Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Фінансовий менеджмент як регулятор механізму ринку

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИКИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУФінансовий менеджмент Робоча програма, контрольні завдання та методичні вказівки до їх виконання для студентів всіх форм навчання Затверджено На засіданні кафедри економічної теорії та фінансів Протокол № від Київ 2004 Фінансовий менеджмент: Робоча програма, контрольні завдання та методичні вказівки до їх виконання для студентів всіх форм навчання по спеціальності “Менеджмент організацій” /Склали: Бугас В.В., Кузьміна С.А. –К.:КНУТД, 2004. Курс “Фінансовий менеджмент” вивчається студентами всіх форм навчання на V курсі у Х семестрі. Учбовим планом передбачається виконання контрольної роботи, складання іспиту. До іспиту допускаються студенти, які виконали і захистили контрольну роботу. Контрольна робота складається з теоретичної і практичної частини. Студент відповідає на три теоретичних питання і виконує два практичних завдання. Студент вибирає той номер завдання, який відповідає останній цифрі його залікової книжки. Всі розрахунки повинні бути ретельно виконані та проаналізовані. Програма розрахована на 16 годин аудиторних занять, із них 10 годин лекцій, 6 годин практичних занять та 74 години самостійної роботи студентів. ВСТУП В умовах ринкової економіки конкурентоспроможність будь-якому господарюючому суб’єкту можливо забезпечити тільки ефективне управління рухом його фінансових ресурсів, тобто капіталу. Для того, щоб раціонально керувати рухом фінансових ресурсів необхідно знати методологію та методику фінансового менеджменту та оволодіти вмінням використовувати їх на практиці. Курс “Фінансовий менеджмент” є професійно-орієнтованою дисципліною, яка вивчається після оволодіння студентами фундаментальними дисциплінами. Метою курсу “Фінансовий менеджмент” є формування системи знань з управління фінансами підприємств, операційною та інвестиційною діяльністю, визначення стратегії і тактики фінансового забезпечення суб’єктів господарювання. Предметом курсу є система принципів, методів, форм та заходів регулювання ринкового механізму у сфері фінансів з метою підвищення конкурентоспроможності господарюючого суб’єкта. В наслідок вивчення курсу студент повинен надбати: теоретичних знань фінансового менеджменту, а саме основних концепцій фінансового менеджменту, базових показників фінансового менеджменту, систем та методів фінансового менеджменту, що використовуються у вітчизняній та закордонній практиці; практичних навичок розробки політики управління власним та залученим капіталом, інвестиціями, ризиками; розрахунку беззбиткового обсягу виробництва, запасу фінансової надійності, поточного та фінансового важелів, оцінки ефективності інвестицій, оцінки фінансових ризиків, застосування інструментів антикризового управління грошовими потоками. Досягнення поставлених задач передбачає доповнення циклу аудиторних занять самостійною роботою студентів. Навчальна програма містить повний перелік тем необхідних для поглибленого засвоєння курсу та їх короткий зміст. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з курсу “Фінансовий менеджмент” Тема 1.

Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту. Зміст фінансової діяльності підприємств в умовах ринкової економіки. Загальна схема та основні завдання управління фінансами підприємств. Особливості управління фінансами на підприємствах різних організаційно правових форм. Функції та механізм фінансового менеджменту. Структура фінансових служб підприємств. Кваліфікаційна характеристика фінансового менеджера. Взаємозв’язок курсу “Фінансовий менеджмент” з іншими економічними дисциплінами. Основні терміни і поняття: фінансовий менеджмент; функції, механізм фінансового менеджменту. Література [6, гл.1,2; 7, гл.1; 9, гл.1; 10, гл.1,2; 19, гл.1; 20; 24, гл.1,2] Тема 2. Система забезпечення фінансового менеджменту. Базові концепції фінансового менеджменту. Концепція тимчасової вартості грошей. Концепція компромісу між ризиком і доказом. Концепція грошового потоку. Концепція вартості капіталу. Концепція ефективності ринку капіталу. Концепція асиметричної інформації. Концепція агентських відносин. Концепція альтернативних витрат. Концепція тимчасової необмеженості функціонування господарського суб’єкта. Прогнозно – аналітичні методи та прийоми, що використовуються у фінансовому менеджменті. Основні типи моделей у фінансовому менеджменті та прогнозуванні. Система організаційного та інформаційного забезпечення фінансового менеджменту. Основні терміни і поняття: базові концепції фінансового менеджменту; ризик та прибутковість; тимчасова вартість грошей; фінансові інструменти; форвардні контракти; ф’ючерсні контракти; опціони; метод факторного аналізу; методи економічної статистики; методи економічної кібернетики і оптимального програмування; методи дослідження операцій і теорії прийняття рішень. Література Тема 3. Управління грошовими потоками на підприємстві. Поняття грошового потоку та характеристика його видів. Класифікація грошових потоків за основними ознаками. Основні принципи управління грошовими потоками підприємства. Структура звіту про рух грошових коштів. Методи обліку для підготовки звітності про рух грошових коштів. Методи оптимізації грошових потоків підприємства. Розробка плану надходжень та витрат грошових коштів. Розробка платіжного календаря. Основні терміни і поняття: операційна діяльність; інвестиційна діяльність; фінансова діяльність; грошовий потік; прямий та непрямий методи складання звіту про рух грошових коштів; звіт про рух грошових коштів. Література Тема 4 . Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках. Причини виникнення оцінки необхідності вартості грошей. Облікова і процентна ставка в фінансових розрахунках. Поняття простих відсотків. Визначення майбутньої вартості грошей за простою ставкою відсотків та простою обліковою ставкою. Дисконтування за складною ставкою відсотків. Облік за обліковою ставкою. Нарощення за складною обліковою ставкою. Поняття потоків платежів і фінансових рент. Види фінансових рент. Нарощені суми постійних фінансових рент. Еквівалентність ставок різноманітного типу. Номінальна і реальна процентна ставка.

Основні терміни і поняття: облікова ставка; процентна ставка; проста ставка; складна ставка; нарощення доходу; дисконтування доходу; фінансова рента їх види; еквівалентність ставок; номінальна і реальна процентна ставка. Література Тема 5. Управління прибутком суб’єкта господарювання на основі операційного аналізу. Формування прибутку суб’єктів господарювання в умовах ринку. Прибуток від звичайної діяльності та прибуток (збиток) від надзвичайних подій. Управління прибутком на основі операційного аналізу. Операційний важіль. Беззбитковий обсяг виробництва. Гранична інтерпретація методу. Запас фінансової міцності. Управління бізнес – ризиком. Вплив методів нарахування амортизації на розмір прибутку. Вплив цінової політики на розмір прибутку суб’єктів господарювання. Управління прибутком та дивідендна політика. Основні терміни і поняття: склад власного капіталу; статутний капітал; пайовий капітал; додатковий капітал; резервний капітал; нерозподілений прибуток; операційний аналіз; операційний важіль; беззбитковий обсяг виробництва; запас фінансової міцності; амортизаційна політика; цінова політика, дивідендна політика; маса дивіденду; поточна доходність акцій. Література Тема 6. Управління активами суб’єктів господарювання. Економічна сутність активів підприємства, класифікація активів згідно національних стандартів обліку. Принципи формування активів підприємства. Політика управління необоротним активами. Управління оновленням необоротних активами. Управління фінансування необоротних активів. Управління запасами, основна модель управління запасами. Залежність ціни товару від обсягів замовлень. Управління дефіцитом. Управління дебіторською заборгованістю. Управління грошовими коштами та їх еквівалентами. Управління джерелами фінансування оборотних активів. Основні терміни і поняття: активи підприємства; принципи формування активів; етапи формування політики управління активами; джерела фінансування необоротних активів; оборотні активи; модель управління запасами; дефіцит; дебіторська заборгованість; грошові кошти та їх еквіваленти; джерела фінансування оборотних активів. Література Тема 7. Вартість і оптимізація структури капіталу. Економічна сутність і класифікація капіталу суб’єктів господарювання. Принципи формування капіталу і ціна власного капіталу. Ціна капіталу і принципи її оцінки. Середньозважена ціна капіталу. Гранична ціна капіталу. Ціна короткострокових джерел фінансування. Структура капіталу та її вплив на ціну капіталу. Оптимізація структури капіталу. Джерела залученого капіталу. Управління банківським кредитом. Фінансовий леверідж. Варіанти та умови залучення довгострокових та короткострокових кредитів банків. Управління фінансовим лізингом. Управління облігаційними позиками. Управління комерційним кредитом. Управління кредиторською заборгованістю за товари, роботи, послуги. Обґрунтування вибору банка. Основні терміни і поняття: власний капітал; джерела фінансування; ціна власного капіталу; залучений капітал; види банківського кредиту; фінансовий важіль; інтегральний важіль; управління лізингом; управління облігаційними позиками; управління кредиторською заборгованістю.

На щастя, ворог не виставив стеж,  це вможливило повстанцям дуже близький пдхд до мсга. Приклякнувши на одне колно, вони чекали наказу. Полковник Коник уважно стежив за стрлками свого годинника. -PЧерез одну хвилину наступамо, - сказав вн  наказав: -PБгом до мста, але без пострлв! Безпосередньо псля цього слдував другий наказ: -PНаступ! -PНаступ наступ наступ - понеслося по лн. Вн мав бути скоординований, а для цього все мусило працювати так точно, як частини складного, прецизного механзму. Коли б, наприклад, котрась сотня почала бй скорше, то заалярмований ворог зустрв би ншу сотню на чистому пол сильним вогнем. Час минав хутко, але все швидше  швидше бгли повстанц до мста, бо лишалося всього тридцять секунд. «Поки що все йде згдно з пляном, - подумав Чумак, - але бдна буде та сотня, яка спзниться» Може тому, що разом з чотою Залзняка наступали курнн й сотенн, вона добгла до мста першою, перескочивши яксь насипи й маленьку рчку. Дивно зробилося, що ворог дос ще не стрляв

1. фінансовий менеджмент як інтегральне явище з різними формами прояву

2. Недосконалість демократії як механізму суспільного вибору

3. Ринок як регулятор економічного розвитку держави

4. Кредитна система комерційних банків в налагоджені платіжного і розрахункового механізму в Україні

5. Удосконалення механізму здійснення кредитних операцій

6. Договір як регулятор сімейних майнових відносин
7. Дослідження механізму дії гіпервисокочастотного випромінювання на загоювання шкірних ран в експерименті
8. Фінансовий менеджмент міжнародних корпорацій

9. Розрахунок двигуна механізму вильоту стріли

10. Удосконалення механізму регулювання зайнятості населення в регіоні

11. Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві

12. Розробка та використання механізму факторингових операцій

13. Фактори фінансового менеджменту

14. Фінансовий менеджмент

15. Складові ринкового механізму

16. Іпотечне кредитування як механізм залучення фінансових ресурсів для підприємницької діяльності

Коляска-трость Everflo "Simple pink".
Коляска-трость - идеальный вариант для путешествий и поездок в общественном транспорте. Характеристики: - Стальная рама. - Одно положение
1300 руб
Раздел: Коляски-трость
Стиральный порошок Attack "BioEX", концентрированный, 0,9 кг.
Концентрированный стиральный порошок Attack "BioEX" подходит для стирки белого, цветного, темного и черного белья. Запасной блок
342 руб
Раздел: Стиральные порошки
Звуковой плакат "Говорящая азбука".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
849 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

17. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

18. Планування як функція менеджменту

19. Фінансовий механізм регулювання ринкових відносин

20. Камінний хpест як художній символ тpагізму життя укpаїнського селянина-бідняка в новелі Василя Стефаника "Камінний хpест"

21. Ринок фінансових послуг

22. Фондова біржа і її роль у розвитку фінансового ринку України
23. Банки як учасники ринку ціних паперів
24. Інженерний менеджмент на ринку сільськогосподарської техніки

25. Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств

26. Міжнародне маркетингове середовище і його складові частини. Порівняльна характеристика прямого і непрямого експорту як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

27. Молекулярні механізми перенесення сигналів регуляторів функції кори надниркових залоз

28. Вікові особливості реакції організму на гіпоксичний стрес: механізми та шляхи підвищення стійкості до гіпоксії

29. Європейський банк реконструкції та розвитку як міждержавна фінансова організація

30. міжнародний фінансово-інвестиційний менеджмент

31. Механізм прийняття рішень в менеджменті

32. Реінжиніринг, як важливий напрям інноваційної діяльності ОВС в умовах жорстокої конкуренції на ринку товарів і послуг

Швабра "Бабочка".
Швабра "Бабочка" предназначена для уборки напольных покрытий.
490 руб
Раздел: Швабры и наборы
Рюмпочка.
РЮМПОЧКА - с каждой рюмкой мир становится светлее! Создайте яркое застолье, зарядитесь энергией и самые светлые стороны жизни откроются,
315 руб
Раздел: Бокалы, рюмки
Ножницы "Explorer", 21,5 см.
Ножницы с массивными лезвиями идеально подходят для работы с плотной бумагой. Эргономичная форма ручек и резиновая вставка с
390 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки

33. Використання демонстраційного досліду як засобу вивчення функціонування рослинного організму в розділі "Рослини"

34. Молитва як чинник духовності: богословські та філософсько-релігієзнавчі виміри

35. Бюджетування як сучасна технологія внутрішньофірмового фінансового планування

36. Пенсійний фонд України як фінансовий інститут

37. Ринок цінних паперів як специфічна сфера грошового ринку

38. Фінансовий механізм зовнішньоекономічних відносин України
39. Фінансовий ринок
40. Фінансовий ринок і його роль в ринковій економіці

41. Ціноутворення на фінансовому ринку

42. Екологічний аудит, як основний інструмент екологічного менеджменту

43. Механізм фінансової стабілізації в умовах ринкової трансформації

44. Ринок як форма функціонування товарного господарства

45. Фінансовий потенціал як складова економічного потенціалу підприємства

46. Фінансовий ринок та ризик

47. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

48. Выборы как форма народного волеизъявления(Вибори як форма народного волевиявлення)

Карандаши цветные "ColorPics", 36 цветов + точилка.
Ударопрочные цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
313 руб
Раздел: Более 24 цветов
Логическая игра "Следопыт, колобок".
Игра предлагает ребенку 48 различных заданий на развитие логики и мышления. Смысл игры заключается в том, что нужно разложить пазлы особым
1104 руб
Раздел: Игры логические
Набор столовых приборов BE-0011S24 "Webber", 24 предмета.
В наборе 24 предмета: - вилка столовая (6 штук), - ложка столовая (6 штук), - ложка чайная (6 штук), - нож столовый (6
957 руб
Раздел: От 19 до 50 предметов

49. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

50. Поэты второй половины XIX века, Яков Петрович Полонский

51. Микропроцессорная техника. Микроконтроллер в двухпозиционном регуляторе

52. Экологический менеджмент

53. Механўзми двигуна (Детали двигателя)

54. Человек в системе менеджмента
55. Расчет настроек автоматического регулятора 2
56. Универсальный регулятор уровня воды

57. Введение в специальность по дисциплине: менеджмент в социальной сфере (шпаргалка)

58. Ивасенко А.Г. и др. Финансовый менеджмент

59. Органiзацiя зовнiшнього валютного ринку

60. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

61. Менеджмент и маркетинг в банковской сфере

62. Роль и сущность финансового менеджмента в условиях рыночной экономики

63. Функции менеджмента: планирование, организация мотивация и контроль

64. Перераспределение полномочий и ответственности в системе менеджмента

Лоток вертикальный, сборный, 6 отделений, серый.
Легкий и прочный, даже при максимальной загрузке документов. Возможность по собственному желанию регулировать ширину отделений. Для листов
383 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Фоторамка на 6 фотографий С31-020 Alparaisa "Family", белый, 61,5x54,5 см.
Размеры рамки: 61,5x54,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (3 штуки), - 15х10 см (1 штука), - 10х10 см (2 штуки). Фоторамка-коллаж для 6-ти
757 руб
Раздел: Мультирамки
Чехол с поролоном для гладильной доски, бязь, 129x51 см.
Чехол для гладильной доски Ника Ч1 выполнен из высококачественной хлопчатобумажной ткани (бязь)с поролоновой прокладкой. Он имеет
313 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски

65. Международные аспекты американского менеджмента: новые тенденции 90-х годов

66. Отчет по практике, по предмету менеджмент, в АО "Лепсе" /г.Киров/

67. Финансовый менеджмент (Контрольная)

68. Финансовый менеджмент

69. Фирма - организация деятельности. Менеджмент

70. Банковский менеджмент
71. Основы менеджмента
72. Менеджмент по-японски

73. Психология менеджмента: стрессовая ситуация

74. Стратегическое планирование и менеджмент (Контрольная)

75. Инновационный менеджмент - одно из направлений стратегического управления

76. Банкiвський менеджмент

77. Основы отраслевого менеджмента

78. Менеджмент

79. Менеджмент кризисных ситуаций

80. Программа Производственной практики студентов 4 курса экономического факультета по направлению – 521500 "Менеджмент"

Мелки восковые, 64 штуки.
Мелки восковые. Количество: 64 штуки. Длина: 9 см.
313 руб
Раздел: Восковые
Кондитерский шприц с насадками "Mayer & Boch" (15 предметов).
Кондитерский шприц - это легкое и простое в использовании приспособление для рисования кремом или шоколадом. С его помощью можно легко
556 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Кролик "Bunnies" с магнитами, 9,5 см.
Симпатичные кролики приглашают вас весело провести время! Благодаря магнитным свойствам вы можете комбинировать их по-разному. Материал:
386 руб
Раздел: Дикие животные

81. Инвестиционный менеджмент

82. Задачи кадрового менеджмента на стадии формирования, интенсивного роста, стабилизации и спада в организации

83. Особенности японского менеджмента

84. Применение мировых информационных ресурсов в менеджменте

85. Инновационный менеджмент

86. Экономика и менеджмент средств массовой информации (курс лекций)
87. Разработка системы менеджмента в организации
88. Отчет о практике по менеджменту на ОАО "Измайловская мануфактура"

89. Экологический менеджмент и его связь с социально-экологическим маркетингом

90. Психодиагностика, реклама, менеджмент

91. Менеджмент: основные школы управления

92. Принятие управленческих решений на базе современных информационных технологий в финансовом менеджменте

93. Бизнес-информация и информационный менеджмент

94. Американская и Японская школы менеджмента

95. Производственный менеджмент на предприятиях по производству металлоизделий

96. Экологический менеджмент

Асборн - карточки. Готовимся к школе.
Набор из 50 двусторонних многоразовых карточек. Вас ждут задания для подготовки к школе, игры, головоломки, задачки на внимательность,
389 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Жидкое средство для стирки AQA baby, 1500 мл.
Разработано специально для детского белья - с первых дней жизни. Содержит энзимы – высокоэффективные натуральные компоненты, усиливающие
331 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Точилка Berlingo механическая "Яблоко".
Оригинальная механическая точилка в форме яблока. С одним отверстием для заточки карандашей. Лезвие из высококачественной стали. Механизм
352 руб
Раздел: Точилки

97. Шпаргалка по менеджменту (Пермь)

98. Курс лекций по менеджменту

99. Особенности развития Российского менеджмента


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.