Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Розвиток творчого мислення молодших школярів в процесі навчання

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Міністерство освіти і науки України Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Кафедра психології ДИПЛОМНА РОБОТА на тему: „Розвиток творчого мислення молодших школярів в процесі навчання” студентки 5 курсу 53 групи факультету підготовки вчителів початкових класів Баб'як Софія Ярославівна Науковий керівник: Кандидат педагогічних наук, доцент Хмурич Роман Миронович Тернопіль 2008 АНОТАЦІЯ У теоретичній частині дипломної роботи висвітлено наступні проблеми: передумови розвитку творчого мислення, роль продуктивних здібностей у навчальному процесі, зв’язок творчого мислення і навчальних дій, етапи розвитку продуктивного мислення та запропоновано шляхи розвитку творчого інтелекту у молодших школярів. У практичній частині експериментально на основі тестів та системи завдань продуктивного характеру досліджено рівень сформованості творчого мислення в учнів початкових класів. Дипломна робота містить 96 сторінок, список використаної літератури, додатки. Ключові слова: мислення, творче мислення, творчий інтелект, продуктивні здібності, креативність. Зміст Вступ Розділ I. Розвиток мислення як психолого-педагогічна проблема 1.1 Особливості мислення молодших школярів 1.2 Розвиток творчого мислення. 1.3 Роль навчальних дій у розвитку творчого мислення Розділ II. Особливості формування творчого мислення школярів 2.1 Етапи розвитку творчого мислення 2.2 Шляхи розвитку творчого мислення у молодших школярів 2.3 Експериментальне визначення сформованості творчого мислення в учнів молодшого шкільного віку Висновки Список використаної літератури Додатки Вступ У психології проблема мислення — одна з найактуальніших. Вона органічно пов'язана з проблемою засвоєння і застосування учнями знань. Вивчаючи мислення школярів, можна простежити діапазон їх можливостей у навчальному процесі, оскільки саме за допомогою мислительної діяльності учні набувають знання, формують способи дій. Проблема розвитку творчого мислення школярів є особливо актуальною у наш час. Адже саме зараз, як ніколи, нашій країні потрібні люди, здатні приймати нестандартні рішення, які вміють творчо мислити. На жаль, сучасна школа ще зберігає застарілий підхід до засвоєння знань. Доволі часто навчання зводиться в основному лише до запам'ятовування і відтворення прийомів дій, типових способів розв'язування завдань. Одноманітне, шаблонне повторення одних і тих же дій відвертає потяг до навчання. Діти позбавляються радості відкриття і поступово втрачають здатність до творчості. Основна мета школи полягає у формуванні в учнів вмінь керувати процесами творчості: фантазуванням, розумінням закономірностей, розв'язанням складних проблемних ситуацій. Психологія творчого мислення відноситься до недостатньо вивченої та дослідженої проблеми, незважаючи на те, що здійснено значну кількість теоретичних та експериментальних досліджень як у загальній психології, так і в спеціальних її галузях, розроблено оригінальні методики експериментальних досліджень творчого мислення. Увага до цієї проблеми не послаблювалась у психолого-педагогічній науці протягом усього періоду її розвитку.

Їй були присвячені дослідження видатних вітчизняних та зарубіжних психологів і педагогів, зокрема Л.С.Виготського, П.П.Блонського, Н.О.Менчинської, Г.О.Люблінської, М.М.Шардакова, Л.В.Занкова, В.В.Давидова, Г.С.Костюка і ін. Суттєвих результатів було досягнуто у фундаментальних дослідженнях проявів і розвитку дитячого творчого мислення у відношенні до розвитку і формування логічних структур інтелекту (А.Валлон, Ж.Піаже, Л.В.Занков). Значного розвитку досягнула система дослідження творчого мислення як становлення і формування творчих розумових дій та операцій, які забезпечують можливості розв'язання творчих завдань &quo ;в умі&quo ; (П.Я.Гальперін, Н.Ф.Тализіна). При цьому розвиток розумових дій чітко представлений на основі психологічних закономірностей інтеріоризації. Особливо важливі положення щодо формування творчого інтелекту на основі фундаментальних закономірностей становлення мислення як системи логічних структур, були розроблені та реалізовані у поширеній концепції високих рівнів узагальнення як основи розвитку творчого інтелекту дітей (В.В.Давидов). Дослідження процесів творчого мислення, як розв'язання творчих проблем, виконані у системі гештальт-психології (М.Вертгеймер, К.Дункер» та ін.), а також у вітчизняній психології (В.А.Брушлинський, Я.А.Пономарьов, К.А.Славская, О.А.Тихомиров та ін.), дозволили виявити психологічну структуру творчих проблем, також етапи і деякі психологічні закономірності пошуку і досягнення розв'язання. Незважаючи на численні дослідження, ще й досі не визначено можливостей і шляхів творчої мислительної діяльності, недостатньо вивчено особливості проявів продуктивного мислення на усіх вікових етапах, не досліджено роль навчальних дій у розвитку творчого інтелекту школярів. Тут незаперечним залишається лише той факт, що за весь термін навчання у школі мислення учнів зазнає значних змін: від моменту вступу до школи і до її закінчення. Відсутність належних наукових розробок, а також запити сучасного суспільства значною мірою впливають на необхідність спеціальних досліджень творчого мислення на різних рівнях його прояву та розвитку. Тому темою нашого дослідження є: &quo ;Розвиток творчого мислення молодших школярів в процесі навчання&quo ;. Метою дипломної роботи є дослідження психолого-педагогічних засад розвитку творчого мислення у школярів. Об'єктом дослідження є творче мислення; предметом- психологічні особливості його розвитку у школярів. Для досягнення визначеної мети необхідно було розв'язати наступні завдання: проаналізувати психолого-педагогічну літературу з проблеми дослідження; визначити основні передумови розвитку творчого мислення; охарактеризувати роль творчого мислення у навчальному процесі; виявити взаємозв'язок творчого мислення і навчальних дій; описати етапи розвитку творчого мислення; обґрунтувати шляхи розвитку творчого мислення в молодших школярів; експериментально дослідити сформованість творчого мислення в учнів початкових класів. В процесі проведеного дослідження нами були використані методи: аналіз психолого-педагогічної літератури; спостереження; теоретичне узагальнення; експеримент.

Розділ I. Розвиток мислення як психолого-педагогічна проблема 1.1 Особливості мислення молодших школярів У педагогічній психології проблема мислення — одна з найактуальніших. Вона органічно пов'язана з проблемою засвоєння і застосування учнями знань. Вивчаючи мислення школярів, можна простежити діапазон їх можливостей у засвоєнні знань, оскільки саме за допомогою мислительної діяльності учні набувають знання і нові способи дій. Не зважаючи на те, ще й досі не склалося єдиноі думки про можливості і шляхи розвитку мислительної діяльності учнів, незаперечним є той факт, що за короткий термін навчання (1-4 кл.) мислення школяра зазнає значних змін. Від моменту вступу до школи і до переходу в середні класи воно змінються як в аналітико-синтетичному плані, так і за формою умовисновків. До початку шкільного навчання у дітей достатньо розвинуті психічні функції, і вони психологічно готові до засвоєння системи знань. Нині існує дві точки зору щодо пояснення особливостей мислительної діяльності молодших школярів. Обидві вони пов'язують питання розвитку дитячого мислення з навчальною діяльністю, виходячи із провідної ролі навчання в психічному розвитку дітей молодшого шкільного віку Найбільш «давня» точка зору характеризується тим, що вихідним моментом у ровитку мислительноі діяльності дітей вважається наявний у них особистісний досвід. Емпіричні знання, набуті в дошкільному дитинстві, є тією основою, від якої необхідно вчителю відштовхуватись. Така точка зору - цілий напрямок у психології навчання. Він визначився ще в 30-ті роки ХХст. І пізніше всі дослідження цієї проблеми велися в напрямку, який підтверджував правильність положень, висунутих К.Д. Ушинським, про те, що дитина мислить образами, звуками, барвами. Дитяче мислення трактувалось (і трактується досі) як наочно-дійове і наочно-образне, а логічні форми розвиваються у дітей на більш пізніх етапах навчання. Так, у дослідженнях М.М. Волокітіної які були присвячені вивченню психологічного розвитку першокласників, стверджується, що мислення дітей у цьому віці має деякі особливості, а саме: до школи дитина мала б самостійно мислити й висловлювати думки про предмети і явища їй доступні, проте часто лише повторює те, що говорять або роблять інші. Наприклад, складаючи задачі, діти роблять це «за зразком», подібно до тих, які вже розв'язували в класі з учителем. У їхній мислительній діяльності спостерігається тенденція до заміни предмета, але число, як правило, залишається незмінним. Так, розв'язавши задачу «Зібрали п'ять ящиків яблук по 10 кг в кожному» із запитанням «Скільки зібрали всього кілограмів яблук?», діти складають таку ж задачу, тільки замінюють слово «яблука» іншими поняттями (називають овочі, інші фрукти, тощо), але число залишають таким же і дія не змінюється. Це прив'язаність до конкретного, вже знайомого і зрозумілого - яскраво виражена риса мислення першокласників. Те ж саме спостерігається й у читанні. Діти можуть вдало відтворити прочитане (наприклад, оповідання «Сам себе покарав»). Проте, коли вчитель намагається провести прочитане через життєвий досвід учнів, це, як правило, не вдається: діти не можуть «прикласти» чужий досвід до свого власного.

Переможне повстання вдразу переходить у будування  закрплювання самостйного життя, як одностайний, послдовний процес. Проголошення вднови УССД  творення укрансько державно влади, хоча б тимчасового характеру, мусить бути переведене вже тод, коли нацонально-визвольна революця здобува перемогу на частин Укранських Земель, коли вона опану й звльнить вд ворога частину укрансько територ з виглядами на дальший переможний розвиток. ¶нцятива  кервництво в державно-творчих дях належить тим самим революцйно-визвольним силам, як пдймають, органзують  ведуть народ до переможно боротьби. Основою  виршним фактором у державнотворчих актах  загальне виявлення вол народу, проведене у найвдповдншй в даних умовах форм. Коли в перших державно-творчих актах бере участь тльки частина народу, на звльненй територ, то з дальшим  розширенням переводиться доповнююч народн виршення. Не можна розраховувати на те, що перемога укрансько нацонально революц над московськими мперялстичними силами на всх Укранських Землях вдразу запевнить мирн умови для дальшого державного будвництва

1. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

2. Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

3. До проблеми оцінки професійногорівня керівників шкіл

4. Особливості та різновиди державного контролю за нотаріальною діяльністю в Україні

5. Оптимальне управління діяльністю авіакопанії засобами гетерогенних комп’ютерних мереж

6. Управління збутовою діяльністю ДП "Електротяжмаш"
7. Інформаційне забезпечення діяльності керівника
8. Керівник і колектив: стиль взаємоспілкування і лідерство

9. Психоінформаційні технології у менеджменті. Функції та компетентність керівника. Психологічна орієнтація працівників

10. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."

11. Управління комерційно-посередницькою діяльністю підприємств України

12. Класний керівник у сучасній школі

13. Особливості психології сучасної жінки-керівника

14. Механізми удосконалення регіонального управління інвестиційною діяльністю

15. Фінансове планування на підприємстві та контроль за фінансово-господарською діяльністю

16. Принципи та норми моральної поведінки керівника

Мебель для кукол "Гостиная Конфетти".
Комплектация: 2 кресла, 1 диван, 1 торшер, 1 стол. Материал: пластик. Подходит для кукол 30 см. Цвет мебели может отличаться от
662 руб
Раздел: Гостинные
Магнитно-маркерная доска, 41x29 см.
Магнитно-маркерная доска из дерева и металла, предназначена для детей от 3-х лет. Двухстороннее жесткое игровое поле заключено в рамку из
416 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Стиральный порошок-концентрат для белого белья BioMio "Bio-white" с экстрактом хлопка, без запаха, 1,5.
Эффективно удаляет пятна и загрязнения, не повреждая волокна ткани. Концентрированная формула обеспечивает экономичный расход. Идеально
447 руб
Раздел: Стиральные порошки

17. Стилі керівництва і їх вплив на самозатвердження і розвиток співробітників

18. Розвиток зв’язного мовлення молодших школярів при вивченні теми "Прислівник"

19. Самостійна учбова діяльність молодших школярів

20. Підприємницька діяльність та її активізація в Україні

21. Творчістю Тютчева і Фета укр

22. Синтез і дослідження оксидно-ідієвої кераміки з неомічною провідністю
23. Творча діяльність Панаса Мирного
24. Музична творчість Степового

25. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

26. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

27. Інвестиційна діяльність страхових компаній

28. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

29. Творчий шлях П. Сосюри

30. Життя і творчість Івана Франка

31. Виробничо-торговельна діяльність підприемства

32. Обмежена матеріальна відповідальність працівників

Ваза декоративная "Цветочный каприз", 10x10x24,5 см.
Ваза декоративная. Размер: 10x10x24,5 см. Материал: керамика.
311 руб
Раздел: Вазы
Ручка гелевая "BLGP-G1-5", синяя, 0,3 мм, 3 штуки.
Гелевая ручка Pilot имеет пластиковый корпус с резиновой манжеткой, которая снижает напряжение руки. Стержень с чернилами синего цвета в
345 руб
Раздел: Синие
Каталка детская "Mercedes-Benz SLS AMG С197" (белая).
Каталка "Mercedes-Benz SLS AMG С197" - это легкая пластиковая каталка для детей от года. Она может использоваться как дома, так
2590 руб
Раздел: Каталки

33. Діяльність земств у напрямку допомоги населенню

34. Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників

35. Свідомість та творчість

36. Облік робочого часу працівника

37. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера; Подальша вульгаризація буржуазної політекономії Економічні погляди Сеніора, Кері; Макроекономічна модель Ке

38. Життя і наукова діяльність Чарльза Дарвіна
39. Самостійна робота учнів - засіб розвитку пізнавальної активності і творчого мислення (на історичному матеріалі)
40. Діяльність уряду України в галузі екології

41. Життя та діяльність І.П.Котляревського

42. Концепція розвитку трудових ресурсів у Товаристві з обмеженою відповідальністю "МКТ" укр

43. Життєвий і творчий шлях поета Артюра Рембо

44. Суспільно-політична діяльність Костомарова

45. Діяльність СГ "ТАС"

46. Маркетингова діяльність комерційного банку

47. Інвестиційна діяльність страхових компаній

48. Санітарні вимоги до працівників та робочого місця

Сушилка для посуды двухуровневая BE-7216 "Webber".
Размеры: 43х24х38,5 см. Двухуровневая настольная сушилка для посуды. Хромированная нержавеющая сталь. Пластиковый поддон. Держатель для
1064 руб
Раздел: Настольные
Набор STABILO LeftRight для левшей.
В наборе: шариковая ручка, механический карандаш, грифели, ластик, точилка. STABILO LeftRight: • Созданы специально для обучения письму
666 руб
Раздел: Механические
Коробка подарочная "Большая медведица".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки

49. Життєдіяльність личинок волохокрильців

50. Технологія вирощування кукурудзи на зерно урожайністю 60 ц/га на чорноземі вилугуваному глибокому малогумусному легкосуглинковому на лесі у СВК "Ружинський" Ружинського району Житомирської області

51. Кваліфікаційні та етичні вимоги до облікових працівників

52. Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю

53. Аудиторська діяльність

54. Геологічна та рельєфоутворююча діяльність льодовиків
55. Державобудівнича діяльність Богдана Хмельницького
56. Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами. Пенсії за віком на пільгових умовах

57. Організації (органи) господарського керівництва

58. Підприємницька діяльність

59. Правове регулювання пенсійного забезпечення працівників на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці

60. Правотлумачна діяльність

61. Психологічна підготовка працівника МВС

62. Умови настання матеріальної відповідальності роботодавця за шкоду, заподіяну працівникові

63. Характеристика спеціальних державних органів по боротьбі з організованою злочинністю

64. Вихідні умови для управління інтелектуальною власністю

Кружка керамическая "FIFA 2018", 350 мл.
Объем: 350 мл. Материал: керамика.
769 руб
Раздел: Кружки, посуда
Сумка-чехол транспортная для коляски-трость.
Сумка-чехол понадобится Вам, когда Вы отправитесь в поездку, полностью сохранит чистоту в автомобиле и обеспечит защиту одежды от
492 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Статуэтка "Мальчик на лошадке", 10 см.
Материал: фарфор. Регулярно удалять пыль или мыть тёплой водой. Товар не подлежит обязательной сертификации.
436 руб
Раздел: Миниатюры

65. Прислівник

66. Антрапонімы ў творчай спадчыне Уладзіміра Караткевіча

67. Бібліотечно-бібліографічна діяльність Івана Кревецького

68. Визвольна війна українського народу під керівництвом Хмельницького. Розвиток України в кінці XX ст.

69. Діяльність Євгена Коновальця

70. Діяльність органів міліції Станіславської області в 1939-1946 роках. Історико-правовий аспект
71. Життя і творчість Майкла Фарадея
72. Кирило Розумовський та його меценатська діяльність

73. Наукова і творча спадщина Івана Огієнка (Митрополита Іларіона)

74. Національно-визвольна війна під керівництвом Богдана Хмельницького

75. Повстання під керівництвом Роберта Кета

76. Президентство Л. Джонсона. Боротьба з бідністю

77. Розробка схеми електричної принципової музичного дзвоника

78. Мікропроцесорний АЦП порозрядного врівноваження із ваговою надлишковістю, що калібрується

79. Аналіз технології виготовлення варених ковбасних виробів і проект м’ясопереробного підприємства потужністю 3 т виробів за зміну

80. Проект цеху з виробництва масла способом перетворення високожирних вершків з масовою часткою жиру 72,5 та 82,5% (селянського, солодковершкового) потужністю 4 т за добу

Скалка силиконовая большая.
Силиконовая скалка - полезный аксессуар для каждой хозяйки. Изделие предназначено для раскатывания любого теста. Эргономичные ручки скалки
391 руб
Раздел: Скалки
Чайник заварочный "Лавандовый букет", 950 мл.
Заварочный чайник поможет вам в приготовлении вкусного и ароматного чая, а также станет украшением вашей кухни. Материал: доломит. Объем: 950 мл.
427 руб
Раздел: Чайники заварочные
Крем детский "Weleda" питательный, для тела (с календулой), 75 мл.
Этот мягкий крем увлажняет кожу ребенка и делает ее бархатистой. Полезный для кожи ланолин и органическое миндальное масло защищают, а
520 руб
Раздел: Крем детский

81. Діяльність першого професійного театру Полтави

82. Життя і творчість С.П. Галябарди

83. Музичні митці України

84. Поняття та значення дизайну в творчій діяльності

85. Творчий метод в мистецтві. Естетика реалізму в мистецтві ХХ ст.

86. Творчість Леонардо Да Вінчі
87. Київська державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського
88. Біографія та творчий шлях С.О. Єсеніна

89. Довженко А.П.: cуспільна та філософська діяльність

90. Життєвий і творчий шлях Ольги Кобилянської

91. Життєвий та творчий шлях Ганса Крістіана Андерсена

92. Життєвий та творчий шлях М.М. Коцюбинського

93. Життя і творчість Михайла Коцюбинського

94. Життя та творчість Г. Сковороди

95. Життя та творчість Тараса Григоровича Шевченка

96. Жыццёвы і творчы шлях Яна Чачота

Коврик для выпечки силиконовый, 38х28 см.
Материал: силикон. Размер: 38х28 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
377 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Фоторамка пластиковая "Poster black", 40x60 см.
Для фотографий размером 40 х 60 см. Материал рамки - пластик. Цвет - черный. Материал подложки - плотный картон. Крепежи позволяют
848 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)
Банки для сыпучих продуктов (3 штуки) и ложки "Birds" 8,5х12 см, 350 см.
Банки для сыпучих продуктов (3 штуки) и ложки "Birds" станут незаменимым атрибутом приготовления пищи. Прекрасно впишутся в
642 руб
Раздел: Наборы

97. Поезія та літературна творчість в Україні у другій половині XVII – XVIII ст.

98. Творча спадщина Леся Мартовича

99. Творчая спадчына Алеся Пісьмянкова


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.