Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Религия Религия

Православна церква України в XVI ст.

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Вступ Розділ 1. Особливості розвитку української православної церкви 1.1 Деструктивні процеси в українському православ’ї XVI ст. 1.2 Православна церква після Берестейського розколу 1.3 Оновленські процеси в православ’ї 1.4 Українська православна церква в умовах панування імперської влади Розділ 2. Осередки культури та освіти в України 2.1 Острозька слов’яно-греко-латинська академія 2.2 Києво-Могилянський колегіум 2.3 Братства та їхні школи 2.4 Шкільництво уніатів Розділ 3. Книгописання 3.1 Книгописні осередки 3.2 Книгодрукування і література Розділ 4. Тенденції розвитку науки та мистецтва 4.1 Галузі науки 4.2 Мистецтво Висновки Список використаних джерел та літератури Вступ XVI-XVIII ст. - виключно складний і важливий період в житті українського народу. У вітчизняній культурі це була яскрава, плідна епоха, принципова для подальшого розвитку. Можна виділити цілий ряд причин, які пояснюють культурне піднесення в Україні у XVI-XVIII ст. Передусім треба підкреслити, що тоді ще були живі традиції Київської Русі. Найкраще вони збереглися у західноукраїнських землях, менш потерпілих від монголо-татарського нашестя. Крім того, у великому князівстві Литовському культурна спадщина Київської Русі була сприйнята на державному рівні. Оскільки національна свідомість була нерозривно поєднана з релігійною, в формуванні її надзвичайно велику роль відігравала освічена частина духовенства, а також культурно-освітні діячі, пов’язані з церковними структурами. Також у XV — першій половині XVI ст., попри певну суспільну інертність, навіть стагнацію, вірність практично усіх верств українського суспільства православній церкві, сприйняття її як церкви національної залишалися гарантією самозбереження українського етносу в плані релігійному, отже, і в плані культурному. А збереження етносу було передумовою і запорукою майбутнього політичного відродження. У третій і, особливо, останній чверті XVI ст. гасла оновлення церковного життя, усунення недоліків у ньому, зміцнення позицій православної церкви були нерозривно пов’язані з боротьбою за збереження і розвиток національної культури. Дуже швидко після того, як почався рух за оновлення церкви, стало зрозуміло, що воно може відбутися лише за рахунок використання найновіших загальноєвропейських здобутків не тільки в галузі шкільної освіти як такої, а й у теології та церковній організації. Характерно, що майже одночасно зі спалахом культурно-національного руху в останній чверті XVI ст. дуже зросло значення козацтва, яке поступово стало чинником не лише суспільного життя, а й культурного розвитку. Незважаючи на те, що спершу козацтво не було дуже численним, саме образ козака-лицаря з часом стає загальнонародним ідеалом. Козацька старшина поповнюється за рахунок бояр і міщан, &quo ;покозачитися&quo ; прагнуть селяни. Заслуги козаків у захисті українських земель від татарських набігів добре відомі. Захищаючи свої станові права, виступаючи проти наступу на власні вольності, козацтво в ряді випадків, зокрема у роки козацьких повстань, очолює ширший рух, в якому поєднувалися соціальні й національно-релігійні мотиви.

Ще у XV і в першій половині XVI ст. намітилися певні зв’язки України з культурою гуманізму, яка розвивалася тоді у Західній і частково у Центральній Європі. Вихідці з України нерідко навчалися в європейських університетах, окремі західноєвропейські гуманісти відвідували Україну. Друга половина XVI ст. — це час поширення в Україні реформатських рухів, як тих, що проникали із Заходу, так і тих, що виникли на українському ґрунті. Час поширення на Україну Реформації був і часом найбільшого сприйняття ренесансних впливів, які модернізували світогляд реформаторів. Справжньою школою громадянського виховання були братства, особливо провідні братства першого періоду їх діяльності. Виникнення такого роду організацій може розглядатися як вияв нової політичної культури в середовищі українських міщан. Тому вивчення, аналіз існуючого нашого історичного досвіду, а також значення культурного піднесення XVI-XVIII ст. на подальший розвиток культури українського суспільства, на нашу думку, актуалізує тему даного дослідження. Об’єктом дипломної роботи є ренесанс культури, освіти, мистецтва в Українській державі ХVI-XVIIIст. Предметом нашого дослідження є — культурне становище Української держави в досліджувальний період, розвиток освіти, книгописання, друкарства та інших вузьких галузей культури. Мета дипломної роботи — полягає в тому, щоб на базі фундаментальних положень теорії наукового пізнання, вимог принципів історичної науки — науковості (об'єктивності) показати генезис культури України в XVI-XVIII ст. Завданнями дослідження ми вважаємо: Вивчити рівень розвитку української культури в досліджувальний період; Дослідити політичну культуру різних верств населення України; Проаналізувати становище та розвиток освіти; Розкрити сприяючі фактори та процес розвитку книгописання та книгодрукування; Окреслити нові тенденції та віяння в різних культурних галузях даного періоду. Методи дослідження, які застосовувалися при написанні даної дипломної роботи — історичний, порівняльний, аналітичний, описовий методи дослідження. Новизна дослідження полягає у тому, что ми намагалися розглянути досліджувальний період в історії культурної ситуації на Україні в поєднанні з політичним, релігійним та суспільним чинниками, які є невід’ємними складовими культурного життя країни і суттєво впливають на розвиток культури. Хронологічні рамки дослідження окреслені подіями в Україні XVI-XVIII ст., часом найбільшого культурного піднесення в Україні. Історіографія. Історіографічна база для дослідження даної проблематики є досить потужною та різноманітною. Укладання каталогу книг, надрукованих в Україні у XVI — XVII ст. , дозволило комплексно, а не вибірково, використовувати це джерело, яке стосується основних аспектів духовної культури . Вперше було доведено до відома дослідників дані не тільки про всі друки літургійних текстів, але також про філософські диспути початку XVII ст., ряд невідомих раніше панегіриків та інших літературних творів. Важливим джерельним комплексом, що висвітлює культурницьку діяльність громадської організації, є архів Львівського православного братства.

Частину цього архіву видав Я. Ісаєвич в 1968р. Він містить відомості про організаційні засади функціонування братства, врешті про свідомий характер його діяльності на ниві шкільної освіти і друкарства, про особистий внесок в культуру окремих діячів, пов’язаних з братствами. Матеріали інших братств дійшли до нас лише фрагментарно. Серед джерел з історії культури особливе місце займають реляції іноземців, описи їхніх подорожей по Україні . Про окремі аспекти української культури розглядуваного періоду є досить значна наукова література, натомість зовсім немає монографічних праць, які б створили комплексну картину культурного життя. Якоюсь мірою до міждисциплінарного висвітлення фактів, пов’язаних з культурою, наближалися автори давніх праць з історії літератури і церковної історії. Наприклад, фундаментальна монографія Степана Голубєва про митрополита Петра Могилу на довгий час стала джерелом фактів про культурно-освітню діяльність не тільки самого митрополита, але й про інших тогочасних діячів та установи. Так само праці Миколи Петрова про давню українську літературу і Федора Титова про Київську академію містили практично всю відому на той час інформацію про культурні ініціативи. Вирізняється повнотою джерельної бази, обережністю і обґрунтованістю висновків монографія Костянтина Харламповича про українські та білоруські школи XVI — XVII ст. З окремих ділянок культурного життя порівняно рано розпочалося вивчення історії друкарства. Наукового характеру дослідженням цього питання надав вже Михайло Максимович. Багатством подробиць вирізняються праці з історії друкарства Івана Огієнка, Сергія Маслова, натомість Іларіон Свєнціцький звертав увагу швидше на соціологічне і культурологічне тлумачення окремих аспектів діяльності давніх друкарень. Переломним явищем у вивченні історії української культури згадуваного періоду було опублікування праці Михайла Грушевського &quo ;Культурно-національний рух на Україні в XVI — XVII віці&quo ; (Київ; Львів, 1912) та відповідних розділів його монументальної &quo ;Історії України-Руси&quo ;. Автор ставив за мету дати нарис &quo ;культурно-національного руху, який так могутньо знявся серед приспаного і омертвілого українського життя і разом з могутнім соціальним рухом східної України приготовив перше національне відродження., що так сильно, хоч і не надовго, заблисло і блиском політичної мислі і національного усвідомлення, і розвоєм артистичної творчості, приготовивши ту цікаву своєрідну культуру, яка розвинулася особливо там, де на ґрунті народнім витворилися певні інтелігентські чи півінтелігентські верстви і, сполучивши в своїм обиході народні елементи життя з певними вимогами вищої культурності, дали і в сфері артистичної творчості цікаві взірці сеї сполуки старої традиції з новими впливами&quo ; . Культурологічні питання висвітлювалися і в &quo ;Історії української літератури&quo ; М. Грушевського. Його праці визначали шляхи дальшого дослідження культурних течій, які, попри всю багатоспрямованість і різноманітність, еволюціонували впродовж століть, засвідчуючи тяглість певних форм культури.

Киприана и затем входит в общие святцы русской церкви; память его 12 января. Западная церковь также признает С. в числе святых. См. П. С. Казанский, "Жизнь св. С., первого архиепископа сербского" ("Прибавления к творениям св. отцов", 1849); Е. Голубинский, "Краткий очерк истории православных церквей болгарской, сербской и румынской или молдо-валашской" (М., 1871); прот. К. Добронравин, "Очерк истории славянских церквей" (СПб., 1873); Ив. Малышевский, "Св. С., архиепископ сербский" ("Церковные Ведомости", 1892, № 9). Саввин-Сторожевский - Рождество-Богородицний мужской 1-го класса монастырь - Московской губ., Звенигородского уезда. Основан около 1380 г. преп. Саввою (см.). В XVI в. монастырь пользовался значительным благосостоянием, а после явления мощей св. Саввы (1652) достиг наибольшей славы, особенно покровительствуемый царем Алексеем Михайловичем и его сыном Феодором. В начали XVIII в. стал приходить в запустение; в 1812 г. был разорен французами. Богатая ризница. См. Смирнов, "Историческое описание Саввино-Сторожевского м-ря" (М., 1860, 2 изд.)

1. Становление Украинской православной церкви /Укр./

2. Стійкість до голодування і активність АДГ у Drosophila melanogaster із природних популяцій України

3. Бандитизм (ст. 257 Кримінального кодексу України)

4. Кримінальна відповідальність за хуліганство (ст. 296 КК України)

5. Склад злочину, передбаченного ст.149 кримінального кодексу України - торгівля людьми

6. Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст
7. Братський рух і поширення гуманітарних ідей в Україні XVI–XVII ст.
8. Визвольна війна українського народу під керівництвом Хмельницького. Розвиток України в кінці XX ст.

9. Історія Православної Церкви на Україні 1917-2000 рр.

10. Міжвоєнна історіографія взаємин влади і православної церкви в Україні

11. Підготовка авіаційних спеціалістів навчальних закладів України у 70-80 рр. ХХ століття

12. Політичний розвиток України в другій половині XVII ст

13. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

14. Студентство та вищі навчальні заклади Росії та України (наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.)

15. Культура України в XVIII–XIX ст.

16. Культурний розвиток України в XV-XVII ст.

Meine Liebe Стиральный порошок для детского белья, 1000 грамм.
Стиральный порошок Meine Liebe для детского белья удаляет загрязнения при температурах от 30 до 95°C. Подходит для всех типов стиральных и
418 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Ручки капиллярные "Johanna Basford. Triplus 334", 36 цветов.
Количество цветов: 36 ярких цветов. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
2085 руб
Раздел: Капиллярные
Портфель "Megapolis", синий.
Легкая папка-портфолио изготовлена из жесткого пластика, рассчитана на длительный срок службы. Папка служит для перевозки документов и
512 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением

17. Місце та роль української греко-католицької церкви в процесі національно-духовного відродження України

18. Філософія України кінця XVIII - початку XIX ст.

19. Матеріальна та духовна культура євреїв Півдня України у XIX ст.

20. Поняття проблеми та перспективи розвитку середніх міст України

21. Атомна енергетика України і РПС

22. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ
23. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)
24. Політичні права і свободи громадян України

25. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

26. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

27. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

28. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

29. История взаимоотношений иерусалимской и русской православных церквей

30. Історія України

31. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

32. Господарство України на рубежі 18-19 столітть

Бейдж с магнитом, 54x90 мм.
Просто крепится к любой одежде при помощи двойного магнита, не повреждая ткань. Сделан из плотного ПВХ со сменным вкладышем. Внимание!
364 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Рюкзак-кенгуру "Baby Active Lux", вишневый.
Анатомический рюкзак-кенгуру "BabyActive Lux" повышенной комфортности сочетает в себе сумку-переноску для новорожденных и
3556 руб
Раздел: Рюкзак-кенгуру
Карточная игра "Додо".
Колода состоит из 32 карт, 2 персонажа и 1 матрац. Играют один игрок (ребёнок) и ведущий (родитель). Игрок кладёт карту персонажа на
1289 руб
Раздел: Внимание, память, логика

33. История православной церкви в Америке

34. Період гетьманщини України

35. Раскол русской православной церкви в 17 в

36. Історія держави та права України

37. История православной церкви в Америке

38. Токийский кафедральный Воскресенский собор в истории японской православной церкви.
39. Культура України в 30-х рока
40. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

41. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

42. Знаменное пение в Русской Православной Церкви. Пути практического воплощения

43. Податкова політика України

44. Олігополія. Антимонопольне законодавство України

45. Загальна характеристика конституції України

46. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

47. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

48. Поняття, форма та функції Конституції України

Набор цветных карандашей Trio, 12 цветов.
Тонкий карандаш с трехгранной формой корпуса. Грифель 2,5 мм. 12 цветов.
443 руб
Раздел: 7-12 цветов
Домик игровой с забором.
Дом предназначен для игры на свежем воздухе. Замечательный домик высокого качества, будет радовать ваших детей и вас на вашем садовом
10536 руб
Раздел: Домики и комплексы
Стиральный порошок с ферментами "Top Home", 900 г.
Порошок устраняет самые трудновыводимые и застарелые пищевые и технические пятна и убивает бактерии, делая белье идеально чистым.
353 руб
Раздел: Стиральные порошки

49. Анализ 1-5 глав "Основ социальной концепции Русской Православной Церкви"

50. О социальных функциях церкви (на материалах русской православной церкви)

51. Особо чтимые святые болгарской Православной Церкви

52. Основные события украинской православной церкви

53. Реформы Никона и раскол Русской Православной Церкви

54. Миссионерская деятельность Русской Православной церкви среди мусульман Российской империи
55. Догматика Православной Церкви
56. Борьба за автокефалию православной церкви на Украине в 1917 - 1919 гг.

57. Всероссийский поместный Собор Русской православной церкви

58. Суверенітет України

59. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

60. Проект кримінального кодекса України

61. Бюджет України: актуальні проблеми

62. Державній бюджет України

63. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

64. Управління фінансами України

Уничтожь меня! Уникальный блокнот для творческих людей. Смит К.
Перед вами книга-сенсация, проданная миллионными тиражами по всему миру. Поздравляем, теперь и вы сможете приобщиться к разрушительному
336 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные
Лоток вертикальный, 3 отделения, черный.
Ширину секций данного лотка можно регулировать. Секции маркируются сменной линованной табличкой. Количество секций: 3. Ширина: 230 мм. Цвет: черный.
301 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (цветная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения

65. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

66. Організаційна система управління природокористуванням України

67. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

68. Інтеграція України у світове господарство

69. Використання трудових ресурсів Західної України

70. Міжнародний ринок туристичних послуг України
71. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки
72. Особливості перехідної економіки України

73. Роль і значення АПК для господарства України

74. Авіаційний транспорт України

75. Чорна металургія України

76. Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів

77. Банківська система України

78. Механізм кредитування банками України

79. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

80. Розвиток і розміщення промислового комплексу України

Подушка детская Dream Time.
Детская подушка: стеганный чехол (наполнитель бамбуковое волокно 150 г/м2, ткань 100% хлопок - сатин). Наполнитель: полое сверхтонкое
775 руб
Раздел: Подушки для детей
Набор карандашей чернографитных "1500", 24 штуки, заточенные, металлический пенал.
Карандаш Koh-I-Noor с обозначением "1500" — это самый известный графитный карандаш в мире. Профессиональные, высококачественные
662 руб
Раздел: Чернографитные
Настольная игра "Гонки ежиков".
Топот ножек и азартное сопение целый день не утихают на лесной полянке. В этой игре для всей семьи игроки управляют ёжиками с помощью
605 руб
Раздел: Классические игры

81. Закон україни про міліцію

82. Створення пiдприємств в Українi за Законом України

83. шпори з цивільного права України

84. Заповідники України

85. Культура та побут населення України

86. Легка промисловість України i транспорт
87. Сільське господарство i харчова промисловість України
88. Електроенергетика України

89. Регіональний розвиток харчової промисловості України

90. Зародження партійно-радянської преси України

91. Проблеми золотоносності надр України

92. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

93. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

94. Верховна Рада України в системі органів влади

95. Ґрунти України

96. Перши президенти незалежної України (політичні портрети)

Настольная игра "Ticket to Ride: Европа".
Эта увлекательная игра предлагает захватывающее путешествие из дождливого Эдинбурга в солнечный Константинополь. В настольной игре «Ticket
2990 руб
Раздел: Классические игры
Глобус "Двойная карта" диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: дерево. Цвет подставки: вишня, орех. Мощность: 220 V, может использоваться в
1785 руб
Раздел: Глобусы
Мольберт "Ника растущий", со счетами (светофор).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1902 руб
Раздел: Буквы на магнитах

97. Старообрядчество в период раскола русской православной церкви.

98. Агроперетворені ґрунти солонцевих комплексів сухого степу України

99. История Русской Православной Церкви


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.