Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Тема 1. Управління інноваційним розвитком підприємств: основні поняття, принципи, методи та функції 1. Вплив інноваційної діяльності на різні сторони життєдіяльності суспільства У наш час результати інноваційної діяльності, ініційованої прискоренням темпів науково-технічного прогресу (НТП), істотно позначаються на усих аспектах розвитку людського суспільства, змінюють саме середовище життя і діяльності людини, способи забезпечення його існування і розвитку. 2. Поняття інновації, інноваційної діяльності, інноваційного процесу З погляду конкретних підприємств інноваційну діяльність необхідно розглядати як один із основних засобів їхньої адаптації до постійних змін умов зовнішнього середовища. Так, інноваційна діяльність – це вид діяльності суб’єктів господарювання, спрямований на появу нових або удосконалених рішень, оформлених в інноваціях . Специфіка інноваційної діяльності пов’язана з довгостроковим характером отримання результатів, підвищеним ризиком, непередбачуваністю результатів, потенційно високими прибутками . Крім того, інноваційна діяльність означає відмову від укорінених схем організації, вона не може покладатися ні на одну з форм стандартизації . Інноваційний процес розглядається з різних позицій та з різним ступенем деталізації . По-перше, як паралельно-послідовне здійснення науково-дослідної, науково-технічної, виробничої діяльності та маркетингу. По-друге, як етапи життєвого циклу нововведення і інновації від виникнення ідеї до її розроблення та поширення. По-третє, як процес інвестування і фінансування розроблення та поширення нового виду продукту чи послуги. Тобто інноваційний процес означає процес створення, впровадження і поширення інновацій. Основною сутністю інновації і інноваційної діяльності є зміни, які розглядаються як джерело доходу. З позицій лінгвістики інновація визначається як нововведення, новизна, новина (відчувається наявність результату); як зміна, оновлення, відновлення (відчувається наявність процесу). Філософське тлумачення зводиться до акцентування уваги на нових знаннях і вирішенні протиріч. Психологи, перш за все, розглядають конфлікти, способи їх вирішення та синергетичні ефекти, яких досягають команди інноваторів. У технічних науках увага приділяється технологічній проблемі змін принципово нових технологій. В економіці фіксується не тільки процес впровадження, але й широкомасштабне рентабельне використання нововведення. Існуючі визначення інновації як економічної категорії можна систематизувати таким чином : як процес (Б. Твісс, Т. Брайан, В. Раппопорт, Б. Санто, С. Валдайцев та ін.); як систему (М.Лапін, Й. Шумпетер); як зміну (Ф. Валента, Ю. Яковець, Л. Водачек та ін.); як результат (А. Левінсон, С. Бешелєв, Ф. Гурвич, Р. Фатхутдінов, Е. Уткін та ін.). Основні трактування сутності поняття “інновації” наведені в додатку А. Аналіз існуючих визначень поняття “інновація” дозволяє зробити деякі висновки про необхідність відповідності їх встановленим вимогам : - спрямованість інновацій на досягнення економічного, соціального, екологічного, науково-технічного або інших видів ефекту, що, в свою чергу, підвищує ефективність функціонування підприємства, яке їх впроваджує; охоплення всіх сфер діяльності підприємства (організаційно-технічної, економічної, виробничої, соціальної, технологічної, екологічної і т.д

.); спрямованість на створення конкурентоспроможних товарів і послуг, які б задовольняли потреби споживачів. Таким чином, по-перше, доцільніше було б не ототожнювати поняття нововведень та інновацій. Так, вкласти інвестиції в розроблення нововведення – це лише половина справи. Головне – впровадити нововведення, перетворити його на інновацію, тобто завершити інноваційну діяльність, отримати позитивний результат і продовжити дифузію інновацій. Для розроблення нововведення потрібно проводити маркетингові дослідження, НДДКР, організаційно-технологічну підготовку виробництва, виробництво й оформити результати . Крім того, нововведення – це предмет інновації. Також нововведення і інновації мають різні життєві цикли. Так, нововведення охоплюють розроблення, проектування, виготовлення, використання, устаріння; інновації – це зародження, дифузія, рутинізація. По-друге, неправомірно відносити до самої трактовки поняття “інновація” етапи її появи. Це більше стосується інноваційної діяльності, результатом якої можуть бути нововведення або інновації. Таким чином, інновація – це кінцевий результат нововведень, спрямований на досягнення відповідного ефекту та створення нових або удосконалених конкурентоспроможних товарів (послуг, технологій і т.д.), що задовольняють потреби споживачів, може охоплювати всі сфери діяльності підприємства і сприяє розвитку та підвищенню його ефективності . 3. Класифікація інновацій Інновації класифікують за такими ознаками : за сферами діяльності (характеру застосування): технологічні, виробничі, економічні, торгові (збутові), соціальні, управлінські; за технологічними параметрами: продуктові (нові продукти), процесні (нові технології, методи керування, організаційні форми і т. п.); залежно від глибини змін, що вносяться: радикальні (піонерні), ординарні (винаходи, нові рішення), що поліпшують чи модифікують (модернізації); за ступенем новизни: нові для підприємства, нові для галузі, нові для країни, нові для світового ринку; за адресатом інновацій: для виробника, для споживача, для суспільства в цілому; за механізмом здійснення: одиничні, дифузійні, завершені, незавершені, успішні, неуспішні; за відношенням до попереднього стану процесу: ті, що заміняють; ті, що відміняють; ті, що відкривають; ретроінновації; за обсягом: точкові, системні, стратегічні; за ступенем інтенсивності: “бум”, рівномірні, слабкі, масові; за рівнем управління: народногосподарські, галузеві, територіальні, первинної ланки управління. 4. Етапи виникнення інновації На основі вищевикладеного подано комплексну схему появи інновацій (рис. 1.1), яка характеризує процес створення радикальної або революційної інновації 5. Типи шляхів економічного розвитку У загальному випадку виділяють два типи ринкових стратегій функціонування суб'єкта господарювання : 1) стабілізаційні – збереження досягнутого рівня виробництва, частки ринку і т.п.; 2) розвиваючі – розширення виробництва, частки ринку, збільшення прибутку і т. п. Однак, як показує практика, перші можуть принести тимчасовий успіх і не можуть забезпечити тривале виживання підприємств на ринку відповідно до їх місії і прийнятої мотивацією бізнесу.

Загалом, розвиток суб'єктів господарської діяльності й економіки країни в цілому може бути забезпечено різними шляхами. Розглянемо їх. Екстенсивний, який передбачає розширення обсягів виробництва і збуту продукції. Відбувається в умовах ненасиченого ринку за відсутності гострої конкуренції, в умовах відносної стабільності середовища господарювання. Повўязаний зі зростаючими витратами ресурсів. Таким чином, за умов екстенсивного типу економічне зростання досягається шляхом кількісного приросту всіх елементів продуктивних сил, факторів виробництва і незмінного рівня технічної основи виробництва. До екстенсивних факторів економічного зростання відносять: зростання обсягів інвестицій при збереженні існуючого рівня технології; зростання кількості зайнятих робітників; зростання обсягів споживаної сировини, матеріалів, палива та інших елементів обігового капіталу . Такий шлях економічного розвитку призводить до технічного застою, при якому кількісне зростання випуску продукції не супроводжується техніко-економічним прогресом і в результаті має затратний характер. У наш час у більшості регіонів світу даний підхід практично вичерпав себе внаслідок того, що наявні ринки вже заповнені товарами. Інтенсивний науково-технічний, який передбачає використання досягнень науки і техніки для удосконалення конструкцій і технологій виробництва традиційних (модернізованих) продуктів з метою зниження собівартості їх виробництва, підвищення якості, а в підсумку - підвищення конкурентноспроможності. Перехід на даний шлях розвитку відбувається в міру насичення ринків, вичерпання дефіцитних ресурсів, зростання конкуренції товаровиробників. Таким чином, за умов інтенсивного типу економічне зростання досягається шляхом якісного вдосконалення усієї системи продуктивних сил, насамперед речових і особистих факторів виробництва для збільшення масштабів випуску продукції. До інтенсивних факторів економічного зростання відносять: прискорення науково-технічного прогресу (запровадження нової техніки, технологій шляхом оновлення основних фондів і т.д.); підвищення кваліфікації робітників; поліпшення використання основних та обігових коштів; підвищення ефективності господарської діяльності за рахунок кращої її організації . Інноваційний науково-технічний, який передбачає безперервне оновлення асортименту продукції і технологій її виробництва, удосконалення системи управління виробництвом і збутом. Аналіз факторів економічного зростання інтенсивного типу розвитку підтверджує близькість з основними характеристиками інноваційного типу і простежити точну межу між ними дуже важко. Тому інноваційний тип розвитку економіки повинен базуватися на факторах інтенсивного зростання і бути його логічним продовженням (табл. 1.1). Таблиця 1.1 – Співвідношення факторів економічного зростання для різних типів економічного розвитку Фактори економічного зростання Екстенсивний розвиток Інтенсивний розвиток Інноваційний розвиток Зростання обсягів виробництва Розвиток продуктивних сил Зростання технічного рівня і якості продукції Зростання обігового капіталу Зростання обсягів інвестицій Прискорення науково-технічного прогресу Оновлення основних засобів виробництва Економічне використання природних ресурсів Поліпшення фінансових показників Поліпшення показників зовнішньоекономічної діяльності Підвищення ефективності господарської діяльності Прогресивність структури господарювання Зростання частки споживання Ощадливість виробництва Поліпшення стану соціальної сфери - фактор економічного зростання відіграє вирішальну роль; - фактор економічного зростання відіграє значну роль; - фактор економічного зростання відіграє незначну роль.

Зрозуміло, що чисельність кожного з цих підрозділів не була однаковою і залежала від ступеня розвитку повстанського руху в регіоні. Самі повстанські райони не являли собою стаціонарні угруповання, їх сили постійно курсували в межах певної території. ППШ навіть висував вимогу до груп пересуватися щодоби на 70-80 верст [705]. Органами оперативного управління груп і районів були штаби відповідних рівнів. У них на зразок структури ППШ пропонувалося створювати оперативні, розвідувальні, адміністративно-політичні, пропагандистсько-інформаційні, господарчі відділи. Штаби груп підтримували зв'язок з ППШ, керували штабами районів. Останні ж керували підрайонами, окремими повстанськими загонами й підпільними організаціями [706]. Співробітники управлінської ланки ППШ розробляли документи, спрямовані на впорядкування організаційно-штатної структури повстанських формувань, їх штабів, більш чітке встановлення завдань кожному повстанському формуванню. Так, в "Інструкції начальникам районів" передбачалося, що вони отримують права командирів бригад, підлягають командирам груп і на довіреній їм території поєднують функції військової й цивільної влади

1. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

2. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

3. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

4. Економічні та правові основи управління організацією

5. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

6. Організаційна система управління природокористуванням України
7. Міжнародні економічні відносини
8. Міжнародні економічні відносини

9. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством

10. Вдосконалення системи управління персоналом організації (за матеріалами ЗАТ "Страхова група "ТАС" Криворізька філія)

11. Стратегічні вектори управління еколого-соціо-економічною системою регіону

12. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

13. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

14. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

15. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера; Подальша вульгаризація буржуазної політекономії Економічні погляди Сеніора, Кері; Макроекономічна модель Ке

16. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

Набор полотенец Whitex Mimicoco "Лошадки", цвет: черный, 2 штуки.
Подарочный набор оформлен вышивкой лошадок, напоминающих имбирные пряничные фигурки. Полотенца, изготовленные из высококачественного
352 руб
Раздел: Наборы
Инвертор автомобильный Pitatel "KV-M120Smart.12" (12 В/220 В, модифицированный синус, 120 Вт).
Инвертор Pitatel KV-M120Smart.12 предназначен для обеспечения качественного электропитания, он отличается простотой эксплуатации и
1103 руб
Раздел: Прочее
Глобус Луны диаметром 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
1036 руб
Раздел: Глобусы

17. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

18. Економічні злочини

19. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

20. Адміністративні і економічні реформи Петра I

21. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

22. Організація структури управління маркетингом соціальної служби
23. Економічні наслідки субсидування експорту. Європейський Союз і Україна
24. Організаційна структура управління персоналу підприємства

25. Організаційна структура управління підприємством

26. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

27. Особливості управління організацією

28. Персонал як об’єкт управління організації

29. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."

30. Удосконалення управління персоналом організації

31. Управління продуктивністю організації

32. Формування організаційних структур управління підприємством

Шторка антимоскитная, бежевая.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
352 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Трос буксировочный "Stels", 10 тонн, 2 крюка (сумка на молнии).
Тросы буксировочные изготовлены из морозоустойчивого авиационного капрона. Не подвержены воздействию окружающей среды (резкому изменению
388 руб
Раздел: Буксировочные тросы
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: голубой).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы

33. Шляхи удосконалення управління персоналом в державній організації

34. Економічні чинники регіональної політики в Україні

35. Соціально-економічні фактори розвитку туризму в Білорусії

36. Фінансова стійкість в економічній діагностиці сучасного підприємства

37. Еколого-економічні інструменти природоохоронної діяльності на ВАТ "АЗОТ"

38. Економічна безпека підприємства в сучасних умовах та економічні ризики
39. Модель сталого розвитку та організаційний механізм її впровадження в Україні
40. Організація і управління як елемент суспільного виробництва

41. Соціально-економічні наслідки монополії

42. Становлення неокласичної традиції в економічній теорії

43. Теорія грошей в сучасній економічній науці

44. Філософсько-економічні аспекти підприємництва

45. Ділові взаємовідносини в апараті управління

46. Стиль и методы управления персоналом органов правопорядка

47. Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області

48. Валютні ризики: економічна природа та управління

Подставка для колец "Кошка", 12 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка с покрытием золотой краской), стекло. Высота: 12 см. Товар не
365 руб
Раздел: Подставки для украшений
Ручка перьевая "Velvet Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус хром/золото.
Перьевая ручка "Velvet Prestige". Цвет корпуса: хром/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий. Пишущий узел: 0,8 мм.
404 руб
Раздел: Металлические ручки
Накидка Ritmix RAO-1317.
Материал: ПВХ. Размеры: 82 x 50 см. Варианты исполнения по цвету: прозрачный.
303 руб
Раздел: Прочее

49. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

50. Автоматизація управління персоналом на базі програмного засобу "Система: Кадри"

51. Зміна системи державних закупівель сільськогосподарської продукції в 1950-60 рр.

52. Обмінні процеси в організмі щурів при отруєнні цезієм і стронцієм та зміні кислотно-лужного стану

53. Перспективи розвитку соціально-орієнтованої економіки Швеції

54. Аналіз системи стратегічного управління ДП "Укрдонбасекологія"
55. Діяльність органів управління освітою
56. Менеджмент та система управління

57. Міжнародний досвід діяльності органів управління трудовими ресурсами

58. Роль, значення і перспектива інформаційної технології управління

59. Стратегічне управління як реалізація цільового підходу

60. Управління комерційно-посередницькою діяльністю підприємств України

61. Управління системами якості на підприємствах мобільного зв’язку

62. Фінансовий менеджмент як складова частина загальної системи управління підприємством

63. Функції інформаційно-аналітичних підрозділів забезпечення управління

64. Історія та перспективи розвитку російської професійно-технічної освіти

Комод "Радуга" (четырехсекционный).
Комод "Радуга" - красочный, практичный, удобный и мобильный. Украшен забавным декором. Имеет четыре удобные секции для хранения
1372 руб
Раздел: Комоды, тумбы, шкафы
Коврик-пазл "Винни".
Коврик выполнен из экологически безопасного полимерного материала, обладающего большой плотностью, высоким сопротивлением нагрузкам на
837 руб
Раздел: Прочие
Трикотажная пеленка кокон для девочки "Bambola".
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяца.
421 руб
Раздел: Пелёнки

65. Управління розвитком виховної системи ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації (на прикладі Старбільського обласного медичного училища)

66. Управління конфліктами. Інституціоналізація конфлікту

67. Основні концепції розвитку цивілізації (культури)

68. Механізми удосконалення регіонального управління інвестиційною діяльністю

69. Аналіз проблем управління регіональними системами природокористування в Росії

70. Органи державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища
71. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)
72. Необхідність і принципи формування вищих органів управління підприємствами України

73. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

74. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

75. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

76. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

77. Організаційно-економічна характеристика Відділення Державного казначейства у Троїцькому районі Луганської області

78. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

79. Розвиток операцій банківської системи на сучасному етапі економічних відносин в Україні (на прикладі АППБ "Аваль")

80. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

Рюкзачок "Олень".
Это очаровательный и очень милый детский аксессуар. Он отлично подойдет для маленьких путешественников и путешественниц. В него можно
706 руб
Раздел: Детские
Шкатулка, 30x23.5x16 см (арт. 3668-RT-43).
Шкатулки — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать используемые в хобби
1324 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Термо ланч-бокс "Bento" (арт. TK 0049).
Термо ланч-бокс "Бенто" предназначен для тех, кто ценит комфорт при обеде, но не обладает большим количеством времени. Быстро
617 руб
Раздел: Штучно

81. Системи обліку в бюджетних організаціях (меморіально-ордерна система)

82. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

83. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"

84. Поняття про інформаційну систему. Способи організації інформаційної бази

85. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

86. Маркетингова програма організації виробництва і реалізації інноваційної продукції
87. Лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання легенів з урахуванням циркадної організації кардіореспіраторної системи
88. Види менеджменту і поєднання організаційно-управлінських культур

89. Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні

90. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

91. Проблема вступу України до міжнародних економічних організацій

92. Аналіз сучасної системи мотивації праці в організації

93. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві

94. Основи організаційної діяльності у виробничій сфері

95. Побудова організаційної документації проекту підприємства ТОВ "Майстер Трейд" - Організація виробництва нових побутових лічильників газу на базі смарт-пластикових карток попередньої оплати

96. Організаційно-методичні аспекти фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми 6-7-річного віку

Настольная игра "Каркассон. Королевский подарок".
Размеренная жизнь феодальных владений в окрестностях Каркассона привлекает множество людей со всех уголков Франции. В городах ведётся
1990 руб
Раздел: Классические игры
Детская горка, цвет: зелёный/красный, скат 140 см.
Для активного летнего отдыха вам пригодится пластиковая горка Долони. Горка изготовлена из яркого пластика и украсит любую детскую комнату
2200 руб
Раздел: Горки
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений "Вокруг света", 18,5x13,5x7,5 см.
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений. Размер: 18,5x13,5x7,5 см. Материал: МДФ, комбинированные материалы. В ассортименте, без
873 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

97. Організація реабілітаційної роботи в школах соціальної реабілітації

98. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах особистісно-орієнтованого навчання

99. Психолого-педагогічні умови організації уроку з трудового навчання

100. Форма організації самостійної роботи учнів 5 класу на уроці німецької мови


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.