Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Діловодство та судове діловодство

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Міністерство освіти і науки УкраїниРеферат Діловодство та судове діловодство2005 ЗмістВступ 1 Положення 2 Статути 3 Інструкції 4. Правила Використана література ВступОснову документаційного забезпечення діяльності будь-якого підприємства становлять організаційні, розпорядчі й довідково-інформаційні документи. Організаційні документи (статути, положення, інструкції, правила) на тривалі строки закріплюють і регламентують структуру, завдання, функції, обов'язки, права й відповідальність органів управління та спеціалістів підприємства. Ці документи, що створюються на підприємствах, в установах, організаціях, фірмах, разом із нормативно-правовими, розпорядчими, довідково-інформаційними й документами колегіальних органів можна умовно віднести до документації із питань загальної діяльності. 1 ПоложенняПОЛОЖЕННЯ — це правовий акт, що визначає порядок утворення, права, обов'язки й організацію роботи підприємств, організацій, установ, фірм, їхніх структурних підрозділів, а також підпорядкованих їм підприємств, організацій, установ, фірм. За змістом розрізняють такі положення: про підприємства, організації, установи, фірми, заклади й т. д., їхні структурні підрозділи — комісії, бюро, групи тощо з регламентацією порядку їх утворення, структури, функцій, компетенції, обов'язків та організації роботи; що регулюють сукупність організаційних, трудових та інших відносин із конкретного питання; про організацію й проведення різних заходів — культурно й спортивно-масових, конкурсів, оглядів тощо; структуру й зміст таких положень визначають установи, які є організаторами заходів. За виготовленням положення бувають типові та індивідуальні. Типові положення розробляють вищі органи для системи підприємств, організацій, установ, фірм, а індивідуальні — створюються за вказівкою керівництва на підставі типових положень безпосередньо на підприємствах, в установах, організаціях, фірмах. Проект положення підписує керівник структурного підрозділу, а затверджує керівник вищого рангу, якому безпосередньо підпорядковується даний підрозділ. На другому примірнику в разі потреби оформляють реквізити погодження й позначку про виконавця. Положення про підприємство затверджується розпорядчим документом вищого органу. Положення набуває чинності з дня його затвердження (або дати, зазначеної в розпорядчому документі, яким затверджено положення). Положення оформляють на загальних або спеціальних бланках формату А4. Якщо положення не виходить за межі підприємства, то його можна оформляти на чистих аркушах паперу. Заголовок до тексту може поєднуватися з назвою документа, наприклад: «Положення про психологічну системи освіти України», «Положення про Міністерство фінансів України». Текст., положення, як правило, поділяють на розділи, кожен з яких може мати підрозділи, пункти, підпункти, котрі нумерують арабськими цифрами. Іноді в тексті зазначають лише пункти. 2 СтатутиСТАТУТ - це юридичний акт, яким оформляється утворення підприємства, організації, установи, фірми, визначаються їхня структура, функції, правовий статус, взаємовідносини з іншими підприємствами, організаціями, установами, фірмами чи фізичними особами тощо.

Статут після затвердження повноважним органом передають на реєстрацію до відповідних державних органів [для товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ), приватних (ПП) і малих (МП) підприємств таким органом є районна державна адміністрація за місцем юридичної адреси, вказаної в статуті], де підприємству видається свідоцтво про реєстрацію із зазначенням реєстраційного номера та юридичної адреси. Лише після реєстрації підприємство має право розпочати свою діяльність. Статути бувають типові (розробляються для однотипних підприємств) та індивідуальні (створюються на підставі типових конкретизацією їх). Для чіткого викладення змісту статуту й кращого сприйняття тексту його поділяють на розділи (статті), підрозділи, пункти, підпункти, котрі нумерують арабськими цифрами. Розглянемо статут суб'єкта підприємницької діяльності. РЕКВІЗИТИ СТАТУТУ: - назва товариства (може поєднуватися з назвою виду документа); - назва виду документа (СТАТУТ); - гриф затвердження; - позначка про реєстрацію; - місце складання чи видання, рік. Усі зазначені вище реквізити, як правило, оформляють на окремому аркуші паперу — титульній сторінці. На подальших аркушах оформляють текст статуту, який може такі розділи: 1.Загальні положення; 2. Цілі й предмет діяльності; 3. Фонди товариства; 4. Зовнішньоекономічна діяльність; 5. Права та обов'язки засновників; 6. Порядок розподілу прибутків і відшкодування збитків Товариства; 7. Майно товариства; 8. Форс-мажор; 9. Зміни законодавства; 10. Органи управління товариства; 11. Реорганізація та ліквідація товариства; 12. Набуття Статутом чинності, зміни й доповнення до Статуту та ін. Зміст статуту має бути постійно істинним, тобто в разі потреби в нього слід уносити доповнення та зміни. Мета створення й діяльність підприємства, зазначені в статуті, не повинні суперечити чин ним законам України та іншим державним нормативно-правовим актам. Статути оформляють на аркушах паперу формату А4 друкарським способом. Усі аркуші зшивають, прошнуровують і скріплюють печатками. Статут не належить до секретних документів і не містить таємної інформації. Його повинні надавати на вимогу ревізійним комісіям, державним контролюючим органам, представникам судових і слідчих органів, податкової інспекції, партнерам по бізнесу та ін. Статути слугують підставою для розробки положень, правил та інших документів, що створюються на підприємствах. 3 ІнструкціїІНСТРУКЦІЯ— це правовий документ, яким визначаються правила, що регулюють організаційні, науково-технічні, технологічні, фінансові та інші спеціальні аспекти діяльності установ, організацій, підприємств (їхніх підрозділів і служб), посадових осіб та громадян. Усі інструкції можна поділити на дві основні групи: - такі, що регламентують порядок здійснення якогось процесу кількома виконавцями (підрозділами чи посадовими особами), наприклад: «Інструкція про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах та організаціях», «Інструкція про роботу з документами, що мають гриф обмеження доступу», «Інструкція про роботу а листами й заявами громадян», «Інструкція про порядок добору й передавання секретних документів на архівне зберігання» тощо; - посадові.

Готують інструкцію не менш як у двох примірниках (на другому примірнику оформляють реквізити погодження) на загальному чи спеціальному бланку або на чистих аркушах паперу (якщо інструкція не виходить за межі підприємства) формату А4. РЕКВІЗИТИ ІНСТРУКЦІЇ: - назва виду документа ( інструкція, посадова інструкція); - дата (зазначають дату підписання); - індекс; - місце складання чи видання; - гриф затвердження; - заголовок до тексту (має чітко визначати коло питань, об'єктів та осіб, на які поширюються вимоги інструкції, й може входити в назву виду документа, наприклад, «ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ інспектору з обліку й реєстрації листів громадян», «ІНСТРУКЦІЯ з діловодства»; - текст; - позначка про те, що дана інструкція є додатком до розпорядчого документа (оформляють у разі потреби); - підпис (підписує керівник підрозділу-розробника); - гриф погодження (оформляють у разі потреби); - візи (оформляють у разі потреби); - позначка про виконавця (оформляють у разі потреби). Текст інструкції викладають у логічній послідовності й групують за розділами, кожний з яких має становити завершену частину документа. Текст має бути коротким, точним, зрозумілим (оскільки інструкція це документ, що призначається для постійного користування), директивного характеру, тому в ньому доцільно використовувати чіткі формулювання зі словами: «повинен», «слід», «необхідно», «не допускається» тощо. Інструктивний характер мають також рекомендації, методичні рекомендації, методичні вказівки та інші подібні документи. У комплексі організаційних документів підприємств (організацій, установ) особливе місце належить посадовим інструкціям. На підставі посадової інструкції розробляють трудовий договір (трудовий контракт) із працівником. Трудовий договір (трудовий контракт) і посадову інструкцію використовують у разі виникнення конфліктних ситуацій між роботодавцем та працівником. Посадову інструкцію розробляє інспектор відділу кадрів чи інший спеціаліст, який відповідає за роботу з кадрами, обов'язково погоджує з юрисконсультом і подає на затвердження керівникові підприємства (організації, установи). Всі зміни до посадової інструкції вносяться з відповідного наказу (розпорядження) по підприємству (організації, установі). У посадовій інструкції обов'язково мають бути такі розділи: 1. Загальні положення (Зазначають сферу діяльності працівника, порядок його призначення на посаду та звільнення з неї, порядок заміщення працівника в разі його тимчасової відсутності, вимоги щодо кваліфікаційної підготовки, підлеглість працівника, коло посадових осіб, які підпорядковуються даному працівникові. Наводиться також перелік нормативних документів, якими працівник повинен керуватися в своїй роботі.) 2. Функції: 3. Посадові обов'язки 4. Права 5. Відповідальність. Як доповнення до основних розділів посадової інструкції може додаватися розділ, у котрому регулюються трудові відносини між посадовими особами (визначається коло службових зв'язків, порядок подання звітної інформації тощо). Посадові інструкції зберігають протягом трьох років після заміни новими. 4. ПравилаПРАВИЛА — це службові документи організаційного характеру, в яких викладаються настанови, норми або вимоги, що регламентують певний порядок якихось дій, поведінку тощо.

Щоправда, кльксть погромв  грабункв зменшилась. "Правда", сповстивши про захоплення повстанцями Катеринослава, вдзначила, що порядок  охорона мста при Махнов поставлен вдмнно. У роман "Ходння по муках", консультантом третьо книги якого, "Хмурий ранок", був, до реч, К. ґ. Ворошилов, О. М. Толстой з сарказмом опису, як Махно, сидячи за буфетною стйкою, пише на якихось клаптиках паперу накази, а Каретников без розбору ставить на них печатки. Ще бльш примтивно  в'дливо описувала Махна блогвардйська преса. Газета "Киевлянин" 6 листопада 1919 року писала, що "батько" взагал не бува у штаб (цим займаються нш), а сам розбив навпроти нього шатро  пиячить, подбно до Стеньки Разна. Насправд ж у махновськй арм дловодство, як свдчать архвн документи, велося на досить високому рвн. Кожна частина мала сво бланки з зображенням черепа й перехрестя ксток та печатки. Ус накази здебльшого друкувалися на машинц й пдписувалися Махном або кимось з вищого командування. З листопада в Революцйно-повстанськй арм було запроваджено особов книжки

1. Соціологія груп - історія розвитку та сучасна проблематика

2. Освоєння космосу: історія та сучасність

3. Історико-культурна спадщина І.Мазепи. Історія та сучасний стан

4. Давньокитайська медицина. Історія та сучасність

5. Історія та тенденції розвитку економічного аналізу

6. Аграрні відносини та їх розвиток за сучасних умов
7. Шляхи розвитку та вдосконалення антимонопольного законодавства України на основі світового досвіду
8. Історія та створення СУБД

9. Расизм та його прояви на сучасному етапі

10. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

11. Управлінське документознавство: історія та сучаний стан в Україні

12. Основні риси та якості педагога в сучасній школі

13. Православ’я: історія та основні погляди

14. Фінансовий контроль та його завдання в сучасний період

15. Модель сталого розвитку та організаційний механізм її впровадження в Україні

16. Історія виникнення та розвитку регіональної економіки як науки

Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, оранжевая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: оранжевый.
442 руб
Раздел: Прочие
Дорожная косметичка, 21x15x12 см, арт. 82629.
Стильная косметичка выполненная из современных полимерных материалов, станет отличным современным подарком и займет достойное место среди
324 руб
Раздел: Дорожные наборы
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: розовый).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные

17. Історія розвитку усного та писемного мовлення. Кирилиця й Українська абетка

18. Адвентивна флора Чернігівської області: історія формування та сучасний стан

19. Історія виготовлення, виробництво та сучасний стан ринку коньяку

20. Історія застосування фізичних вправ та масажу як передумов виникнення механотерапії

21. Виникнення та стадії розвитку світового ринку

22. Структура теорії управління та сучасні тенденції її розвитку
23. Сучасна українська освіта в контексті перспектив світового розвитку
24. Історія освоєння та сучасні методи обробки металів

25. Історія виникнення та віровчення зороастризму

26. Етнічна соціологія - актуальні проблеми та історія розвитку

27. Сучасна оцінка та перспективи розвитку оздоровчої рекреації в Запорізькій області

28. Історія виникнення та становлення Кельменців

29. Правова регламентацiя организацii та дiяльностi судових органiв Украiни

30. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

31. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

32. Виникнення та формування українського етносу

Сковорода чугунная с деревянной ручкой 2505/25, 25 см.
Диаметр: 25 см. Чугунная сковорода с деревянной ручкой. Обладает высокой теплопроводностью, несравнимой износостойкостью, устойчивостью к
648 руб
Раздел: Сковороды чугунные
Альбом для пастели "Pastel", А2, 20 листов.
Формат: А2. Количество листов: 20. Плотность бумаги: 300 г/м2. Блок: синий. Твердая подложка.
429 руб
Раздел: 14-24 листа
Бутылочка для кормления "Avent" Natural (260 мл).
Уникальная эргономичная форма позволяет комфортно держать бутылочку в любом положении. Инновационный двойной клапан эффективно снижает
481 руб
Раздел: Бутылочки

33. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

34. Історія розвитку криміналістики в Україні

35. Сутність та зміст сучасного менеджменту

36. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

37. Малий бізнес та проблеми його розвитку в Україні

38. Бухоблік та аудит в сучасних умовах господарювання на Черкаському МППЗТ
39. Фондова біржа в україні проблеми та перспективи розвитку
40. Утворення Скіфії та її політична історія

41. Біосфера та сучасні погляди на її проблеми

42. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

43. Катафрактарії та їх роль в розвитку військового мистецтва.

44. Використання комп’ютерних технологій в сучасному діловодстві

45. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

46. Проблеми іпотечного кредитування та перспективи його розвитку в Україні

47. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

48. Аналіз та прогнозування основних тенденцій розвитку ринку дорогоцінних металів в Україні

Набор детской посуды "Лисичка" (3 предмета).
Набор детской посуды "Лисичка" в подарочной упаковке. В наборе 3 предмета: - кружка 240 мл; - тарелка 19 см; - миска 18
310 руб
Раздел: Наборы для кормления
Часы "Камасутра".
Оригинальные часы с прямым обычным ходом. Высокое качество исполнения, веселые картинки, механизм обычный - тикающий. Диск выполнен из
958 руб
Раздел: Прочее
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. World Cup Russia", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
416 руб
Раздел: Кружки, посуда

49. Історія розвитку зоології в ХІХ-ХХ в

50. Аналіз стану молочного скотарства та перспективи його розвитку

51. Проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу України

52. Використання баз даних та інформаційно-пошукових систем для раціонального ведення діловодства

53. Історія розвитку аудиту. Аналітичні аудиторські процедури

54. Поняття документу та діловодства в бухгалтерському обліку
55. Сучасне діловодство
56. Становлення ракетної техніки класу "земля-земля" та основні шляхи її розвитку в канун та період Другої світової війни

57. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

58. Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи

59. Англосаксонська правова система: історія і сучасність

60. Засади судочинства та судова система

61. Кримінальний аборт та його судово-медична експертиза

62. Поняття сторін у цивільному процесі та їх процесуальні права і обов’язки

63. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

64. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"

Логическая игра "IQ-ХоХо", арт. SG 444 RU.
Заполните игровое поле десятью двухсторонними деталями головоломки, располагая Х и О в определённой последовательности. Выполните все 120
525 руб
Раздел: Игры логические
Шары для сухого бассейна, 100 штук.
Шары для сухого бассейна упакованы в тубус, что удобно для хранения и переноски. Количество шаров 100 штук вполне хватит для детской ванны
1037 руб
Раздел: Шары для бассейна
Мягкий пол универсальный, синий, 60x60 см (4 детали).
4 детали - 1,5 кв.м. Пол идет в комплекте с кромками.
1080 руб
Раздел: Прочие

65. Проблеми розвитку демократії в сучасній Україні

66. Судова влада та органи, що її здійснюють

67. Судова реформа в Росії та Білорусії

68. Судова фотографія та відеозапис

69. Теорія розподілу влади на законодавчу, виконавчу і судову та її реалізація в Україні

70. Виникнення та реєстрація права інтелектуальної власності
71. Історія розвитку книги
72. Походження та основні етапи розвитку письма

73. Історія розвитку методики орфоепії

74. Історія розвитку баз даних

75. Албано-сербські протиріччя: історія виникнення і шляхи вирішення

76. Військово-політичний блок НАТО: історія діяльності союзу та співпраці з Україною

77. Історія відкриття та дослідження пітекантропів

78. Маргарет Тетчер та її політика в історії Великобританії

79. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

80. Специфіка економічного та суспільного розвитку СРСР наприкінці 20-х — у 30-ті роки

Увлекательная настольная игра "Зверобуквы English", новая версия.
Методика проста и хорошо знакома всем по русским «Зверобуквам» — собирая названия зверей из букв на столе, игроки запоминают визуальные
632 руб
Раздел: Карточные игры
Горшок эмалированный (без рисунка), 3 л.
Горшок эмалированный, с крышкой. Объем: 3 литра.
497 руб
Раздел: Горшки обычные
Рюкзак для старших классов, студентов и молодежи "Старлайт", 30 литров, 46x34x18 см.
Рюкзак для старших классов, студентов и молодежи. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни
1102 руб
Раздел: Без наполнения

81. Сучасна освіта та наука в незалежній Україні

82. Цивілізації середньовіччя та сучасності

83. Від іскри до радіо: історія виникнення радіо

84. Компоненти та функції сучасних транспортно-навігаційних глобальних інформаційних систем ГІС. Супутникові радіонавігаційні системи СРНС для менеджменту

85. Культура та історія

86. Історія розвитку танцю модерн
87. Історія виникнення логістики
88. Сутність маркетингу та його сучасна концепція

89. Сучасні тенденції моди швейних та трикотажних товарів

90. Імуногенетична характеристика та критерії формування груп ризику розвитку гастродуоденальної патології у дітей

91. Особливості нейродинамічних та когнітивних функцій учнів старшого шкільного віку з різним рівнем фізичного розвитку

92. Розробка сучасних методів ведення вагітності та пологів у жінок з остеопенічним синдромом

93. Глобальні проблеми сучасності та шляхи їх подолання

94. Європейський союз: процес формування та перспективи розвитку

95. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

96. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні

Багетная рама "Bella", 40x50 см (цвет: серебряный + золотой).
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Магнитная планка самоклеющаяся, 100x5 см + 6 магнитов.
Магнитные планки применяются в случаях, когда требуются небольшие магнитные поверхности. На внутренней стороне планки нанесен перманентный
654 руб
Раздел: Прочее
Карандаши цветные "Kores", 36 цветов, с точилкой.
Цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт. Грифель проклеен
622 руб
Раздел: Более 24 цветов

97. Тенденції та перспективи розвитку товарної структури зовнішньої торгівлі України

98. Україна в системі сучасних міжнародних відносин: проблеми і перспективи розвитку

99. Аналіз та оцінка розвитку ділової кар’єри менеджера


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.