Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина

Порівняльний фармакологічний аналіз імунотропних властивостей ряду антибактеріальних препаратів, які застосовуються при туберкульозі легенів

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ На правах рукопису Талат Хафіз Сулейман Абу-Кешк удк:615.28:612.017:616.08 ПОРІВНЯЛЬНИЙ ФАРМАКОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ІМУНОТРОПНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ РЯДУ АНТИБАКТЕРІАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ТУБЕРКУЛЬОЗІ ЛЕГЕНІВ 14.03.05 – фармакологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата фармацевтичних наук Харків – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Науково-дослідному інституті легеневих захворювань, який розташований на базі Азербайджанського медичного університету (м. Баку) Міністерства охорони здоров’я Азербайджанської Республіки, і у Національному фармацевтичному університеті Міністерства охорони здоров’я України. Науковий керівник: доктор медичних наук, професор ГАНІЄВ Муса Мехті Огли Азербайджанський медичний університет, завідувач кафедри фармакології Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор ДИКИЙ Ігор Леонідович Національний фармацевтичний університет, завідувач кафедри мікробіології доктор біологічних наук, професор КЛІМОВА Олена Михайлівна Інститут загальної та невідкладної хірургії АМН України завідувачка діагностичною лабораторією Захист відбудеться “ 21 ” березня 2008 р. о годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.64.605.01 при Національному фармацевтичному університеті за адресою: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53. З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного фармацевтичного університету (61168, м. Харків, вул. Блюхера, 4). Автореферат розісланий “ ” 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, доктор біологічних наук, професорЛ.М.Малоштан ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Останні роки характеризуються розвитком епідемії туберкульозу (ТБ) у ряді країн, різкою зміною перебігу і структури клінічних форм інфекції. Основним методом лікування ТБ є хіміотерапія, спрямована на знищення мікобактерій туберкульозу (МБТ). Хіміопрепарати, що застосовуються на різних етапах лікування, мають характерні для кожного з них механізми дії. Більшість протитуберкульозних препаратів (ПТП) справляє різноманітну дію на мікробну клітину, чим обумовлюються їх бактеріостатичний і бактерицидний ефекти. Комбінована хіміотерапія ПТП дозволяє запобігти або істотно затримати виникнення лікарсько-стійких штамів МБТ. Проте не можна виключати стан імунітету організму, що відіграє істотну роль у маніфестації туберкульозу. В останній час ефективність антибактеріальної та симптоматичної терапії туберкульозу значно зменшилася. Зросла частота дисемінованих процесів, почастішали випадки (72,3%) прогресуючого перебігу з гострим початком і масивним бактеріовиділенням, різко збільшилося (до 50%) число хворих з первинною лікарською стійкістю до МБТ. Стійкість до двох препаратів – ізоніазиду і рифампіцину – відзначена у 12% випадків, до трьох – більш ніж у 67,8% випадків. Окрім резистентності мікобактерій туберкульозу до ПТП, мала ефективність хіміотерапії пов’язана із застосуванням нераціональних лікарських форм антибактеріальних засобів, які не можуть створити їх високу терапевтичну концентрацію на тривалий час в організмі хворого.

Важливим фактором, що впливає на ефективність терапії при туберкульозі, є наявність у хворих тих чи інших дефектів імунної системи. Для раціонального застосування ПТП необхідно враховувати їх дію на неспецифічну резистентність організму та імунітет. У зв’язку із цим великого значення набуває оцінка імуномодулюючого ефекту препаратів, які застосовуються для хіміотерапії туберкульозу при призначенні їх хворим з різними імунодефіцитними станами. Проте у літературі практично немає даних про взаємовплив ПТП і показників імунітету. Туберкульоз є переважною причиною смертності від інфекційних агентів. Щорічно реєструється з 2 млн. смертельних випадків і 8 млн. нових випадків захворювань. 2 млрд. людей, тобто третя частина населення земної кулі, інфіковані мікобактеріями туберкульозу (МБТ). Число нових випадків впродовж десятиліття від 1990 до 2000 рр. оцінюється в 90 мільйонів. Наведені дані свідчать про те, що туберкульоз набув характеру пандемії. У сучасних умовах стає усе більш очевидним, що якість життя хворих із туберкульозом є визначеним критерієм сукупної оцінки їх стану та ефективності проведеної терапії. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дана робота є фрагментом планової науково-дослідної тематики Науково-дослідного інституту легеневих захворювань (м. Баку), який розташований на базі Азербайджанського медичного університету МЗ Азербайджанської Республіки (м. Баку, Азербайджан).”Отримання і вивчення нових препаратів із різноманітних химічних груп синтетичного і природного походжння. ( o. Державної реєстрації 0106АЗ00790) Здобувач був виконавцем відповідного фрагменту комплексних науково-дослідних тем. Мета і завдання дослідження. Мета роботи – порівняльне вивчення впливу протитуберкульозних препаратів (рифампіцину, рифабутину, офлоксацину, канаміцину та ізоніазиду) на стан імунологічної реактивності i vi ro та i vivo з подальшим встановленням їх імунотропних властивостей для оптимізації лікування туберкульозу. Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі завдання: Вивчити імунологічні особливості впливу протитуберкульозних засобів при експериментальному туберкульозі легенів у морських свинок і щурів. Визначити характер і ступінь впливу рифампіцину, рифабутину, офлоксацину, ізоніазиду і канаміцину на показники клітинної і гуморальної ланок імунітету у тварин і людей. Проаналізувати ефективність протитуберкульозних засобів за впливом їх на кінетичне вираження Т-клітин імунітету у хворих з інфільтративною формою туберкульозу легенів і результатами експерименту у тварин для з'ясування найбільш оптимального протитуберкульозного препарату з імуномодулюючим ефектом. Вивчити вплив поєднаного застосування рифампіцину, рифабутину, офлоксацину, ізоніазиду і канаміцину на показники імунітету при експериментальному туберкульозі. Об’єкт дослідження. Імунотропна активність протитуберкульозних препаратів та їх комбінацій; показники, що характеризують імунну систему. Предмет дослідження. Протитуберкульозні препарати – рифампіцин, рифабутин, офлоксацин, ізоніазид, канаміцин, а також їх комбінації.

Методи дослідження. При виконанні дисертаційної роботи були використані імунологічні, клінічні методи дослідження, а також методи математичної статистики. Наукова новизна. Вперше в експерименті та клініці проведений порівняльний аналіз імунотропних властивостей протитуберкульозних препаратів – рифампіцину, рифабутину, офлоксацину, канаміцину та ізоніазиду з метою оптимізації терапії хворих на туберкульоз, у яких спостерігається імунодефіцит. Проведено фенотипування клітин, що дозволило визначити не тільки кількість окремих субпопуляцій, але й вміст у них активованих клітин. Вивчено експресію активаційних молекул на поверхні Т-лімфоцитів та їх регуляторних субпопуляцій. Показано зростання експресії активаційних маркерів на фоні Т-клітинного дефіциту у хворих туберкульозом легенів. Проведений аналіз імунорегуляторних клітин у хворих з інфільтративною формою туберкульозу. Виявлен вплив ПТП на функціональну активність регуляторних клітин. Визначено зміни відносної кількості активованих маркерів(CD – кластер диференцировки) CD25 і CD69 до і після лікування протитуберкульозною терапією, яка включає рифампіцин, рифабутин, офлоксацин і канаміцин. Вивчені імуномодулюючі і супресивні властивості ПТП у період культивування i vi ro. Практичне значення роботи. Наукові дані вперше збагачені інформацією щодо порівняльного аналізу впливу ряду препаратів на імунітет хворих туберкульозом. Розроблено передумови для удосконалення схеми терапії туберкульозу легенів ізоніазидом, рифабутином, офлоксацином як препаратами з найменш вираженими імунодепресивними властивостями. Отримано нові дані, які дозволяють розширити уявлення про участь активованих Т-лімфоцитів у розвитку туберкульозного процесу і визначити нові підходи до корекції порушень функціонування імунної системи на рівні активації імунорегуляторних субпопуляцій. Вивчення Т-клітинної імунної відповіді на вплив протитуберкульозної терапії вказує на необхідність інтенсифікації імунокоригуючої тактики у терапії специфічної інфекції. Визначення піку експресії CD25 і CD69 при культивуванні i vi ro до і після стимуляції фітогемаглютиніна (ФГА) і лікарським препаратом допомагає в уточненні рівня дефекту в імунній системі при туберкульозі легенів.Результати проведених досліджень впроваждено в науково-педагогічну діяльність кафедр фармакології,клінічної фармакології та фармакотерапії вищіх навгальних закладі ЙЙЙ та ЙV ривня акредитації. Особистий внесок здобувача. Робота виконана на базах Науково-дослідного інституту легеневих захворювань, який розташований на базі Азербайджанського медичного університету (м. Баку), і Національного фармацевтичного університету. Разом з науковим керівником були визначені мета і завдання дослідження, розроблений план досліджень. Здобувачем самостійно проведений літературний пошук і науковий аналіз даних щодо теми дисертації, повністю виконані імунологічні тести з морськими свинками і щурами. Спільно з науковим керівником проведений аналіз імунного статусу людей, хворих на інфільтративну форму туберкульозу легенів, а також визначені мета і завдання дослідження, сформульовані висновки і практичні рекомендації.

Дти москвина-татарки чи татарина-московки передають хн властивост нащадкам, якщо й дал спаровуватимуться татари-москвини. Але дти москвина-укранки, чи укранця-московки  типовими покручами (гбридами). Вони дають звироднлих нащадкв, що мають протилежн властивост, а т, заперечуючись взамно, викликають душевну боротьбу, душевний безлад, що часто скнчатея трагчно. Переконлив приклади цього читач знайде, дослдивши життпис та твори тих московських письменникв, в жилах яких тече частина немосковсько (укрансько) кров. До реч, вс бльш московськ письменники, музиканти, митц не  питомими москвинами. Чимало з них не мають н краплини московсько кров, а дехто кнчав життя трагчно, бо хня немосковська душа не витримувала московського духовного Aвалту, наприклад М. Гоголь. Психологчний аналз життя  творв московських письменникв, митцв покручв дав би тисяч конкретних доказв згубност кровного змшування азатв (москвинв) з вропейцями (укранцями). Дуже промовистим для соцолога  той факт, що московсько-укранськ шлюби були лише серед нтелгенц та напвнтелгенц

1. Акмеологічний підхід у теорії й практиці вищої педагогічної освіти України, Росії, Білорусі (порівняльний аналіз)

2. Заходи безпеки в кримінальному праві (порівняльно-правовий аналіз)

3. Порівняльний аналіз особливостей судових систем Ізраїлю й Німеччини

4. Порівняльний аналіз ефективності та складності швидких алгоритмів сортування масивів

5. Порівняльний аналіз: Гіппократ і Демокрит

6. Порівняльний аналіз рівня безробіття у Дніпропетровській області та Україні
7. Економічний аналіз
8. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

9. Порівняльна характеристика платіжних інструментів

10. Технічний аналіз фондового ринку

11. Порівняльна характеристика черепів людини та шимпанзе

12. Порівняльна характеристика рибопродуктивності ставів за умов використання інтенсивної, напівінтенсивної та екстенсивної технології отримання рибницької продукції

13. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

14. Порівняльна характеристика правового статусу особи в Німеччині та Японії

15. Порівняльна характеристика інформаційних жанрів журналістики

16. Порівняльні конструкції у творах В. Симоненка

Счеты детские "Умный жираф".
Счеты - это не только первый математический прибор, но и увлекательная игра. Пусть ребенок отсчитает столько косточек на счетах, сколько у
377 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Шкатулка для рукоделия "Сундучок", 18x13x8 см, арт. 80863.
Такая шкатулка послужит оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором замечательно сочетаются внешний вид и функциональность.
627 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Точилка механическая "Classic", черная.
Цветной пластиковый корпус с прозрачным контейнером, объемный контейнер для стружки, стальные самозатачивающиеся ножки. Цвет корпуса - черный!
317 руб
Раздел: Точилки

17. Виникнення історичного мовознавства і порівняльно-історичного методу дослідження мов

18. Своєрідність композиції "Порівняльних життєписів" Плутарха

19. Порівняльна характеристика українського роздрібного ринку з європейським та тенденції його розвитку

20. Міжнародний маркетинг як наслідок інтернаціоналізації маркетингової діяльності. Порівняльна характеристика стратегій виходу на зовнішній ринок

21. Стратегічний аналіз у системі управління підприємством

22. Педагогічний аналіз уроку в системі внутрішньошкільного контролю
23. Психологічний аналіз причин та шляхів корекції девіантної поведінки особи
24. Населення Бессарабії за урядовими переписами другої половини XIX ст. – початку XX ст.: історико-демографічний аналіз

25. Особливості оподаткування країн ринкової економіки. Порівняльна характеристика

26. Екологічний аналіз виробничої діяльності заводу ГТВ ЗАТ "Росава" в м. Біла Церква при промисловому виробництві продукції

27. Теорія та практика споживання в Україні та країнах СНД: порівняльний аспект

28. Экономічний аналіз підприємства

29. Аналіз факторів територіальної організації Стаханово–Алчевського промислового вузла

30. Вплив фізичних навантажень на популяційний склад та метаболічний статус лімфоцитів крові спортсменів, які займаються боротьбою дзюдо

31. Криві байдужості, їх властивості. Параметри підприємства як мікроекономічної моделі. Виробнича функція

32. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

Глобус «Двойная карта» рельефный, с подсветкой, на подставке из дерева.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 000 000. Материал подставки: дерево. Цвет подставки: вишня, орех. Мощность: 220 V, может использоваться в
1692 руб
Раздел: Глобусы
Домик для кукол "Коттедж Конфетти".
Игрушка собирается ребёнком с помощью взрослого и предназначена для игры с куклами высотой до 30 см. В наборе: стена с окнами - 8 штук,
4433 руб
Раздел: Для мини-кукол и мини-пупсов
Защитные шторки для автомобиля на присосках Chicco Safe "Паравозик", с сумкой в комплекте, 2.
Предназначены для автомобиля, они защитят вашего малыша от солнечных лучей и перегрева. Крепятся к стеклу присосками. Рисунок в виде
880 руб
Раздел: Прочее

33. Дослідження і порівняння споживчих властивостей какао-порошку різних країн походження, їх митне оформлення

34. Філософський аналіз мовної здатності як вихідного принципу порівняння мов

35. Аналіз екологічної системи мікрорайону "Північний"

36. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

37. Синонимия немецкого языка. Синонимический ряд и тематическая группа

38. Александр Блок. Жизнь и творчество. Влияние творчества Блока на поэзию Анны Ахматовой
39. С. Есенин "Анна Снегина"
40. "Анна Снегина " и "Евгений Онегин"

41. Анна Андреевна Ахматова

42. Литература как вид искусства. Место литературы в ряду других искусств

43. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

44. Ветеринарная фармакология

45. Клиническая фармакология средств, применяемых для лечения гастродуоденальной патологии

46. Рецепты по Фармакологии

47. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

48. Применение экспресс-анализаторов АН-7560, АН-7529 и АС-7932 в аналитической химии

Диско-шар, средний.
Диско-светильник среднего размера. Мощность лампы накаливания: 25 Ватт. Цоколь: Е14. Лампа специализированная миниатюрная. Напряжение
1115 руб
Раздел: Необычные светильники
"Счеты" - деревянная игрушка.
Эти забавные и яркие счеты изготовлены из экологически чистого материала древесины. Игра с ними прекрасно развивает мелкую моторику и
342 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Мантоварка алюминиевая, 3 сетки, 6 л.
Мантоварка, алюминиевая, 3-х уровневая. Размеры: длина - 28 см, ширина - 29 см. Мантоварка имеет 3 съемные сетки. Пригодна для
1019 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки

49. Технологии обновления модельного ряда

50. Место общей экономической теории в ряду экономических наук

51. Анна, жена Иоанна III Ватаца, и ее время

52. Русские формирования, сражавшиеся в рядах немецко-фашистской армии

53. Жаворонок. Ануй Жан

54. Технологічний процес виробництва кисломолочних напоїв
55. Аналіз картини І.К. Айвазовського «Буря».
56. Поэзия Анны Ахматовой

57. Загадка популярности любовной лирики Анны Ахматовой

58. Тема Родины в поэзии Анны Ахматовой

59. Особенности поэтического мира Анны Ахматовой

60. О поэме Сергея Есенина "Анна Снегина"

61. Влияние творчества Блока на поэзию Анны Ахматовой

62. С. Есенин. "Анна Снегина"

63. Поэма "Реквием" Анны Ахматовой как выражение народного героя

64. Почему не состарился до сих пор грибоедовский Чацкий, а с ним и вся комедия

Доска магнитно-маркерная, 60x90 см.
Доска с лакированной поверхностью позволяет размещать презентационную информацию как с помощью магнитов, так и с помощью маркеров для
1237 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Папка для рисунков и нот, на молнии "Ласпи", А2.
Главное назначение — хранение и перемещение не только рисунков, чертежей, эскизов и т.д. (до формата А2), но прочих материалов,
804 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Мотоцикл-каталка Pilsan "Mini Moto" (цвет: красный, с музыкой).
Каталка от компании Pilsan, выполненная в виде красного мотоцикла, может понравиться энергичным и активным детям в возрасте от трех лет.
2183 руб
Раздел: Каталки

65. Анна Ахматова

66. Критика романа Анна Каренина

67. Роман Л. Толстого Анна Каренина

68. С. Есенин. Анна Снегина

69. Поэзия Анны Ахматовой: поэтика автовариаций

70. О семантике некоторых произведений Анны Ахматовой
71. Ряды
72. Ряды

73. Центральная предельная теорема и ее доказательство через ряды Тейлора

74. История болезни - Клиническая фармакология (ревматизм)

75. Клиническая фармакология в кардиологии

76. Литература - Фармакология (введение)

77. Литература - Фармакология (вещества, влияющие на адренергические синапсы)

78. Литература - Фармакология (гиполипидемические средства)

79. Литература - Фармакология (диуретики)

80. Литература - Фармакология (методичка)

Контейнер "Рукоделие", 10 л.
Контейнер выполнен из прозрачного пластика. Для удобства переноски сверху имеется ручка. Внутрь вставляется цветной вкладыш с одним
324 руб
Раздел: 5-10 литров
Карандаши цветные "Evolution 93", 18 цветов, 18 штук.
Набор цветных карандашей, 18 цветов, заточенные. Яркие цвета, мягкий грифель. Корпус карандашей - пластиковый. Карандаш гнется, на сломе
382 руб
Раздел: 13-24 цвета
Фоторамка пластиковая "Poster gold", 50x70 см.
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 50х70 см. Вставка: пластик.
568 руб
Раздел: Размер 50x60 и более

81. Литература - Фармакология (ненаркотические анальгетики)

82. Литература - Фармакология (противодиарейные средства)

83. Литература - Фармакология (справочник)

84. Фармакология

85. Фармакология: ХОБЛ, бронхиальная астма, дыхательная недостаточность 1 степени

86. Лекции - Фармакология (антиадренергические средства)
87. История болезни - Клиническая фармакология (ревматизм)
88. Лекции - Фармакология (противодиарейные средства)

89. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

90. Аналіз та удосконалення оперативного управління

91. Вдоль торговых рядов…

92. Верхние торговые ряды на Красной площади в Москве

93. Науково-технічний прогрес – основа розвитку виробництва

94. Предельные, или насыщенные, углеводороды ряда метана (алканы, или парафины)

95. «Юмор и остроумие сплошь и рядом приносят нам успех в делах»

96. Аналіз перетворень сігналів

Жидкое средство для стирки детских вещей "Meine Liebe", 800 мл.
Концентрат абсолютно безопасен для здоровья. Не содержит хлора, фосфатов, ароматизаторов, красителей и других химически агрессивных
320 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Датчик утечки газа "Страж".
очевидной пользы, бытовой газ несет страшную опасность: риск отравления или даже взрыва. Датчик утечки газа «Страж» обезопасит Ваш дом от
610 руб
Раздел: Детекторы, датчики движения
Подушка с принтом "FIFA 2018", прямоугольная, синий, 40x29 см.
Подушка с символикой чемпионата мира по футболу 2018 года станет прекрасным дополнением к вашему интерьеру. Изделие выполнено из
403 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

97. Политогенез, "гомологические ряды" и нелинейные модели социальной эволюции

98. Ряды динамики

99. Аналіз діалогу Платона Гіппій Більший в контексті метафізики.


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.