Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек     Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Шляхи розвитку творчих здібностей дитини в процесі навчання в загальноосвітній школі

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Вступ Частина І. Розділ 1. Творчі здібності школярів як психологічна проблема Розділ 2. Теоретичні основи розвитку творчих здібностей дітей молодшого шкільного віку Розділ 3. Система творчих завдань як основа для розвитку творчих здібностей. Частина ІІ. Методики визначення рівня творчих здібностей молодших школярів. Вправи для розвитку творчих здібностей. Висновки Список використаної літератури Додатки 1. Бланк експертної оцінки учнів класу 2. Зведена таблиця оцінки творчих здібностей учнів класу Оцінки, виставлені учню експертами Вступ Своєрідне бачення структури особистості і більш заглиблений підхід до проблеми творчої активності при рішенні пізнавальних задач привели нас до нового розуміння психологічного впливу на учня, що припускає декілька інший, ніж використовувався до цього часу, підхід до учбового процесу. В останній час гостро стоїть проблема творчості та розвитку творчих здібностей школяра: уяви, інтуїції, мислення, оригінальних засобів дій, відходу від шаблонів і т. ін. Зараз проходить перегляд теоретичних позицій відносно природи творчості, критеріїв діагностики творчих здібностей у цілому, ведуться пошуки джерел креативності, умов, які сприяють розвитку творчого потенціалу. Творчі здібності існують в кожній дитині. Творчість – це природна функція мозку, яка виявляється і реалізується у діяльності при наявності спеціальних здібностей у тій чи іншій конкретній діяльності. Творчість – це не тільки труд художника, артиста, вченого; вона може проявитися в іншій діяльності, результатом якої будуть конкретні ідеї і продукти, так і самі дії. Тому задача педагога – побачити індивідуальну креативність учня і прагнути розвивати її. Під поняттям “креативності” ми розуміємо деяку сукупність розумових і особистих здібностей (якостей), які сприяють становленню і проявам творчості. Для успішного рішення цих проблем необхідно шукати принципово нові методи навчання. Проблема розвитку у школярів здібностей до творчих прояв у пізнавальній діяльності – багатогранна. Оригінальність і самостійність мислення, політ фантазії і ідей, (риси креативно мислення) можуть скластися тільки в тому випадку, коли у дитини є можливість тренуватися на задачах “відносного типу“, які припускають повну самостійність у виборі засобу рішення і дають можливість пропонувати будь-які рішення проблем. Цим визначається актуальність обраної теми дослідження. Багато таланту, розуму й енергії вклали в розробку педагогічних проблем, зв'язаних із творчим розвитком особистості, у першу чергу особистості дитини, такі видатні дослідники як Л.С. Виготський, Б.М. Теплов, К. Роджерс, П. Едвардс. В даний час дослідженням проблем розвитку творчих здібностей займаються також Г.В. Ковальова, Н.Ф. Вишнякова, Л. Дорфман, Н.А. Терентьєва, А. Мелик-Пашаев, Л.Футлик. Ціль курсової роботи – пошук шляхів розвитку творчих здібностей дитини в процесі навчання в загальноосвітній школі. Об'єкт дослідження – діяльність учнів на уроках в початковій школі і розвиток творчих здібностей у молодших школярів. Предмет дослідження – вплив системи творчих завдань на процес активізації творчих навичок і креативности в процесі занять.

Виходячи з мети курсової роботи поставлені наступні завдання: Вивчення й аналіз психолого-педагогічної, методичної літератури, яка стосується даної проблематики. Оцінка рівня розвитку творчих здібностей у дітей. Розробка і складання авторизованої програми по розвитку творчих здібностей дітей на уроках. Для рішення поставлених завдань були використані методи: спостереження, бесіди, анкети, аналіз продуктів діяльності й ін. Частина І. Розділ 1. Творчі здібності школярів як психологічна проблема Однією з найважливіших і складних проблем сучасної психологічної науки є проблема творчої обдарованості, або креативності (від англ. o crea e– творити, створювати). Феномен креативності є центральним предметом вивчення для такого напряму психологічних досліджень, як психологія творчих здібностей. Проблема творчої обдарованості та розвитку творчих здібностей набуває надзвичайної ваги для українських психологів з огляду на те, без перебільшення, епохальне завдання, яке так гостро постало перед нашою країною на нинішньому етапі її розвитку: розробка та формування нового, адекватного сучасним реаліям наукового підходу до напрацювання засад організації різноманітних форм навчання й виховання та стимулювання пов’язаних з останніми процесів становлення і розвитку творчих особистостей – членів соціальної спільноти. Еволюція поглядів на феномен творчих здібностей та обдарованості. Феномен творчого потенціалу людини цікавив людство з прадавніх часів. Уже в Давніх Єгипті, Індії, Китаї, Греції були перші спроби виявити й описати психологічні властивості людської істоти, які суб’єктно уможливлюють реалізацію нею тих чи інших творчих актів. У європейській філософсько-науковій традиції такі спроби виразно окреслюються в працях славетного давньогрецького мислителя Арістотеля. Згодом ця проблематика хвилювала багатьох європейських учених, зокрема іспанського медика епохи Відродження Хуана Уарте, який 1575 р. публікує працю “Дослідження здібностей до наук”, де формулює теоретико-методологічні передумови формування в майбутньому психології обдарованості, у тому числі й психології творчої обдарованості. Наступна віха в еволюції поглядів на творчу обдарованість – це так звана “психологія здібностей” німецького вченого-енциклопедиста XVIII ст. Християна Вольфа. Проте все це було лише віддаленою прелюдією до розгортання широких і повнокровних психологічних досліджень обдарованості, які пов’язуються з ім’ям видатного британського вченого Френсіса Гальтона. Він уперше в європейській історії досліджує особистісні особливості власне людини науки в праці ”Англієць у науці, його природа та виховання” (1874). А 1883 р. виходить у світ його “Дослідження людських здібностей та їх розвиток”. Уважаючи, що з часів античної цивілізації людство перебуває на шляху деградації, він пропонує в середовищі людей змінити природний відбір на штучний. Згодом Гальтон висуває гіпотезу про зв’язок вираженості психічної властивості з імовірністю її прояву і таким чином створює теоретичні засади психометрики.

Підсумовуючи діяльність Гальтона, доречно виділити основні проблеми й методичні підходи, які стали підґрунтям психології здібностей як відповідної галузі наукової психології. Перша з таких проблем – визначення основних детермінант здібностей та їх розвитку. Єдиною значущою ланкою в цій детермінаційній системоструктурі, за Гальтоном, є взаємовідношення спадковості і середовища. Друга проблема – це проблема взаємозв’язку загальних і спеціальних здібностей. Гальтон вважав, що, вимірюючи характеристики продуктивності найпростіших елементарних психічних процесів, можна встановити рівень творчої обдарованості людини. Цю ідею пізніше було спростовано результатами багатьох досліджень: зв’язок між творчою обдарованістю, інтелектом та елементарними пізнавальними здібностями є значно складнішим, ніж це видавалося в часи Гальтона. Нарешті, третя проблема, котра тісно пов’язана з попередньою, – це створення методів вимірювання здібностей, а в більш широкому контексті – проблема методів вимірювання психічних властивостей особистості. Наступний етап розгортання цього напряму психологічних досліджень характеризувався створенням так званих факторних моделей обдарованості, власне інтелектуально-пізнавальної обдарованості. Однією з перших була концептуальна модель К.Спірмена, висунута ним на початку ХХ ст. Згідно з цією моделлю, інтелектуально-пізнавальна форма обдарованості, яка забезпечує (на рівні суб’єкта) успішність інтелектуального забезпечення здійснюваної діяльності, включає два базові фактори: загальний фактор (так званий “генеральний, або G фактор”) і фактор, специфічний саме для даного виду діяльності (“відповідний, або S-фактор”). Спірмен доходить висновку, що роль G фактора є максимальною під час розв’язування складних математичних задач і задач на поняттєве мислення і мінімальною при виконанні сенсомоторних дій. Згодом Спірмен приходить до створення ієрархічної трирівневої моделі інтелектуальної обдарованості: між факторами “G” і “S” він виділяє групові фактори лінгвістичних (вербальних), механічних та арифметичних здібностей. Розвиваючи до певної міри підхід Спірмена до розуміння обдарованості, зі своїми моделями незабаром виступають інші визначні науковці-психологи – Р.Кеттелл і Л.Терстовн. Зокрема, Кеттелл виділив три типи інтелектуальних здібностей: загальні, парціальні і так звані “фактори операції”. Ці типи утворюють (де в чому аналогічно моделі Спірмена) відповідну ієрархію інтелектуально-пізнавальних здібностей. Фактори-операції в Кеттелла виступають певним аналогом S-факторів у Спірмена. Зазначені моделі обдарованості були моделями обдарованості інтелектуально-когнітивної (у її широкому розумінні). У середині ХХст. в дослідженнях американського психолога Дж.Гілфорда фактично народжується сучасна психологія творчої обдарованості (психологія креативності). Досліджуючи інтелектуальні здібності людини, структуру її інтелекту, Гілфорд виділив два базові типи мислення: дивергентний і конвергентний. Дивергентний тип він пов’язав із породженням, продукуванням багатьох рішень проблемної ситуації на основі однозначних вихідних даних, вважаючи, що саме він є “серцевиною”, “ядром” творчої обдарованості, креативності.

Але такий стан речей, породжений змнами в нацональнй свдомост, тривав недовго. Уже з початку 19 ст. серед укрансько нтелгенц (в першу чергу духовенства, що було диною верствою, для яко дозволялась вища освта) з'являються де нацонального самовизначення. Вони утверджуються з розвитком в Укран гумантарних наук, чльне мсце серед яких зайняла фольклористика. Звернення до сторичних пам'яток народу, його звичав та обрядв пдтримувалось також сторографю. З початком розвитку укрансько думки, зокрема пов'язаного з дяльнстю ¶. Срезневського, М. Максимовича, М. Костомарова, письменникв-романтикв, дячв Кирило-Мефодвського братства (а в Галичин «Русько трйц») починаться нова хвиля пднесення усно народно творчост, яка засвдчувала, що укранська культура, не втративши самобутност, залишилась виразно нацональною культурою, яка ма свй особливий характер, сторю розвитку, а не  частиною росйсько чи польсько, як це намагались довести поневолювач. Отже, в кнц пероду бездержавност, коли усна народна творчсть вдносно занепадала, набуваючи переважно побутового характеру, вдродження давнього герочного минулого вдбувалося шляхом розвитку фольклористики як науки з метою вдновлення духовних цнностей народу

1. Театралізовані ігри як засіб розвитку творчих здібностей першокласників на уроках музики

2. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках математики

3. Розвиток творчої діяльності на уроках трудового навчання

4. Розвиток творчих здібностей

5. Психодіагностика творчих здібностей молодших школярів

6. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні
7. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")
8. Шляхи розвитку та вдосконалення антимонопольного законодавства України на основі світового досвіду

9. Становлення авіації та основні шляхи її розвитку в період Першої світової війни

10. Патриотическое воспитание на уроках русского языка и литературы в 5-8 классах

11. Формування культури мовлення молодших школярів на уроках рідної мови

12. Шляхи розвитку інтересу до математики у розумово відсталих дітей

13. Шляхи розвитку уявлень про декоративно-прикладне мистецтво у початкових класах

14. Диференційований підхід у процесі навчання молодших школярів розв’язувати текстові задачі

15. Загальні поняття розвитку рухових здібностей школярів. Силові здібності та їх розвиток

16. Методичні особливості розвитку фізичних здібностей юних гімнастів

Настольная игра "Макроскоп".
Интереснее, чем микроскоп. Многообразнее, чем калейдоскоп. Перед вами удивительный прибор, внутри которого спрятаны картинки, но вам видна
1390 руб
Раздел: Прочие
Копилка-сейф пластиковая большая, черная.
Высокое качество изготовления, пластик. Сейф-копилка - игрушка электронная для монет и купюр с автоматическим затягиванием купюр
1820 руб
Раздел: Копилки
Ведро Vileda "SuperMоcio" с отжимом ленточных швабр, 12 л.
Уникальная запатентованная система отжима подходит для любой ленточной швабры (не только бренда Vileda (ВИЛЕДА)). Прочное, устойчивое
679 руб
Раздел: С отжимом

17. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

18. Проблеми та шляхи розвитку інститутів спільного інвестування

19. Дослідницька та творча діяльність на уроках біології

20. Активність і творчість учнів на уроках історії

21. Організація процесу творчого розвитку дитини

22. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)
23. Творчість Рембрандта
24. Життєвий i творчий шлях Олеся Гончара

25. Свідомість та творчість

26. Життя і творчий шлях Рея Бредбері

27. Творчістю Тютчева і Фета укр

28. Умови життя рослин і біологічні особливості росту та розвитку сільськогосподарських культур

29. Творча особистість журналіста

30. Життя і творчість Майкла Фарадея

31. Наукова і творча спадщина Івана Огієнка (Митрополита Іларіона)

32. Життя і творчість С.П. Галябарди

Портфель "Megapolis", синий.
Легкая папка-портфолио изготовлена из жесткого пластика, рассчитана на длительный срок службы. Папка служит для перевозки документов и
512 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Ночник с датчиком движения "Ночной снайпер".
Маленький ночник с датчиком движения "Ночной снайпер" надежно крепится на крышку унитаза и срабатывает только при вашем
648 руб
Раздел: Ночники
Рюкзак школьный "Ever After High. Dragon Game".
Рюкзак школьный - легкий и яркий рюкзак для ученицы начальной школы. Прочная каркасная конструкция хорошо сохраняет форму, устойчиво стоит
2451 руб
Раздел: Без наполнения

33. Поняття та значення дизайну в творчій діяльності

34. Творчий метод в мистецтві. Естетика реалізму в мистецтві ХХ ст.

35. Творчість Леонардо Да Вінчі

36. Життєвий і творчий шлях Лесі Українки

37. Життєвий і творчий шлях Т.Г.Шевченка

38. Життєвий та творчий шлях М. Хвильового
39. Життєвий та творчий шлях О. Уайльда
40. Життя і творчість Степана Васильченко

41. Життя та творчість Г. Сковороди

42. Життя та творчість Тараса Григоровича Шевченка

43. Жыццёвы і творчы шлях Яна Чачота

44. Поетична творчість Юрія Клена

45. Творча спадщина Леся Мартовича

46. Творчая спадчына Алеся Пісьмянкова

47. Творчість Богдана-Ігора Антонича

48. Творчість Володимира Сосюри у контексті літератури Донбасу

Конструктор "Краски дня. Утро", 105 деталей.
Дети дошкольного возраста, особенно мальчишки, обожают складывать из деревянного конструктора целые города, в которых есть и дома, и
554 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Глобус Звездного неба диаметром 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
1007 руб
Раздел: Глобусы
Набор детской складной мебели "Веселая азбука".
Детский комплект складной мебели подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких
1629 руб
Раздел: Наборы детской мебели

49. Творчість і життя Лесі Українки. "Ні, я жива, я буду вічно жити"

50. Творчість М. Старицького

51. Творчість Пантелеймона Олександровича Куліша

52. Творчість українських поетів

53. Усна народна творчість

54. Література сентименталізму. Творчість Стерна
55. Патофізіологічні механізми пневмонії на різних етапах її розвитку
56. Життя та творчість Миколи Лисенка

57. Тоні Айомі. Життя і творчість

58. Біологічні основи методу розвитку рухових якостей

59. Використання інтерактивних методів на уроках біології під час вивчення теми: "Молюски"

60. Нетрадиційні уроки з біології

61. Система інтегрованих уроків, як засіб розумового розвитку молодших школярів

62. Условия развития креативности младших школьников на уроках физической культуры

63. Формування особистості в колективі за творчою спадщиною А.С.Макаренка

64. Формування творчої особистості як наукова проблема

Рюкзачок дошкольный "Щенячий патруль", 23х19х8 см.
Легкий и компактный дошкольный рюкзачок - это красивый и удобный аксессуар для вашего ребенка. В его внутреннем отделении на молнии легко
693 руб
Раздел: Без наполнения
Набор посуды "Щенячий патруль", 3 предмета.
Посуда подходит для мытья в посудомоечной машине и использования в микроволновой печи. Яркая посуда с любимыми героями порадует малыша и
578 руб
Раздел: Наборы для кормления
Кукла-балерина.
Кукла-балерина "Принцессы Диснея" очень любит танцевать! Поэтому она нарядилась в специальный костюм с пышной юбочкой-пачкой,
541 руб
Раздел: Куклы-модели, современные

65. Екологічна освіта на уроках біології

66. Цивілізаційний підхід і проблеми розвитку суспільства

67. Психологія і творчість

68. Формування творчого потенціалу у студентів 1–4 курсу

69. Соціально-політичні проблеми у творчій спадщині Петра Могили

70. Етнічна соціологія - актуальні проблеми та історія розвитку
71. Наукова творчість
72. Усна народна творчість українців

73. Нетрадиционные формы урока

74. Использование видео на уроках английского языка

75. Использование художественной литературы на уроках истории

76. Развитие воображения младших школьников на уроках музыки

77. Опыт использования ЭВМ на уроках математики

78. Геометрический материал на уроках математики (наглядность)

79. План урока по психологии

80. Развитие творческой личности ребенка на уроке музыки

Комплект детского постельного белья "Пираты".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Терка для моркови "по-корейски" Regent "Linea Presto".
Терка для нарезки моркови "по-корейски". Материал: нержавеющая сталь, пластик. Размер: 32,7x12,5x2,5 см.
377 руб
Раздел: Тёрки, мультитёрки
Карандаши цветные "Triangle", 12 цветов.
В наборе: 12 цветов. Ударопрочный грифель. Пластиковый корпус треугольной формы. Заточенный наконечник. Диаметр корпуса: 10 мм. Длина: 140
357 руб
Раздел: 7-12 цветов

81. Воспитание внимания у подростков на уроке физкультуры

82. Бригадный подряд на уроках труда /портняжное дело/

83. Развитие теории урока в советской дидактике периода середины 50-х - середины 60-х годов

84. Развитие познавательной активности учащихся на уроках математики

85. Роль народного декоративно-прикладного мистецтва в естетичному розвитку учнiв (WinWord 7.0 На укр. яз)

86. Роль долговременной памяти в формировании орфографического навыка у младших школьников на уроках русского языка
87. Дидактические игры и их применение на уроках английского языка
88. Методика преподавания географии (конспекты уроков)

89. Проблема эффективности урока графики

90. Развитие творческих способностей учащихся на уроках "Технология швейного производства"

91. Развитие познавательного интереса к урокам русского языка. Роль занимательности в процессе обучения

92. Региональная культура и история на уроках немецкого языка в средней школе

93. Нетрадиционные формы урока

94. Ролевые игры на уроках английского языка

95. Конспект традиционного урока

96. Ролевые игры на уроках английского языка на основной ступени обучения в средней школе

Шнуровка-бусы "Весна".
Эта простая, но интересная игрушка увлечет малыша! Цель игры - нанизать на шнурок все бусинки и сделать яркие бусы! Ребенку будет
321 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Подгузники-трусики для девочек Huggies DryNights, 8-15 лет, 9 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от 4х лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики Хаггис Драйнайтс для девочек 8-15 лет (30 - 47
427 руб
Раздел: Обычные
Тетрадь общая с магнитной закладкой "FLUOR. Желтый", В5, 120 листов, клетка.
Формат - В5. Закладка - ляссе. Внутренний блок - офсет, клетка. Обложка - мелованный картон. Скрепление - книжный переплет. Отделка -
418 руб
Раздел: Прочие

97. Реализация эвристического обучения учащихся на уроках математики

98. Геометрический материал на уроках математики (наглядность)

99. Использование видео на уроках английского языка


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.