Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Філософія нового часу

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Контрольна робота Подготовила Дібрівка Ольга Валеріївна Черкаська обл. м. Сміла Національний авіаційний університет Міністерство Освіти і Науки України 2005 1. Характерні риси епохи Нового часу. Філософія Нового часу історичними передумовами свого формування має утвердження буржуазного способу виробництва в Західній Європі, наукову революцію XVI—XVII ст., становлення експериментального природознаства. Вона утверджувала свої засадні принципи в боротьбі з феодальною ідеологію, середньовічною схоластикою, релігією та церквою, продовжуючи духовні надбання епохи Відродження. Найсуттєвішою особливістю філософії Нового часу була орієнтація на природознавство, тісний зв'язок з проблемами методології наукового пізнання, в якому вона вбачала головний засіб морального і соціального оновлення людства, утвердження людської гідності, свободи і щастя. Головне своє завдання філософія Нового часу вбачає в розробці та обґрунтуванні методів наукового пізнання, концентруючи основну свою проблематику навколо методології наукового пізнання та гносеології. На цій основі формуються в філософії XVII ст. два протилежні напрямки: емпіризм та раціоналізм. Емпіризм проголошує, що основний зміст наукове пізнання отримує з чуттєвого досвіду, в знаннях немає нічого, чого б раніше не було в чуттєвому досвіді суб'єкта. Раціональне пізнання, розум не приносить ніякого нового змістовного знання, а лише систематизує дані чуттєво сенситивного досвіду. Раціоналізм наголошує, що основний зміст наукового знання досягається через діяльність розуму, розсудку та інтелектуальної інтуїції, а чуттєвосенситивне пізнання лише підштовхує розум до діяльності. Ідеалом знання як емпіризм, так і раціоналізм вважали математику, а основними характерними рисами істинного знання визнавали всезагальність, необхідність, суттєвість. Формування нової парадигми філософствування базується на кардинальних змінах у житті суспільства Західної Європи. Соціально-економічні зміни: розлад феодальних відносин, зростання міжнародного виробництва, торгівлі, економічних і культурних зв&ce ;язків між країнами, інтенсивний розвиток економічних буржуазних відносин. Соціально-політичні зміни: буржуазна революція в Нідерландах (XVI ст.- поч. XVIIст.) буржуазна революція в Англії (сер. XVIIст. ) становище і розвиток капітальних відносин; зміни в соціальній структурі суспільства; зміни в політичній системі суспільства. Природничо-наукові відкриття: механіка небесних і земних тіл; астрономія; теорія опору матеріалів; фізика: вивчення електричних і магнітних явищ; хімія. Зміни в державній сфері суспільства: розвиток ідей гуманізму епохи Відродження; відмова від натурфілософії; формування нових світоглядних орієнтирів форм мислення. У центрі природознавства цього часу знаходилась механіка небесних і земних мас. Вона набуває переважного розвитку і надала всьому природознавству механічного характеру. Найбільш розповсюджений – експериментальний метод: дослідження прагнули роботи аналіз окремих явищ, процесів, фактів. Домінуючою тенденцією у розвитку філософії XVII-XVIII ст. Став матеріалізм (XVII ст. Праці Р.

Байля). Оскільки наукова революція посідала певне місце у світогляді епохи Нового часу, то і у філософії на перший план виходять проблеми теорії пізнання. Основні напрями гносеологічної орієнтації філософів: емпіризм визначає чуттєвий досвід джерелом знання і вважає, що зміст знання може бути представлений як опис цього досвіду або зведений до нього; раціоналізм визначає розум основного пізнання і поведінки людей; сенсуалізм визначає життєвість головною формою достовірного знання. Методи дослідження: індукція – метод дослідження, який забезпечує можливість переходу від поодиноких фактів до загальних положень до узагальнення на основі даних досліду; від загального о одиничного, від накопиченого до теоретичного обґрунтованого матеріалу, до його більш послідовного вивчення. Процес пізнання – діалектичний, суперечливий процес, який містить чуттєве, емпіричне та теоретичне пізнання і тому не можна абсолютизувати індукцію або дедукцію. У ХІХ ст. Завершується процес формування наукового світогляду європейської людини, розпочатий у попередні століття. На грунті наукового світогляду створюється нова культура, в якій експериментальна наука поступово захоплює домінуючі позиції. Це виявилося вже на початку століття, коли наука остаточно зайняла належне місце серед предметів викладання і стала незалежною від релігії та філософії. Вчений перестає називати себе філософом, як він це робив у XVIII ст. Його вже не цікавлять метафізичні причини буття, він цілком віддається практичному застосуванню своїх знань. 2. Ф. Бекон – родоначальник матеріалізму Нового часу. Френсис Бекон (1561-1626) – англійський філософ, засновник матеріалізму і експериментуючої науки Нового часу. При королі Якові І досяг високого положення в державі, ставши лордом-канцлером. Автор знаменитого трактату «Новий Органон» (1620) (на відміну від «Органона» Арістотеля), в якому розвинув нове розуміння завдань науки і основи наукової індукції. Проголосивши метою знання, здатність науки збільшувати владу людини над природою, Бекон вважав, що досягнення цієї мети можливе тільки для науки, що осягає дійсні причини явищ. Тому він виступав проти схоластики. Як і більшість мислителів його епохи, він, вважаючи завданням філософії створення нового методу наукового пізнання, переосмислює предмет і завдання науки, як її розуміли в середні віки. Бекон, що розглядав пізнання природи і використання одержаного знання як основу соціального благополуччя, що спробував представити “навчене ” суспільство в роботі “Нова Атлантида”, наполягає на тому, що відроджувати слід не ті або інші учення стародавніх, а дух сміливого пошуку, властивий їх творцям і що особливо виявився в творчості досократиків. Загальне завдання всіх наук - збільшення влади людини над природою. Потрібно відродити сам природний розум, природне світло якого - проникливість - затемнений в даний час помилками-ідолами. Розум, очищений від помилок, спираючись на експерименти, що спеціально проводяться, використовуючи що розробляються їм правила індуктивного (від приватного до загального) висновку, здатний дати повну і корисну практично картину миру.

Наука - засіб, а не мета сама після себе; її місія в тому, щоб пізнати причинний зв'язок природного явищ ради використання цих явищ для блага людей. «Мова йде, - говорив Бекон, маючи на увазі призначення науки, - не тільки про споглядальне благо, але справді про надбання і щастя людського і про усіляку могутність в практиці. Бо людина, слуга і тлумачить природу, стільки здійснює і розуміє, скільки охоплює у порядку природи справою і роздумом; і поверх цього він не знає і не може. Ніякі сили не можуть розірвати або роздрібнити ланцюг причин; і природа перемагає тільки підпорядкуванням їй. Отже, два людські прагнення - до знання і могутності - справді співпадають в одному і тому ж». Бекону належить знаменитий афоризм: «Знання – сила», в якому відобразилася практична спрямованість нової науки. У широкому сенсі слова філософія, по Бекону, це система всіх досвідчено-раціональних пізнань, доступних розуму як особливій здатності людини (іншій здатності - пам'яті - відповідає історія, уяві - поезія). У вузькому сенсі слова філософія - вчення про види знання і їх співвідношення, вчення про метод (органонне) пізнання. У беконівському прагненні обернути погляд науки до землі, до пізнання природних явищ, які нам відкривають відчуття, позначилася як загальна духовна атмосфера капіталізму, що народжується, так і, зокрема, протестантизм. Бекон чітко відрізняє релігію від філософії. Перша покоїться на надприродному одкровенні, друга - на даних органах чуття. У філософії навіть основні початки піддаються обговоренню і перевірці, тоді як в релігії основні початки встановлюються авторитетом. Разом з тим Бекон стверджує, що можлива природна теологія, відповідна природній релігії, оскільки встановлюваний пізнанням зв'язок природного явищ вказує на існування божества. Попередня наука страждала або «догматизмом», оскільки учений виводив систему положень, як павук тче свою павутину, з власних понять, або «емпіризмом», оскільки він прагнув лише до збирання неосмислених фактів. По відношенню до всього передування знанню Бекон вимагає зайняти скептичну позицію. У розвитку філософського матеріалізму Бекон, по-перше, відновив матеріалістичну традицію і провів – під цією точкою зору – переоцінку філософських учень минулого: прославив ранній грецький матеріалізм і розкрив помилки ідеалізму. По-друге, Бекон виробив власне матеріалістичне розуміння природи, поклавши в основу погляд на матерію як на сукупність частинок, а на природу – як на сукупність частинок, наділених багатообразними якостями. Невід'ємною властивістю матерії є рух, що не обмежується у Бекона механічним переміщенням (він налічував 19 видів руху). Всі ці переконання Бекона відображають нові потреби і запити, які епоху первинного капіталістичного накопичення в Англії пред'являлися науці. 3. Розробка Ф. Беконом емпіричним методом пізнання. Засновником емпіризму був англійський філософ Френсіс Бекон (1561—1626), який основні свої ідеї висловив у працях "Новий органон" (1620) і "Про гідність та примноження наук" (1623). Головне завдання філософії Ф.Бекон визначає як пізнання природи і оволодіння її силами, а для цього необхідно розробити відповідний метод, який би найкоротшим шляхом вів до істини, правильно орієнтував пізнавальну і практичну діяльність людини, максимально збільшуючи її ефективність.

Больно и горько, и стыдно за наше гнилое время и за недостаток людей с духовным хребтом и характером; и тревожно за поколения, разучающиеся любить и веровать. Чтобы бодро и действенно выносить весь этот поток горя и унижения, мы должны твердо верить в нашу духовную правоту и в грядущее возрождение России. Мы имели долгие годы и бесчисленное множество оснований и поводов для того, чтобы пересмотреть нашу основную линию – линию верности национальной России и отвержения тоталитарного коммунизма. И каждое углубление мысли, каждое событие, по-новому освещавшее окружающие нас сумерки, каждое новое крушение нового государства удостоверяло нас в том, что линия наша была верна от самого начала. И ныне каждый новый час истории приносит нам и всему миру новые доказательства нашей исконной правоты и новые сообщения о прозревающих и вот уже прозревших людях. Мы были правы, поднимаясь за родину и отдавая за нее все свое, ибо люди без родины становятся исторической пылью, блеклой осенней листвой, гонимой с места на место и втаптываемой чужеземцами в грязь

1. Традиції та особливості розвитку філософської думки України. Філософія нового часу

2. Християнська філософія періоду середньовіччя. Західноєвропейська філософія Нового часу

3. Географічна наука у Середньовіччя та у Новий час

4. Османська імперія в епоху нового часу

5. Туризм в новий час

6. Новейшее достижение в освоении космоса
7. Новейшие методы селекции: клеточная инженерия, генная инженерия, хромосомная инженерия
8. Португалия, как новый сегмент туристического бизнеса в России

9. Новая Зеландия

10. Новая Зеландия

11. Новые индустриальные страны мира

12. Административное задержание по новому КоАП РФ

13. Новые принципы осуществления валютного регулирования и валютного контроля в РФ

14. Нова економична политика та ии законодавче оформлення

15. Новейшая история

16. Новая Экономическая Политика

Рамочка тройная "Классика" (коричневая).
Тройная рамочка с отпечатком - это особый подход к созданию очаровательного подарка на память для этого особого периода жизни, с
2890 руб
Раздел: Мультирамки
Пазл "Стройка", 30 элементов.
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. Они привлекают прежде всего филигранностью исполнения. Сделанные из высококачественного
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Ручка-стилус шариковая "Людмила".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки

17. Уголовное право буржуазных государств новейшего времени

18. Работник, коллектив, предприятие в новой системе трудовых правоотношений

19. Введение новых правил в орфографии в немецком языке

20. Кино как новый элемент художественной культры

21. От средневековья - к "новому времени"

22. Новые технологии и искусство
23. Новое в словообразовательной системе современного французского языка
24. Новое в русском языке

25. Сопоставление позиций лирических героев в стихотворениях "Ангел-Хранитель" А. Блок и "Рыцарь на час" Н.А. Некрасов

26. Владение новыми музыкальными технологиями - необходимое условие в профессиональной подготовки учителя музыки

27. Новейшая история Монголии

28. Новая экономическая политика (HЭП)

29. Новая Экономическая Политика

30. Развитие народного образования в городе Новый Уренгой (1976 – 1999 гг.)

31. Античность - средние века - новое время. Причины и механизмы смены эпохи

32. Новейшая история США (Политика, Экономика, Культура, Международные отношения, Социальные проблемы etc.)

Брелок оленёнок "Rike. Принцезин Лиллифи. Prinzessin Lillifee".
Брелок олененок Rike с карабином. Отличное украшение для сумки и рюкзака.
886 руб
Раздел: Детские брелоки
Набор насадок для кондитерского мешка BE-0389/4 "Webber", 4 штуки.
Размеры: Ø3,5х2,5х4 см. Набор кондитерских насадок открывает невообразимое число возможностей сделать десерт роскошным и неповторимым
307 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Фляга "S.Quire 1406YX-3", 0,18 л, сталь (цвет: серебристый с рисунком).
Очень строгий, классический, элегантный подарок для мужчины. Металлическая фляга "S.Quire", выполнена из нержавеющей стали,
773 руб
Раздел: Фляжки сувенирные

33. О смысле новейшей Российской истории и перспективах ее - в православной ретроспективе

34. События Великой Отечественной Войны на страницах новейших учебников по истории для средней школы

35. Новые страницы истории гражданской войны в Прикамье

36. Роль СССР в становлении новой немецкой государственности в 1945-1949 годах

37. Новая экономическая политика и командно-административная система

38. Процессоры нового поколения и перспективы их развития
39. Новейшие достижения в информатике
40. Перспективы развития компьютерной техники (новейшие разработки 2005г.)

41. Новые информационные технологии обучения в математике

42. Пневмонии. Антибактериальная терапия. Новые подходы к лечению

43. Криминалистическое исследование документов. Новые и перспективные методы исследования письменной речи

44. Окружающая среда в Европе на пороге нового тысячелетия

45. Новые информационные технологии обучения в математике

46. Проблемы нового мира

47. Новые инициативы Президента РФ по укреплению единства страны

48. Отчёт по производственной практике на Ново-Иркутской ТЭЦ

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: серебро).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Кувшин "Ирис", 1000 мл.
Кувшин. Диаметр: 14 см. Высота: 18 см. Объем: 1000 мл. Материал: керамика.
330 руб
Раздел: Кувшины, графины
Скалка силиконовая большая.
Силиконовая скалка - полезный аксессуар для каждой хозяйки. Изделие предназначено для раскатывания любого теста. Эргономичные ручки скалки
391 руб
Раздел: Скалки

49. Новое информационное общество

50. Секты и методы вовлечения новых членов

51. Часы - величайшее техническое изобретение человечества

52. Новый завет

53. Проблема корпуса сочинений прп. Макария, новые находки

54. Духовное послание Л.Толстого сквозь призму новой религии Бахаи
55. Организация селекционного процесса по выведению нового сорта черешни
56. Социологическое исследование на тему: «Встреча Нового года»

57. Историко-философское становление научной методологии в период Нового времени

58. Технологическая революция, как новейший этап современной НТР

59. Український мандрівний філософ Г. Сковорода

60. Философия Нового времени

61. Новый этап существования человечества – информационное общество

62. Философия нового времени (Р. Декарт)

63. Философия Нового времени в работах Ф. Бекона и Р. Декарта

64. Перспективы развития новых форм кредитования в России

Пакеты для хранения и заморозки грудного молока, 15 штук.
Пакеты для молока предназначены для хранения и заморозки грудного молока. Пакеты стерильны и полностью готовы к использованию. Пакеты с
351 руб
Раздел: Молокоотсосы, аксессуары
Магнит для досок Hebel Maul 6166099, сферический, 10 штук.
Магнит яркого цвета и обтекаемой формы не только надежно удержит листы бумаги на магнитно-маркерной поверхности, но и поможет расставить
500 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Набор из 2 мягких ракеток с мячом, арт. Т59921.
Набор для игр с мячом и круглыми, мягкими, ярко оформленными ракетками "батут" оценят, как взрослые, так и дети. Игра с такими
353 руб
Раздел: Ловушки мячей, кэтчбол, огоспорт

65. Анализ собственных оборотных средств в новых экономических условиях

66. Новый Типовой план счетов бухгалтерского учета

67. Джон Гэлбрейт. Новое индустриальное общество

68. Анализ целесообразности расширения рынка (выход на новые сегменты рынка) сбыта организации.

69. Роль и место Индонезии среди новых индустриальных стран

70. Новые индустриальные страны Юго-Восточной Азии в мировой экономике
71. Маахстріхська угода, новий етап західноевропейської інтеграції
72. Международные аспекты американского менеджмента: новые тенденции 90-х годов

73. ЦБС «Кунцево» Новая стратегия и новые возможности библиотечной деятельности

74. Коучинг как новая технология развития и обучения персонала

75. Приём на работу новых сотрудников

76. Экономическая эффективность внедрения нового локомотива

77. Новая модель экономики и общественного устройства

78. Нужна ли новой экономике новая концепция конкуренции ?

79. Евро - новая международная валюта, ее роль в мирохозяйственных связях

80. Методика разработки нового тура в Эльзас

Набор из скатерти и салфеток "Botanica", 140x180/42x42 см.
В набор входит скатерть и 6 салфеток "Botanica" 140x180/42x42 см. Салфетки, изготовленные из экологически чистого материала,
961 руб
Раздел: Салфетки сервировочные из ткани
Звуковой планшет "Транспорт".
Звуковой планшет - прекрасный подарок ребёнку! Он удобен и прост в использовании, подходит как для самостоятельного изучения, так и с
313 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Мыло-пенка "Pigeon" для младенцев (сменная упаковка), 400 мл.
Мыло-пенка "Pigeon" разработано специально для мытья малыша с рождения. Низкий уровень кислотности такой же, как у нежной кожи
494 руб
Раздел: Гели, мыло

81. Основание первых колоний в С.Америке. Англия и Новый Свет.

82. США: от экспансии в прошлом к новому «мировому порядку» в будущем

83. Полки "нового строя" (XVII в.)

84. Михаил Фёдорович.- Борьба с врагами, заселение новых земель

85. Египет - Новое царство

86. Волны миграции. Новая ситуация
87. Украина в новейшее время
88. Ислам в новое и новейшее время

89. Новая экономическая политика 1921-1928 гг.

90. Новый этап в политике США

91. Новый курс Ф. Рузвельта в США

92. Возвращение к проблеме нового мирового порядка

93. Государство и право в Великобритании и США в новейшее время

94. Государство и право Франции в новое время конец XVIII начало ХХ вв.

95. Государство и право в Японии в новое и новейшее время

96. Новое предпринимательство во второй половине XIX

Ручки капиллярные "Johanna Basford. Triplus 334", 36 цветов.
Количество цветов: 36 ярких цветов. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
2085 руб
Раздел: Капиллярные
Портфель "Megapolis", синий.
Легкая папка-портфолио изготовлена из жесткого пластика, рассчитана на длительный срок службы. Папка служит для перевозки документов и
512 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Ночник с датчиком движения "Ночной снайпер".
Маленький ночник с датчиком движения "Ночной снайпер" надежно крепится на крышку унитаза и срабатывает только при вашем
648 руб
Раздел: Ночники

97. Новая история

98. Государство и право Германии в новое и новейшее время

99. Новая история стран Запада и Востока


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.