Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Бухгалтерський облік доходу в малому бізнесі

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. І.І.МЕЧНИКОВА МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО – НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ Контрольна робота Варіант 17 За курсом «Бухгалтерський облік в малому бізнесі» Студент : група Е – 524з, курс 5 Спеціальність : облік і аудит. Прізвище та ініціали : Воєхевич І.С. Рецензент конрольної роботи : Несен І. А. Дата виконання 25.11.08 Підпис студента Дата заліку Оцінка Підпис викладача Миколаїв – 2008 1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА Особливості обліку доходів на малому підприємстві Бухгалтерський облік доходів є обов΄язковим видом обліку, який ведеться малим підприємством. На його основі здійснюється складання та надання користувачам фінансової звітності, що є обов΄язковим і передбачено Законом «Про бухгалтерський облік i фінансову звітність», Порядком №419, П(С)БО №25. До документів, що регулюють організацію i ведення обліку, можна віднести: Закон України від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік i фінансову звітність» з змінами та доповненнями; основні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку; План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань i господарських операцій підприємств i організацій (затверджено наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. № 291); Інструкція про застосування Плану рахунків (затверджена наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. № 291). Кожне мале підприємство, виходячи з напрямків своєї фінансо­во-господарської діяльності, структури її видів і обсягів вкладень, створює бухгалтерський облік доходів у розрізі обраних способів їх отримання і закріплює прийняте рішення наказом про облікову політику. Відповідно до П(С)БО 15 „Дохід” поняття „дохід” означає надходження економічної вигоди протягом звітного періоду, який виникає у процесі звичайної діяльності підприємства. Якщо надходження сприяють збільшенню власного капіталу, окрім збільшення, яке пов’язане з внесками акціонерів, то його називають прибутком, коли зменшенню – збитком. Доходи включаються до складу об’єктів облікового процесу на підставі принципів нарахування, відповідності, періодичності. Принцип нарахування передбачає відображення результатів го­сподарських операцій у тому звітному періоді, коли відбувається господарська операція, не враховуючи моменту отримання чи сплати грошових коштів, оскільки не завжди оплата грошових коштів збігається по звітних періодах з моментом здійснення господарської операції.Принцип нарахування застосовується в поєднанні з принципом відповідності який полягає у порівнянні доходів і витрат звітного періоду, тобто витрати, понесені для отримання доходу, повинні бу­ти погоджені із цим доходом. Наприклад, якщо підприємство визнало дохід від реалізації гото­вої продукції в момент відвантаження її покупцям, то одночасно не­обхідно визнати собівартість реалізованої продукції. У даному випад­ку дохід визнається в момент збільшення активу - дебіторської заборгованості, а витрати - одночасно зі зменшенням активів (товарів). Для визначення фінансового результату, виходячи з принципу Періодичності, доходи та витрати підприємства розподіляється по звітних періодах.

Згідно з П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» зві­тним періодом є календарний рік. Проте з метою отримання операти­вної інформації для прийняття управлінських рішень установлені проміжні звітні періоди: місяць, квартал. Для новоствореного підпри­ємства перший звітний період може бути меншим за 12 місяців, але не може бути більшим за 15 місяців. Звітним періодом підприємства, що ліквідується, є період з початку року до моменту ліквідації. Доходи, витрати і фінансовий результат діяльності підприємст­ва визначаються наростаючим підсумком за звітний період. Доходи від господарської діяльності класифікуються в бухгал­терському обліку і фінансовій звітності за видами діяльності. Це дає можливість визнавати дохід, враховуючи особливість і сутність ко­жної операції, і забезпечує підставу для подальшого аналізу діяльно­сті підприємства і контролю за нею, для прийняття управлінських рішень. Склад доходів, які відносяться до кожної групи, встановлено П(С)БО-3.За кожним видом діяльності дохід визнається під час збільшен­ня активу або зменшення зобов'язання, що приводять до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внес­ків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена. Зокрема, облік валових доходів ведуть з метою визначення роз­рахунковим методом різниці, між валовими витратами і валовими доходами, оподатковуваного прибутку у декларації про прибуток підприємства. Облік виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) у бухгалтерському обліку ведуть для забезпечення взаєморозрахунків з покупцями і замовниками, визначення на її основі фінансових результатів від реалізації в кореспонденції рахунків. Визнання доходу (виручки) від реалізації продукції пов'язане з виконанням деяких умов П(с)БО 15 «Дохід», зокрема: 1.Передача покупцеві ризиків і вигод, пов'язаних з правом власності на продукцію. У більшості випадків передача ризиків і вигод від володіння збігається з передачею юридичного права влас­ності або з передачею в управління покупцеві. В інших випадках передача ризиків і вигод відбувається не завжди одночасно з пере­дачею юридичного права власності, наприклад: а)покупець має право анулювати придбання з причин, визначе­них контрактом на реалізацію, а підприємство-продавець не має упе­вненості відносно його повернення; б)відвантажені товари підлягають подальшому монтажу, і цей монтаж є істотною частиною контракту, який ще не був завершений підприємством; в)одержання доходу від визначеної реалізації залежить від до­ ходу, який отримає підприємство-покупець від власної реалізації цих товарів; г)одержання доходу від певної реалізації залежить від доходу, який отримає покупець від реалізації цієї продукції. Якщо підприємство-продавець залишає тільки незначний ризик володіння, операція вважається реалізацією і дохід визначається. 2.Управління і контроль за реалізованою продукцією. Якщо під­приємство залишає за собою подальше керівництво або контроль за реалізованою продукцією, то дохід від такої реалізації не визнається. 3.Сума доходу достовірно визначена.

Доходи, достовірну оці­нку яких здійснити неможливо, у звітності не відображаються, що відповідає одному з основних принципів фінансового обліку і звіт­ності — обачливості, який передбачає відображення у звітності всіх елементів (активів, зобов'язань тощо) за вартістю, яка має запобігати зниженню зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і дохо­дів підприємства. 4. Упевненість у тому, що в результаті операції відбудеться збільщення економічних вигод, а витрати, пов'язані з реалізацією продукції, достовірно визначені. Якщо існує невпевненість в отри­манні доходів від реалізації, то до усунення цієї невпевненості дохід не повинен визнаватися. Валові доходи за своїм змістом відрізняються від виручки за реалізовану продукцію чи власне валового доходу як економічної категорії. Якщо валовий доход — це новостворена вартість (за су­марним обчисленням дорівнює фонду оплати праці та прибутку підприємства), а виручка від реалізації існує лише за умови відвантаження продукції (робіт, послуг), то валові доходи — інша еконо­мічна категорія, яка застосовується тільки у податковому обліку. У склад валових доходів виручка від реалізації товарів (продукції, робіт, послуг) включається у випадках, коли відвантаження (вико­нання) відбувалось до надходження коштів від покупців. Якщо ж спочатку від покупців надійшла попередня оплата (аванс) за това­ри (продукцію, роботи, послуги) які мають бути відвантажені (ви­конані), виручки від реалізації у цьому разі немає. її взагалі може і не бути, якщо товари (продукція, роботи, послуги) не будуть від­вантажені (виконані). Сума попередньої оплати у цьому випадку у бухгалтерському обліку відображається як кредиторська заборго­ваність перед покупцями, хоч у податковому обліку її зараховано до валових доходів. При наступному відвантажені товарів (продук­ції, виконаних робіт, послуг) відбувається погашення кредитор­ської заборгованості, виручка від їх реалізації буде відображена із записом цих операцій лише у бухгалтерському обліку, оскільки до валових доходів у податковому обліку вона в такому випадку не зараховується. Облік валових доходів можна вести на субрахунку 747 «Валові доходи» (загального плану рахунків). На рахунку 747 «Валові доходи» за кредитом відображають їх суму, а за дебетом проводять закриття цього рахун­ка. Тому ці суми завжди різні. Виручка і собівартість майже ніколи не бувають рівні і різниця між ними є прибутком чи збитком від реа­лізації продукції (робіт, послуг). Нагромадження валових доходів в аналітичному обліку прово­дять таким чином, щоб сформувати дані для складання відповідного додатку до декларації про прибуток підприємства та підсумки. Запис операцій здійсню­ється на основі товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, накладних та податкових накладних, а при відображенні у валових доходах грошей, що одержані як попередня оплата, — на основі платіжних доручень. Як валові доходи відображається готівка, одер­жана від реалізації продукції, робіт, послуг — на основі прибутко­вих касових ордерів. Облік доходів від реалізації товарів відображається на рахунку 70 «Доходи від реалізації».Р

Вот такие мысли частенько одолевали меня во время вечерних бомбежек. От них накапливалась усталость, но и без них, как без наркотика, я уже не мог жить. А дальнейшая судьба представлялась еще более хмурой. Перспектив работы по специальности мало, доходов мало, расходы растут вместе с детьми, мои Жигули-пятерка от почти каждодневной езды по городу постепенно умирали естественной смертью, свалить за границу пока нельзя невыездной. Один лишь компьютер, как мог, помогал мне пережить это нелегкое время. Глава 6. TeleDoc Russia. Examples. Сразу предупреждаю: сам не видел, а только слышал от местных жителей. Своими глазами видел только ту глухомань, по которой течет река Молога, да ту деревню Горки, километров 20 выше по течению от моего Гузеево, о которой пойдет речь. Молога счастливо избежала участи многих подмосковных речек, превратившихся в сточные канавы для отходов советских промышленных предприятий. Наверное, просто потому, что и предприятий-то таких там особо и нет, кое-что, конечно, сливают, но сравнительно немного

1. Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку

2. Стан та напрямки удосконалення бухгалтерського обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі

3. Бухгалтерський облік

4. Бухгалтерський облік

5. Бухгалтерський облік на підприємстві

6. Бухгалтерський облік у банку
7. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"
8. Вибір форми ведення бухгалтерського обліку

9. Етапи організації бухгалтерського обліку

10. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

11. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії

12. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

13. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

14. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

15. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

16. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

Визитница "Visifix", на 128 визиток, черная.
Практичная визитница в пластиковой фактурной обложке предназначена для хранения и систематизации визитных карт. Внутренний блок на спайке
410 руб
Раздел: Визитницы
Сортер "Ключики".
Сортер "Ключики" очень интересная и увлекательная игра, которая надолго займет ребенка. Задачей малыша является правильно
461 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Карандаши восковые "Jovicolor", с точилкой, 16 цветов.
Первые восковые мелки для малыша. Диаметр: 12 мм. Длина: 75 мм. Утолщенная форма корпуса специально создана для маленьких детских ладошек.
408 руб
Раздел: Восковые

17. Основи організації бухгалтерського обліку

18. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

19. Рахунки бухгалтерського обліку

20. Система та процес бухгалтерського обліку

21. Теоритичні основи бухгалтерського обліку

22. Форми бухгалтерського обліку
23. Властивості інформаційних технологій, їх використання в бухгалтерському обліку
24. Організація бухгалтерського обліку

25. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

26. Содержание и порядок применения единого налога на вмененный доход для субъектов малого предпринимательства

27. Малий бізнес та проблеми його розвитку в Україні

28. Особливості кредитування малого бізнесу

29. Облік доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

30. Облік фінансування грошових коштів, доходів і видатків загального фонду

31. Організація обліку доходів

32. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

Комплект боковых ограждений для кровати Polini Simple/Basic, белый.
Комплект ограждений подходит для кроваток 140х70 см коллекций Polini Simple и Basic. Они могут крепиться как с одной стороны кровати, так
910 руб
Раздел: Аксессуары для кроваток
Набор мебели "Счастливые друзья", PT-00314.
В наборе: мебель для ванной, аксессуары. Материал: пластмасса. Возраст: 3+.
582 руб
Раздел: Ванные комнаты
Микрофон "Пой со мной! Любимые песенки малышей".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 весёлых песенок, включая «Песню Львёнка и Черепахи»,
314 руб
Раздел: Микрофоны

33. Судово-бухгалтерська експертиза обліку основних засобів

34. Організаційно-правові форми малого бізнесу. Контракти

35. Планування малого бізнесу з використанням методу послідовного опису дій

36. Оподаткування малого бізнесу

37. Малий бізнес в Україні

38. Основи економіки підприємства малого бізнесу
39. Адаптиве керування малим бізнесом в ринкових умовах
40. Население Эфиопии. Эфиопская малая раса

41. Анализ доходов бюджета Российской Федерации

42. Доходы экономики РФ

43. Расходы и доходы бюджета РФ 2000-2001гг.

44. Доходы бюджетной системы Российской Федерации

45. Единый налог на вмененный доход в 2003 году

46. Налоги на доходы физических лиц

47. Малый бизнес характерные черты, преимущества и проблемы в социально-культурой сфере

48. Small business lending in Kazakhstan (предоставление кредитов малому бизнесу в Казахстане)

Руль музыкальный "Вперёд!".
Чтобы игрушка превратилась в мини-синтезатор достаточно включить поворотники. Кроме того, руль обучит ребенка видам транспорта. На кнопках
665 руб
Раздел: Рули
Коллекция "Гардероб".
Кукольный гардероб для одежды кукол. У гардероба две распашные дверцы, нижний ящик с откидной крышкой, внутренние полочки, перекладина для
362 руб
Раздел: Гардеробные, прихожие
Коробка подарочная "Прованс".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки

49. Развитие малого предпринимательства в России

50. Построение локальной компьютерной сети масштаба малого предприятия на основе сетевой ОС Linux

51. Разработка системы по сбору информации о доходах физических лиц для формирования налоговых документов и отчетности для налоговой службы по объединению Сургутгазпром

52. Применение"Сравнительная терапевтическая и экономическая эффективность антимикробного препарата "Фармазин" при лечении бронхопневмонии у телят, применяемого раздельно и в сочетании с аутогемотерапией" в СПК "Чартолы", Тюкалинского района, Омской обл

53. Большие и малые ИГРЫ. Классификация

54. Развитие речи детей старшего дошкольного возраста средствами малых форм фольклора
55. Доходы как финансовая основа хозяйственной деятельности торгового предприятия
56. Расчет численостей и расстановка исполнителей в структуре управления предприятием малого бизнеса на строительстве и эксплуатации автомобильных дорог

57. Социально-психологические особенности больших и малых групп

58. Малые группы в социальной психологии

59. О психологии семьи как малой группы

60. Организационно экономические резервы повышения эфективности производства продукции в мясном скотоводстве на примере колхоза им. Чапаева Ульяновской обл.

61. Процессы дифференциации доходов населения и их государственное регулирование

62. Дифференциация доходов населения и социальная политика государства

63. Развитие малого бизнеса на Украине

64. Малый бизнес и его место в рыночной экономике Запада и России

Карандаши цветные "Color'Peps", треугольный корпус, 36 цветов.
Карандаши цветные из американской липы, треугольные, ударопрочный грифель. В наборе: 36 цветов.
668 руб
Раздел: Более 24 цветов
Таблетки бесфосфатные для посудомоечных машин "Vaily", 30 штук.
Экологически безопасные для Вас и Вашего дома. Подходят для детской посуды. Специальная формула на основе органических компонентов. Не
430 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Швабра для пола "Бахрома".
Использование швабры позволяет очистить любые поверхности от пыли и грязи, даже без использования химических средств. Благодаря насадке
328 руб
Раздел: Швабры и наборы

65. Склад i класифiкацiя об`єктiв бухгалтерського облiку в комерцiйному банку

66. Организация и методология учёта реализации товаров и валовых доходов на предприятии и пути их совершенствования

67. Состав и формы бухгалтерской отчетности (СКЛАД І ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ)

68. Доходы и расходы организации

69. Учет и анализ доходов организации от обычных видов деятельности

70. Зависимость национального дохода от капитальных затрат. Модель Леонтьева
71. Информационно-учетная система малого бизнеса. Виртуальный магазин
72. ФАТФ: борьба с легализацией преступных доходов

73. Малые предприятия

74. СТРУКТУРА ЛИЧНОГО ДОХОДА РАБОТНИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

75. СТРУКТУРА ЛИЧНОГО ДОХОДА РАБОТНИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

76. Организация малого предприятия по производству домашних тапочек

77. Особенности управления малым предприятие

78. Управление активами малого предприятия

79. Роль местных властей в создании условий для устойчивого развития малого бизнеса

80. Факторы, влияющие на развитие малого бизнеса в Украине

Уголок природы. Стенд.
Стенд с подвижными стрелками. На стенде расположены 3 пластиковых кармашка для карточек. Изготовлен из качественного, плотного, картона -
396 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Кружка "Лучшая Мама в мире", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки
Доска магнитно-маркерная, 90x120 см, алюминиевая рамка, полочка.
Доска магнитно-маркерная, размер 90x120 см. Картонная основа. Имеет универсальную поверхность, позволяющую наносить информацию
2380 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

81. Малый бизнес: характерные черты, преимущества и проблемы в социально-культурной сфере

82. Малый бизнес, его проблемы и перспективы развития

83. Малый бизнес: черты, преимущества, зарубежный опыт и проблемы становления в России

84. Малый бизнес в Украине

85. Разработка оптимальной программы организации инвестирования и финансирования создания малого предприятия по производству прецизионных профилей из цветных металлов

86. Расчет численостей и расстановка исполнителей в структуре управления предприятием малого бизнеса на строительстве и эксплуатации автомобильных дорог
87. ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ: ИСТОЧНИКИ И СТРУКТУРА (УКРАИНЫ)
88. Личный доход

89. Малый Бизнес: проблемы и перспективы

90. Факторы роста цен, их влияние на доход и реальное потребление граждан

91. Место и роль малого бизнеса в системе рыночных отношений

92. Природная рента и доходы олигархов. Проблемы и перспективы изъятия в пользу Государства

93. Доходы бюджетной системы Российской Федерации

94. Организация и специфика деятельности малых гостиниц в России

95. Подводные лодки малого тоннажа

96. Малые жанры лирики

Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (цветная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Подарочный набор, 21x16x4 см, арт. 140304.
Материал: искусственная кожа. Правила ухода: избегать попадания влаги. Состав: кожзаменитель (PU), элементы металла. В наборе: бумажник,
355 руб
Раздел: Письменные наборы
Ночник с проектором "Звездочка".
В свете проектора, отраженном на потолке, малыш увидит милых персонажей, медленно плывущих по кругу. Это небольшое волшебное представление
725 руб
Раздел: Ночники

97. Общие проблемы малой группы в психологии

98. Малый бизнес и реклама

99. Проект малого предприятия по пошиву детской одежды


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.