Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Соціологія як наука. Військова соціологія в системі соціологічного знання

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Походження терміну, зародження соціології як науки пов’язано з ім’ям Огюста Конта (1798-1857), який у роботі “Курс позитивної філософії”, даючи класифікацію наук відповідно з історією їх виникнення, розвитку і залежності одне від одної, науку про найбільш складний організм – суспільство називає соціологією. Отже, соціологія – це наука про суспільство, і таке визначення визнається практично всіма вченими-соціологами. Але далі ситуація ускладнюється, бо саме суспільство, його структура та рушійні сили його розвитку різними вченими розуміються по-різному. Для одних соціологів суспільство – такий самий об'єкт дослідження, як і природа, тому, вивчаючи його, можна застосовувати методи, запозичені з природничих наук. На думку цієї групи вчених, суспільство розвивається, як усе живе, шляхом еволюції: від нижчих форм до вищих; цей процес об'єктивний і від людини, по суті, незалежний. Близьким до цього є марксистське розуміння суспільства, в основі розвитку якого лежать об'єктивні економічні закономірності, що призводять до соціальних революцій та переходу від нижчих (первісної, рабовласницької, феодальної, капіталістичної) до вищих (комуністичної суспільно-економічної формації з першою фазою – соціалізмом) щаблів суспільного устрою. Людині в цій концепції місця фактично не залишається, вона змушена коритися жорсткій волі цих закономірностей і не має змоги змінити що-небудь в їх ході. Інші автори соціологічних концепцій, навпаки, в основу розуміння суспільства ставлять насамперед людину, Намагаючись з'ясувати, чому, як і для чого ця людина створює суспільство й живе у ньому попри такі її негативні риси, як егоїзм, агресивність тощо. Тут на перший план виступають воля і прагнення людей до співжиття і творення соціальних груп; свідомість, яка гуртує людей у спільноти; інтелект людини, що шляхом все нових і нових відкриттів та винаходів зумовлює технічний прогрес і поступ; інші феномени духовного життя, спілкування людей та взаємодії між ними. Усі ці спроби пояснення суспільства, місця і ролі в ньому людини мали і мають своїх прихильників. Сьогодні, в умовах ідеологічної свободи, ми чи не вперше маємо змогу ознайомитися з творами вчених, які уособлюють наведені вище підходи до розуміння суспільства, і обрати для себе той з них, який найбільше відповідає нашим смакам і переконанням. Нині немає одної-єдиної, істинно вірної та всеохоплюючої теорії суспільства і його розвитку. Ситуацію сьогодення визначає теоретичний плюралізм, тобто право на існування різних дослідницьких напрямів, бо життя є багатогранним і складним, а тому спроби описати та зрозуміти його є такими ж різноманітними і несхожими. Але якщо підійти до соціології з такої точки зору, то ми будемо змушені мало не все життя вивчати різні соціологічні теорії у пошуках найбільш відповідної до наших уявлень та уподобань. Чи можливий якийсь компромісний варіант? Чи існують у світі соціологічної науки спроби інтеграції соціологічних знань, ідеї певної уніфікації теоретичної мови соціології? Якщо людське суспільство в цілому тяжіє до інтеграції та об'єднання, то, мабуть, і в соціології можливий син­тез, опертий на ретельні емпіричні (дослідні) дані.

Певною спробою у цьому напрямку є розуміння соціології як науки про соціальні спільноти, з яких складається суспільство. Соціальна спільнота – це реально існуюча сукупність індивідів, придатна для емпіричної фіксації, яка характеризується відносною цілісністю. Соціальні спільноти виникають у ході історичного розвитку людства на всіх рівнях його існування і різняться величезною різноманітністю форм та змістовних зв'язків всередині них. Ці соціальні спільноти є продуктом діяльності людей, котрі впродовж свого життя входять до вже існуючих спільнот і творять нові. На ранніх етапах розвитку людства, люди об'єднувалися у родини, роди і племена на основі кровоспорідненого зв'язку, шукаючи в цих первісних спільнотах захисту від диких тварин, стихійних сил природи чи зовнішніх ворогів. Тобто, на перших етапах розвитку людство тяжіло до творення спільнот, керуючись радше зовнішніми причинами, прагненням забезпечити своє існування і виживання у ворожому і загрозливому для нього світі. З часом у дію вступають інші Спонукальні причини, і об'єднання відбувається на основі спільних виробничих інтересів і потреб, релігійних вірувань, політичних поглядів, дозвілевих уподобань тощо. Інакше кажучи, з розвитком суспільства зовнішні об'єктивні чинники, які зумовлювали створення первісних спільнот, все більше поступаються місцем внутрішнім суб'єктивним чинникам людського співжиття. У спрощеному варіанті соціальну систему можна уявити у вигляді певної піраміди, всі складові якої взаємодіють між собою. З такої точки зору соціологію можна визначити як науку про становлення та-функціонування соціальних спільнот, між якими складаються певні соціальні відносини і взаємодія, а також про соціальну людину – творця цих спільнот і головного суб'єкта історичного розвитку. Таке визначення соціології добре узгоджується з українською соціологічною традицією, яка центральним осередком соціального життя здавна вважала спільноту або громаду. Спільнота-громада існувала з давніх-давен і набувала різного соціального і правового змісту. Спочатку громади були основними територіально-адміністративними одиницями, пов'язаними з однією оселею; існували також церковні громади, громади спільного користування майном тощо. Характерною ознакою спільнот-громад було широке самоуправління (громадське віче), яке функціонувало в містах і селах України впродовж тривалого історичного періоду. Згодом громади у значенні територіально-адміністративних одиниць поступаються місцем спільнотам-громадам як осередкам національно-культурного та громадсько-політичного життя української інтелігенції (друга пол. ХІХ- поч. XX ст.). Отже, для українського народу протягом усієї історії його існування якраз довкола спільнот-громад будувалося соціальне життя, через них людина входила в це життя і здійснювала зв'язки з ширшими соціальними інститутами, як от держава або політичні партії і рухи. Симптоматичним у цьому плані є те, що один із перших суто соціологічних інститутів українців мав назву Український інститут громадознавства (заснований в еміграції у Празі 1924 р.). Назва цього інституту англійською мовою звучала як Український інститут соціології.

Отже, у міжвоєнні роки в середовищі українських науковців-соціологів побутувало розуміння соціології як передусім науки про соціальні спіль­ноти, а саму соціологію називали громадознавством. З яких же спільнот, створених людьми, складається суспільство? Перш за все це спільноти, засновані на родинних зв'язках: сім'ї, родини у більш широкому значенні слова. Це також соціально-демографічні спільноти: чоловіки, жінки, молодь, люди літнього віку тощо. Це поселенські і територіально-регіональні спільноти: населення міста, села, певного регіону (наприклад, Західної чи Східної України). Це спільноти, засновані на базі культурно-історичної та етнічної самобутності: народи і нації. Спільноти, утворені на основі розподілу праці і професійної діяльності: класи, стани, прошарки. Це спільноти і соціальні групи, пов'язані єдністю цілеспрямованої діяльності: прихильники певних політичних ідей, члени релігійних громад, творці мистецьких рухів і напрямків, різного роду неформальних угруповань тощо. Нарешті, надспільнотою є і саме суспільство як цілісний соціальний організм. Отже, багатомонітні спільноти, з яких складається суспільство, різняться між собою кількісним складом (від невеликих соціальних груп до суспільства в цілому), часом існування (від кількох днів до сторіч), об'єднуючим критерієм (спільність тих чи інших інтересів, цілей, симпатій, цінностей, які поділяються їхніми членами), рівнем згуртованості та організованості (від неформальних груп до об'єднань і партій зі своїми статутами і програмами), характером діяльності (про- чи антисуспільної, пасивно-споглядальної чи активно-перетворюючої, спонтанної чи цілеспрямованої тощо), і т ін. Людина з початку свого життя входить у ці спільноти, а згодом творить нові, відповідно до умов й розвитку та існування. Причому індивід може входити до різних спільнот одночасно. Наприклад, студенти вищих навчальних закладів можуть бути водночас представниками певної родини, нації, поселенської чи регіональної спільноти, членами політичної парти, громадської організації, спортивної секції, фанклубу, тощо. Це можна зобразити такою схемою: з певної родини українець, росіянин або представник іншої національності студент певного навчального закладу член певної політичної партії (напр. РУХу чи ПДВУ) член громадської організації (напр., «Просвіта») член спортивної секції (напр., карате чи гімнастики) уболівальник футбольного клубу (напр., «Карпати») фанат музичних ансамблів чи виконавців працівник одніс! і комерційних фірм юнак чи юначка віруючий чи атеїст Коли ж студенти завершать навчання і стануть молодими спеціалістами, вони, з одного боку, продовжують входити до певних спільнот (як от родини, етнічні групи, політичні чи громадські організації), а з другого, стають членами нових спільнот професійних (за фахом), військових (якщо проходять службу в армії), аматорських (за видом дозвілевої діяльності) тощо. Упродовж свого життя людина не лише входить до вже створених її попередниками спільнот, але й творить чи бере участь у створенні нових наприклад, засновує певне громадське об'єднання, клуб за інтересами, музичний гурт або спілку спортивних уболівальників.

Грушевський не мг передбачити, - що в наступн десятилття укранське життя буде ще бльше «вивернуте з свох нормальних умов», потоптане й розграбоване. Не лише вн, а й мало хто сподвався тод, «на пороз ново Украни», що  населення стоятиме через всм десятилть, по сут, перед тими самими проблемами, що й у 1917-1920 роках. Передусм це стосуться проблеми нацонально дентичност, у формуванн й усвдомленн яко бльшсть укранського населення дос перебува на тому самому рвн, що й 80 або й 180 рокв тому. ¶накше кажучи, укранцям знову доводиться братися за будвництво держави, не завершивши будвництва нац. Ця анахрончна недоформовансть нацонально дентичност, поряд з характерною для посткомунстичних кран недорозвиненстю громадянського суспльства,  головною причиною суперечливих, непослдовних орнтацй укранського населення, а вдтак, як я спробую дал показати, - причиною вкрай повльного, непослдовного й суперечливого розвитку вс крани. Амбвалентнсть як соцальний феномен Поняття «амбвалентност» було запозичене соцологами з психатр, де воно використовувалося на позначення певного стану психчно роздвоност, в якому людина ма полярн емоц щодо того самого об'кта (емоцйна амбвалентнсть), висловлю взамовиключн де (нтелектуальна амбвалентнсть)  постйно вагаться мж двома протилежними ршеннями (вольова амбвалентнсть)

1. Соціологія як наука

2. Соціологія - наука про суспільство

3. Соціальна психологія як наука

4. Історичний розвиток біологічних наук

5. Анатомо-фізіологічні особливості сечової та ендокринної систем в дітей

6. Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі
7. Виникненя естетики як науки в середині ХVIII ст.
8. Мовознавство як наука

9. Технологія ліків як наука

10. Педагогіка як наука про виховання

11. Місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства

12. Політологія, як наука

13. Психологія як наука

14. Діалектика як наука про найзагальні закони розвитку і взаємозв’язку

15. Агроекологія як наука

16. Прикладна екологія як наука

Игра "Падающая башня".
В комплект игры входят 54 бруска из неокрашенного дерева. Размер бруска: 14х25х75 мм. Высота башни около 33 см. Возраст: 7+.
480 руб
Раздел: Игры на ловкость
Каталка детская Bradex "Движение" (цвет: розовый).
У Вас очень активный ребенок? Только недавно исполнился годик, а он уже требует ролики, самокат и велосипед, как у взрослых товарищей?
1859 руб
Раздел: Каталки
Средство для сантехники "Cillit", от налета и ржавчины, спрей, 450 мл, 2 штуки.
"Cillit" для удаления известкового налета и ржавчины. Восстанавливает блеск различных поверхностей в ванной и на кухне: -
482 руб
Раздел: Для сантехники

17. Макроекономіка як наука

18. Анкета, як основний інструмент соціологічного дослідження

19. Соціологія молоді – як важлива складова соціології

20. Соціологічна думка на Україні (кінець ХІХ - поч. ХХ)

21. Соціологія культури

22. Аналіз результатів соціологічного дослідження "Освіта в житті молоді"
23. Дослідження теоретичної концепції системи освіти с позиції соціології
24. Ідентифікація у сучасній соціології

25. Основи соціології

26. Політична соціологія в складі соціологічної теорії - питання та історичний розвиток

27. Програма соціологічного дослідження спрямована на вивчення громадської думки городян про роботу міського громадського транспорту

28. Розвиток соціології в Україні

29. Сексуальна культура сучасних українських підлітків: соціологічний аспект проблеми

30. Соціологічне вчення Спенсера

31. Соціологічне дослідження на визначення ролі молоді у вирішенні екологічної проблеми країни

32. Соціологічне інтерв’ю

Подушка "Green Line. Бамбук", 70х70 см.
Удобные и практичные постельные принадлежности, изготовленные с применением ткани нового поколения из микрофиламентных нитей Ultratex и
788 руб
Раздел: Размер 70х70 см
Чайник эмалированный ЕМ-25001/41 "Сицилия", 2,5 л (со свистком).
Объем: 2,5 л. Внешнее высокопрочное японское трехслойное эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Подставка для ручек с часами, 11,8х10,2х5,2 см.
Подставка для ручек с часами. Материал корпуса: пластик. Механизм: электронный. ЖК дисплей. Дополнительные функции: часы, будильник,
540 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

33. Соціологічні методи дослідження у педагогіці

34. Соціологія груп - історія розвитку та сучасна проблематика

35. Соціологія конфлікту

36. Соціологія освіти

37. Соціологія сім’ї

38. Соціологія шлюбу та сім’ї
39. Сучасна західна соціологія, основні напрями і проблеми
40. Етнічна соціологія - актуальні проблеми та історія розвитку

41. Програма соціологічного дослідження

42. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

43. Право як спеціальне соціальне явище

44. Військова токсикологія, радіологія та медичний захист

45. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення

46. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

47. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

48. Джейн Ейр Шарлотти Бронте як соціально-психологічний роман виховання

Набор эмалированных кастрюль "Mayer & Boch" (3 предмета).
Набор эмалированных кастрюль с крышками из термостойкого стекла. Кастрюли - 3 штуки, стеклянные крышки - 3 штуки. Материал: углеродистая
844 руб
Раздел: Наборы кастрюль
Асборн - карточки. Дорисуй, найди, раскрась.
В этом наборе вы найдёте 50 многоразовых двусторонних карточек с яркими добрыми картинками животных, а также фломастер на водной основе.
389 руб
Раздел: Прочие
Устройство для контроля над питанием "Хрюшка-диетолог".
Вы стараетесь придерживаться определенной диеты и не есть вечером после шести? Тогда «Хрюшка-диетолог» станет дополнительным средством,
324 руб
Раздел: Прочее

49. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

50. Соціальна інфраструктура в системі життєзабезпечення міста

51. Сучасне розуміння держави як соціального партнера

52. Релігійне виховання підлітків з особливими потребами як умова успішної соціалізації

53. Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства

54. Виникнення і розвиток соціальної педагогіки як галузі людинознавства
55. Соціальний психолог як учасник соціальних змін
56. Соціометрія і референтометрія як основні методи діагностування міжособистісних взаємин в організації

57. Роль релігії як соціального інституту в розвитку суспільства

58. Алкоголізм і наркоманія як соціально-педагогічна проблема

59. Виникнення соціальної роботи як професії

60. Культура як предмет етносоціологічного аналізу

61. Масове безробіття в Україні як соціальна проблема

62. Розвиток освіти як напрям соціальної політики

63. Соціально-педагогічна діяльність як професія

64. Явище альтруїзму як категорія соціальної психології

Игровой набор "Весы" с набором продуктов.
Размер весов: 280х122х130 мм. В комплекте 12 элементов.
376 руб
Раздел: Кассы, весы, игрушечные деньги
Дополнительный набор "Магнитные истории".
Выберите картинку, закрепите ее на поле с помощью магнитных уголков и помогите малышу подобрать соответствующие выбранному фону фигурки.
323 руб
Раздел: Игры на магнитах
Детский стиральный порошок "Умка" (2400 г).
Индивидуальная рецептура разработана специально для серии УМКА, утверждены Органами Сертификации РФ и прошли тестирование на
320 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

65. Молодь як об’єкт соціальної роботи

66. Естетичне як соціокультурний феномен (філософсько-історичний аналіз)

67. Онтологія техніки як соціально-філософська проблема

68. Біологічна продуктивність як основа функціонування різних екосистем та біотопів

69. Організація та об’єднання роботодавців як суб’єкти соціального партнерства

70. Соціально-орієнтована ринкова економіка як оптимальна модель ринку
71. Российская социал – демократическая рабочая партия (РСДРП)
72. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

73. Развитие идеологии социал-демократов в России

74. Соціальне становище Запорізького краю

75. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

76. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

77. Биологический редукционизм: социал-дарвинистская школа

78. Соціальні інститути.

79. Совість Риму - соціо-культурна роль стоїцизму

80. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

Ватман "Kroyter Проф", А1, 100 листов.
Нарезанные листы ватмана для черчения. Формат: А1 (600Х840 мм). Плотность: 200 г/м2. В наборе: 100 листов.
2739 руб
Раздел: Прочее
Именная кружка с надписью "Любимая мама".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Копилка-раскраска "Лисенок".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки

81. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

82. Роль власності у соціально-економічних процесах

83. Районирование Российской социо-культурной системы

84. Соціальні проблеми у ЗМІ

85. Бактеріологічна зброя

86. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті
87. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр
88. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

89. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

90. Мораль і соціальне управління

91. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

92. Сутність і значення соціального страхування

93. Державна політика соціального страхування

94. Біологічна дія радіації

95. Біологічне забруднення харчових продуктів і продовольчої сировини

96. Методологічні та біологічні проблеми біоніки

Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 230 г/м, 50 листов, односторонняя, матовая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность - 230 г/м2. Матовая. Односторонняя. Упаковка - 50 листов.
370 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Канистра-бочонок со сливом, 20 л.
Изготовлена из пищевого полиэтилена. Пригодна для хранения питьевой воды. Имеет герметичную крышку, позволяющую полностью избежать
443 руб
Раздел: Баки, канистры
Настольная игра "Эволюция".
Разнообразие живых организмов, населяющих нашу планету, поистине поражает. Теория эволюции объясняет это различием способов, которые
1090 руб
Раздел: Карточные игры

97. Морфологія, анатомія та фізіологія мікроорганізмів

98. Основи фізіології харчування

99. Фізіологія системи крові


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.