принцип пропорційності вимагає, щоб у всіх частинах виробничого процесу, у всій взаємопов’язаній ситемі підрозділів і машин була узгоджена пропускна спроможність, тобто однакова здатність виконання робіт і випуску продукції. Недотримання цього принципу призводить до виникнення &quo ;вузьких місць&quo ; або неповного завантаження окремих підрозділів.

На підприємствах із складною структурою виробництва важко досягти повної пропорційності потужностей окремих підрозділів (бригад, дільниць, цехів, виробництв). Вона періодично порушується внаслідок освоєння нових виробів, неоднакових темпів зниження їх трудомісткості у різних підрозділах тощо. Виникнення диспропорцій — закономірний результат розвитку виробництва, проте їх потрібно передбачати і планомірно усувати. Принцип паралельності передбачає одночасне виконання окремих операцій і процесів. Додержання цього принципу особливо важливе при виготовленні складних виробів, що компонуються із багатьох деталей, вузлів, агрегатів, послідовне виробництво яких зайняло б багато часу. Паралельність досягається раціональним розчленуванням виробів на складові частини, суміщенням часу виконання різних операцій над ними, одночасним виготовленням різних виробів. Паралельне виконання робіт на робочому місці забезпечується багатоінструментальною обробкою заготівок, суміщенням часу виконання основних і допоміжних операцій. Принцип прямоточності означає, що предмети праці в процесі обробки повинні мати найкоротші маршрути по всіх стадіях і операціях виробничого процесу, без зустрічних і зворотних переміщень. Для дотримання цього принципу цехи, дільниці, робочі місця, наскільки це можливо, розташовують за ходом технологічного процесу. Допоміжні виробництва, служби, склади у свою чергу розміщують по можливості ближче до тих підрозділів, які вони обслуговують. Принцип безперервності вимагає, щоб перерви між суміжними технологічними операціями були мінімальні або зовсім ліквідовані. Найбільшою мірою цей принцип реалізується у безперервних виробництвах — хімічному, металургійному, енергетичному та ін. У дискретному виробництві, де технологічний процес має широку диференціацію, повністю ліквідувати перерви неможливо як з технологічних, так і організаційних причин. В цих умовах важливим завданням є мінімізація перерв у структурі виробничого циклу шляхом синхронізації операцій, застосування прогресивних методів оперативного управління виробництвом. Безперервність виробничого процесу повинна доповнюватись безперервністю роботи устаткування і робітників. Принцип ритмічності полягає в тому, що робота всіх підрозділів підприємства і випуск продукції повинні здійснюватися за певним ритмом, планомірною повторюваністю. При додержанні принципу ритмічності у рівні проміжки часу виготовляється однакова або рівномірно зростаюча кількість продукції, забезпечується рівномірне завантаження робочих місць. Ритмічна робота дозволяє найповніше використовувати виробничу потужність підприємства і його підрозділів. Принцип автоматичності передбачає економічно обгрунтоване вивільнення людини від безпосередньої участі у виконанні операцій виробничого процесу. Особливо актуальна реалізація цього принципу у виробництвах з важкими і шкідливими умовами пращі. Автоматизуються не тільки виробничі процеси, а й інші сфери діяльності людини, в тому числі управління. Принцип гнучкості означає, що виробничий процес повинен оперативно адаптуватися до зміни організаційно-технічних умов, пов'язаних з переходом на виготовлення іншої продукції або її модифікацією.

Гнучкість виробничого процесу дозволяє освоювати нову продукцію у короткий термін з меншими витратами. Значення принципу гнучкості особливо зростає в умовах швидких темпів науково-технічного прогресу, коли об'єкти виробництва часто міняються. Гнучкість виробничого процесу досягається універсалізацією знарядь праці, засобів автоматизації та методів обробки, впровадженням верстатів з ЧПК, гнучких виробничих систем. Принцип гомеостотичності вимагає, щоб виробнича система була здатною стабільно виконувати свої функції в межах допустимих відхилень і протистояти дисфункціональним впливам. Це досягається створенням технічних і організаційних механізмів саморегулювання і стабілізації. До стабілізаційних організаційних систем належать системи оперативного планування і регулювання виробництва, планово-запобіжного ремонту устаткування, резервних запасів та ряд інших заходів. Принцип системності поєднує розглянуті принципи раціональної організації виробничого процесу, пов’язуючи їх тісно між собою, як наслідок вони доповнюють один одного і різною мірою реалізуються на практиці в конкретних умовах. При проектуванні виробничого процесу, його організації треба їх враховувати, але вибирати оптимальні організаційно-технічні рішення за критерієм економічної ефективності. 1.ПРИНЦИП СИСТЕМНОСТІ Принцип системності – принцип, що передбачає взаємне узгодження усіх напрямків розглядання об’єкту, а також усунення протиріч між ними. В результаті такого підходу створюється система організації виробництва, у рамках якого усі його складові частини взаємно узгоджені і діють в інтересах ефективного функціонування усієї системи. Принцип системності, який ще називають принципом єдності, вимагає розглядати об'єкт планування як систему, що складається зі структурних елементів з певними взаємозв'язками і єдиним напрямком розвитку. Тобто всі елементи системи орієнтовані на загальну мету. Цей принцип передбачає координацію та інтеграцію процесів планування. Вимога координації означає, що планування діяльності підрозділів одного ієрархічного рівня (наприклад цехів, дільниць у межах цеху тощо) має бути тісно пов'язаним. Отже, планувати їх роботу слід одночасно, враховуючи існуючі взаємозв'язки. Це ж стосується і змін у планах. Будь-які зміни в плані одного підрозділу необхідно враховувати в планах тих підрозділів, що мають коопераційні зв'язки з першим. Інтеграція процесів планування полягає у взаємозв'язку планових заходів і показників по вертикалі. План кожного підрозділу є логічною частиною плану підрозділу вищого рівня, що створює умови для оптимального поєднання окремих видів виробництва й інтересів учасників спільної діяльності, забезпечує ефективне використання засобів виробництва та підвищення продуктивності праці. Коротко це можна подати так: план бригади план виробничої дільниці план підприємства. У зв'язку з цим при розробленні планів підрозділів нижчого рівня орієнтуються на завдання підрозділів вищого рівня, що забезпечує відображення в планах загальної мети і стратегії підприємства. Таким чином, додержання принципу системності при розробленні планів складних виробничих структур дає змогу створити взаємопов'язану їх систему по горизонталі і вертикалі.

До того ж, дв потужн сили глобалзац, економчна взамозалежнсть через дяльнсть транснацональних корпорацй  масова комункаця, як результат впровадження нформацйно та цифрово технолог, можуть тльки прискорити й розширити ниншню полтичну тенденцю. Ми могли б назвати цю тенденцю «нтернацоналзацю нацоналзму». Вона прибира трьох форм. По-перше, нацоналзм  доктрина нацонального самовизначення закрплен як основн принципи в Статут ООН  рзномантних конвенцях та угодах, на як щоразу посилаються при виникненн всякого роду суперечок  криз. Можна було б бачити в цих процесах тенденцю до «нормалзац» нацй  нацоналзму, як широко поширених та загальновизнаних деологй, так  звичних та сумрних колективних акторв (див. Mayall, 1990). По-друге, нацоналстичн рухи завжди звертались до свох попередникв, близьких чи далеких, за стратегю, тактикою  натхненням, а часто й за необхдною пдтримкою. Напливи нацоналзмв охоплювали регони один за одним, породжуючи нов претенз й висуваючи вдповдн вимоги. «Демонстрацйний ефект» нацоналзмв, звичайно, отримав значне сприяння завдяки засобам масово нформац, наявност полтичних союзв й еконономчно взамозалежност та вони тльки посилили основну нацоналстичну дею. ¶ насамкнець, оскльки деяк нацоналзми зграли виршальну причинову роль у виникненн двох свтових вйн, а вйни, свою чергою, стали каталзаторами для появи нових нацоналзмв, тод можна сказати, що т, давнш, нацоналзми посприяли всесвтньому поширенню нацоналзму як такого,  обернули нацю на стандарт полтично органзац

1. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

2. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг

3. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

4. Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"

5. Основні принципи організації лікувально-профілактичної допомоги дітям. Загальні принципи обстеження і догляду за дитиною

6. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку
7. Основи організації виробництва і виробничої діяльності підприємства
8. Основні положення теорії організації. Закони та основні принципи організації

9. Реінжиніринг бізнес-процесів на базі лізингової схеми реалізації обладнання для стоматологічних кабінетів

10. Організація колективної пізнавальної діяльності школярів у навчальному процесі початкової школи

11. Організація продуктивної самостійної діяльності молодших школярів у навчальному процесі сучасної початкової школи

12. Педагогічні та психологічні особливості організації навчального процесу

13. Процес організації виробництва та виробництва

14. Організація процесу оцінювання та методи контролю якості продукції на базі ДП "Лужанський експериментальний завод"

15. Суспільна організація життя слов

16. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

Увлекательная настольная игра "Делиссимо", новая версия.
В этой милой игре вам предстоит немало потрудиться, так как вы работаете на известную и уважаемую итальянскую пиццерию «Делиссимо». Её
632 руб
Раздел: Карточные игры
Крышка силиконовая универсальная, 31 см.
Универсальная силиконовая крышка изготовлена из высококачественного пищевого силикона — экологичного и долговечного материала. Не теряет
318 руб
Раздел: Крышки
Форма разъемная для кулича Regent "Easy" круглая, 16x12,5 см.
Форма для выпечки разъемная из алюминия с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Размер: 16x12,5 см.
581 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

17. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

18. Організація праці менеджера

19. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

20. Організаційна система управління природокористуванням України

21. Організація оплати праці на підприємстві

22. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту
23. Організація обліку грошових коштів
24. Організація евакуаційних заходів

25. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

26. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

27. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку

28. Організація банківської справи

29. Організація біржової торгівлі

30. Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами

31. Організація діяльності "ПриватБанку"

32. Організація кредитної роботи в комерційному банку

Рулетка для пропуска "Chrome Quadro", с карабином, 80 см.
Квадратная рулетка для бейджей из хромированного металла. С укреплённым металлическим зажимом на обратной стороне. Комбинируется со всеми
508 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Стиральный порошок "INDEX", универсал, 2400 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
444 руб
Раздел: Стиральные порошки
Автомобильный холодильник D-H24P "Delta", голубой, 24 л.
Объем: 24 л. Номинальная мощность: - в режиме охлаждения (12В/220-240 В ~) 40/48 Вт, - в режиме нагрева (12В/220-240 В ~) 39/45
4157 руб
Раздел: Автомобильные холодильники

33. Організація та планування кредитування

34. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

35. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві

36. Організація будівельного майданчика

37. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"

38. Організація робочого місця бухгалтера
39. Рівні організації організму людини
40. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу

41. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

42. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

43. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

44. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

45. Вибір форми організації бухгалтерського обліку

46. Етапи організації бухгалтерського обліку

47. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

48. Організаційні процедури аудиту дебіторської заборгованості ТзОВ "Інтер-Синтез"

Звуковой плакат "Говорящая азбука".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
849 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Наушники "Philips SHE3550", черные.
Маленькие громкие динамики наушников-вкладышей "Philips SHE3550" обеспечивают плотное прилегание и чистый звук с мощными басами.
803 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Таблетки для посудомоечной машины "All in 1", 21 штука.
Для безупречного мытья посуды в посудомоечной машине воспользуйтесь таблетками Meine Liebe All in 1. Это моющее средство придаст вашей
413 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

49. Організація аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції

50. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

51. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

52. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

53. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

54. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")
55. Організація документаційного забезпечення установи
56. Організація і методика аудиту

57. Організація і методика аудиту доходів підприємства

58. Організація і методика проведення аудиту касових операцій

59. Організація облікової політики підприємства

60. Організація обліку в магазині "Світанок"

61. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

62. Організація обліку доходів

63. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

64. Організація обліку на підприємстві

Мобиль на детскую кроватку "Music Bed Bell" (свет, звук).
Погремушка станет отличным помощником, она позволит привлечь внимание ребенка. Мобиль на детскую кроватку Music Bed Bell - это отличное
1475 руб
Раздел: Мобили
Швабра отжимная "Хозяюшка Мила", KF-08.
Отжимные швабры с PVA насадками подходят для влажной уборки и мытья полов из любых материалов: ламинат, паркет, линолеум, керамическая
371 руб
Раздел: Швабры и наборы
Коврик придверный, разноцветный (40x60 см).
Коврик придверный. Основа: резина. Размеры: 400x600 мм.
328 руб
Раздел: Коврики придверные

65. Організація обліку орендних операцій

66. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

67. Організація праці бухгалтера

68. Організація складського обліку запасів в установах

69. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

70. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів
71. Організація управлінського обліку на підприємстві
72. Основи організації бухгалтерського обліку

73. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

74. Системи обліку в бюджетних організаціях (меморіально-ордерна система)

75. Становлення професійних бухгалтерських організацій

76. Типи організаційних структур бухгалтерії (лінійна, ступінчата, комбінована)

77. Аудит в організації

78. Аналіз факторів територіальної організації Стаханово–Алчевського промислового вузла

79. Громадські організації як вид об’єднань громадян

80. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні

Прыгунки "три в одном" (прыгунки - тарзанка - качели).
Это базовая модель прыгунков. Амортизатор пружинный, крепление в одной точке. О детских прыгунках: К пяти месяцам ребенок уже очень
710 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи
Ранец жесткокаркасный для начальной школы "Динозавр", 17 литров, 34х26х16 см.
Серия предназначена для мальчиков 7-10 лет. Яркий и необычный принт привлечет внимание школьников. Надежная конструкция этого
1633 руб
Раздел: Без наполнения
Велосипед трехколесный Moby Kids "Comfort. EVA", цвет: оранжевый.
Детский трёхколёсный велосипед Moby Kids Comfort 10х8 EVA. В данной модели предусмотрены дополнительные функции и аксессуары, которые
4194 руб
Раздел: Трехколесные

81. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

82. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

83. Організація роботи Верховної Ради України

84. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування

85. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

86. Правова організація працевлаштування громадян
87. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"
88. Журнал "Дукля" (Словаччина, 1953–2004 рр.): організаційний, проблемно-тематичний та жанровий аспекти

89. Організація та видавництво інформаційно-аналітичної газети

90. Організація роботи користувача з АБД

91. Розробка облікової системи організації на прикладі Microsoft Access

92. Застосування в інформаційній діяльності організації або установи експертних систем

93. Організація постачання промисловими товарами цивільного населення України у 1943-1944 рр.

94. Перехід від родоплемінної організації первісних часів до перших державних утворень

95. Створення Організації Об’єднаних Націй

96. Організація науково-інформаційної діяльності

Флаг "Россия", шёлк, 90х135 см.
Размер: 90х135 см.
479 руб
Раздел: Наградная продукция
Лоток для бумаг горизонтальный "Сити", черный.
Лотки надёжно стыкуются друг с другом металлическими стержнями 6 см. Вместительная и прочная конструкция. Для листов формата А4. Гладкая
640 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Глобус физико-политический "Falcon" с подсветкой, диаметр 400 мм.
Глобус для занятий по географии на подставке. Встроенная подсветка помогает увидеть даже самые мелкие детали. В комплект входит
4350 руб
Раздел: Глобусы

97. Організація обслуговування споживачів за типом "шведського столу" або "шведської лінії"

98. Організація спеціалізованого цеху з виробництва м’ясних напівфабрикатів

99. Функції цитати, як одного із засобів організації художнього простору тексту (на прикладі твору Л.Н. Большакова "Повернення Григорія Вінського")


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.