Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Роль бюджету в фінансовому забезпеченні охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет Обов'язкове домашнє завдання з дисципліни &quo ;Бюджетна система&quo ; на тему &quo ;Роль бюджету в фінансовому забезпеченні охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки&quo ; Виконала студентка ІІІ курсу факультету економіки та менеджменту групи Ф – 62 Лисиця Богдана Перевірила Ілляшенко Тетяна Олексіївна Суми – 2008 Зміст Вступ Сучасний стан навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України Фінансування заходів щодо охорони навколишнього природного середовища Фонди охорони навколишнього середовища Порядок фінансування природоохоронних заходів Джерела фінансування ядерної безпеки України Практична частина Висновок Список використаної літератури Вступ Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини – невід'ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України. З цією метою Україна здійснює на своїй території екологічну політику, спрямовану на збереження безпечного для існування живої і неживої природи навколишнього середовища, захисту життя і здоров'я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи, охорону, раціональне використання і відтворення природних ресурсів. Важливою складовою частиною національної безпеки держави є забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, яка передбачає існування такого стану суспільних відносин у сфері використання ядерної енергії, при якому системою організаційних, економічних, науково-технічних та інших соціальних заходів забезпечується такий рівень регулювання в цій сфері, який спонукає до безумовного дотримання норм, правил, стандартів та умов, що призводить до безпечного використання ядерної енергії в мирних цілях. Характер робіт, пов'язаних з експлуатацією ядерних установок, джерел іонізуючого випромінювання, поводження з радіоактивними відходами визначається їх властивостями і особливостями впливу на довкілля і людський організм, чим обумовлюється специфіка форм і методів правового регулювання. Серед них є: специфіка і можливість об’єкта регулювання; наявність цілісної, якісної визначеності і суспільної значимості предмета правового регулювання, тобто суспільних відносин, пов’язаних із використанням ядерної енергії; наявність спеціальних цілей і фундаментальних принципів – мирного та безпечного використання ядерної енергії, пріоритет захисту людини впливу радіаційних факторів тощо; імперативний характер норм правового регулювання &quo ;те, що дозволено законодавством – заборонено&quo ; та підвищення значення державного регулювання; сприяння подальшому зміцненню міжнародного режиму безпечного використання ядерної енергії. Зважаючи на це, в Україні має значно посилитися роль соціального регулювання суспільних відносин, що має на меті підвищення рівня довіри громадськості до інформації, пов'язаної з безпечним використання ядерної енергії. Сучасний стан навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України Нинішню екологічну ситуацію в Україні можна охарактеризувати як кризову, що формувалася протягом тривалого періоду через нехтування об'єктивними законами розвитку, відтворення природно-ресурсного комплексу України та недостатнє фінансування заходів щодо охорони навколишнього природного середовища.

Відбувалися структурні деформації народного господарства, за яких перевага надавалася розвитку в Україні сировинно-видобувних, найбільш екологічно небезпечних галузей промисловості. Економіці України притаманна висока питома вага ресурсномістких та енергоємних технологій, впровадження та нарощування яких здійснювалося найбільш &quo ;дешевим&quo ; способом – без будівництва відповідних очисних споруд. Це було можливим за відсутності ефективно діючих правових, адміністративних та економічних механізмів природокористування та без урахування вимог охорони довкілля. Ці та інші чинники, зокрема, низький рівень екологічної свідомості суспільства, призвели до значної деградації довкілля України, надмірного забруднення поверхневих і підземних вод, повітря і земель, нагромадження у дуже великих кількостях шкідливих, у тому числі високотоксичних, відходів виробництва. Такі процеси тривали десятиріччями і призвели до різкого погіршення стану здоров'я людей, зменшення народжуваності та збільшення смертності, а це загрожує вимиранням і біологічно-генетичною деградацією народу України. Винятковою особливістю екологічного стану України є те, що екологічно гострі локальні ситуації поглиблюються великими регіональними кризами. Чорнобильська катастрофа з її довготривалими медико-біологічними, економічними та соціальними наслідками спричинила в Україні ситуацію, яка наближається до рівня глобальної екологічної катастрофи. Державна політика щодо правового регулювання ядерної та радіаційної безпеки базується на нормах Законів України: &quo ;Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку&quo ;, &quo ;Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії&quo ;, &quo ;Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання&quo ;, &quo ;Про поводження з радіоактивними відходами&quo ;, &quo ;Про видобування і переробку уранових руд&quo ;, &quo ;Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань&quo ; та міжнародних договорах, учасником яких є Україна (Конвенція про ядерну безпеку, Об'єднана конвенція про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами, Конвенція про фізичний захист ядерного матеріалу тощо. Підвалини створення ядерного законодавства в Україні заклала Концепція державного регулювання та управління ядерною галуззю в Україні, ухвалена постановою Верховної Ради України від 25 січня 1994 року №3871 -XII. Виходячи з досвіду держав з розвинутою ядерною енергетикою, Концепція визначала, що для забезпечення безпеки використання ядерної енергії необхідна наявність: законодавчої бази, яка регламентує будь-яку діяльність у галузі використання ядерної енергії, радіаційно-небезпечних технологій та речовин; державного органу, який здійснює управління об'єктами ядерної енергетики; системи державного регулювання і нагляду за дотриманням правил і норм безпеки на об'єктах ядерної енергетики та підприємствах, які використовують радіаційно-небезпечні технології та речовини, та видачі дозволів (ліцензій) на виконання робіт у цій галузі; експлуатуючої організації для об'єктів ядерної енергетики, яка несе відповідальність перед суспільством і державою за їх безпечну експлуатацію.

Фінансування заходів щодо охорони навколишнього природного середовища Фонди охорони навколишнього природного середовища Для фінансування заходів щодо охорони навколишнього природного середовища утворюються республіканський та місцеві позабюджетні фонди охорони навколишнього природного середовища. Місцеві позабюджетні фонди охорони навколишнього природного середовища утворюються в межах єдиного позабюджетного фонду відповідної Ради народних депутатів за рахунок: платежів за забруднення навколишнього природного середовища; частини грошових стягнень за порушення норм і правил охорони навколишнього природного середовища та шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності, а саме: 50 відсотків суми штрафів, стягнутих з посадових осіб за правопорушення у галузі охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів; 50 відсотків коштів, стягнутих з громадян, у тому числі іноземних, за шкоду, заподіяну природним ресурсам порушенням природоохоронного законодавства; 80 відсотків коштів, стягнутих з підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності за шкоду, заподіяну природним ресурсам порушенням природоохоронного законодавства; 80 відсотків коштів, отриманих від реалізації незаконно добутих природних ресурсів або продукції, виробленої з них, чи їх вартості; цільових та інших добровільних внесків підприємств, установ, організацій та громадян. Розподіл платежів, що надходять до місцевих позабюджетних фондів охорони навколишнього природного середовища, здійснюється Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідними обласними, міськими (міста загальнодержавного значення) Радами народних депутатів за поданням органів Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України. Республіканський позабюджетний фонд охорони навколишнього природного середовища утворюється за рахунок: відрахувань з місцевих позабюджетних фондів охорони навколишнього природного середовища, розмір яких визначається Верховною Радою України; добровільних внесків підприємств, установ, організацій, громадян та інших надходжень. Розподіл коштів, що надходять до республіканського позабюджетного фонду охорони навколишнього природного середовища, здійснюється Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України. Кошти місцевих і республіканського позабюджетних фондів охорони навколишнього природного середовища можуть використовуватись тільки для цільового фінансування природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів, в тому числі наукових досліджень з цих питань, а також заходів для зниження впливу забруднення навколишнього природного середовища на здоров'я населення та стимулювання працівників спеціально уповноважених державних органів у галузі охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів, крім осіб, які мають статус державних службовців, та громадських інспекторів з охорони навколишнього природного середовища, які виявили порушення природоохоронного законодавства і вжили необхідних заходів для притягнення винних до відповідальності, запобігання порушенням природоохоронного законодавства.

Бюджетное устройство государства и его принципы Бюджетное устройство определяет организацию государственного бюджета и бюджетной системы страны, взаимоотношения между ее отдельными звеньями, правовые основы функционирования бюджетов, входящих в бюджетную систему, состав и структуру бюджетов, процедурные стороны формирования и использования бюджетных средств и др. Составляющей частью бюджетного устройства является бюджетная система. Бюджетная система совокупность бюджетов государства, административно-территориальных образований, самостоятельных в бюджетном отношении государственных учреждений и фондов, основанная на экономические отношениях, государственном устройстве и правовых нормах. Бюджетная система главное звено финансовой системы государства. Основы бюджетного устройства определяются формой государственного устройства страны, действующими в ней основными законодательными актами, ролью бюджета в общественном воспроизводстве и социальных процессах. Построение бюджетной системы зависит также от формы государственного и административного устройства страны

1. Принципи державного управління в галузі охорони навколишнього середовища

2. Фінансове забезпечення регіонів

3. Технічний прогрес та охорона навколишнього середовища

4. Міжнародний організаційний механізм охорони навколишнього середовища

5. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

6. Аналіз фінансового стану підприємства та місце довгострокових зобов’язань у цьому процесі
7. Фінансовий стан підприємства та шляхи його поліпшення
8. Правова охорона навколишнього природного середовища

9. Фондова біржа і її роль у розвитку фінансового ринку України

10. Охорона праці і навколишнього середовища

11. Поняття державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

12. Програмне забезпечення фінансово-економічних установ

13. Фінансовий ринок і його роль в ринковій економіці

14. Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища

15. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення

16. Бюджет ЕС. Проблема формирования и расходования средств. Роль бюджета в развитии и углублении европейской интеграции

Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (бежевый).
овры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Набор подарочный для новорождённого "Мой малыш".
Запечатлите мимолетные мгновения жизни Вашего ребенка с помощью необычного набора для новорождённого «Мой малыш». Рамка для
850 руб
Раздел: Прочие
Ранец "Generic. Wild Horse".
Размер: 37х27х21 см. Раскладной школьный ранец обязательно привлечет внимание вашего ребенка. Ранец выполнен из современного легкого и
2567 руб
Раздел: Без наполнения

17. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

18. Фінансово-правові основи страхування

19. Основні напрямки фінансового аналізу

20. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

21. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

22. Фінансовий механізм регулювання ринкових відносин
23. Аналіз фінансового стану УМГ Прикарпаттрансгаз
24. Оцінка фінансового стану підприємства

25. СППР фінансового аналізу на базі алгоритмів нечіткої логіки

26. Ринок фінансових послуг

27. Методика та техніка складання річного фінансового звіту

28. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

29. S.W.І.F.T. - товариство міжбанківських фінансових телекомунікацій

30. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

31. Модель фінансової діяльності комерційного банку та її застосування на прикладі АКБ "Правекс-банк"

32. Оптимізація балансу АКБ "Правекс-Банк" з метою покрашення його фінансових показників

Декоративная наклейка-фоторамка, арт. PH-3/3 (CO).
Материал: пластик. Размер: 50x70 см.
490 руб
Раздел: Мультирамки
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака" (белая полоса), 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
407 руб
Раздел: Кружки, посуда
Гель Calgon "3030723", для cмягчения воды и предотвращения образования накипи, 1500 мл.
Гель для смягчения воды и предотвращения образования накипи 2 в 1. Нормативный срок годности товара 24 месяца с момента изготовления.
442 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

33. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")

34. Проблеми функціонування фінансових бірж України

35. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

36. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків

37. Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"

38. Фінансовий менеджмент банка
39. Іпотечне кредитування як механізм залучення фінансових ресурсів для підприємницької діяльності
40. Аналіз та визначення напрямків покращення фінансової надійності страхових компаній

41. Депозитні операції банків на фінансовому ринку України (за матеріалами АТЗТ "АК ПРОМІНВЕСТБАНК")

42. Економічний аспект забруднення навколишнього середовища

43. Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств

44. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства

45. Державний фінансовий контроль в Україні

46. Контроль і ревізія фінансово-господарської діяльності бюджетних установ

47. Методика і техніка складання фінансової звітності

48. Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"

Грамота "С гербом и флагом", вертикальная, 200 штук (количество томов: 200).
Размер: 210x297 мм. Материал: бумага мелованная, плотностью 140 г/м2. В упаковке: 200 штук.
1024 руб
Раздел: Грамоты без текста
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 5/XL (11-25 кг), 48 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
801 руб
Раздел: Более 11 кг
Увлекательная настольная игра "Зверобуквы", новая версия.
В игровом наборе маленькие карточки-буквы и большие карты-звери. Иллюстраторы поработали здесь на славу! У каждой буквы свой яркий и
632 руб
Раздел: Карточные игры

49. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

50. Попередній фінансовий аналіз підприємства

51. Примітки до фінансової звітності

52. Фінансова звітність

53. Фінансова звітність підприємства

54. Фінансовий облік оборотніх активів
55. Аналіз балансу та фінансової звітності ВАТ "Енергопостачальна компанiя "Закарпаттяобленерго"
56. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

57. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"

58. Аудит фінансової звітності

59. Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад

60. Правові засади фінансової діяльності держави

61. Предмет, метод, джерела та система фінансового права

62. Фінансово-правова відповідальність, як особливий вид юридичної відповідальності

63. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини, їх особливості та види

64. Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert

Мат для швабры Vileda "Ultra MaX" для швабры.
Насадка изготовлена из микрофибры, крепится на кнопках. • Эффективно и быстро, без чистящих средств удаляет любые загрязнения. • Насадку
889 руб
Раздел: Тканевые, микрофибра
Набор фломастеров Bic Kid "Couleur", 12 цветов.
Цветные фломастеры со средним пишущим узлом и чернилами на водной основе. Вентилируемый колпачок обеспечивает безопасность при
323 руб
Раздел: 7-12 цветов
Дождевик для коляски "Карапуз".
Дождевик выполнен из плотной непромокаемой ПВХ ткани. Универсален - подходит для любой коляски-люльки. Сезон: всесезонный. Расцветка
755 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

65. Маркетинг фінансових послуг

66. Маркетинг та його вплив на фінансовий результат (на прикладі ТОВ "Велетень" Глухівського району Сумської області)

67. Аналіз фінансових показників та зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"

68. Економічні ефекти фінансових методів торгової політики

69. Міжнародна торгівля фінансовими інструментами

70. Міжнародна фінансово-інвестиційна діяльність
71. Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх аналіз
72. Кредитування підприємств міжнародними фінансово-кредитними інститутами

73. Реінжиніринг бізнес-процесів зовнішньоекономічних фінансових розрахунків на базі вексельних технологій для ТОВ "УКР-ПАК"

74. Фінансовий менеджмент міжнародних корпорацій

75. Функції фінансового менеджменту і фінансовий механізм

76. Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві

77. Аналіз фінансових результатів від реалізації зернових культур

78. Аналіз фінансово-господарського стану підприємства

79. Аналіз фінансового стану підприємства

80. Аналіз фінансового стану підприємства

Противень глубокий "Easy" (42х32х5 см).
С противнем Easy вы всегда сможете порадовать своих родных оригинальной выпечкой. Изделие равномерно и быстро разогревается, что
487 руб
Раздел: Противни
Трусики Libero Dry Pants (6), XL, 13-20 кг, экономичная упаковка, 30 штук.
Одноразовые подгузники для детей в форме трусиков Libero Dry Pants: -надежно впитывают день и ночь; -высокие барьеры вокруг ножек помогают
605 руб
Раздел: Обычные
Канистра-бутыль с ручкой, 20 л.
Изготовлена из пищевого полиэтилена. Пригодна для хранения питьевой воды. Имеет герметичную крышку, позволяющую полностью избежать
324 руб
Раздел: Баки, канистры

81. Аналіз фінансового стану підприємства (на матеріалах ЗАТ "АТБ Групп")

82. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Галактон"

83. Аналіз фінансової ситуації на підприємстві

84. Бюджетування як сучасна технологія внутрішньофірмового фінансового планування

85. Державна фінансова підтримка санації підприємств

86. Державний фінансовий контроль в Україні
87. Діяльність фінансових фондів
88. Захист інноваційних фінансових послуг

89. Критична оцінка теорії і практики фінансово-господарського контролю в історичному аспекті

90. Моделі фінансового управління в різних умовах функціонування господарюючого суб’єкта

91. Необоротні активи. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

92. Нормативно-критеріальна база оцінки фінансового стану підприємства

93. Оперативний та фінансовий лізинг майна підприємства

94. Організаційні основи фінансів виробництва. Оцінка фінансової стійкості

95. Основи фінансового аналізу

96. Особливості функціонування фінансових ринків

Комплект пеленок для мальчика Idea Kids однотонный из бязи (3 штуки, 120х75 см).
Пеленки - это самые первые вещи, в которые Вам предстоит одеть Вашего малыша. Комплект пеленок - станет верным помощником в первые месяцы
357 руб
Раздел: Пелёнки
Набор посуды "Peppa Pig".
Яркая фарфоровая посуда с героями из самого популярного мультфильма "Peppa Pig". Набор, несомненно, привлечет внимание вашего
547 руб
Раздел: Наборы для кормления
Настольная игра "Скажи, если сможешь!".
Это веселая игра на артикуляцию. Вам нужно объяснить как можно больше слов своей команде, но задача не так проста. Вам нужно вставить в
910 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение

97. Оцінка фінансового стану підприємства

98. Пенсійний фонд України як фінансовий інститут

99. Правові засади фінансового контролю


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.