Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование

Економічні аспекти розробки та впровадження єдиного інформаційного простору університету

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

УДК 004.413 ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ЄДИНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГ ПРОСТОРУ УНІВЕРСИТЕТУ ECO OMIC EFFICIE CY OF DEVELOPME A D I RODUC IO OF U IQUE I FORMACIY OG OF SPACE OF U IVERSI Y І.М. Матвєєв, О.І. Куліш І.М. Ма weew, О.І. Кulish Анотація: в даній статті розглядаються економічні аспекти розробки та впровадження єдиного інформаційного простору університету, створеного на архітектурі Клієнт - Сервер. Аннотация: в данной статье рассматриваются экономические аспекты разработки и внедрения единого информационного пространства университета, созданного на архитектуре Клиент - Сервер. A o a io : he eco omic aspec s of developme a d i roduc io of si gle i forma ive space of u iversi y, crea ed o archi ec ure Clie is Server are exami ed i his ar icle. Ключові слова: бази даних, інтерфейс, програмне забезпечення, інструменти для розробки, єдиний інформаційний простір. Ключевые слова: базы данных, интерфейс, программное обеспечение, инструменты для разработки, единое информационное пространство. Keywords: bases give , i erface, sof ware, i s rume s for developme , si gle i forma ive space. Постановка проблеми. Автоматизація роботи вузів, як і будь-яких інших структур науки і бізнесу досить актуальна. Вона дозволяє зосередити зусилля на першочергових справах, а інші перекласти на техніку. В результаті непроста рутинна робота виконується швидко і ефективно. Автоматизація організації дає гарний ефект, але зазвичай використовується автоматизація робочих місць, це дозволяє певному співробітнику працювати більш ефективніше. Але в глобальному масштабі ефективність залишається досить малою, так як АРМи не можуть обмінюватись між собою даними. Що на практиці виявилось досить важливим. Виходить, що робота зроблена в одному АРМі повинна заново виконуватись в іншому, а значить АРМ не вирішує проблему в цілому. Щоб роботу зробити більш ефективною, потрібно всі робочі місця об’єднати в єдину систему. Така система називається єдиний інформаційний простір. Інформація, яка потрапила в систему буде доступна кожному підрозділу, який їх потребує. Підрозділи будуть добре взаємодіяти між собою, що дає більш глобальний масштаб ніж автоматизація робочих місць. Але головне що дасть така система - це картина стану справ в реальному часі, що дозволяє ефективно впливати на ситуацію. У не автоматизованій або частково автоматизованій системі на виявлення реального стану речей йде багато часу і робочої сили. Для реалізації поставленої задачі потрібно створити єдину базу даних, для роботи з нею створити АРМи, які б дозволили розподілити виконання задач між працівниками і при цьому дозволяли доступ тільки до тих даних, які необхідні даному співробітнику для вирішення його задачі. Тобто створити систему безпеки, яка б з одного боку захищала від несанкціонованого доступу, а з іншого дозволяла виконувати поставлені задачі закріпленим за ними особам. Дана система повинна бути мережною з базою даних на головному сервері. Оскільки система буде побудована на єдиній базі даних, то її можна умовно розділити на дві частини. На головну, дані якої будуть використовуватись в усіх або майже у всіх АРМах.

До таких даних відносяться дані про студентів і дані відділу кадрів, так як студенти, викладачі, працівники кафедр, деканатів і т.д. безпосередньо приймають участь в навчальному процесі. На основі цих даних організовується навчальний процес і система доступу. До іншої частини будуть віднесені специфічні набори таблиць призначені для збереження даних конкретних АРМів. Функції програми, які повинні бути реалізовані: збереження найрізноманітніших даних (загальні дані студентів і викладачів, дані про успішність (журнали, залікові книги), навчальні плани, розклад, дані контрольні тощо); введення і редагування даних; статистична обробка даних; віддалений доступ до даних (так як навчальний заклад має 4 корпуси); призначення обмежень на доступ до даних; захист даних від несанкціонованого доступу; резервне копіювання. Така система може не обмежуватись тільки роботою вузу, до неї можна включити і контрольно-пропускну систему, систему відео спостереження і навіть такі системи, як система автоматичного поливу клумб і газонів. Тобто як видно з усього вище сказаного можливості автоматизації і централізованого управління обмежуються тільки потребами, фантазією і фінансовими можливостями, а технології вже дано дозволяють це робити. Аналіз останніх досліджень. Широке коло питань, пов’язаних з дослідженням перспектив розвитку принципів єдиного інформаційного простору організації, відображено в роботах вітчизняних і зарубіжних дослідників, таких як: Сілін А.Л., Сладкова О.Б., Столяров Ю.Н., Нісневич ЮЛ., Берестова Т.Ф. На сучасному ринку інформаційних продуктів досить багато продуктів створені для автоматизації певних функцій навчального процесу. Дані продукти дозволяють виконувати певні задачі. Наприклад, перевіряти знання студентів - програми для тестування, або формувати розклад тощо. Але недоліком цих програм є те, що вони не зв’язані між собою. Тобто студент пройде тестування, потім викладач заносить ці дані в журнал. Для створення статистики, ці дані потрібно внести до спеціальної програми, яка дозволить побудувати якісь діаграми, для аналізу успішності і вже на основі них можна провести аналіз ефективності програми навчання. Такий стан речей не дозволяє ефективно керувати процесом навчання, так як дані оброблюються дуже повільно. Іншим недоліком такої системи є її економічна недоцільність бо в даному випадку, задіють додатковий персонал або час викладачів витрачається на складення паперових звітів. Які потім аналізуються іншим персоналом, який також отримує заробітну плату. Тому доцільне створення єдиного інформаційного простору. Мета дослідження. Розглянути принципи побудови єдиного інформаційного простору університету, створеного на архітектурі Клієнт – Сервер та економічні аспекти його розробки та впровадження. Виклад основного матеріалу. Метою створення єдиного інформаційного простору є об’єднання всіх відділів, які займаються організацією навчального процесу в єдину систему. Причиною такого об’єднання є те, що ці відділи дуже тісно зв’язані між собою. Є два варіанти такого зв’язку: дані одного відділу потрібні іншому, для виконання поставлених задач (наприклад, деканати користується даними прийомної комісії, так як студенти відбираються і реєструються саме нею) або відділ користується статистичними даними по іншим відділам, для впровадження якогось управлінського рішення (наприклад, аналіз успішності студентів може показати ефективність нової програми навчання і допомогти прийняти рішення по її вдосконаленні).

Для такого об’єднання потрібна єдина система, яка б дозволяла виконувати всі поставлені задачі конкретним особам, причому система має бути досить гнучкою, так як певні задачі можуть призначатися іншим особам, при скороченні чи розширенні відділів або в зв’язку з іншими непередбачуваними обставинами. Крім того система повинна мати хорошу систему захисту і резервного копіювання. Для єдиного інформаційного простору, однією з вимог якого є не прив'язаність працівника до робочого місця найдоцільнішим вибором є архітектура &quo ;Клієнт-Сервер&quo ;. Такий вибір обумовлений тим, що для роботи такої системи потрібен централізований підхід збереження даних. Це означає що СУБД і сама база даних повинні зберігатися на окремому сервері, а клієнт повинен мати можливість доступу до цих даних віддалено. Сам підхід &quo ;Клієнт-Сервер&quo ; має багато видів реалізації, але зважаючи на те, що фізично локальна мережа нашого університету побудована на основі витої пари, то навіть при встановлені високошвидкісних мережних карт на машини клієнтів мережа буде перевантажена. Така ситуація виникає із за особливостей роботи такої архітектури. Наприклад якщо БД і СУБД встановлені на сервері, а ПЗ клієнта встановлене на віддаленому ПК, то клієнт відправляє запит до сервера отримуватиме дані по каналу зв’язку. А зважаючи на об’єми цих даних і кількість користувачів, які одночасно працюють в системі, то швидкість обміну буде дуже низькою. А значить користувачі більше чикатимуть на обробку даних аніж працюватимуть. Тому користуючись досвідом адміністратора, підприємства на якому я проходив практику, архітектура мережі якого аналогічна запропонованій. Було прийнято рішення організувати архітектуру &quo ;Клієнт-Сервер&quo ; за принципом: &quo ;Товстого і тонкого клієнтів&quo ;. В даному випадку СУБД, БД і ПЗ клієнта встановлюються на сервері, а клієнт зі свого терміналу або персонального комп’ютера з’єднується з сервером і працює на ньому. В даному випадку мережне обладнання фактично передає зображення для клієнта, який працює за терміналом, що суттєво розвантажує мережу. Крім вирішення проблеми з перевантаженням мережі, така система дає можливість використовувати застаріле обладнання, ресурсів якого замало, щоб використовувати його як персональний комп’ютер. А в подальшому дозволить економити на комп'ютером обладнанні. Так як комп’ютер-термінал значно дешевший ніж персональний. А зважаючи на те, що більшість комп’ютерів використовуються як друкарські машинки, то більшість відділів без проблем перейде на термінали. Що до обладнання сервера, то до нього досить специфічні вимоги. Він повинен реалізовувати RAID - масиви, які збільшують стійкість до відмови обладнання, що захищає інформацію від виходу з ладу накопичувачів інформації. А також на сервері повинно бути встановлене високошвидкісне мережне обладнання. Для визначення інших параметрів а також оптимального співвідношення ціни - продуктивності проводиться дослідження ринку серверів. Підсумовуючи вищесказане, можна дійти до висновку. Що на етапі розробки і тестування, досить апаратного забезпечення яке вже закуплено університетом.

Що вони планують робити з нами, їхнім народом? Корисно було б зрозуміти це і в координатах теперішнього моменту. Політика з економікою сьогодні є суперниками (ба, навіть ворогами) культури у впливі на суспільство. А оскільки ми працюємо в культурній галузі, то для нас, втім, як для кожної нормальної людини, систематична і послідовна бидловизація та аморалізація населення, яка сьогодні панує у інформаційному просторі, рівнозначна війні. Ну а на війні - як на війні, і для того, щоб ефективно бити ворога, треба його добре знати. А найкраще, звичайно, - добути секретні мапи із сейфів головнокомандувачів. Ну, а тепер тримайтеся. Бо ми знайшли ті самі склянії дверці, через які можна зазирнути в душі деяких сильних світу цього. А заразом і до їхніх таємних сейфів із планами та мапами. І ці чарівні дверцята знаходяться не десь там у тата Карла за рядниною, а в кожній нашій хаті. Вони справді зі скла. Словом, ви вже здогадалися - ми про телевізор. Досить довго всі ми складали власне враження про події, дивлячись на блакитний екран

1. Економічні аспекти взаємодії суспільства і природи

2. Еколого-економічні аспекти використання водних ресурсів

3. Соціально – економічні аспекти використання інтелектуальної власності в сучасних умовах

4. Філософсько-економічні аспекти підприємництва

5. Управління інтелектуальною власністю та її комерціалізація в університетах і дослідницьких центрах

6. "Дискретні та неперервні динамічні системи в економіці" в MAPLE 7
7. Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій
8. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

9. Стан сильного душевного хвилювання: кримінально-правові та психологічні аспекти

10. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

11. Економічні реформи 50-х-60-х рр. в СРСР: плани та реальність

12. Фізіолого-імунологічні аспекти формування епідемій та пандемій

13. Економічні та правові основи управління організацією

14. Економічна безпека підприємства в сучасних умовах та економічні ризики

15. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

16. Екологічні проблеми промислових та побутових відходів

Стиральный порошок "Molecola" для белого белья и цветного детского белья, экологичный, 1,2.
Экологичный стиральный порошок для детского белья ТМ Molecola является безопасным как для детей с первых дней жизни, так и для окружающей
357 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Набор цветных карандашей "Noris Club", 24 цвета.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
377 руб
Раздел: 13-24 цвета
Стиральный порошок, автомат Econel для цветного белья (3 кг).
Стиральный порошок Econel "Color" предназначен для стирки белья из льняных, синтетических, хлопчатобумажных тканей и тканей из
343 руб
Раздел: Стиральные порошки

17. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера; Подальша вульгаризація буржуазної політекономії Економічні погляди Сеніора, Кері; Макроекономічна модель Ке

18. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

19. Економічний аспект забруднення навколишнього середовища

20. Умови життя рослин і біологічні особливості росту та розвитку сільськогосподарських культур

21. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

22. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії
23. Економічні злочини
24. Принципи розробки та оцінки державної політики України

25. Впровадження захисту інформації в комп’ютерній мережі і інформаційній системі підприємства "WED"

26. Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert

27. Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті

28. Соціально-економічні реформи Маргарет Тетчер

29. Біонічні аспекти проектування

30. Анатомо-фізіологічні особливості імунної та серцево-судинної системи системи в дітей

31. Нові аспекти патогенезу та прогнозування передчасного відшарування нормально розташованої плаценти

32. Економічні наслідки субсидування експорту. Європейський Союз і Україна

Блокнот. Егор Крид.
Black Star представляет: эксклюзивные официальные блокноты по топовым артистам Лейбла! Каждый блокнот включает: — море фотографий из
344 руб
Раздел: Прочие
Кольцедержатель "Дерево с оленем", большой, черный.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
494 руб
Раздел: Подставки для украшений
Кукла "Принцесса Золушка" с развевающейся юбкой.
Кукла-принцесса Золушка с развевающейся юбкой - невероятно интересная и эффектная игрушка для всех поклонниц знаменитых Disney Princess!
673 руб
Раздел: Золушка

33. Міжнародні економічні відносини

34. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

35. Організаційно-економічні засади ефективності виробництва озимої пшениці

36. Психолого-педагогічні аспекти комп’ютерного моделювання при вивченні розділу "Геометричної оптики"

37. Медико-психологічні аспекти роботи психолога в психоневрологічних закладах

38. Психологічні аспекти роботи з дітьми в інтернатних закладах
39. Психологічні аспекти буддизму
40. Економічні наслідки застосування митного тарифу для країни

41. Археологічні пам’ятки та їх використання в туристичній діяльності

42. Логіко-методологічні аспекти технічного знання

43. Фінансова стійкість в економічній діагностиці сучасного підприємства

44. Еколого-економічні інструменти природоохоронної діяльності на ВАТ "АЗОТ"

45. Економічна думка Росії 17-18 ст. Економічні погляди І.Т. Посошкова

46. Політична економія - теорія та практика

47. Соціально-економічні наслідки монополії

48. Статистичне вивчення та прогнозування динаміки цін на промислову продукцію

Пенал "Jungle" с наполнением.
Пенал на 1 отделение укоплектован необходимыми школьными принадлежностями. В комплекте пенала в помощь и на радость школьники найдут
1079 руб
Раздел: С наполнением
Кружка "Peter Rabbit".
Красивая кружка серии "Peter Rabbit" из меламина с изображением кролика из сказки. Удобная, легкая, противоударная. На дне
594 руб
Раздел: Кружки, стаканы, чашки
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Трехколесный велосипед колясочного типа с музыкально-световой кнопкой.
1800 руб
Раздел: Трехколесные

49. Теорія грошей в сучасній економічній науці

50. Філософія інформаційного суспільства

51. Літаки та засоби авіаційного ураження авіації Збройних Сил України

52. Створення мікропроцесорної системи для багатоканального інформаційного табло

53. Україна в системі сучасних міжнародних відносин та світовому геополітичному просторі

54. Організація інформаційного обслуговування менеджера. Методи матеріального заохочення. Документація управлінської діяльності
55. Входження вітчизняної освіти до єдиного освітянського простору Європи
56. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

57. Інформаційні системи в економіці та підприємництві

58. Розробка конструкції та техніко-економічне обґрунтування таймера-регулятора потужності

59. Зовнішньоекономічні зв’язки Японії та розвиток економічних відносин з Україною

60. Динамічні процеси та теорія хаосу

61. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

62. Поняття економічної інформації, її види та властивості

63. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

64. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: зелёный).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Сиденье в ванну, белое.
Материал: экологически чистый пластик. Цвет: белый. Внутреннея ширина от 45 см до 75 см, Размер пластмассового сиденья 37 см длина и 30 см
782 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Чайник со свистком Nadoba "Virga", 2,8 л.
Чайники серии Virga изготовлены из высококачественной нержавеющей стали 18/10. Прочное трехслойное капсульное дно изделий не деформируется
2499 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали

65. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

66. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

67. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

68. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

69. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

70. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння
71. Економічное районуванне, його суть та значення
72. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

73. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

74. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

75. Метаболічні особливості фізіології та біохімії водоростей

76. Морфологічні та фізіологічні особливості зорового аналізатора

77. Вплив важких металів на ріст, розвиток та інші фізіологічні процеси у рослин

78. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості

79. Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення

80. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

Кресло детское "Бюрократ" (цвет: розовый/белый, арт. CH-W797/PK/TW-13A).
Регулировка высоты (газлифт). Пружинно-винтовой механизм качания спинки. Эргономичная спинка (сетка). Ограничение по весу: 120 кг.
5264 руб
Раздел: Стульчики
Средство от садовых муравьев "Муравьин", 300 грамм.
Препарат для эффективного уничтожения всех типов муравьев в домах, на садовых участках, на террасах. Без запаха! Препарат разрешен для
337 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Магнитные истории "Кто где живет?".
Игра магнитные истории "Кто где живет?" поможет малышу познать окружающий мир, развить внимательность и память, развить мелкую
499 руб
Раздел: Игры на магнитах

81. Специфічні та неспецифічні дерматити молочної залози

82. Інтенсифікація та її економічна ефективність у сільському господарстві

83. Використання баз даних та інформаційно-пошукових систем для раціонального ведення діловодства

84. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

85. Релевантність облікової інформації та її вплив на прийняття управлінських рішень

86. Аналіз фінансової звітності та прогнозування економічного потенціалу ТОВ "Агрофірма "Колос" та СТОВ "Степове"
87. Завдання дисципліни РПС та регіональна економіка
88. Гідрологічні та водогосподарські розрахунки

89. Інформаційний ринок та "інтелектуальне піратство"

90. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

91. Права та обов’язки власника права інтелектуальної власності на торгівельну марку і географічні позначення

92. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

93. Журнал "Дукля" (Словаччина, 1953–2004 рр.): організаційний, проблемно-тематичний та жанровий аспекти

94. Організація та видавництво інформаційно-аналітичної газети

95. Лінгвокультурологічні особливості вживання анімалізмів з концептом "кінь" та "собака" в англійській та українській мовах

96. Розвиток німецьких антропонімів в історичному та мовно-географічному аспектах

Фломастеры "Jungle Innovation" на подставке, 12 цветов.
Чернила легко смываются с рук и одежды. Эти фломастеры идеальны для раскрашивания, поскольку они долговечны, их краски насыщенны, хорошего
343 руб
Раздел: 7-12 цветов
Карандаши акварельные "Mondeluz", 24 цвета.
Акварельные карандаши применяются в живописи, рисовании, работе в смешанных техниках. Совмещают в себе свойства цветного карандаша и
384 руб
Раздел: Акварельные
Настольная игра "Фефекты фикции".
Увлекательная детская игра для развития речи и творческого мышления, разработанная профессиональными логопедами и детьми. В комплекте:
990 руб
Раздел: Русский язык, слова, речь

97. Зіставлення американського та українського студентських сленгів: перекладацький аспект

98. Автоматизована обробка економічної інформації

99. Види класифікаторів, засоби для їх впровадження та ведення


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.