Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Охрана природы, Экология, Природопользование Охрана природы, Экология, Природопользование

Підстави юридичної відповідальності за екологічні правопорушення

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Реферат: Підстави юридичної відповідальності за екологічні правопорушення План Вступ Поняття екологічного правопорушення Висновок Джерела Вступ Підставою для притягнення до відповідальності є вчинене правопорушення. У юридичній літературі підкреслюється, що загальною єдиною підставою для юридичної відповідальності є правопорушення. Воно розглядається як винна протиправна дія (діяльність). Неправомірна дія — це вольова поведінка, яка не відповідає правовим приписам, обмежує суб’єктивні права, не узгоджується з покладеними на особу юридичними обов’язками. Підставою застосування юридичної відповідальності за порушення екологічного законодавства є правопорушення, вчинені у галузі природокористування, відновлення і охорони навколишнього природного середовища, їх можна назвати екологічними правопорушеннями. Необхідно підкреслити, що екологічне правопорушення законодавчо виділене у самостійне правопорушення. Так, у ст. 70 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» згадується екологічне правопорушення і екологічний злочин. Таким, чином, екологічне правопорушення законодавчо закріплено, хоча у законодавстві поки що не розкривається поняття даного правопорушення. Уявляється, що під екологічним правопорушенням слід розуміти винну, протиправну дію (бездіяльність), що порушує встановлений державою правопорядок, права і обов’язки громадян і організацій у сфері раціонального використання природних ресурсів. їх відновлення і охорони навколишнього природного середовища, за вчинення якої законом передбачена юридична відповідальність. Звичайно, дана форма загального поняття екологічного правопорушення набуває специфічних рис при притягненні до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової і дисциплінарної відповідальності. Змістом екологічного правопорушення є дії або бездіяльність, які суперечать вимогам еколого-правових норм. Практично це винне, протиправне, екологічно небезпечне діяння, яке посягає на встановлений порядок у сфері природокористування, охорони навколишнього природного середовища. Найчастіше зазначене діяння порушує екологічні інтереси і права громадян. Поняття екологічного правопорушення Екологічне правопорушення характеризується в першу чергу такими рисами, як екологічна спрямованість, екологічна небезпека, екологічна протиправність. Суть екологічної спрямованості правопорушення полягає в тому, що поведінка конкретного правопорушника спрямована на негативну зміну стану навколишнього природного середовища, порушення відповідного правового режиму природних ресурсів. Екологічна спрямованість правопорушення має місце також у випадках, коли вона стосується екологічних інтересів і прав людини, які охороняються законом. Екологічна небезпека правопорушення в галузі екології включає не лише ймовірність, можливість порушення екологічних інтересів суспільства, але й підвищену небезпеку для існуючих екологічних зв’язків у самих екосистемах. Будь-яке екологічне порушення за своїми об’єктивними властивостями становить протиправну дію особи (фізичної або юридичної), яка здійснюється шляхом дії або бездіяльності.

Екологічна протиправність дії означає невідповідність її вимогам правових норм у галузі екології. Вона полягає у повному або частковому невиконанні вимог, ігноруванні правил, закріплених нормами екологічного законодавства. При цьому слід мати на увазі, що протиправність екологічного правопорушення означає як невиконання норм законів у галузі екології, так і чинних підзаконних актів. В останньому випадку мова йде також і про норми, прийняті на локальному рівні правової регламентації. Порушення нормативних актів у галузі екології можуть виявлятися в формі активних дій (самовільне використання природних ресурсів, порушення строків внесення платежів за використання природних ресурсів і забруднення навколишнього природного середовища та ін.), так і у формі бездіяльності (скажімо, невжиття заходів по попередженню і ліквідації екологічних наслідків та іншого шкідливого впливу на навколишнє природне середовище та ін.). Екологічні правопорушення мають різну природу, різний ступінь суспільної шкідливості (небезпеки). Залежно від того, у якій сфері вчинене екологічне правопорушення, можна говорити про земельні, лісові, гірські, атмосферно-повітряні та інші екологічні правопорушення. Крім того, інститут юридичної відповідальності за екологічні правопорушення має комплексний характер. Незважаючи на відмінності між ними, екологічні правопорушення мають цілу низку спільних юридичних ознак, через які можна розкрити зміст екологічного правопорушення як підстави для застосування екологічних санкцій. Ця сукупність ознак формує склад екологічного правопорушення. До них належать об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт, суб’єктивна сторона правопорушення, вина правопорушника, наявність причинного зв’язку між протиправною поведінкою суб’єкта та її наслідками. У ряді випадків обов’язковою ознакою є наявність завданих збитків. Одним з основних елементів складу екологічного правопорушення є об’єкт протиправного посягання. У найбільш загальному вигляді під об’єктом (предметом) екологічного правопорушення розуміють комплекс суспільних правовідносин екологічного характеру, які складають екологічний правопорядок У країні. У складі цього комплексу виділяють загальний і спеціальні об’єкти екологічних правопорушень. Загальним об’єктом екологічних правопорушень є визначений і закріплений законом екологічний правопорядок. Його основу становить суспільне ставлення до раціонального природокористування і охорони навколишнього природного середовища. Будь-яке посягання на встановлений правопорядок є протиправним. Загальний об’єкт екологічних правопорушень диференціюється на спеціальні об’єкти. Це обумовлено комплексним характером суспільних відносин, пов’язаних з використанням природних ресурсів і охороною навколишнього природного середовища. Як спеціальні об’єкти екологічних правопорушень можуть виділятися групи однорідних суспільних відносин по охороні і раціональному використанню землі, вод, надр, тваринного і рослинного світу, атмосферного повітря та ін. Об’єктом екологічних правопорушень вважаються суспільні відносини, пов’язані із збереженням і забезпеченням належного стану навколишнього середовища, доступного на даному етапі розвитку суспільства, який відповідає сучасним вимогам, їх правові форми і матеріально-ресурсна основа.

Ці суспільні відносини регулюються нормами екологічного права. Наявність специфічного об’єкта замаху є однією з основних, але не єдиною ідентифікаційною ознакою екологічних правопорушень. Характеристика об’єкта екологічного правопорушення була б неповною без виявлення його предмета — однієї з найважливіших ознак об’єктивної сторони екологічного правопорушення. Предметом екологічного правопорушення є природне середовище в цілому і його окремі компоненти. Детально предмет екологічних правопорушень визначається в ст. 5 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», в якій встановлено, що державній охороні й регулюванню використання на території України підлягають: навколишнє природне середовище як сукупність природних і природно-соціальних умов та процесів, природні ресурси, як залучені в господарський обіг, так і не використовувані в народному господарстві в даний період (земля, надра, води, атмосферне повітря, ліс та інша рослинність, тваринний світ), ландшафти та інші природні комплекси. Особливій державній охороні підлягають території та об’єкти природно-заповідного фонду України й інші території та об’єкти, визначені відповідно до законодавства України. Державній охороні від негативного впливу несприятливої екологічної обстановки підлягають також здоров’я і життя людей. Таким чином, предметом екологічних правопорушень слід вважати різні компоненти природного середовища, невідокремлені завдяки людській праці від природних умов існування, або такі, що хоча і акумулюють у собі певну кількість людської праці, але залишаються в природному середовищі чи внесені в неї для виконання своїх біологічних та інших природних функцій. З екологічним правопорядком, тобто порядком, врегульованим нормами екологічного права, пов’язана об’єктивна сторона екологічних правопорушень. Вона характеризується: а) протиправністю дій (бездіяльності), що спричинило порушення екологічного правопорядку; б) заподіянням чи загрозою заподіяння екологічної шкоди; в) причинним зв’язком між протиправним діянням (діями чи бездіяльністю) та його наслідками (екологічною шкодою); способами та іншими обставинами вчинення екологічного правопорушення. У передбачених законом випадках юридично значущими ознаками об’єктивної сторони екологічних правопорушень є, зокрема, місце, час, обставини, способи вчинення правопорушення (наприклад, у випадках незаконного полювання або рибальства). Отже, об’єктивна сторона екологічного правопорушення являє бою сукупність зовнішніх ознак протиправного діяння. Екологічне правопорушення може бути вчинене шляхом як активних й (наприклад, незаконна порубка лісу), так і бездіяльності (наприклад, неповідомлення відомостей про аварійні ситуації на водних об’єктах). Поняття «протиправність» завжди характеризує екологічне правопорушення, яке в свою чергу нерозривно пов’язане з поняттям суспільної шкоди (небезпеки). Залежно від ступеня суспільної шкоди (небезпеки) визначається вид юридичної відповідальності за вчинене правопорушення. Наприклад, якщо порушення вимог щодо охорони надр незначне за ступенем суспільної небезпеки, то відповідальність за нього настає відповідно до ст.

В зв'язку з цим 14-ий та 15-ий з'їзди компартії ухвалили швидкий перехід до: розбудови державної промисловости, колективізації селянства, швидкого знищення національно-визвольних рухів поневолених Москвою народів, опанування для мілітарної мети віддалених російських районів, безоглядної русифікації підсовєтського населення шляхом виселення, переселення, заслання та вимішування, а все це діялося під керівною ролею «великоросіян». Активне виконання ухвал 14-го, 15-го та інших наступних з'їздів компартії, переводили ОҐПУ, суд і прокуратура. Свої вироки суди ухвалюють формально на підставі матеріялів та висновків прокуратури або органів міліції та ОҐПУ і лише тоді, коли ці органи передавали справу до суду. В більшості ж політичні справи розглядалися в позасудових органах, де й ухвалювався вирок. У своїй доповіді на 16-му з'їзді ВКП(б), Сталін офіційно заявив про потребу репресій в СССР. (Й. Сталін, т. 12, стор. 302. Госполітіздат, Москва). На підставі вказівок Сталіна, прокуратура вже більше не дотримувалася норм кримінальних процесів. Напр., в слідчих справах прокуратури часто не було постанов про те, що підслідчий притягається до відповідальности за тією чи іншою статтею, не було постанови про потребу арешту обвинуваченого, протоколів закінчення попереднього слідства і т. п., а замість висновку про обвинувачення в справах знаходилась коротка постанова про притягнення арештованого до судової відповідальности

1. Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення

2. Цивільно-правова відповідальність за екологічні правопорушення

3. Міжнародний досвід юридичної відповідальності аудиторів перед третіми особами

4. Фінансово-правова відповідальність, як особливий вид юридичної відповідальності

5. Страхування відповідальності позичальників за неповерненя кредиту

6. Екологічні проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил Карпатського економічного району
7. Екологічні наслідки гірничо - видобувної діяльності людини
8. Страхування відповідальності

9. Екологічні завантаження

10. Екологічні особливості родини складноцвітних (Ромашка)

11. Екологічні проблеми України та шляхи їх розв’язання

12. Звільнення від кримінальної відповідальності

13. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх

14. Умови настання матеріальної відповідальності роботодавця за шкоду, заподіяну працівникові

15. Екологічні напрями виробництва кисломолочних напоїв на ВАТ "Віта" м. Біла Церква

16. Еволюція взаємин людини і природи. Найперші глобальні екологічні кризи

Ранец "Generic. Wild Horse".
Размер: 37х27х21 см. Раскладной школьный ранец обязательно привлечет внимание вашего ребенка. Ранец выполнен из современного легкого и
2567 руб
Раздел: Без наполнения
Качели детские подвесные "Классик С".
Подвесные качели "Классик С" - это веселый домашний аттракцион для самых маленьких детей. Качели подвешиваются с помощью прочных
450 руб
Раздел: Качели
Стержень для роллеров, синие чернила, F.
Стержень для роллера Parker с чернилами синего цвета, толщина линии — 0,5 мм, длина стержня — 112 мм, длина шарика — 0,8 мм. Цвет чернил:
343 руб
Раздел: Стержни для ручек

17. Екологічні аспекти економічного розвитку

18. Екологічні права громадян: поняття, форми і види

19. Екологічні проблеми деяких водних екосистем України

20. Екологічні проблеми зберігання та утилізації відходів

21. Екологічні проблеми міського середовища і містобудування

22. Екологічні проблеми Світового океану
23. Екологічні проблеми Чорного моря
24. Роль лісу в екологічній стабілізації ландшафтів

25. Екологічні проблеми водоспоживання і водовідведення та шляхи їх подолання

26. Сучасні екологічні проблеми озера Сиваш та шляхи їх вирішення

27. Юридична відповідальність в сфері валютного регулювання

28. Адміністративна відповідальність юридичних осіб за порушення податкового законодавства

29. Юридична відповідальність

30. Юридична відповідальність у підприємництві

31. Відповідальність за податкові правопорушення

32. Євангельська відповідь на органічно-моралістичну критику юридичного розуміння спасіння

Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами (салатово-оранжевая).
Оснащена улучшенными колесами, выполненными из высококачественного полиуретана. Теперь езда на этой удивительной машинке стала еще более
2650 руб
Раздел: Каталки
Набор детской посуды "Фея".
Набор посуды детский "Фея". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 17,5 см, -
387 руб
Раздел: Наборы для кормления
Сушилка для посуды P&C "Лилия", двухъярусная.
Наша уникальная двухъярусная сушилка позволит сушить или хранить большое количество посуды, при этом сэкономит полезную площадь на столе
511 руб
Раздел: Настольные

33. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

34. Психологические истоки эгоизма (Психологічні витоки егоїзму)

35. Банкрутство, як один з видів припинення діяльності юридичних осіб (Банкротство как один из видов прекращения деятельности юридических лиц)

36. Культорологічні теорії

37. Відповідальність за порушення податкового законодавства

38. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства
39. Матераільна відповідальність працівників
40. Податки з юридичних осіб

41. Екологія в Україні

42. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

43. Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій

44. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

45. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера; Подальша вульгаризація буржуазної політекономії Економічні погляди Сеніора, Кері; Макроекономічна модель Ке

46. Юридичні особи як суб

47. Припинення адміністративних правопорушень

48. Ядерные ракеты средней и межконтинентальной дальности

Копилка "Свинка с мелом", 20x15x16 см, арт. 223018.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой
695 руб
Раздел: Копилки
Шкатулка для ювелирных украшений, 20x13x11 см, арт. 88253.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Беречь от
363 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Чековая книжка желаний "Для Неё".
Этим подарком женщина обещает исполнить несколько заветных желаний мужчины по его выбору. В каждой книжке содержится 12 листов с
390 руб
Раздел: Прочее

49. Біологічні функції серинових протеїназ

50. Екологія та економіка (минуле, сучасне, перспективи)

51. Діяльність уряду України в галузі екології

52. Економічні аспекти взаємодії суспільства і природи

53. Концепція розвитку трудових ресурсів у Товаристві з обмеженою відповідальністю "МКТ" укр

54. Антропологічні типи українців
55. Аграрне право - юридичні аспекти в Україні
56. Астрономічні експерименти з дослідження елементарних частинок

57. Метеорологічні дослідження

58. Банківські операції з кредитування юридичних осіб

59. Гігієнічні норми житла

60. Економічні і законодавчі питання охорони праці

61. Метеорологічні природні надзвичайні ситуації, причини винекнення, наслідки, методи захисту

62. Метаболічні особливості фізіології та біохімії водоростей

63. Морфологічні та фізіологічні особливості зорового аналізатора

64. Тропічні та субтропічні плодові рослини

Дырокол на 4 отверстия, малый, черный.
Практичный металлический дырокол на 4 отверстия. Пробивная способность - 10 листов. Ограничительная линейка. Цвет - черный. Расстояние
706 руб
Раздел: Дыроколы
Именная кружка с надписью "Любимый дедушка".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Трубка телефонная беспроводная.
Инструкция по применению: 1. Ставим на зарядку базу при помощи USB. 2. На базу кладем трубку таким образом, чтобы контакты сошлись. 3.
383 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки

65. Концепція біосфери й екологія

66. Біологічні особливості веслоноса

67. Біологія та екологія бактеріофагів

68. Вплив важких металів на ріст, розвиток та інші фізіологічні процеси у рослин

69. Екологія бактерій

70. Агротехнічні основи захисту земель від ерозії
71. Вплив мінерального добрива на екологію ґрунтів Білоцерківського району
72. Екологічне землеробство

73. Раціональне використання земель та забезпечення населення екологічно-чистими продуктами харчування

74. Умови життя рослин і біологічні особливості росту та розвитку сільськогосподарських культур

75. Формування екологічно сталих агроландшафтів на території Слобідської сільської ради Кагарлицького району, Київської області

76. Ґрунтово-екологічне обґрунтування краплинного зрошення

77. Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій

78. Лізинг та переробка сировини на давальницьких умовах в зовнішньоекономічній діяльності

79. Облік кредитних операцій в зовнішньоекономічній діяльності

80. Посадові інструкції бухгалтерів. Відповідальність бухгалтера

Блюдо для запекания "Тайга", 2250 мл.
Блюдо для запекания. Размер: 37x25x7 см. Объем: 2250 мл. Материал: керамика.
758 руб
Раздел: Прочее
Набор столовый детский "Непоседа" (4 предмета).
Набор детских столовых приборов: - ложка столовая - 1 шт; - вилка столовая - 1 шт; - ложка чайная - 1 шт; - нож столовый - 1
532 руб
Раздел: Ложки, вилки
Развивающая игра "Магнитные истории. Времена года".
Игра «Магнитные истории. Времена года» - это познавательная для Вашего ребенка игра, позволяющая в игровой форме познакомиться с временами
499 руб
Раздел: Игры на магнитах

81. Географічні фактори різноманітності прісноводних боліт

82. Геологічна будова, мінералогічні та технологічні особливості Курчицького родовища гранітів в Житомирській області

83. Гідрологічні та водогосподарські розрахунки

84. Адміністративна відповідальність

85. Адміністративна відповідальність в Україні

86. Адміністративно-правова відповідальність в Україні
87. Державне управління у сфері регулювання відносин, що виникають у зв’язку із надзвичайними екологічними ситуаціями
88. Екологічне право як галузь права

89. Захист прав громадян при встановленні фактів, що мають юридичне значення

90. Кримінальна відповідальність в Україні

91. Кримінальна відповідальність за ненадання допомоги, вимагання та зґвалтування

92. Кримінальна відповідальність за створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань

93. Кримінальна відповідальність медичних працівників

94. Кримінально-правова відповідальність за отримання хабара

95. Матеріальна відповідальність в трудовому праві

96. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

Пароварка-блендер Happy Baby "Fusion".
Малыш растёт, и вскоре грудного молока уже становится недостаточно для полноценного питания растущего организма, которому требуются
3899 руб
Раздел: Блендеры
Кружка фарфоровая "Королевские собаки", 485 мл.
Кружка фарфоровая. Объем: 485 мл.
322 руб
Раздел: Кружки
Шнуровка-бусы "Звери".
Размер бусин: 3-4 см. Диаметр отверстия в бусине: около 6 мм. Длина шнурка: около 80 см. Вес: 0.2 кг. Количество бусин: 15 штук .
321 руб
Раздел: Деревянные шнуровки

97. Підстави і порядок припинення права користування надрами

98. Підстави та процесуальний порядок притягнення особи як обвинуваченого

99. Поняття та підстави звільнення від відбування покарання


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.