Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Обґрунтування стратегії ефективного використання потенціалу підприємства “УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ”

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВ ДИПЛОМНА РОБОТА Тема: Обґрунтування стратегії ефективного використання потенціалу підприємства “УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ” ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКОМЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ 1.1 Сутнісна характеристика потенціалу підприємства та його структура 1.2 Сучасні тенденції розвитку потенціалу підприємства 1.3 Методичні підходи оцінки стану і результативності використання потенціалу підприємства 1.4 Методи оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства РОЗДІЛ 2. ДІАГНОСТИКА СТАНУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА “УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ” 2.1 Характеристика держпідприємства “УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ” та галузі його діяльності 2.2 Діагностика динаміки балансу та фінансових результатів “УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ” за 2002 –2004 роки 2.3 Діагностика платоспроможності “УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ” 2.4 Діагностика фінансової стійкості “УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ” 2.5 Діагностика ділової активності та рентабельності діяльності “УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ” 2.6 Діагностика імовірності банкрутства “УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ” 2.7 Вартісна оцінка абсолютного рівня потенціалу “УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ” РОЗДІЛ 3. ОБГРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА “УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ” 3.1 Інноваційний потенціал підприємства як основа його розвитку 3.2 Підприємницька ідея бізнес-плану інноваційного проекту “Електромагнітна діагностика” розвитку метрологічних послуг на новому сегменті ринку 3.3 Калькуляція кошторисів витрат інноваційного проекту “Електромагнітна діагностика” 3.4 Доходний метод оцінки росту потенціалу та ефективності інвестицій в інноваційних проектах 3.5 Розрахунки показників фінансового прогнозу результатів інноваційного проекту “Електромагнітна діагностика” та росту потенціалу держпідприємства “Укрметртестстандарт” ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ ВСТУП Сучасний економічний розвиток свідчить про необхідність використання нових теоретичних підходів, прикладного інструментарію, які надають можливість ефективного подолання складними соціально-економічними системами господарювання різних рівнів невизначеності динамічного ринкового середовища та дають змогу своєчасно адаптуватися до нього. Для ефективного функціонування і забезпечення конкурентоспроможності підприємств та інших суб’єктів господарювання необхідно якісно розвивати матеріально-технічні, структурно-функціональні, соціально-трудові та інші елементи потенціалу. Це зумовлює виключну увагу керівників підприємницьких структур до ефективного управління технологічними й організаційними змінами, а особливо до алгоритмів визначення та використання їхніх потенційних соціально-економічних можливостей. Однак, нажаль, не зважаючи на зрозумілу усім необхідність ефективного менеджменту, який має базуватися на стратегічному мисленні із застосуванням передових досягнень науки управління, рішення, що приймаються керівниками, часто характеризуються імпульсивністю та непередбаченістю.

Це є наслідком як нестабільності правового та економічного середовища, так і недостатністю рівня знань про власне підприємство. Причому рішення, як правило, стосуються якоїнебудь однієї сфери діяльності, а інші, не менш значущі напрямки, виходять зпід контролю. Звідсіля задачею економічної теорії є запропонувати керівникові такий інструментарій, який дозволить оперативно оцінювати внутрішні можливості та слабкості підпорядкованої йому господарської одиниці, виявляти скриті резерви та підвищувати ефективність її діяльності. В економічній літературі поняття «потенціал підприємства» трактується по-різному. При цьому виділяються різні терміни1: виробничий потенціал; виробничо-економічний; економічний; ринковий; маркетинговий; конкурентний. Нова наукова категорія – “потенціал підприємства” розуміється як сукупність засобів і можливостей підприємств у реалізації ринкової діяльності. У широкому розумінні поняття “потенціал” це засоби, запаси, джерела, які є в наявності й можуть бути використані, приведені в дію для досягнення певної мети, виконання плану, розв'язання завдань, можливості якої-небудь соціальної системи в певній сфері . Необхідно розрізняти поняття виробничо-економічного і ринкового потенціалу підприємства2. Ринковий потенціал являє собою максимально можливий обсяг реалізації при даному рівні забезпеченості ресурсами і є мірою використання виробничо-економічного потенціалу. Виробничо-економічний потенціал характеризується розмірами наявних у підприємства основних фондів і персоналу. Однак у сучасних умовах у якості його найважливіших складових необхідно розглядати також застосовувані технології й управлінські ресурси. Актуальність досліджень дипломної роботи полягає в: введення в методологію оцінки конкурентоспроможності підприємства поняття економічної категорії “потенціал підприємства”; розгляд його структурних теоретичних та методологічних аспектів; наповнення поняття “потенціал підприємства” конкретним функціональним змістом для практичного застосування на державному підприємстві “Укрметртестстандарт”. Метою дипломної роботи є дослідження потенціалу підприємства та методів його діагностики і підвищення. Предметом дослідження є діагностика поточного стану потенціалу підприємства та шляхи підвищення ефективності його використання. Об’єкт дослідження – державне підприємство “Укрметртестстандарт” (м.Київ). Завданнями дипломної роботи були: а) у розділі 1: дослідити сутнісну характеристику потенціалу підприємства та сучасні тенденції його розвитку; узагальнити методичні підходи до оцінки стану й результативності використання потенціалу підприємства; обґрунтувати основні напрямки та чинники розвитку потенціалу підприємства та підвищення ефективності його використання; б) у розділі 2: навести загальну характеристику підприємства та ефективності його господарської діяльності; дати аналітичну оцінку стану та рівня використання потенціалу підприємства та його складових; виявити проблемні питання (зони) щодо використання потенційних можливостей підприємства щодо підвищення ефективності його діяльності, а також чинники і резерви конкурентоспроможного розвитку; в) у розділі 3: обґрунтувати основні заходи щодо стратегії розвитку підприємства і більш ефективного використання його потенційних можливостей; провести технікоекономічне обґрунтування найбільш перспективних напрямків стратегічного розвитку використання виявлених можливостей щодо підвищення ефективного господарювання, а також визначити їх вплив на результати діяльності підприємства.

Інформаційне забезпечення : бухгалтерська, фінансова та управлінська звітність державного підприємства “Укрметртестстандарт” (м.Київ) за 2001 –2004 роки. Методологічне забезпечення: сучасні теорії ринкової економіки, системний підхід, публікації вітчизняних вчених з питань структури та оцінки потенціалу підприємства, “вертикально-горизонтальний” аналіз динаміки структур балансових агрегатів та статей звітів про фінансові результати, ретроспективний аналіз коефіцієнтних показників ділової активності та рентабельності, аналітична обробка та групування показників в динаміці . РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКОМЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ 1.1 Сутнісна характеристика потенціалу підприємства та його структура В дискусіях про сутність потенціалу підприємства відмічаєтьсях , що « необхідно розрізняти поняття виробничо-економічного і ринкового потенціалу підприємства. Останній являє собою можливий обсяг реалізації при даному рівні забезпеченості ресурсами і є ступенем використання першого» . Величина виробничо-економічного потенціалу підприємства обумовлює його конкурентоспроможність на цільовому ринку, яка характеризує здатність (сьогоднішню і перспективну) проектувати, виробляти і реалізовувати товари, за своєю якістю більш привабливі для споживачів, ніж продукція конкурентів. Чим більша ця величина, тим у даного суб’єкта господарювання більш стійкі позиції на ринку. Збільшити обсяг потенціалу, а, отже, і підвищити конкурентоспроможність можливо за допомогою інвестицій в людський капітал, техніко-технологічну базу виробництва і удосконалення управління. Виробничий потенціал підприємства (ВПП) – це відносини, які виникають на мікрорівні між працівниками підприємства з приводу отримання максимально можливого виробничого результату, якого можна досягнути при найбільш ефективному використанні виробничих ресурсів, при наявному рівні техніки і технології, передових формах організації виробництва, незалежно від стану зовнішнього середовища . До виробничих ресурсів, що характеризують ВПП, відносять основні фонди, оборотні засоби та трудові ресурси підприємства. Іншими словами, виробничий потенціал підприємства – це потенційний обсяг виробництва продукції, потенційні можливості використання сировини і матеріалів, потенційні можливості професійних кадрів. Під ринковим потенціалом підприємства Є.В.Попов розуміє «можливість управління його ресурсами на певних етапах розвитку з метою ефективної взаємодії з ринком» . Кожне підприємство володіє ринковим потенціалом, але не всі використовують його на 100%. Цей автор виділяє такі складові ринкового потенціалу як елемента стратегічного планування – блок ресурсів, блок системи управління і стратегічного планування підприємства і блок маркетингу (рис. 1.1). Ці три блоки охоплюють всі основні стратегічні компоненти підприємства, що дозволяють досягати намічених цілей. В управлінському блоці формується місія, виробляється стратегія розвитку, визначаються цілі. Реалізація поставлених цілей здійснюється за рахунок наявних на підприємстві ресурсів (трудових, інформаційних, фінансових, матеріальних).

У випадках, зазначених у частин другй ц статт, забороняться тимчасове переведення на ншу роботу вагтних жнок, жнок, як мають дитину-нвалда або дитину вком до шести рокв, а також осб вком до всмнадцяти рокв без х згоди. Стаття 34 Тимчасове переведення на ншу роботу в раз простою Простй це зупинення роботи, викликане вдсутнстю органзацйних або технчних умов, необхдних для виконання роботи, невдворотною силою або ншими обставинами. У раз простою працвники можуть бути переведен за х згодою з урахуванням спецальност  квалфкац на ншу роботу на тому ж пдпримств, в установ, органзац на весь час простою або на нше пдпримство, в установу, органзацю, але в тй самй мсцевост на строк до одного мсяця. Змна пдпорядкованост пдпримства, установи, органзац не припиня д трудового договору. У раз змни власника пдпримства, а також у раз його реорганзац (злиття, приднання, подлу, видлення, перетворення) дя трудового договору працвника продовжуться

1. Підвищення ефективності діяльності підприємства ВАТ "Поліпромінвест" на основі використання економіко-математичних методів

2. Теоретичні аспекти ефективності діяльності підприємства

3. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")

4. Аналіз ефективності використання виробничого потенціалу підприємства ВАТ "Жовтоводський хлібозавод"

5. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

6. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання
7. Ресурсозбереження – головний напрям використання природно-ресурсного потенціалу
8. Клініко-лабораторна оцінка та обґрунтування застосування нового силіконового підкладочного матеріалу для зубних протезів

9. Обґрунтування ефективності безнатяжних методик у лікуванні пахвинних гриж у хворих похилого і старечого віку

10. Розробка стратегії підвищення ефективності експортної діяльності підприємства

11. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

12. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

13. Аналіз ефективності використання основних фондів на підприємствах харчової промисловості (на прикладі ЗАТ "Фудс Компані")

14. Особливості аналізу та ефективності використання основних засобів підприємства

15. Ефективність використання ресурсів підприємства

16. Особливості ефективності використання основних фондів на підприємствах України: особливості та проблематика

Доска Mikado для обработки рыбы, складная с рыбочисткой.
Пластиковая складывающаяся доска для чистки и филировки рыбы, в комплекте, скребок для снятия рыбной чешуи. Размеры: 48x15/25 см.
827 руб
Раздел: Пластиковые
Чехол-органайзер для спинки авто "Happy Baby".
Чехол-органайзер – аксессуар, просто незаменимый во время поездок на автомобиле, благодаря множеству вместительных карманов. Помимо
699 руб
Раздел: Прочее
Детская горка, цвет: красный/желтый, скат 140 см.
Для активного летнего отдыха вам пригодится пластиковая горка Долони. Горка изготовлена из яркого пластика и украсит любую детскую комнату
2200 руб
Раздел: Горки

17. Фінансовий потенціал розвитку підприємства

18. Економіко-математичне обґрунтування підвищення ефективності виробництва МКВП "Дніпроводоканалу"

19. Природно-ресурсний потенціал, його суть та структура

20. Обґрунтування доцільності виробництва підсилювача звукової частоти

21. Аналіз ефективного використання короткострокового кредиту

22. Іонні механізми потенціалу дії. Методи фіксації
23. Підвищення ефективності використання техніки при вирощуванні багаторічних трав і заготівлі сіна з застосуванням підбирачів кормів і досушування сіна методом активного вентилювання
24. Обґрунтування технічних регулювань та розрахунок технологічних, конструктивних і енергетичних показників роботи жатки зернозбирального комбайна

25. Ґрунтово-екологічне обґрунтування краплинного зрошення

26. Аналіз ефективності використання основних засобів

27. Сутність і структура природно-ресурсного потенціалу

28. Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу України

29. Текстовий потенціал українських прийменників

30. Розробка конструкції та техніко-економічне обґрунтування таймера-регулятора потужності

31. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

32. Обгрунтування стратегії розвитку підприємства ТОВ "Комфорт-Сервіс"

Устройство для контроля над питанием "Хрюшка-диетолог".
Вы стараетесь придерживаться определенной диеты и не есть вечером после шести? Тогда «Хрюшка-диетолог» станет дополнительным средством,
324 руб
Раздел: Прочее
Набор мисок "Mayer & Boch", 10 предметов.
Набор салатниц выполнен из качественного прочного стекла и включает в себя 5 круглых салатниц различного диаметра. Изделия сочетают в себе
358 руб
Раздел: Наборы
Автокресло Еду-Еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: голубой, 9-36 кг).
Автокресло разработано для детей весом от 9 до 36 кг. Группа веса 1/2/3 (ECE R44/04). Каждая деталь автокресла спроектирована должным
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)

33. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

34. Розробка маркетингового обґрунтування інвестиційного проекту для видавництва

35. Стратегія розвитку підприємства на ринку феросплавів

36. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки

37. Товарна стратегія маркетингу на підприємстві

38. Гепатогенні ерозивно-виразкові ураження шлунка: клініко-біохімічне, імунологічне та мікробіологічне обґрунтування лікування
39. Гормонально-метаболічні порушення при первинній відкритокутовій глаукомі та патогенетичне обґрунтування їх корекції в комплексному лікуванні
40. Експериментально-морфологічне обґрунтування виникнення вторинних кровотеч з пошкоджених основних стовбурів сідничних артерій

41. Клініко-генетичні співвідношення геморагічних інсультів та патогенетично-гемодинамічне обґрунтування лікувальної тактики при субарахноїдальних крововиливах

42. Клініко-імунологічне обґрунтування комплексної терапії хронічного обструктивного захворювання легенів у хворих, які перенесли туберкульоз легенів

43. Клініко-мікробіологічне та імунологічне обґрунтування комплексного лікування кандидозу товстої кишки

44. Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування лансопразолу та орнідазолу в комплексному лікуванні виразкової хвороби

45. Клініко-патогенетичне обґрунтування корекції шлункових дисритмій у хворих на цукровий діабет 2-го типу

46. Клініко-топографічне обґрунтування способів мініінвазивного лікування хворих на жовчнокам’яну хворобу

47. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

48. Наукове обґрунтування медикаментозного забезпечення військовослужбовців на основі концепції логістичного управління

Подставка деревянная для ножей Regent (сосна, 5 отверстий).
Подставка деревянная с отверстиями для кухонных ножей. Деревянная опорная стойка. 5 отверстий для ножей. Материал: сосна.
374 руб
Раздел: Подставки для ножей
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: оранжевый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Подушка "Нордтекс. Влюбленный скворец", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки

49. Наукове обґрунтування оптимізації системи профілактики інвалідизуючих захворювань у військовослужбовців служби безпеки України

50. Наукове обґрунтування та розробка моделі завантаження лікувальних закладів охорони здоров’я пацієнтами

51. Обґрунтування критеріальної значимості діагностичних показників у випадках отруєння алкоголем

52. Обґрунтування особливостей хірургічного лікування хвороби Крона

53. Особливості розвитку абсолютної інсулінової недостатності у хворих на цукровий діабет 2 типу та обґрунтування диференційованої терапії

54. Патогенетичне обґрунтування нового підходу до лікування та профілактики загострень хронічного періодонтиту
55. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")
56. Науково-технічний потенціал України

57. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

58. Напрями стратегічного зростання підприємства

59. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства

60. Стратегічне управління підприємством

61. Стратегія інноваційного менеджменту підприємства

62. Шляхи підвищення ефективного використання персоналу

63. Розвивальний потенціал дидактичної гри у сучасній початковій школі

64. Вибір та обґрунтування технології виробництва керамічних плиток для підлоги

Мобиль музыкальный "Рыбки" (звук, 2 режима).
Музыкальная подвеска размещается над детской кроваткой. Мобиль - это одна из первых игрушек для новорожденных и уникальный тренажер для
1100 руб
Раздел: Мобили
Магнитно-маркерная доска, 53x41 см.
Магнитно-маркерная доска из дерева и металла, предназначена для детей от 3-х лет. Двухстороннее жесткое игровое поле заключено в рамку из
578 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Горшок эмалированный с крышкой, 1,5 л.
Горшок эмалированный, с крышкой. Объем: 1,5 литра.
359 руб
Раздел: Горшки обычные

65. Техніко-економічне обґрунтування водогосподарських комплексів

66. Формування творчого потенціалу у студентів 1–4 курсу

67. Теоретико-методологічний потенціал концепції комунікативної раціональності Ю. Габермаса

68. Плаваючий потенціал електростатичного зонду в плазмовому гетерогенному середовищi

69. Рекреаційний потенціал Північно-західного району Російської Федерації

70. Аналіз використання чистого прибутку підприємства
71. Аналіз фінансового стану підприємства (на матеріалах ЗАТ "АТБ Групп")
72. Прогнозне моделювання фінансових показників відповідно до стратегії розвитку підприємства

73. Вексельна форма розрахунків та її використання на підприємствах

74. Аналіз експортного потенціалу Харківської області

75. Вивчення економічного потенціалу регіону Житомирської області та виявлення можливих напрямків комерційної діяльності на ринку обробки деревини

76. Експортний потенціал України та її регіонів

77. Населення і трудовий потенціал суспільства

78. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства

79. Підвищення ефективності використання оборотних засобів

80. План реконструкції підприємства "Виробниче об’єднання "Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова"

Набор для проведения раскопок "Dino Excavation. Динозавры" (Стегозавр и Тираннозавр).
Набор "Стегозавр и Тираннозавр" из серии Dino Excavation создан специально для детей, интересующихся палеонтологией. В комплекте
355 руб
Раздел: Археологические опыты
Электронный звуковой плакат "Космос", артикул PL-13-SPACE.
Электронный звуковой плакат в увлекательной и доступной форме расскажет ребенку о космосе и космических объектах на русском и английском
794 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Набор салатниц "Loraine", 10 предметов.
Форма: круглая. Материал: стекло, пластик. Цвет салатниц: прозрачный, рисунок. Диаметр: 17 см, 14 см, 12,5 см, 10,5 см, 9 см. Объем: 1,1
368 руб
Раздел: Наборы

81. Структура основних виробничих фондів підприємства. Обігові кошти. Собівартість продукції

82. Формування конкурентного потенціалу Вінницької області у сучасних умовах

83. Підвищення ефективності роботи підприємства на основі застосування економіко-математичних методів (на прикладі ВАТ "Дніпрополімермаш")

84. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

85. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

86. Бізнес-план підприємства
87. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat
88. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

89. Загальна характеристика оборотних коштів підприємства

90. Розробка підприємства LOMAPAK

91. Фінанси підприємства контрольна

92. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

93. Інноваційна діяльність підприємства

94. Матеріально-технічне забезпечення підприємства

95. Оцінка фінансового стану підприємства

96. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

Чехол с поролоном, антипригарный, для гладильной доски (тефлон).
Чехол для гладильной доски антипригарный. Размер чехла: 129х48 см. Максимальный размер доски: 125х40 см. Рисунок ткани в ассортименте без
364 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Игра "Супер Твистер".
Игра "Твистер" известна по всему миру людям от мала до велика. У нее простые правила, которые будут понятны как взрослым, так и
378 руб
Раздел: Подвижные игры, твистеры
Доска магнитно-маркерная, 90x120 см.
Размер: 90х120 см. Для письма маркерами и крепления листов при помощи магнитов. Перед началом работы удалить защитную пленку. Возможность
2107 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

97. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком

98. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

99. Управління утворенням прибутку підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.