Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Зміст 6. сутність та еволюція економічних систем 16. поняття та основа класифікації методів управління ЛІТЕРАТУРА 6. сутність та еволюція економічних систем Економічна система — це надзвичайно складна категорія, що мас розгалужену структуру, систему законів її функціонування і розвитку. Йдеться не про простий набір різних елементів, а про їхню ієрархічну побудову, де є основні системоутворюючі елементи, що визначають природу економічних систем, поєднання загальноекономічних і специфічних законів. Джерелом розвитку економічних систем, переходу однієї економічної системи у більш високу є суперечності, глибина і гострота яких визначають, чи може система бути удосконалена завдяки реформам і перейти на вищий ступінь розвитку, як ми це бачимо на прикладі еволюції економічної системи капіталізму, чи вона настільки неефективна, настільки зжила себе, що лише революційні методи, тобто ліквідація її, заміна новою системою забезпечать соціально-економічний прогрес, як ми це бачимо на прикладі нашої країни, коли йдеться про перехід від адміністративно-командної системи до ринкової економіки. Основні структурні елементи економічної системи. Основу економічної системи становить суспільний поділ праці. Це визначається тим, що спеціалізація підприємств на виробництві окремих продуктів і тим більше їхніх частин — вузлів, деталей — породжує сталі економічні зв'язки, перетворює народне господарство на єдине ціле. Через це економіка — не нагромадження фабрик, заводів, сільськогосподарських, торгових та інших закладів. Суспільний подія праці перетворює їх на невід'ємні частини суспільного виробництва. Сучасні продуктивні сили, що ґрунтуються на розвиненому суспільному поділі праці, є складною структурою взаємопов'язаних галузей і виробництв. І якщо вважати, що кожному етапу розвитку суспільства властиві і своєрідна техніка, і технологія виробництва, тобто технологічний спосіб виробництва, і своєрідне співвідношення між сферами та галузями народного господарства, то цілком зрозуміло, що все це знаходить узагальнений вияв у специфічній структурі суспільного виробництва. Водночас спосіб виробництва охоплює виробничі відносини як суспільну форму продуктивних сил. Через це суспільний поділ праці означає розподіл не лише засобів виробництва, а й робочої сили. Для задоволення різноманітних потреб суспільства потрібні різні та кількісно визначені маси суспільної сукупної праці, які прикладаються у різних сферах і галузях народного господарства, тобто розподіл суспільної праці у відповідних пропорціях. Отже, суспільна організація праці — це не хаотичний рух робочої сили, а її розподіл і функціонування у суворій відповідності з потребами суспільства. Пропорціональність суспільного виробництва є об'єктивною необхідністю його успішного розвитку. Взаємодія продуктивних сил і виробничих відносин знаходить вияв у діалектиці усуспільнення і відокремлення, що визначає організаційно-економічну і соціально-економічну структуру економічної системи. Розвиток продуктивних сил, удосконалення техніки і технології посилюють процеси концентрації виробництва, зростання його усуспільнення.

Це зумовлює розвиток форм власності на засоби виробництва, всієї системи виробничих відносин. Усуспільнення виробництва — це об'єктивно зумовлена форма руху способу виробництва, діалектична єдність загальноекономічного і конкретно-історичного, матеріально-речового і суспільно-економічного змісту. Так, у докапіталістичних формаціях усуспільнення економіки відбувалось у найпростіших формах і виявляло себе слабо. Через це для них була характерна розпорошеність дрібних господарств, що ґрунтувалися на ручній праці. Капіталізм, створивши велике машинне виробництво, зумовив прискорення процесу злиття розрізнених процесів виробництва у різних галузях виробництва в єдиний взаємопов'язаний суспільний процес, істотно розвинув суспільний характер виробництва. Концентрація і централізація капіталу зумовили збільшення розмірів підприємств, розширення меж суспільно комбінованої праці. Процес усуспільнення виробництва, хоча і має надзвичайно важливе значення, все ж не є абсолютним, адже на кожному етапі розвитку суспільства цей процес взаємодіє з процесом відокремлення. Це єдність протилежностей, оскільки усуспільнення неможливе поза відокремленням. Лише через відокремлення зростає усуспільнення. Проте як би не зростало усуспільнення, воно досягає навіть загальнодержавних масштабів, проте народне господарство будь-якої країни складається з величезної кількості підприємств, об'єднань, фірм, які діють на основі відокремлення — економічної самостійності, самофінансування, самоокупності, самоуправління. Взаємодія усуспільнення і відокремлення визначають єдність і цілісність економіки, з одного боку, і відмінність, відокремленість господарських одиниць у межах цієї єдності — з іншого. Тривалий час у нашій економічній літературі заперечувалася категорія відокремлення за умов панування загальнодержавної власності, її діалектичний взаємозв'язок з усуспільненням. Це призвело до однобічної трактовки, згідно з якою процес усуспільнення відбувається безперервно і неухильно. Досвід засвідчив, що абсолютизація усуспільнення призвела до створення в нашій країні такої економіки, яка за своєю соціально-економічною, організаційно-економічною та технолого-виробничою структурою суперечить сучасним тенденціям. Розвиток передових країн підтверджує, що науково-технічний прогрес у другій половині XX ст. привів до створення нового технологічного способу виробництва, для якого характерні широкий розвиток кібернетики, інформатики, що істотно змінило внутрішню структуру машин і устаткування, суміщення в них різних процесів та елементів, мініатюризація техніки. Все це справило величезний вплив на процес усуспільнення виробництва. Виявилось, що в США, наприклад, починаючи з 60-х років зменшуються середні розміри підприємств, істотно змінюється організаційно-економічна структура економіки через збільшення кількості невеликих підприємств, малого бізнесу. Це переконливо свідчить, що в епоху індустріалізації в діалектичній взаємодії усуспільнення і відокремлення пануюча роль належала усуспільненню. А в постіндустріальну епоху стало очевидним, що усуспільнення не відбувається ні безперервно, ні неухильно, але зберігаючи свою важливу роль, особливо в сферах і країнах, які ще не пройшли епоху індустріалізації.

Водночас його розвиток супроводжується зростанням ролі та значення відокремлення. Своєчасне пізнання того нового в діалектиці усуспільнення і відокремлення, що принесли сучасний стан НТП, постіндустріальна епоха, дали можливість оптимально поєднати велике, середнє і дрібне виробництво. Це прискорило науково-технічний прогрес та реалізацію його результатів у господарській практиці, забезпечило значне підвищення ефективності виробництва й істотне поліпшення задоволення потреб населення. І навпаки, догматична абсолютизація усуспільнення в теорії та на практиці в нашій країні призвели до вкрай неефективної структури економіки, в якій панують підприємства-гіганти, державний монополізм, що суперечить розвитку продуктивних сил за умов НТП, сковує підприємницьку ініціативу, породжує безгосподарність, низьку якість продукції, тобто не дає змоги з найбільшою віддачею привести в дію рушійні сили розвитку економіки. Кожна економічна система породжує іманентні їй економічні закони, механізми функціонування і розвитку. В економіці, як і в будь-якій іншій сфері суспільного життя і в природі, крізь зовнішнє нагромадження випадковостей прокладає собі шлях необхідність, тобто закономірність розвитку. Економічні закони — це закони суспільних дій людей. Вони виявляються як пануюча тенденція, що пробивається через сукупність явищ і процесів. Економічні закони — це типові, стійкі, що повторюються, як правило, причинно-наслідкові зв'язки і залежності. Вони визначають головні напрями розвитку певної сфери економічної життєдіяльності людини. Економічні закони об'єктивні, вони виникають та існують незалежно від волі й свідомості людей. Кожен тип виробничих відносин, кожна економічна система породжують властиві їй економічні закони. Хоча закони виникають та існують незалежно від волі й свідомості людей, проте реалізуються вони через діяльність останніх. Для цього люди мають пізнати ці закони і діяти згідно з ними. Оскільки економічний розвиток характеризується наступністю і послідовністю, то система економічних законів містить загальні економічні закони, властиві всім способам виробництва, всім економічним системам. Це закони відповідності продуктивних сил і виробничих відносин, економії часу, зростання продуктивності праці та ефективності виробництва. Друга група економічних законів відбиває загальні риси не всіх, а ряду способів виробництва. До неї належать передусім закони товарного виробництва та інтенсивного типу економічного розвитку. І нарешті особливу групу в цілісній системі економічних законів становлять специфічні економічні закони, які породжуються конкретними соціально-економічними відносинами певного способу виробництва чи економічної системи. Відомо, що феодалізм має свої економічні закони, а капіталізм — свої. Система економічних законів, що поєднує загальні, особливі та специфічні закони, визначає рух економічних систем. їхнє функціонування і розвиток. Якщо загальні закони визначають поступальний процес розвитку суспільного виробництва, перехід від одного ступеня до іншого, пов'язують економічну історію людства в єдине ціле, то особливі та специфічні визначають конкретні закономірності і форми, з яких розвивається ця економічна система.

Прикладом функцонального розумння сут полтичних нститутв та деологй (у тому числ нац  нацоналзму)  марксистське розумння установ та деологй як засобв класового гноблення  класово боротьби. Але, загалом, функцональне або нструментальне розумння нац та нацоналзму ма досить широкий спектр: вони можуть розглядатися як засоби досягнення класових, економчних чи соцальних цлей, як засб модернзац тощо. Карл Дойч розгляда х як засоби створення диного простору сплкування, завдяки якому модерн суспльства здатн успшно розвязувати рзномантн проблеми. При нструментальному розумнн нац акцент може робитися на створенн чи «вигадуванн» нацй на противагу розумнню х як свордних природних утворень. Коли йдеться про «природнсть» нацй, то не обовязково розумють х як певн бологчн утворення (коли х зближують, скажмо, з кровноспордненими звязками чи расами), а маться на уваз, що вони глибоко повязан з самою природою людини. А в такому раз нац розглядаються як так, що постають еволюцйно,  скорше «виростають», анж створюються людьми

1. Математичне моделювання економічних систем

2. Зовнішньоекономічні зв’язки Японії та розвиток економічних відносин з Україною

3. Моделі економічних систем

4. Економічна природа митного тарифу, його класифікація та функціональні завдання

5. Конфлікти та методи управління ними

6. Поняття та сутність менеджменту
7. Поняття "культура" та її сутність
8. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

9. Поняття та сутність ефективності управління

10. Економічна сутність ПДВ, його роль та значення

11. Інвестиційна діяльність у вільних економічних та офшорних зонах

12. Сутність економічної інформації в системі корпоративного управління

13. Сутність та зміст сучасного менеджменту

14. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

15. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

16. Монетарний режим таргетування обмінного курсу - сутність та зміст

Набор детской складной мебели "Первоклашка. Осень".
В комплект входит стол-парта и стул с мягким сиденьем, пенал. Металлический каркас. Столешница облицована пленкой с тематическими
1637 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Счеты детские "Умный жираф".
Счеты - это не только первый математический прибор, но и увлекательная игра. Пусть ребенок отсчитает столько косточек на счетах, сколько у
377 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Шкатулка для рукоделия "Сундучок", 18x13x8 см, арт. 80863.
Такая шкатулка послужит оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором замечательно сочетаются внешний вид и функциональность.
627 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

17. Портфель цінних паперів - сутність та функції

18. Сутність експортного та бюджетного відшкодування ПДВ

19. Поняття, ознаки, класифікація правочинів та їх місце в системі юридичних фактів

20. Сутність демократії та її основні цінності

21. Основні методи перекладу складних економічних термінів та термінів-словосполучень

22. Придністровська проблема: витоки, сутність та шляхи її вирішення
23. Сутність маркетингу та його сучасна концепція
24. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Польщі, Австрії та Японії

25. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

26. Сутність лідерства та управління

27. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства

28. Сутність та зміст контролю

29. Таїнство Хрещення і його сутність

30. Сутність, сучасний стан та перспективи розвитку митно-тарифних відносин

31. Еволюція грошових систем та види грошей

32. Сутність бюджетної політики та аналіз її основних напрямків в сучасних умовах

Пробковая доска в деревянной раме MDF, 40x30 см.
Пробковые доски применяются в качестве персональных информационных дисплеев. На их поверхность с помощью кнопок или булавок можно
424 руб
Раздел: Прочее
Детская горка, розовая.
Стабильная и прочная пластиковая горка с пологим спуском. Горка характеризует высокое качество и непревзойденный дизайн! Изготовлена из
1941 руб
Раздел: Горки
Детский шампунь-гель для волос и тела Weleda "Апельсин", 150 мл.
Натуральное средство 2 в 1 с нежнейшей кремовой текстурой и растительной моющей основой бережно очищает и ухаживает за чувствительной
542 руб
Раздел: Гели, мыло

33. Сутність та призначення фінансів

34. Динаміка вилову риби в природних водоймах та вплив екологічних факторів на продуктивність

35. Економічна сутність вивчення аналізу статистики зовнішньої торгівлі

36. Економічна теорія (основні поняття та терміни)

37. Конкуренція: сутність, форми та її значення в становленні ринкових відносин

38. Поняття економічної інформації, її види та властивості
39. Стандартизація, уніфікація та сертифікація продукції та їх економічна ефективність
40. Сутність та види прибутку

41. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення

42. Статистичні індекси та їх значення в економічних дослідженнях

43. Криміналістична характеристика злочинів, поняття та основні елементи

44. Сутність і види міжнародної міграції робочої сили

45. Демократія: сутність, доктрини, різновиди

46. Поняття та форми державного устрою2

47. Історія економічних учень

48. Правове регулювання вільних економічних зон

Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 26x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
417 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Спиннер двухкруговой "Компас" (красный).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
524 руб
Раздел: Спиннеры
Матрас в коляску "Lepre" Luna Lux.
Матрас в коляску Luna Lux - это матрас в коляску с использованием биококоса и натурального латекса. Благодаря кокосовому волокну и
923 руб
Раздел: Матрасы в коляску

49. "Домоводство" В.Н.Каразіна - українська паралель європейських економічних теорій

50. Розвиток операцій банківської системи на сучасному етапі економічних відносин в Україні (на прикладі АППБ "Аваль")

51. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

52. Сутність кредиту і його роль в світовій практиці

53. Сутність перестрахування

54. Валютні ризики: економічна природа та управління
55. Локалізація та розподіл ферментних систем у рослинній клітині
56. Обґрунтування технічних регулювань та розрахунок технологічних, конструктивних і енергетичних показників роботи жатки зернозбирального комбайна

57. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

58. Аналіз фінансової звітності та прогнозування економічного потенціалу ТОВ "Агрофірма "Колос" та СТОВ "Степове"

59. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

60. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління

61. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

62. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

63. Поняття та види форм державного устрою у зарубіжних країнах

64. Поняття та методи криміналістики

Подставка для украшений Jardin D’ete "Розовая глазурь".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
851 руб
Раздел: Подставки для украшений
Электрощетка аккумуляторная телескопическая "Суперуборщик".
Очистка сантехники, кафеля и полов – самая раздражающая хозяйку часть уборки, ведь это занимает много времени и отнимает силы. Больше
1498 руб
Раздел: Щётки для уборки пыли
Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 200 г/м2, 50 листов, односторонняя, глянцевая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность - 200 г/м2. Глянцевая. Односторонняя. Упаковка - 50 листов.
470 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати

65. Поняття та ознаки судової влади. Суд і правосуддя

66. Поняття та підстави звільнення від відбування покарання

67. Поняття та система господарського законодавства

68. Поняття та склад злочину

69. Сутність держави

70. Сутність і сфера міжгалузевого управління
71. Сутність Римського права
72. Програмне забезпечення фінансово-економічних установ

73. Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті

74. Сутність багаторівневого (мережевого) маркетингу як бізнесової концепції

75. Сутність міжнародного маркетингу

76. Сутність спонсорства

77. Клініко-генетичні співвідношення геморагічних інсультів та патогенетично-гемодинамічне обґрунтування лікувальної тактики при субарахноїдальних крововиливах

78. Трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людини: проблема кримінально-правового забезпечення

79. Зовнішня торгівля України як провідна ланка міжнародних економічних відносин

80. Міжнародні контракти: сутність структура види

Переносная люлька-кокон Фея, цвет: красная, арт: ФЕЯ_0005605-2.
Переносная люлька-кокон — это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от холода и
910 руб
Раздел: Переноски
Наклейка "Дерево", 190x180 см.
Интерьерная наклейка обязательно станет украшением вашей квартиры. Придайте яркий и оригинальный вид комнате вашего ребенка с новым
324 руб
Раздел: Интерьерные наклейки
Пазл Maxi "В аэропорту", 40 элементов.
Пазлы от Castorland — это не только интересное, но и очень полезное для развития логики и мышления занятие. Пазл изготовлен из
331 руб
Раздел: Пазлы (Maxi)

81. Поняття та основні завдання системи валютного регулювання і валютного контролю

82. Торгово-посередницькі операції в зовнішній торгівлі. Сутність і принципи факторингу

83. Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки

84. Поняття мотивації та класифікація мотиваційних теорій

85. Проблеми теорії та практики управління проектами у виробничій системі

86. Сутність корпоративної культури
87. Сутність планування і етапи планування
88. Сутність стратегічного і оперативного контролінгу

89. Болонський процес - сутність, концепції, методика

90. Методика формування економічних знань у майбутніх інженерів-педагогів засобами комп’ютерних технологій

91. Розумовий розвиток: сутність, значення, проблеми

92. Сутність і зміст педагогічної етики

93. Блок Юлії Тимошенко: розвиток та еволюція політичних орієнтирів

94. Сутність, різновиди і перспективи класичної демократії

95. Політична влада: сутність і специфіка

96. Специфіка становлення та еволюції партійної еліти в Румунії у трансформаційний період

Менажница (5 секций) "Садовая ягода".
Менажница (5 секций). Диаметр: 24,5 см. Высота: 2,5 см. Материал: керамика.
397 руб
Раздел: Менажницы
Набор "Сделай слайм" (с разноцветными бусами, пенопластовые шариками, блёстки).
Набор для изготовления слайма - это уникальный набор для создания оригинальной игрушки своими руками! Из компонентов набора можно сделать
575 руб
Раздел: Лизуны, мялки, жвачки для рук
Ковш для ванны "Flipper", с лейкой, мятный.
Ковшик для купания и мытья головы Flipper в виде дельфина превратит каждое купание вашего малыша в веселую игру! Мягкий край из
406 руб
Раздел: Ковшики

97. Проектування потокової лінії механічної обробки деталі і розрахунок її техніко-економічних показників

98. Психологія свідомості. Питання про природу душі: душа як особлива сутність

99. Виникнення та еволюція соціальної роботи


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.