Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Правове регулювання вільних економічних зон

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Випускна робота Виконав Студент 4 курсу денної форми навчання спеціальності 6.060100 "Правознавство" освітьно-кваліфікаційного рівня  „бакалавр з права” Єлісеєв Олексій Володимирович Міністерство освіти і науки України Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна” Кафедра правознавства Київ 2003 Вступ РОЗДІЛ 1. Історія, поняття, порядок створення та ліквідація ВЕЗ. Історія створення ВЕЗ. 1.2. Поняття та порядок створення ВЕЗ 1.3. Ліквідація ВЕЗ РОЗДІЛ 2. Управління вільними економічними зонами та особливості їх функціонування. Особливості державного регулювання  та внутришньої організації ВЕЗ. 2.1. Управління вільними економічними зонами та особливості їх функціонування. 2.2.  Особливості державного регулювання  та внутришня організація ВЕЗ РОЗДІЛ 3. Світовий досвід щодо функціонування і організації вільних економічних зон. 3.1. Основні форми ВЕЗ світу. 3.2. Уроки світового досвіду фунціонування та організації вільних економічних зон. РОЗДІЛ 4. Вільні економічні зони України: основні напрямки і стратегії їх розвитку. Висновок. Вступ Одним з потенційних факторів сприяння розвитку відносин України з провідними державами Західної Європи та її інтеграції до європейських структур співробітництва і безпеки є "стратегічна відкритість" обох партнерів. І Україна, і Європейська спільнота (інституції та національні держави) формують стратегії свого розвитку, намагаються визначити свої специфічні ролі та моделі виживання у майбутньому. Ці пошуки ідентичності у швидкозмінному середовищі надають можливість партнерам брати активну участь у визначенні цілей та пріоритетів один одного. Такий процес відбувається вже сьогодні. Згадаймо, наприклад, зусилля України гарантувати нерозповсюдження ядерної зброї на території нових членів НАТО чи активність Ради Європи у переконуванні України відмінити смертну кару. Однак стратегічна відкритість і геополітична невизначеність можуть стати бар'єрами на шляху інтеграції України в європейську спільноту. Понад те, внутрішні загрози безпеці України (у першу чергу - конфліктогенний процес формування й посилення національних і місцевих політичних та економічних еліт, нехтування демократичними нормами у повсякденному житті української влади й суспільства тощо) можуть відволікти увагу від "зовнішніх" зносин з державами Західної Європи, що не пропонують адекватних рішень для гострих внутрішніх протиріч України. Щоб запобігти "відвертанню від Європи", слід не лише підкреслювати геополітичне значення поглиблення двосторонніх зв'язків з країнами цієї частини континенту, посилення інтеграційних процесів, а й демонструвати практичну корисність такої співпраці, перспективи адаптації європейського досвіду на українських теренах. Один з можливих сценаріїв поглиблення інтеграційних процесів запропоновано далі. Для оптимізації політики на західному напрямку слід було б повніше використовувати переваги поліархічної моделі, що склалася у двосторонніх відносинах держав Західної Європи. Суть моделі полягає в тому, що інтеграція в регіоні тісно поєднується з процесами децентралізації та регіоналізації. До того ж міждержавні відносини, наприклад, у ЄС, визначаються і формуються не лише державними бюрократичними інституціями чи органами самого Союзу.

Все більшої ваги набирають контакти між окремими громадянами, недержавними організаціями та структурами, прямі зв'язки між регіонами (федеральними землями, провінціями) різних країн. Тому для України важливо було б розпочати диверсифікацію відносин із західноєвропейськими державами, пріоритетно розвиваючи їх на недержавному рівні, залучаючи до співпраці якомога ширше коло "акторів" суспільства. Спеціальні економічні зони розглядаються як один з найважливіших інструментів, за допомогою якого досягається відкритість економіки нашої держави зовнішньому світові і стимулюється міжнародне економічне співробітництво на основі залучення іноземних інвестицій. Вільні економічні зони (ВЕЗ) міцно увійшли у світову господарську практику та діють у різних державах. Зараз у світі, по різним даним, від 700 до 3000 ВЕЗ, але до них не можна віднести ні одну українську, оскільки ті утворення, які в Україні називаються "вільними економічними зонами", не задовольняють міжнародні вимоги, які виставляються до такого роду зонам. В цивілізованому суспільстві будь-яка діяльність повинна мати чітку законодавчу і нормативну базу, яка адекватно і збалансовано відображає інтереси суспільства в цілому і кожного суб`єкта господарської діяльності зокрема. Повною мірою це стосується ВЕЗ. Правове регулювання спеціальних (вільних) економічних зон в Україні здійснюється шляхом прийняття законів і підзаконних актів Верховною Радою України, нормативних актів уряду (декретів, постанов), видання указів президенту тощо, а також вироблення механізмів їх реалізації та контролю. Закони, законодавчі і нормативні акти визначають об`єкти регулювання, зміст регулювання, відповідальність юридичних і фізичних осіб за їх невиконання. Закони здійснюють функцію довгострокового державно-правового регулювання, а укази, нормативні акти, як правило, - короткострокового чи оперативного. Пакет законів, які регулюють СЕЗ в Україні практично вже напрацьований. Однак треба відзначити, що процес розробки наявної нормативно-правової бази відбувався дещо безсистемно. Прийняті закони швидко змінюються, законодавчі акти, постанови і декрети часто суперечать один одному, що затрудняє їх використання. Тому  для України створення більш дієздатної законодавчої і нормативної бази регулювання СЕЗ залишається актуальною і відтепер. Правовий режим ВЕЗ в Україні визначається, в першу чергу, Законом України від 13 жовтня 1992 р. “Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон” (Відомості Верховної Ради України.-1992.-№ 50). Цей Закон визначає порядок створення і ліквідації та механізм функціонування спеціальних (вільних) економічних зон на території України, загальні правові і економічні основи їх статусу, а також загальні правила регулювання відносин суб`єктів економічної діяльності цих зон з місцевими радами народних депутатів, органами державної виконавчої влади та іншими органами. Важливе значення для активізації підприємницької діяльності, нарощування експорту товарів і послуг та прискорення соціально-економічного розвитку регіонів шляхом створення ВЕЗ має постанова Кабінету міністрів України від 14 березня 1994 р.

№ 167 “Про Концепцію створення спеціальних (вільних) економічних зон в Україні”, якою зазначена Концепція була схвалена. В ній викладені цілі, правові основи, загальні принципи та передумови створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон в Україні, подано класифікацію таких зон та їх загальну характеристику. Значна увага приділена визначенню стратегії розвитку спеціальних (вільних) економічних зон в Україні. На спеціальну (вільну) економічну зону поширюються положення конвенцій Міжнародної організації праці, ратифіковані Україною. Підприємства, що діють у спеціальній (вільній) економічній зоні, повинні дотримувати принципів тристоронньої декларації Міжнародної організації праці про багатонаціональні підприємства і соціальну політику. Законодавчі ати про створення кожної спеціальної (вільної) економічної зони  визначають конкретні вимоги, що випливають з положень зазначених конвенцій і принципів згаданої декларації. РОЗДІЛ 1. Історія, поняття, порядок створення та ліквідація ВЕЗ. 1.1. Історія створення ВЕЗ. Для найбільш повного і чіткого поняття суті ВЕЗ доцільно прослідкувати основні етапи становлення і розвитку даного інституту і виділити його особливості і специфіку. По різним даним на сьогоднішній день в світі нараховується від 700 до 3000 тисяч ВЕЗ у 80 країнах. Момент виникнення практики створення і функціонування ВЕЗ встановити тяжко, хоча їх прообрази зустрічаються ще у фінікійців, які будучи зацікавленими у розширенні міжнародної торгівлі стали огороджувати території, вільні від традиційних податків. Аналогічні заходи по деяким даним, вводив і цар Хаммурапі. Привілеї надавались як певним територіям, так і тим особам, під опікою яких вони находились. Такі пільги надавались монархами своїм підданим або за їх видатні заслуги, або через особливу значущість територій або їх окремих частин, що знаходяться під їх протекторатом. Термінологія “вільних економічних зон” знайшла широке розповсюдження у світовій практиці на протязі останньої чверті минулого століття. У сучасному вигляді вони виникли на початку 70-х років у країнах південно-східного азіатського регіону. Незабаром ці країни надбали назву “азіатських тигрів”, завдяки їх економічному стрибку за рахунок досягнення найбільш високих у світі темпів розвитку їх господарств. Ще 1 січня 1970 року, одна з перших у світі, Південна Корея прийняла закон про утворення вільної економічної зони. З ціллю залучення іноземних інвестицій, стимулювання зростання експорту, зростання зайнятості, удосконалення промислових технологій і, у кінцевому рахунку, прискорення економічного розвитку країни, цим законом була створена ВЕЗ в прибережних районах Південної Кореї, котра стала одним з лідерів “азіатського дива”, трохи потьмянілого на грунті світової фінансової кризи останніх років. У 90-і роки за темпами економічного зростання світовим лідером став Китай, в якому сьогодні успішно працюють 5 особливих економічних регіонів, котрі ще у 1980 р. отримали пільги ВЕЗ. У 1990 р. до них приєднався Пудун у Шанхаї, котрий за обсягами інвестицій 90-х років перевищив сумарні обсяги інвестицій 5 особливих економічних регіонів майже за 20 років (відповідно 25 та 22 млрд.

Наявнсть народу, який назива себе нацю з спльною культурою (реально снуючою чи бажаною),  спльними для вс нац засобами сплкування (комункац). Спльна культура загалом включа в себе мову (як, наприклад, у Франц) чи клька зрозумлих усм мов (Швейцаря), спльн лтературу, символи, звича, традицйний життвий устрй  побут. Коли особистсть усвдомлю свою належнсть до певно культури, вдчува бажання пдтримувати , вона належить до певно нац. 3. Наявнсть деяких панвних суспльних (наприклад, мусульманська чи християнська церкви) та економчних (капталстичних чи комунстичних) нститутв, що  виявом спльних суспльних чи економчних нтересв. Конфлкт таких нститутв та нтересв усередин нац призводить до громадянсько вйни. 4. Наявнсть незалежно чи суверенно держави (тип  не ма значення) або, за невеликим винятком, прагнення мати цю державу (поляки псля подлв Польщ, вре до утворення ¶зралю). 5. Колективне уявлення про спльну сторю , досить часто, про спльне етнчне походження. ¶нод, як у випадку з вреями й арабами, воно Aрунтуться на уявленн про релгйну чи кровну (расову) спордненсть

1. Інвестиційна діяльність у вільних економічних та офшорних зонах

2. Розрахунки обов’язкових економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків

3. Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)

4. Правове регулювання зайнятості на україні

5. Державне регулювання ринкової економіки

6. Історія економічних учень
7. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку
8. "Домоводство" В.Н.Каразіна - українська паралель європейських економічних теорій

9. Розвиток операцій банківської системи на сучасному етапі економічних відносин в Україні (на прикладі АППБ "Аваль")

10. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

11. Адміністративно-правове регулювання діяльності органів місцевої міліції

12. Державне правове регулювання рекламної діяльності в Україні

13. Деякі питання правового регулювання порядку вступу та порядку навчання у аспірантурі та порядку присвоєння наукового ступеню кандидата наук в Україні

14. Міжнародний досвід правового регулювання електронної торгівлі

15. Особливості правового регулювання проходження служби в органах внутрішніх справ

16. Правове регулювання біржової діяльності

Подставка для ножей, 11x22 см, синий.
Размеры: 11х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: синий. Предназначена для безопасного и
628 руб
Раздел: Подставки для ножей
Настольная семейная игра "Ловушка для пингвина".
Настольная игра "Ловушка для пингвина" - это еще один повод собрать всю семью за одним столом. Игра состоит в том, чтобы
435 руб
Раздел: Игры на ловкость
Качели детские деревянные "Волна".
Качели можно использовать как на улице, так и в помещении. Нейлоновые веревки крепятся с помощью удобных колец и с легкостью выдерживают
313 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

17. Правове регулювання відносин комунальної власності

18. Правове регулювання іноземних інвестицій

19. Правове регулювання охорони навколишнього природного середовища

20. Правове регулювання пенсійного забезпечення працівників на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці

21. Правове регулювання податкової системи

22. Правове регулювання працевлаштування за законодавством України
23. Правове регулювання ринків фінансових послуг
24. Правове регулювання сімейних відносин за участю іноземців та осіб без громадянства

25. Правове регулювання створюваних в інноваційних проектах результатів досліджень і розробок

26. Правове регулювання участі прокурора в адміністративному судочинстві щодо захисту прав та свобод громадянина

27. Правовий режим надзвичайних екологічних ситуацій

28. Проблеми правового регулювання діяльності виконавчих органів місцевих рад

29. Роль держави в регулюванні ринкової економіки

30. Цивільно-правове регулювання договору банківського рахунку

31. Основні методи перекладу складних економічних термінів та термінів-словосполучень

32. Програмне забезпечення фінансово-економічних установ

Адаптер Navington для автокресел Maxi-Cosi, универсальный.
Адаптер позволяет установить автокресло-переноску на шасси коляски Navington.
730 руб
Раздел: Прочие
Развивающая игра "Учимся считать".
"Учимся считать" - это развивающая игрушка для детей в возрасте от 3-х лет. Игра поможет ребёнку выучить цифры от 1 до 5 и
549 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Точилка электрическая Attache Selection, 220 В.
Точилка электрическая. Работает от сети 220 В. Оснащена большим контейнером для стружки и отделением для карандаша. Предназначена для
2037 руб
Раздел: Точилки

33. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Польщі, Австрії та Японії

34. Асиметрія економічних відносин країн-членів НАФТА

35. Зовнішньоекономічні зв’язки Японії та розвиток економічних відносин з Україною

36. Проблема вступу України до міжнародних економічних організацій

37. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання

38. Методика формування економічних знань у майбутніх інженерів-педагогів засобами комп’ютерних технологій
39. Правове регулювання соціальної роботи
40. Тенденції соціально-економічних процесів сучасної України

41. Моделювання бізнес-ситуації: інвестування запропонованих до реалізації проектів і автоматизація маркетингових досліджень і фінансово-економічних розрахунків в бізнес-плануванні

42. Організаційно-правове регулювання інвестиційної діяльності (на прикладі Вінніцької області)

43. Управлінське відтворення економічних ресурсів на підприємстві житлово-комунального господарства

44. Аналіз динаміки і циклічності економічних процесів

45. Економічна стратегія розвитку соціально-економічних систем України

46. Історія економічних вчень

47. Моделі економічних систем

48. Основи економічних вчень

Магнитная игра "Пингвины на параде".
Если вы любите игру «Пингвины на льдине», то вам придется по вкусу и эта игра! Это новое магнитное путешествие маленьких забавных
512 руб
Раздел: Игры на магнитах
Набор для специй "Золотая Серена", 2 предмета+салфетница, 23x6,5x9 см.
Набор для специй из 2 предметов и салфетницы на деревянной подставке. Размер: 23x6,5x9 см. Материал: керамика.
318 руб
Раздел: Прочее
Складной дорожный горшок Potette Plus с силиконовой вставкой и пакетами 10 штук.
Комплект дорожных аксессуаров от Potette Plus включает в себя уникальный складной горшок и силиконовую вставку к нему. Дополнительно ещё
2290 руб
Раздел: Прочие

49. Розрахунок економічних показників

50. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

51. Розрахунок економічних показників діяльності підприємства

52. Підвищення економічних показників державного підприємства

53. Лінейна балансова модель і її використання в економічних розрахунках

54. Правовая охрана окружающей природной среды в энергетике и военной деятельности. Правовые меры охраны озонового слоя атмосферы Земли. Правовой режим зон повышенного экологического риска
55. Основні інструменти грошово-кредитного регулювання економіки - процентна політика
56. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

57. Правовий стан вільних та рабів у античній державі

58. Регулювання цивільно-правового захисту неповнолітніх в школах-інтернатах

59. Трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людини: проблема кримінально-правового забезпечення

60. Законодавче та нормативно-правове забезпечення митного регулювання

61. Економіко-правовий механізм стимулювання раціонального використання і охорони довкілля

62. Правовое положение зон чрезвычайной экологической ситуации

63. Альтернативні концепції теорії макроекономічного регулювання економіки: теорія і практика

64. Державне регулювання економіки

Тубус - карта "План покорения МИРА", магнитная, на холодильник.
Подарок заядлому путешественнику. Вы наверняка уже знакомы со знаменитой картой мира, верхний слой которой стирается монетой по принципу
1100 руб
Раздел: Прочее
Маркеры-кисти "Zendoodle. Edding 1340", 10 штук.
Набор фломастеров с гибким наконечником в виде кисточки. Различная толщина линии. Идеально подходит для раскрашивания печатей. Чернила на
664 руб
Раздел: 7-12 цветов
Дневник школьный "Голубой щенок".
Формат: А5+ (210х160 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Способ крепления: ниткошвейный. Переплет: твердый с
381 руб
Раздел: Для младших классов

65. Державне регулювання економіки

66. Державне регулювання іноземних інвестицій у економіку України

67. Економічна оцінка екологічних збитків

68. Макроекономічні показники і пропорції, як основа державного регулювання економіки

69. Сучасні моделі державного регулювання економіки

70. Форми і методи регулювання економіки державою
71. Разработка проекта зоны кратковременного отдыха
72. Медико-тактическая характеристика зон радиоактивного заражения при авариях на АЭС

73. Особенности осушения минеральных переувлажненных почв Нечерноземной зоны с низкой водопроницаемостью

74. Природные зоны Северной Америки

75. Налоговая система России в новом правовом поле

76. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере налогообложения

77. Защитная функция адвокатуры как правовая традиция

78. Административно-правовой статус иностранных лиц и лиц без гражданства

79. Правовое регулирование государственной службы

80. Правовые акты управления

Набор чехлов для путешествий "Бон вояж".
В набор чехлов для путешествий входит 5 чехлов различного размера и назначения, в которые можно положить любые вещи, которые пригодятся
520 руб
Раздел: Чехлы для одежды
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", арт. Нп4_17692.
В наборе: доска для лепки, клей-карандаш, ручка шариковая синяя - 2 штуки, карандаш черно графитный - 2 штуки, точилка, пластилин, набор
527 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Карандаши цветные "Kores", 48 цветов, с точилкой.
Двусторонние цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
716 руб
Раздел: Более 24 цветов

81. Административно-правовой статус государственных служащих в России

82. Административно-правовой статус граждан

83. Государственный служащий и его административно-правовой статус. Классификация государственных служащих

84. Источники правового регулирования банковской деятельности

85. Правовой статус Центрального Банка РФ

86. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации
87. Государственно-правовое регулирование банковской деятельности в РФ
88. Правовое положение Акционерного Общества

89. Вещно-правовые способы защиты права собственности

90. Гражданско-правовая ответственность (TXT)

91. Гражданско-правовой договор: понятие, виды, формы, особенности расторжения и заключения

92. Гражданско-правовые сделки с квартирами

93. Исковая давность и ее гражданско-правовое значение

94. Организационно-правовые формы юридических лиц

95. Правовая охрана товарных знаков

96. Правовое регулирование и содержание хозяйственных договоров, опосредствующих оказание услуг

Доска магнитно-маркерная, 100x150 см.
Размер: 100х150 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Перед началом работы – удалить
3857 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Простыня на резинке "Беж", 160x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
741 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Конструктор металлический для уроков труда №3 в деревянной упаковке.
Из трех конструкторов, входящих в серию, этот содержит наибольшее количество деталей, следовательно возможностей собрать что-то
578 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы

97. Правовой режим уставного капитала акционерного общества

98. Правовые аспекты применения сети "Интернет" в России

99. Понятие, виды и условия действительности гражданско-правовых сделок


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.