Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Виховання наполегливості молодших школярів у процесі позакласної ігрової діяльності

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ДІХТЯРЕНКО ЗОЯ МИХАЙЛІВНАУДК 37:613.88-053.6:374ВИХОВАННЯ НАПОЛЕГЛИВОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ ПОЗАКЛАСНОЇ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ13.00.07 – теорія і методика вихованняАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2008 Дисертацією є рукописРобота виконана в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, Міністерство освіти і науки України Науковий керівник кандидат педагогічних наук, доцент заслужений працівник фізичної культури і спорту України, Ткаченко Віктор Тимофійович, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, завідуючий кафедрою спортивних дисциплін Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор ВолковЛеонід Вікторович, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, завідуючий кафедрою теорії і методики фізичного виховання кандидат педагогічних наук, професор Ареф’єв Валерій Георгійович, Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова, завідуючий кафедрою теорії і методики фізичного виховання та спорту Захист відбудеться “ 04 ” березня 2008 р. о “16-00” годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.454.01 в Інституті проблем виховання АПН України, 04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9 З дисертацією можна ознайомитись у науковій частині інституту проблем виховання АПН України, 04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9 Автореферат розісланий “ 02 ” лютого 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Л.М. Масол Загальна характеристика роботиАктуальність теми. Одним із основних завдань держави у галузі освіти є турбота про здоров’я нації, виховання фізично загартованого підростаючого покоління. Цим зумовлена необхідність посилення виховної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах України та обґрунтування ефективних методик виховання учнів, здатних наполегливо навчатися у школі та займатися фізичною культурою у процесі позакласної діяльності. Основні підходи до виховання учнів окреслено у Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті, Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти, Законі України “Про фізичну культуру і спорт”, Концепції фізичного виховання у системі освіти України, Державній програмі розвитку фізичної культури та спорту на 2007-2011 роки. Суспільство кінця ХХ початку ХХІ ст. характеризується негативним впливом засобів масової інформації на фізичне, розумове, психічне, соціальне, емоційне, особистісне й духовне здоров’я школяра. Це призводить до того, що поведінці більшості дітей притаманна підвищена нервозність, надмірна вразливість, гарячковість, емоційна неврівноваженість. Найбільше непокоять батьків, педагогів, психологів, соціальних працівників такі прояви поведінкової активності дітей молодшого шкільного віку, як агресивність, жорстокість, духовна спустошеність. Логічним поясненням цьому є те, що значна частина дітей не має можливості відвідувати спортивні клуби за інтересами, гуртки, секції, оскільки вони майже всі платні.

З іншого боку, функціонально-емоційний стан молодших школярів погіршується у зв’язку зі зниженням опорної здатності дитячого організму до захворювань. Відомо, що ігрова діяльність учнів молодших класів у позаурочний час - важливий засіб подолання негативних тенденцій, що склалися у сучасному суспільстві. Гра – один з видів діяльності дітей молодшого шкільного віку, хоча пріоритетним стає навчання. Рухлива гра є різновидом ігор. Як явище багатогранне, її можна розглядати як особливу форму існування всіх, без винятку, сторін життєдіяльності колективу. Велику роль відіграє гра у розвитку й вихованні дитини, становленні особистості школяра, вона виступає своєрідним і незамінним засобом у вихованні, навчанні, пізнанні та самореалізації кожного учня. Виховання у молодших школярів наполегливості під час рухливих ігор у процесі позакласної діяльності є важливою передумовою забезпечення їхнього фізичного розвитку, вдосконалення не тільки фізичних сил, а й морально-вольових якостей. Питання застосування рухливих та українських народних ігор у системі фізичного виховання дітей дошкільного і молодшого шкільного віку було предметом дослідження багатьох учених, а саме: Е.С. Вільчковського (педагогічні умови удосконалення процесу формування рухової підготовленості дітей 5-7 років); Ю.М. Саляміна (методика управління руховою активністю на основі комплексної оцінки фізичної підготовленості дітей 6-річного віку); Н.Ф. Денисенко (педагогічні умови активізації рухового режиму дітей 5-6 років у дитячих закладах); О.І. Курка (педагогічні умови навчання дітей старшого дошкільного віку рухових дій з м’ячем); О.Л. Богініч (педагогічні умови підвищення рухової активності дітей 4-5 років на заняттях фізичною культурою); Г.В. Воробей (вплив народних ігор та забав через загартування молодших школярів різних етнографічних груп Прикарпатського краю); А.Я. Вольчинського (українські народні ігри за ознакою їх переважаючого впливу на стан здоров’я та рухову підготовленість дітей 5-6 років); В.І. Левків (особливості засобів української національної фізичної культури в різних сферах життєдіяльності дітей молодшого шкільного віку); С.Б. Мудрика (застосування українських національних рухливих ігор у системі фізичного виховання молодших школярів), він розробив класифікацію для учнів 2-3 класів та удосконалив методику проведення ігор; А.О. Артюшенко (виховання вольових якостей в учнів середнього шкільного віку в процесі занять фізичною культурою); В.Г. Кузя, О.В. Матвієнка, С.Г. Мельничука, А.В. Фока, М.Г. Яновської (гра, як один з цікавих і продуктивних видів організації позаурочної та позашкільної навчально-виховної роботи) та ін. На сучасному етапі розвитку педагогічної науки до проблеми застосування ігрової діяльності у формуванні особистості школяра зверталися педагоги-дослідники: Н.В. Андрощук, Л.В. Артемова, Л.В. Билеєва, Е.С. Вільчковський, І.С. Звізда, І.М. Коротков, І.А. Кравцова, Н.В. Кудикіна, А.Д. Леськів, Р.С. Мозола, В.Н. Мухін, О.В. Тимошенко, Д.В. Хухлаєва, С.Ф. Цвек, А.В. Цьось, М.К. Шейко, В.Г. Яковлев та ін., а також відомі психологи: Б.Г

. Ананьєв, І.Д. Бех, П.П. Блонський, Л.С. Виготський, М.І. Демкова, Д.Б. Ельконін, О.В. Запорожець, О.М. Леонтьєв, О.В. Проскура та ін. Педагогічні проблеми змісту та методів початкового навчання у їх взаємозв’язку з ігровою діяльністю досліджували Н.М. Бібік, В.І. Бондар, М.С. Вашуленко, О.Я. Савченко, Г.С. Тарасенко та ін. У вивченні вольових якостей дітей та молоді значну роль відіграють фундаментальні праці Ю.П. Азарова, І.Д. Беха, В.В. Богословського, В.А. Вагнера, А.І. Висоцького, Ф.Н. Гоноболіна, А.В. Запорожця, П.І. Іванова, Є.П. Ільїна, В.К. Каліна, Г.С. Костюка, В.К. Котирло, В.А. Крутецького, О.Ц. Пуні, П.А. Рудика, В.І. Селіванова, І.М. Сєченова та ін. Проаналізувавши психолого-педагогічну літературу та дисертаційні дослідження, в яких розкрито різні погляди на виховання і розвиток молодших школярів у процесі позакласної ігрової діяльності, можна зробити висновок, що проблемі виховання наполегливості в учнів молодших класів засобами ігрової діяльності не приділялося достатньої уваги. Тому її актуальність та недостатня розробленість у теорії і практиці початкової освіти зумовили вибір теми дисертаційного дослідження - “Виховання наполегливості молодших школярів у процесі позакласної ігрової діяльності”. Зв’язок роботиз науковими програмами, планами, темамиТема дисертаційного дослідження є частиною комплексної теми кафедри методики початкового навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини “Підготовка студентів до застосування інноваційних технологій навчання в умовах сільської малокомплектної школи” (державний реєстраційний номер 0103U003313). Тема роботи затверджена на засіданні вченої ради Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол №9 від 27.04.2005 р.) й узгоджена у Раді по координації наукових досліджень в галузі педагогіки та психології в Україні (протокол №5 від 24.05. 2005 р.). Мета дослідження – розробити педагогічну модель та теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити педагогічні умови виховання наполегливості молодших школярів у процесі позакласної ігрової діяльності. Об’єкт дослідження – процес виховання молодших школярів у позакласній діяльності. Предмет дослідження – педагогічні умови виховання наполегливості молодших школярів у позакласній ігровій діяльності. Гіпотезою дослідження є припущення, що ефективність виховання наполегливості молодших школярів у процесі позакласної ігрової діяльності підвищиться, якщо: впровадити розроблену педагогічну модель та умови у позакласну діяльність із застосуванням рухливих й українських народних ігор відповідно до ступеня прояву наполегливості; обґрунтування системи рухливих та українських народних ігор відповідатиме віковим особливостям учнів для виховання наполегливості як особистісного утворення молодших школярів; виховний процес супроводжуватиметься систематичною діагностикою рівнів вияву досліджуваної якості; в ігровому процесі застосовуватиметься поетапна особистісно зорієнтована технологія виховання наполегливості учнів. Досягнення поставленої мети й перевірка гіпотези здійснювалися шляхом розв’язання наступних завдань дослідження: З’ясувати стан проблеми у педагогічній теорії і виховній практиці та теоретично обґрунтувати сутність понять “виховання наполегливості” як особистісного утворення молодших школярів та “позакласна ігрова діяльність”.

Якось старшинську школу відвідав Леґенда – Іван Климів. Високий провідник розповів курсантам про українсько-німецькі взаємини, арешти провідників і членів ОУН. На прощання попередив про скоре прибуття до Коломиї німців. Леґендарного патріота в грудні сорок другого року замучить у в’язниці на Лонцького кривавий ґестапівський кат Вірллі Вірзінґ. «Я, Іван Климів-Леґенда, член Організації Українських Націоналістів, більше нічого вам не скажу». Ото все, що почули від нього слідчі ґестапо у Львові. Іван Климів народився 1909 року в Сільці-Белзькому на Львівщині. По закінченню ґімназії вивчав право. З юних літ пов’язав своє життя з ОУН. Переслідували мужнього патріота всі окупанти – польські, німецькі, московські. Неперевершений організатор і конспіратор поєднував у собі надзвичайну відвагу й дивовижну скромність. На всіх постах, що їх довіряла йому Організація, працював наполегливо й самовіддано. Ґестапо призначило дуже високу грошову винагороду за голову члена центрального проводу ОУН Леґенду. Молодший на два роки Іванів брат Григорій пішов із життя в Бриґідках, не бажаючи носити воляче ярмо, в яке намагалися впрягти наш люд польські окупанти

1. Гармонізація фізичного і розумового розвитку молодших школярів в процесі фізичного виховання

2. Методика формування навичок зображення форми у процесі графічної діяльності молодших школярів

3. Економічне виховання учнів загальноосвітньої школи в процесі позакласної навчально-виховної діяльності

4. Види трудової діяльності молодших школярів

5. Гра як метод виховання молодших школярів

6. Методика формування у молодших школярів навичок живопису у процесі малювання натюрморту
7. Музично-ритмічне виховання молодших школярів
8. Педагогічні основи використання загадок як засобу розумового виховання молодших школярів

9. Профілактика порушення зору молодших школярів засобами фізичного виховання

10. Розвиток пізнавального інтересу молодших школярів у процесі вивчення курсу "Я і Україна" в 3-4 класах

11. Роль естетичного виховання у формуванні підростаючої особистості молодшого школяра

12. Статеве виховання молодших школярів

13. Фізичне виховання молодших школярів у напрямку родина-школа

14. Формування патріотичних почуттів молодших школярів у позаурочній діяльності

15. Формування у молодших школярів самостійності в процесі роботи з дитячою книжкою

16. Диференційований підхід у процесі навчання молодших школярів розв’язувати текстові задачі

Детская машинка "Вихрь", голубая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки
Подставка для книг "Brauberg", малая.
Предназначена для книг, учебников и журналов. Регулируемый угол наклона. Металлическая подставка. Держатель для страниц. Экономит место на
616 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Сменный фильтр "Аквафор В-100-5", 2 штуки.
Модуль В100-5 содержит в оптимальном соотношении гранулы кокосового угля, ионообменные смолы и "ноу-хау" АКВАФОР - волокна
379 руб
Раздел: Фильтры для воды

17. Зміст правового виховання молодших школярів

18. Виховання в сім’ї як першооснова інтелектуального розвитку особистості молодшого школяра

19. Виховання організованості молодших школярів на уроках фізичної культури

20. Мотивація в структурі учбової діяльності молодших школярів

21. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

22. Аналіз диференційованого підходу у навчанні математики молодших школярів у педагогічному досвіді
23. Вивчення молодшими школярами рослин на уроках природознавства в 3 класі
24. Види вправ з розвитку мовлення молодших школярів на уроках читання

25. Використання дитячої літератури для формування екологічної культури молодших школярів

26. Вплив особливостей педагогічних комунікацій на формування особистості молодшого школяра

27. Особливості методики корекції порушення постави молодших школярів засобами фізичних вправ

28. Особливості форм і методів навчання молодших школярів з урахуванням психічного розвитку дитини

29. Психологічні умови розвитку уваги у молодших школярів

30. Реалізація шляхів естетичного виховання першокласників у процесі формування каліграфічної навички

31. Робота над удосконаленням орфоепічних навичок молодших школярів

32. Розвиток комунікативно-мовленнєвих умінь молодших школярів при вивченні частин мови у 3 класі

Клей ПВА, 500 грамм.
Объем: 500 грамм. Безопасен при использовании по назначению. Оформление флакона в ассортименте, без возможности выбора!
373 руб
Раздел: Для бумаги
Мультиплеер "Мамонтенок".
Мультиплеер "Мамонтенок" в оригинальном дизайне! Нажимая на кнопочки, ребенок сможет послушать 20 популярных песенок из
314 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Переносная люлька-кокон "Кошки на белом".
Люлька-переноска Фея "Кокон" - это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от
1127 руб
Раздел: Переноски

33. Розвиток пізнавальних інтересів молодших школярів у роботі над фразеологізмами

34. Розвиток у молодших школярів уявлень про народне мистецтво (на прикладі творчості Катерини Білокур)

35. Розвиток уяви та літературних здібностей молодших школярів

36. Система інтегрованих уроків, як засіб розумового розвитку молодших школярів

37. Теоретичні основи формування ціннісних орієнтацій молодших школярів

38. Форми і методи здійснення екологічної освіти молодших школярів на уроках курсу "Я і Україна"
39. Формування в молодших школярів пізнавального інтересу засобами усної народної творчості на уроках курсу "Я і Україна"
40. Формування готовності до оволодіння самостійним писемним мовленням у молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення

41. Формування екологічної культури молодших школярів

42. Формування здорового способу життя молодших школярів

43. Формування культури мовлення молодших школярів на уроках рідної мови

44. Формування мовленнєвої комунікації молодших школярів на уроках розвитку зв’язного мовлення

45. Формування правильної дикції у молодших школярів

46. Формування соціокультурного досвіду молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

47. Формування у молодших школярів естетичних почуттів на уроках класного читання

48. Формування у молодших школярів мотивації до навчання

Подушка с принтом "FIFA 2018", прямоугольная, синий, 40x29 см.
Подушка с символикой чемпионата мира по футболу 2018 года станет прекрасным дополнением к вашему интерьеру. Изделие выполнено из
403 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Копилка "Капитан Шарки. Capt'n Sharky".
Размер: 13х9х9 см. Материал: металл.
886 руб
Раздел: Копилки

49. Формування у молодших школярів організаційних умінь і навичок

50. Формування читацьких інтересів молодшого школяра на основі використання ілюстрованого матеріалу

51. Шляхи розвитку у молодших школярів бережливого ставлення до природи

52. Дидактичні умови забезпечення оптимального первинного сприймання навчального матеріалу у молодших школярів

53. Збагачення словникового запасу молодших школярів під час засвоєння граматико-орфографічних знань

54. Вікові особливості молодших школярів та їх врахування у забезпеченні пізнавальної активності
55. Особистісна тривожність молодших школярів
56. Прояви агресивності молодших школярів

57. Психодіагностика творчих здібностей молодших школярів

58. Розвивальні ігри молодших школярів

59. Розвиток пам’яті молодшого школяра

60. Морально-етичне виховання школярів (на прикладі педагогічної спадщини та діяльності західноукраїнських композиторів другої половини ХІХ століття)

61. Розвиток процесів памiяті в молодшому шкільному віці

62. Розвиток процесів пам´яті в молодшому шкільному віці

63. Активізація пізнавальної діяльності учнів основної школи у позакласній роботі з біології

64. Активізація пізнавальної діяльності учнів в процесі навчання математики

Копилка "Банкомат", синяя.
Забавная электронная игрушка - копилка выполнена в виде банкомата. Распознаёт номинал Российских монет. Широкий набор функций. Размеры
1919 руб
Раздел: Копилки
Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, фиолетовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: фиолетовый.
442 руб
Раздел: Прочие
Мебель для кукол "Гостиная Конфетти".
Комплектация: 2 кресла, 1 диван, 1 торшер, 1 стол. Материал: пластик. Подходит для кукол 30 см. Цвет мебели может отличаться от
662 руб
Раздел: Гостинные

65. Вплив спеціальних вправ на рівень фізичної підготовленості школярів молодшого шкільного віку

66. Методика активізації пізнавального процесу школярів до фізичної культури

67. Педагогічні основи правового виховання дітей молодшого шкільного віку

68. Позакласна робота з математики у молодших класах

69. Система забезпечення психолого-педагогічного супроводу розвитку мовленнєвих здібностей дошкільників у процесі їх мовленнєво-творчої діяльності

70. Трудове виховання школярів в умовах сільської загальноосвітньої школи
71. Удосконалення процесу виконання ранкової гігієнічної гімнастики учнями молодшого шкільного віку
72. Виховання в учнів початкових класів гуманістичних цінностей у позаурочній діяльності

73. Соціалізація особистості в процесі художньо-естетичної діяльності

74. Технологія діяльності туристського підприємства в процесі формування нового туру "Замки Поділля"

75. Безопасность жизнедеятельности (Безпека життєдіяльності)

76. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

77. Банкрутство, як один з видів припинення діяльності юридичних осіб (Банкротство как один из видов прекращения деятельности юридических лиц)

78. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

79. Технологічний процес виробництва кисломолочних напоїв

80. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака" (белая полоса), 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
407 руб
Раздел: Кружки, посуда
Гель Calgon "3030723", для cмягчения воды и предотвращения образования накипи, 1500 мл.
Гель для смягчения воды и предотвращения образования накипи 2 в 1. Нормативный срок годности товара 24 месяца с момента изготовления.
442 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Подушка "Волк Забивака", 30x33 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
471 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

81. Контрольна з зовнішньоекономічної діяльності

82. Контрольна по зовнішньоекономічній діяльності

83. Планування діяльності підприємства

84. Стратегічне планування діяльності фірми Квіт в умовах ринкових відносин

85. Виховання у сім’ї як першооснова розвитку дитини як особистості

86. Формування духовності учнів у навчальному процесі
87. Правове регламентування діяльності акціонерних товариств
88. Планування діяльності підприємства

89. Виховання дитини як важливий етап розвитку особистості

90. Застосування застави як запобіжного заходу в кримінальному процесі

91. Оздоровче фізичне виховання

92. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

93. Аналіз діяльності комерційних банків

94. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

95. Планування діяльності підприємств

96. Роль власності у соціально-економічних процесах

Глобус физический на подставке из пластика диаметром 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет
554 руб
Раздел: Глобусы
Набор для проведения опытов по очистке воды "Юный ученый".
Самый лучший способ познания окружающего мира – увидеть все собственными глазами. Набор для проведения опытов по очистке воды «Юный
403 руб
Раздел: Химические опыты
Маркеры для доски, 12 цветов.
12 разноцветных маркеров для рисования на демонстрационных досках.
605 руб
Раздел: Для досок

97. Аналіз діяльності комерційного банку

98. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

99. Адвокат у кримінальному процесі


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.