Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Цивільні правовідносини

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МАКІЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ КАФЕДРА ГОСПОДАРСЬКОГО ТА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА До захисту допустити Керівник: „ ” 2007 року КУРСОВА РОБОТА З ТЕМА: Студента: курсу, групи форми навчання Оцінка: „ ”( ) Дата захисту: „ ” 2007 року Керівник: / / Макіївка 2007 ВСТУП Актуальність обраної теми. На сучасному етапі розвитку Україна стоїть на дорозі до створення правової демократичної держави. А цивільні правовідносини – це основний шлях рішення проблем у демократичній державі. Хоча цій темі було присвячено значну кількість досліджень, але можна розглядати її кожен раз з різного боку. Визначення поняття цивільних правовідносин – це теоретичне питання, але створення класифікації має крім теоретичного велике практичне значення, тому що це може допомогти юристам-практикам точніше та скоріше шукати потрібні норми права. Ступінь розробленості проблеми. Проблемою визначення класифікації цивільних правовідносин вже досліджували в науці цивільного права України і досліджують зараз. Аналізом деяких аспектів цієї проблеми займалися Ємельянов В.П., Бірюков І.А., Шевченко Я.М. Проблему дії цивільного закону висвітлювали у своїх роботах Знаменський Г., Харитонов Є.О. та інші. Але на сучасному етапі розвитку України недостатньо розроблено в наукових дослідженнях визначення місця юридичних фактів у цивільних правовідносинах, тому вважається доцільним освітити цю проблему у цієї роботі. Об’єктом дослідження є цивільні правовідносини. Предмет дослідження – визначення поняття цивільних правовідносин, а також класифікація цивільних правовідносин. Метою цієї роботи є визначення поняття цивільних правовідносин, аналіз та створення класифікації цивільних правовідносин. Гіпотеза цієї роботи полягає в тому, що треба створити класифікацію цивільних правовідносин. Хоча це вже й робилось, але треба узагальнити інформацію й створити нову класифікацію. У процесі виконання курсової роботи були використані такі методи: - вивчення й аналіз наукової літератури при створенні класифікації та визначенні поняття цивільних правовідносин та юридичних фактів; - аналіз різних аспектів і особливостей цивільних правовідносин; - порівняння різних класифікацій юридичних фактів та цивільних правовідносин. Розділ 1 : Загальна характеристика цивільних правовідносин У результаті регулювання нормами цивільного права суспіль­них відносин за участю громадян та організацій вони набувають правової форми і стають цивільними правовідносинами. Ци­вільні правовідносини — це суспільні відносини, врегульоване нормами цивільного права. Йому притаманні риси будь-якого суспільного відношення. А оскільки ці правовідносини врегульо­вані саме нормами цивільного права, то для нього характерні ті особливості, що вирізняють цивільно-правові відносини з-понад усіх інших. Це визначення склалося історично та є найбільш поши­реним і загальновживаним. Але є й інше визначення правовідносин, що дещо відрізняється від описаного вище та більше відповідає суті приватноправового характеру цих відносин1. Так, на думку його авторів, цивільні правовідносини є лише юридич­ною формою суспільних відносин, що регулюються нормами цивільного права.

Тому результатом правового регулювання є не привнесення нової, юридичної сторони, а лише надання відповідної форми фактичному відношенню, що склалося. Завданням юрис­пруденції є не створення нових відносин, а саме надання відповід­ної форми існуючим, що збігається із суттю обох позицій, які на­справді не відрізняються одна від одної. Предметом цивільного права є майнові та особисті немайнові відносини. Відповідно, внаслідок застосування норм права виника­ють майнові або особисті немайнові правовідносини. У першу чергу цивільне право регулює майнові відносини — це основа економічного розвитку будь-якої країни. Але таке правове регулювання має певну специфіку. І основна специфічна риса поля­гає в тому, що правовідносин є зв'язком між надбудовою у ви­гляді норм права та суспільними відносинами, що є економічною ос­новою суспільства. Поняття й ознаки цивільних правовідносин. Підстави виникнення цивільних правовідносин Цивільні правовідносини — це правовий зв'язок, що ґрунтується на нормах цивільного права, між юридично рівними суб'єктами, що виступають носіями цивільних прав і обов'язків. З'ясування властивостей і характеру цивільних правовідносин відносяться до числа найбільш складних питань теорії цивільного права. Разом з тим, значна частина аспекту цієї проблеми (наприклад, кваліфікація правовідносин як вольових, ідеологічних відносин, установлення співвідношення їх з реальними, виробничими відносинами, визначення можливості впливу права на суспільні відносини і т.п.) відноситься до сфери не тільки цивільного права, але має також і загальнотеоретичний характер. Головні ознаки цивільного правовідносини можуть бути виведені вже із самого його визначення. До їхнього числа, зокрема, відносяться: 1) особливості суб'єктного складу. Учасники цивільних правовідносин у цих відносинах виступають як юридично рівні суб'єкти, що в організаційно-правовому і майновому змісті відділений друг від друга; 2) цивільні правовідносини — це правовий зв'язок, що виникає з приводу нематеріальних і матеріальних благ, що представляють інтерес для окремого (частки) особи; 3) відносини сторін, урегульовані на основах ініціативи учасників, їхнього вільного розсуду, заснованого на уполномочивающем характері норм цивільного законодавства. Це знаходить відображення в тім, що головною підставою виникнення правового зв'язку між суб'єктами цивільних відносин є їхній договір, що, вдобавок, може виступати і як норма цивільного законодавства; 4) учасники даного виду правовідносин виступають як носії цивільних прав і обов'язків. 5) захист суб'єктивних прав і спонукання до виконання суб'єктивних обов'язків здійснюється за допомогою специфічних заходів впливу й у спеціальному (як правило, позовному) порядку; 6) підстави виникнення, припинення і трансформації цивільних правовідносин ґрунтовно відрізняються від юридичних фактів в інших областях права по видах, змістом і характером правових наслідків. Зокрема, цивільні права й обов'язки виникають (припиняються, змінюються і т.п.) не тільки по підставах, передбаченим актами цивільного законодавства, але також унаслідок дій суб'єктів цивільних відносин, що, виходячи з загальних основ цивільного права (законодавства), породжують відповідні цивільні права й обов'язки.

Цивільне правове відношення являє собою складну правову категорію, що складається з трьох обов'язкових елементів: 1) суб'єктів, 2) об'єкта, 3) змісту. Таким чином, цивільні правовідносини - це правовий зв'язок, що ґрунтується на нормах цивільного права, між юридично рівними суб'єктами, що виступають носіями цивільних прав і обов'язків. А підставами виникнення цивільних правовідносин є юридичні факти – це виникнення передбачених правовими нормами специфічних обставин. Склад цивільних правовідносин Елементами цивільних правовідносин вважають суб'єктів і об'єктів, а також суб'єктивне цивільне право і суб'єктивний цивіль­ний обов'язок. У цивільних правовідносинах завжди беруть участь дві і більше особи — учасники відносин, яких називають суб'єктами. Суб'єктом цивільних правовідносин визнається особа, що бере участь у вре­гульованому правовими нормами відношенні, поведінка яких трак­тується правом як юридично можлива або необхідна. До суб'єктів цивільних правовідносин закон відносить фізичних та юридич­них осіб, державу, а також Автономну Республіку Крим та тери­торіальні громади. Фізичні особи є учасниками цивільних правовідносин у випадку, якщо вони мають обсяг повної право-дієздатності. Цивільна правоздатність — це здатність мати цивільні права і обов'язки. Вона виникає у момент народження та припиняється у момент смерті громадянина. У деяких випадках момент настання правоздатності може встановлюватися законом залежно від досяг­нення особою певного віку (ч. З ст. 25 ЦК України). Обсяг правоздат­ності є однаковим для всіх фізичних осіб. Дієздатність — це здатність своїми діями набувати для себе цивільні права і самостійно їх здійснюватрі, а також здатність свої­ми діями створювати для себе цивільні обов'язки, самостійно їх ви­конувати та відповідати у випадку їх невиконання. Обсяг дієздат­ності фізичної особи залежить від рівня інтелектуальної та вольової зрілості особи. Обсяг повної цивільної дієздатності наступає за за­гальним правилом у 18 років. Правосуб'єктність — здатність суб'єкта права бути учасником цивільних правовідносин. Вона характеризується наявністю право­здатності та дієздатності як складових частин правосуб'єктності. Дієздатність включає в себе поняття деліктоздатності — здатності нести самостійну юридичну відповідальність за наслідки своїх дій. Юридичні особи як приватного, так і публічного права у цивіль­но-правових відносинах є рівноправними як між собою, так і у сто­сунках з іншими суб'єктами цивільного права —- фізичними особа­ми та державою. Як і інші учасники цивільних правовідносин, юридичні особи мають правоздатність та дієздатність. Але, на відміну від фізичних осіб, право- та дієздатність юридичних осіб виникають одночасно, а саме в момент державної реєстрації і припиняються також одночас­но — в момент ліквідації юридичної особи та виключення її з дер­жавного реєстру. Правоздатність юридичної особи може бути як універсальною, так і спеціальною. При універсальній правоздатності юридична осо­ба не обмежується у своїх правах — вона може брати участь у будь-яких передбачених законом правовідносинах.

И тем не менее расчетам такого рода сбыться было не суждено: 17 сентября 1939 года начался реальный процесс воссоединения украинских земель в одном государстве. Это был новый этап в развитии Западной Украины. Суть его верно определил Ярослав Галан, выступая на пленуме СПУ 29 июня 1944 года: «Народ Галичины впервые за 700 лет своей истории перестал быть объектом, но стал субъектом истории, полным творцом своего настоящего и будущего». Источники: 1.PЦГАОО Украины, ф. 57, оп. 4, д. 338. С.P115117. 2.PЦентральный государственный архив высших органов власти и управления Украины (далее ЦГАВОВУ Украины, ф. 4628, оп. 1, д. 10, с.P15. 3.PТютюнник Ю. 3 поляками проти Украни.P К., 1924. 4.PКниш 3. Вйсько у цивльнй одеж // ЖИТТЯP смерть полковника Коновальця.P Льв1в, 1993. 5.PПроисхождение ОУН. Ее цели и задачи // Марксизм и современность.P 1995. P1. С. 78. 6.PКниш 3. Становлення ОУН.P К., 1994. 7.PСубтельний О. Украна. ¶сторя.P К., 1993. 8.PЦГАОО Украины, ф. 57, оп. 4, д. 338, л. 85. 9.PАрхив КГБ УССР. 10.PПетлюра: мфи i реал//ХтоP хто. Полтичн портрети.P К., 1991. 11.PЗа двадцать лет до Освенцима // За рубежом.P 1990. P28 (1565). 12.PКулич В. Дещо про залзниц. Л., 1927. 13.PМартинець В. Укранське пдплля. Вщ УВО до ОУН.P Мюнхен, 1949. 14.PКенлй А

1. Цивільні процесуальні правовідносини

2. ЦИВІЛЬНОЕ ПРАВО

3. Цивільне право України

4. НЕУСТОЙКА В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ

5. Земельні правовідносини

6. Майнові правовідносини батьків та дітей
7. Обєкти екологічних правовідносин
8. Особливості цивільного права

9. Поняття та підстави представництва у цивільному праві України

10. Право власності в цивільному праві

11. Правовий статус юридичних осіб нафтогазового комплексу України (цивільно-правові аспекти)

12. Правовідносини батьків та дітей

13. Предмет, метод цивільного права

14. Представництво у цивільному праві

15. Система цивільного права України

16. Спадковий договір в цивільному праві України

Рюкзачок малый "Вспыш".
Легкий и компактный дошкольный рюкзачок - это красивый и удобный аксессуар для вашего ребенка. В его внутреннем отделении на молнии легко
436 руб
Раздел: Детские
Сменный фильтр "Барьер-6", 3 штуки.
Сменная кассета Барьер-6 «для жесткой воды» благодаря повышенному содержанию ионообменной смолы более эффективно снижает жесткость
741 руб
Раздел: Фильтры для воды
Машина-каталка "Авторалли", цвет: синий.
С такой каталкой, которая очень похожа на автомобиль марки BMW, любой ребенок почувствует себя участником соревнований по авторалли.
1073 руб
Раздел: Каталки

17. Суб’єкти цивільного права

18. Фактичний допуск до роботи як підстава виникнення трудових правовідносин

19. Цивільне право

20. Юридична особа як суб’єкт цивільного права. Поняття створення та припинення юридичної особи

21. Юридичні особи як суб’єкти цивільного права

22. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України
23. Цивільне і шлюбно-сімейне право за “Руською Правдою”
24. Правові відносини

25. Засоби цивільно-правового захисту права власності

26. Правові відносини батьків та дітей

27. Правові основи використання електронного цифрового підпису в цивільному обігу

28. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини, їх особливості та види

29. Правила приема в военно-учебные заведения (Доклад)

30. ГО Правила поведения и действия населения при производственных авариях и стихийных бедствиях

31. Актуальные вопросы государственного контроля соблюдения законодательства о защите прав потребителей

32. Инвестиционное право РФ (Шпаргалка)

Набор детской посуды "Авто", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Глобус "Двойная карта" рельефный диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: дерево. Цвет подставки: вишня, орех. Мощность: 220 V, может использоваться в
2122 руб
Раздел: Глобусы
Визитница "Visifix", на 128 визиток, черная.
Практичная визитница в пластиковой фактурной обложке предназначена для хранения и систематизации визитных карт. Внутренний блок на спайке
410 руб
Раздел: Визитницы

33. АДВОКАТЫ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

34. Граждане как субъекты административного права

35. Административное право (Контрольная)

36. Административное Право Республики Казахстан

37. Граждане, как субъекты административного права

38. Соотношение административного права со смежными отраслями права
39. Административное право РБ
40. Граждане как субъекты международного права

41. Административно право (шпаргалки)

42. Административное право РФ

43. Административно-правовое обеспечение личных прав и свобод граждан

44. Арбитражное процессуальное право

45. Арбитражный суд, право на обращение в арбитраж, представительство

46. Участники арбитражного процесса: классификация, права и обязанности, характеристика правового положения. Представительство в арбитражном процессе

47. Банковское право (Контрольная)

48. Шпаргалка по банковскому праву

Игровой набор "Весы" с набором продуктов.
Размер весов: 280х122х130 мм. В комплекте 12 элементов.
376 руб
Раздел: Кассы, весы, игрушечные деньги
Дополнительный набор "Магнитные истории".
Выберите картинку, закрепите ее на поле с помощью магнитных уголков и помогите малышу подобрать соответствующие выбранному фону фигурки.
323 руб
Раздел: Игры на магнитах
Детский стиральный порошок "Умка" (2400 г).
Индивидуальная рецептура разработана специально для серии УМКА, утверждены Органами Сертификации РФ и прошли тестирование на
320 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

49. Гражданское право

50. Гражданское право - сделки

51. Шпоры по гражданскому праву (Шпаргалка)

52. Авторское право

53. Авторское право

54. Вещи как объекты гражданских прав (Контрольная)
55. Виды договоров и их классификация в гражданском праве
56. Гражданское общество и право по Гегелю

57. Гражданское право (Контрольная)

58. Гражданское право (Контрольная)

59. Гражданское право (Шпаргалка)

60. Гражданское право РФ

61. Гражданское, наследственное и право собственности по Судебникам 1497 и 1550 гг. Различия этих судебников в других отраслях права, кроме гражданского, наследственного и права собственности

62. Виндикационный иск как способ защиты вещных прав

63. Гражданское право

64. Гражданское, торговое и международное частное право

Коробка подарочная "Штамп".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Фломастеры "Хамелеон Jumbo", 8 цветов.
С помощью фломастера «проявителя» другие фломастеры «хамелеоны» из этого набора меняют цвет. Достаточно просто
373 руб
Раздел: 7-12 цветов
Держатель-рулетка для бейджей "Style", желтый.
Используется для ношения именных, магнитных или пропускных карточек. Крепление бейджа: карабин-петля. Подходит ко всем бейджам, имеющим
383 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

65. Защита прав потребителя

66. Место обязательственного права в системе гражданского права

67. Объекты гражданских прав

68. Обязательства в Римском и современном гражданском праве

69. Ответы по Гражданскому праву РФ

70. Права молодежи в РБ
71. Права человека
72. Право собственности на квартиру и жилой дом

73. Право собственности некоммерческих организаций на жилые и нежилые помещения

74. Пределы осуществления гражданских прав

75. Приобретение права собственности на движимое и недвижимое имущество, сравнительная характеристика

76. Собственность и право собственности

77. Сравнительная характеристика института брака по российскому и мусульманскому праву

78. Ценные бумаги как объекты гражданских прав

79. Шпаргалка по гражданскому праву

80. Юридические лица: субъекты гражданских прав и обязанностей

Наполнитель бумажный (50 грамм), натуральный.
Вес: 50 грамм. Бумажный наполнитель используют в качестве декоративного материала, создавая из него на поверхности подарков различные
448 руб
Раздел: Упаковочные ленты, банты
Каска с подставкой под банки.
Не дай себе засохнуть! На стадионе или в парке, на дискотеке или вечеринке, в жаркий полдень или среди ночи, если с Вами пивная каска,
524 руб
Раздел: Прочее
Дуга с подвесками "Лето".
Дуга с подвесками "Лето" крепится с помощью специальных прищепок к коляске, автокреслу или детской кроватке. Яркие
755 руб
Раздел: Дуги и погремушки для колясок

81. Защита прав потребителей по Российскому законодательству

82. Представительство по гражданскому праву

83. Осуществление гражданских прав

84. Шпаргалки по гражданскому праву

85. Шпора по гражданскому праву

86. Отчет о производственной практике (Гражданское право)
87. Гражданско-правовые способы защиты права собственности и ограниченных вещных прав
88. Билеты к экзамену по гражданскому праву (СПбГПУ)

89. Граждане как субъекты гражданского права

90. Субъекты патентного права

91. Развитие наследственного права в России

92. Шпаргалки по гражданскому праву

93. Имущественные права и обязанности супругов

94. Вещные права на землю

95. Гражданское право РФ

96. Шпаргалка по Гражданскому Праву РФ (часть первая и вторая)

Фоторамка "Poster black".
Рамка может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Экран у рамки пластиковый. Для фотографий размером: 30х40см. Материал рамки: пластик.
332 руб
Раздел: Размер 30x40
Светильник "Плазма №5".
Размеры светильника: 22х11х11.5 см. Диаметр лампы: 11 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке, при включении создаёт внутри
1191 руб
Раздел: Необычные светильники
Универсальная вкладка для дорожных горшков (голубой).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Прочие

97. Защита авторских прав в интернете

98. Актуальные проблемы гражданского права

99. Толкование норм гражданского права


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.