Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Технологія формування учнівського колективу

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Вступ Провідна роль в удосконалюванні системи освіти й прискоренні навчально-виховного процесу належить вихователям. Характерні риси більшості з них – компетентність і високий професіоналізм, відповідальність за доручену справу, здатність навчати й виховувати учнів, вести за собою учнівський колектив. Вихователям груп надто важливо й корисно систематично звертатися до наукової літератури по педагогіці, психології. Перехід на якісно новий етап роботи школи спричиняється необхідність не тільки глибокого осмислення традиційних способів навчання й себе в них, але й бачення перспектив, конкретних шляхів і умов переходу до розвиваючих процедур навчання, призначених для розвитку найважливішої характеристики людини-інтелекту. Методика колективного навчання – це система якісно нових знань, що пропонують принципово іншу побудову навчальної діяльності, нічого загального не має з непродуктивним, заснованим на натаскуванні й зубрінні, навчанні в консервативній педагогічній свідомості. Суть концепції колективного навчання полягає в створенні умов, коли розвиток школяра перетворюється в головне завдання як для вчителя, так і для учня. Вихователь багато в чому вирішує питання створення працездатного й згуртованого учнівського колективу, що характеризується здоровим психологічним кліматом, високим моральним рівнем, колективістськими суспільними відносинами. Об'єктом дослідження в курсовій роботі є навчально-виховний процес. Предмет дослідження – методи вивчень колективних явищ. Мета дослідження: виявити й теоретично обґрунтувати фактори, що впливають на процес формування учнівського колективу в навчальній групі. Гіпотеза: правильно обрані засоби й методи формування учнівського колективу сприяють всебічному розвитку особистості, підвищують процес навчання. Відповідно до цілі дослідження й висунутою гіпотезою були визначені наступні завдання: вивчити психолого-педагогічну літературу по формуванню учнівського колективу; розкрити сутність колективу; обумовити вплив вихователя на колектив. 1. Технологія формування колективної діяльності учнів 1.1 Технології, їх значення в навчально-виховному процесі За роки незалежності в Україні визначились нові пріоритети розвитку освіти, і, відповідно, розпочався складний процес її модернізації з урахуванням потреб сучасного інформаційно-технологічного суспільства. Інтеграція України в Європейський, світовий простір актуалізує завдання підготовки нової генерації вчителів, які добре володіють сучасними педагогічними технологіями, яке міцно увійшло в педагогічний лексикон. Саме це поняття ще не відстоялося, не набуло наукової завершеності, воно ще не має вичерпного визначення. Різні автори дають різні визначення: Педагогічна технологія – це сфера знання, яка включає методи, засоби і теорію їх використання для досягнення цілей освіти . Педагогічна технологія – це сукупність педагогічних прийомів, що забезпечують досягнення педагогічних цілей Педагогічна технологія – це спільна галузь педагогічного знання, яка включає в себе дві групи питань, перша з яких пов’язана із застосуванням у навчальному процесі технічних засобів, друга – з його організацією та багато інших.

Значне розходження в поглядах на нове педагогічне явище багато в чому пояснюється його складністю і недостатньою вивченістю, значною відмінністю вихідних позицій у різних дослідників. Але майже всіх об’єднує визнання специфіки педагогічної технології, яка полягає в тому, що в ній намічається і здійснюється такий навчальний і виховний процес, який повинен гарантувати досягнення поставлених цілей. На нашу думку, технологія навчання – це система науково обґрунтованих дій і взаємодій елементів навчального процесу, здійснення яких гарантує досягнення поставлених цілей навчання. Будь-яка педагогічна технологія спирається на певну наукову концепцію, що включає філософське, психологічне, соціально-педагогічне обґрунтування досягнення освітніх цілей. Відомо, що з часів Я.А. Коменського було багато спроб зробити навчання схожим на добре відлагоджений механізм. Разом з тим добре відомо і те, що після трьох століть ми не наблизились до ідеалу. Нинішня педагогічна технологія навчання у школі зорієнтована на викладання наукових знань, з одного боку, їх засвоєння – з іншого. Ця технологія навчання, яка отримала назву традиційної, виходить з того, що зовнішнє безпосередньо формує внутрішнє. Учень підпадає під поняття «об’єкт», яким можна керувати за допомогою зовнішніх впливів, загальних стандартів і нормативів, забезпечуючи формування пізнавальних процесів і якостей, спрогнозованих вчителем. Але учень сприймає лише те, що може і хоче. Тому стає все більш зрозумілим, що традиційне навчання потрібно трансформувати в інше, при якому учень стає суб’єктом навчання Заміна концепції освіти приведе не тільки до появи нових навчальних дисциплін, але й до оновлення викладання вже існуючих курсів. На сьогодні в теорії і практиці існує дуже велика кількість варіантів навчального процесу. Кожен автор і виконавець вносить щось своє, індивідуальне, у зв’язку з чим можна говорити про авторські технології навчання. Такими можна назвати добре відомі технології Ш.О. Амонашвілі, Л.В. Занкова, В.Ф. Шаталова та ін. Але чи тільки вчитель може бути головною фігурою на уроці? Чи можна його замінити? Адже, наряду з авторськими методиками і технологіями слід виділити і такий глобальний процес, як інформатизація, іншими словами впровадження нових ІТ (інформаційних технологій) в систему освіти. Інформатизація суспільства – це глобальний соціальний процес, особливість якого полягає в тому, що домінуючим видом діяльності є отримання, накопичення, обробка, зберігання, передача і використання інформації, що виконуються на основі сучасних засобів, мікропроцесорної техніки, а також на базі різноманітних засобів інформаційного обміну. Інформатизація суспільства забезпечує: • активне використання інтелектуального потенціалу суспільства, сконцентрованого в печатному фонді, и науковій, виробничій та інших видах діяльності його членів. • інтеграцію інформаційних технологій з науковими, виробничими, що ініціює розвиток всіх сфер суспільного виробництва, інтелектуалізацію трудової діяльності; • високий рівень інформаційного обслуговування, доступність будь-якого члена суспільства до джерел достовірної інформації, візуалізацію інформації, істотність даних, що використовуються .

Таким чином, використання відкритих інформаційних систем, розрахованих на використання всього масиву інформації, що доступна на даний момент суспільству в певній сфері, дозволяє удосконалити механізми керівництва суспільним устроєм, сприяє гуманізації і демократизації суспільства. Одним із пріоритетних напрямів процесу інформатизації сучасного суспільства є впровадження нових інформаційних технологій в систему освіти. 1.2 Поняття «колектив» і його вплив на формування особистості У сучасній психолого-педагогічній літературі вживається два значення поняття колектив. Перше: під колективом розуміється будь-яка організація, група людей (на заводі, у цеху, бригаді, студентській групі й т.д.); друге: під колективом розуміється високий рівень розвитку групи. У цьому випадку мова йде про її якісні характеристики: цілеспрямованості, згуртованості, духовній єдності. Термін «колектив» закріплений у латинській мові як «збірний». Відомо, що джерелом об'єднання людей є наявність загальної мети, для досягнення якої організується спільна діяльність, а єдність цілей сприяє формуванню нових поглядів, спільності, моральних оцінок. Однак не всякі цілі впливають на формування стосунків, що характеризують колектив. Наявність навіть справжніх зв'язків, деяких загальних цілей і переживань не є основою колективу. Колектив – це група людей, яких поєднують загальні цілі, що мають спільний смисл, і спільна діяльність, у процесі якої її учасники вступають у певні відносини, що характеризуються правильним розподілом між ними функцій відповідальності й залежності, при постійній взаємній підтримці й товариській взаємодопомозі. Саме поняття «колектив учнів» є якоюсь мірою умовним, тому що в діяльності будь-якого учнівського колективу завжди беруть участь дорослі. Без цілеспрямованого керівництва з боку дорослих учнівський колектив функціонувати не може. Виховання, що готує людину жити в колективі й для колективу, не може бути організоване інакше, як тільки шляхом створення згуртованих, впливових колективів, що характеризуються, по вченню А.С. Макаренко, певними ознаками: а) постійною бадьорістю, готовністю до організованих дій; б) дружнім єднанням членів колективу; в) твердою здійснюваною ідеєю захищеності кожної особистості: «У колективі повинне бути міцним законом, що ніхто не тільки не має права, але й не має й можливості безкарно знущатися, куражитися або насильничати над найслабшим членом колективу»; г) активністю, що виражається в тому, що член колективу протягом дня розумно зайнятий корисною діяльністю; д) звичкою гальмування, умінням учня бути стриманим у поведінці, слові. Відносини в згуртованому учнівському колективі характеризуються єдністю інтересів і взаємодопомогою, взаємною відповідальністю, турботою один про одного, повагою гідності товаришів, умінням підпорядкування членів колективу вповноваженим, відповідальним за певні ділянки роботи, установленням ділових контактів учнів із суспільними й виробничими колективами, зміцненням дружби й інтернаціональних відносин з учнями інших союзних республік. Все це сприяє всебічному розвитку особистості в колективі учнів.

Власник або уповноважений ним орган не вправ вимагати вд працвника виконання роботи, поднано з явною небезпекою для життя, а також в умовах, що не вдповдають законодавству про охорону прац. Працвник ма право вдмовитися вд доручено роботи, якщо створилася виробнича ситуаця, небезпечна для його життя чи здоров'я або людей, як його оточують,  навколишнього середовища. У раз неможливост повного усунення небезпечних  шкдливих для здоров'я умов прац власник або уповноважений ним орган зобов'язаний повдомити про це орган державного нагляду за охороною прац, який може дати тимчасову згоду на роботу в таких умовах. На власника або уповноважений ним орган покладаться систематичне проведення нструктажу (навчання) працвникв з питань охорони прац, протипожежно охорони. Трудов колективи обговорюють  схвалюють комплексн плани полпшення умов, охорони прац та сантарно-оздоровчих заходв  контролюють виконання цих планв. Стаття 154 Додержання вимог щодо охорони прац при проектуванн, будвництв (виготовленн) та реконструкц пдпримств, об'ктв  засобв виробництва Проектування виробничих об'ктв, розробка нових технологй, засобв виробництва, засобв колективного та ндивдуального захисту працюючих повинн провадитися з урахуванням вимог щодо охорони прац

1. Роль класного керівника в організації дитячого колективу

2. Секретар керівника

3. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст

4. Кадрове діловодство, робітник, керівник, кар’єра, звільнення, переведення, прийом

5. Культура спілкування в системі керівник - підлеглий

6. Стиль роботи керівника
7. Формування творчої особистості як наукова проблема
8. Психологічні передумови створення позитивного іміджу керівника

9. Принципи та норми моральної поведінки керівника

10. Методика формування загально трудових вмінь танавичок учнів

11. Формування класного колективу старшокласників

12. Роль та перспективи діяльності прокуратури у формуванні демократичної держави

13. Роль мови у формуванні культури

14. Роль естетичного виховання у формуванні підростаючої особистості молодшого школяра

15. Формування особистості в колективі за творчою спадщиною А.С.Макаренка

16. Роль міжособистісних стосунків в становленні трудового колективу

Органайзер для автомобиля "Профессионал+".
Органайзер для автомобиля станет оригинальным и недорогим подарком для любого автомобилиста. Выполненный из плотного материала, приятного
364 руб
Раздел: Прочее
Фоторамка на 6 фотографий С32-011 "Alparaisa", 50x34,3 см (бронза).
Размеры рамки: 50х34,5х2 см. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 3 штуки. Фоторамка-коллаж для 6-ти фотографий. Материал:
603 руб
Раздел: Мультирамки
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Вперед!", 240 мл.
Объем: 240 мл. Материал: фарфор.
313 руб
Раздел: Кружки, посуда

17. Роль інформації в сучасній економіці і формування ринку інформаційних послуг в Україні

18. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

19. Роль высших растений в почвообразовании (шпаргалка)

20. О роли эксперимента в разработке научных гипотез происхождения жизни

21. Роль хищных в лесных экосистемах Республики Адыгея

22. Биологическая роль гидролиза в процессах жизнедеятельности организма
23. Роль рек в освоении и заселении Сибири
24. Роль транспорта в организации экономического пространства России

25. Государственный бюджет и его роль в макроэкономическом равновесии

26. Налоги с населения и их роль в условиях перехода к рынку

27. Роль государства в экономике

28. Роль центрального банка в денежно – кредитной политике государства

29. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"

30. Международный туризм и его роль в развитии экономики Киргизской Республики

31. Роль Сталинградской битвы в ВОВ: патриотизм народа, полководческое искусство

32. Финансовый менеджмент и его роль

Рюкзак для средней школы "Райдер", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Глобус «Двойная карта» диаметром 210 мм, с подсветкой.
Диаметр: 210 мм. Масштаб: 1:60000000. Материал подставки: пластик. Размер коробки: 217х217х300 мм. Цвет подставки: чёрный. Мощность: 220
647 руб
Раздел: Глобусы
Контейнер для хранения "Polly", 10 л.
Материал: пластик. Объем: 10 л. Размеры: 355х235х190 мм.
324 руб
Раздел: 5-10 литров

33. Роль ООН в вопросах обеспечения международной безопасности

34. Устав муниципального образования и его роль в М.С.У.

35. Страхование и его роль в рыночной экономике

36. Роль финансов в создании и функционировании свободных экономических зон как одном из направлений интеграции России в мировую экономику

37. Роль заимствований в английском языке

38. Структуры экономического дискурса во французском языке. Роль коннекторов в построении аргументации
39. Роль Саскии в жизни Рембрандта
40. Культурологические и семиотические исследования Ролана Барта

41. Роль моральной оценки в характеристике героев "Тихого Дона" М. А. Шолохова

42. Роль эпизода в поэме Н.В.Гоголя "Мёртвые души"

43. Жизнь и творчество Рэя Бредбери (Життя і творчий шлях Рея Бредбері)

44. Руководящая роль партии в деревне ("Поднятая целина")

45. Образы детей и их роль в романе Достоевского "Преступление и наказание"

46. Роль человека в произведениях о Великой Отечественной войне

47. Роль тёмных сил в романе М. Булгакова "Мастер и Маргарита"

48. Роль гротеска в романе Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль»

Кулинарная форма, круглая, регулируемая, 16-30 см, высота 8,5 см.
Кольцо-трансформер решает проблему выбора размера формы раз и навсегда.Используется для выпечки коржей диаметров от 15 до 30 см.Форма
482 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Сковорода литая с антипригарным покрытием, 26 см.
Сковорода со съемной ручкой и стеклянной крышкой, утолщенное дно. Диаметр: 260 мм. Высота: 60 мм.
1738 руб
Раздел: Сковороды с антипригарным покрытием
Коврик LUBBY для ванны "Африка".
Коврик надежно крепится ко дну ванны присосками, что минимизирует вероятность скольжения. На мягкую рельефную поверхность очень приятно
619 руб
Раздел: Коврики

49. Император ФРИДРИХ I БАРБАРОССА. Роль его личности в истории

50. Томас Джефферсон и его роль в американской революции 18 века

51. Роль М. В. Ломоносова в развитии медицины и фармации

52. Роль Минина и Пожарского в освобождении России от поляков

53. Роль Солженицына в дессидентском движение

54. Место и роль земских учреждений в конце XIX - начале XX вв.
55. Роль политических субкультур в политической культуре общества
56. Роль восточного фронта в ходе 1 мировой войны

57. Норманнская теория происхождения государства у славян и ее роль в российской истории

58. Роль Китая во II Мировой войне

59. Роль математики в современном естествознании

60. Роль белков в организме. Ферменты

61. Роль медсестры руководителя в организации лечения и ухода за больными с психическими расстройствами

62. Роль витаминов в процессе роста и развития человека

63. Функции гемоглобина в неповрежденных эритроцитах миноги: роль мембраны эритроцитов в регуляции газового транспорта и кислотно-основного баланса

64. Роль следственных ситуаций в организации раскрытия и расследования преступлений

Бальзам для волос "Natura Siberica" Легкое расчесывание, 250 мл.
Детский бальзам для волос "Natura Siberica" бережно ухаживает за волосами, не спутывая их. Специальная формула бальзама помогает
330 руб
Раздел: Экстракты, сборы
Набор деревянных кукол.
Игрушка способствует развитию логики, моторики и творческих способностей ребенка. В наборе 6 кукол: мама и папа, мальчик и девочка,
1031 руб
Раздел: Классические куклы
Детские подгузники-трусики "Nepia. Genki!" (для мальчиков и девочек), 13-25 кг (размер XXL), 18.
Подгузник изготовлен по последним технологиям из невероятно мягкого материала, идеально фиксируется, обеспечивая комфорт и надежную
703 руб
Раздел: Обычные

65. Пестициды и удобрения. Их роль

66. Учение Вернадского о биосфере. Роль живого в биосфере

67. Роль зелёных насаждений в создании оптимальной городской среды

68. Роль зеленых насаждений

69. Роль озеленения

70. Роль государства в природоохранной стратегии
71. Роль правовых знаний в предупреждении правонарушений подростков с нарушением интеллекта
72. Роль народного декоративно-прикладного мистецтва в естетичному розвитку учнiв (WinWord 7.0 На укр. яз)

73. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

74. Роль и место I четверти 5 класса в системе занятий по ИЗО

75. Роль поэзии в обучении немецкому языку

76. Роль компьютерных игр в успешной адаптации младших школьников к условиям школы

77. Партии, роль и функции в обществе

78. Роль немецких государственных органов в становлении и развитии советского коллаборационизма

79. Фашизм: истоки, сущность, роль в современном обществе

80. Роль СМИ в избирательных кампаниях 1999-2000 гг.

Набор полотенец Whitex Mimicoco "Лошадки", цвет: черный, 2 штуки.
Подарочный набор оформлен вышивкой лошадок, напоминающих имбирные пряничные фигурки. Полотенца, изготовленные из высококачественного
352 руб
Раздел: Наборы
Инвертор автомобильный Pitatel "KV-M120Smart.12" (12 В/220 В, модифицированный синус, 120 Вт).
Инвертор Pitatel KV-M120Smart.12 предназначен для обеспечения качественного электропитания, он отличается простотой эксплуатации и
1103 руб
Раздел: Прочее
Глобус Луны диаметром 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
1036 руб
Раздел: Глобусы

81. Место и роль России в современном мире (З. Бжезинский)

82. Роль транспорта в организации экономического пространства России

83. Роль эмоций в организации поведения

84. Роль темперамента в психическом развитии

85. Роль самооценки в самовоспитании старших школьников

86. Психология: Роль психологической службы в развитии учебной мотивации студента
87. Роль общения со взрослыми в развитии ребенка
88. РОЛЬ ЭТНИЧЕСКИХ СТЕРЕОТИПОВ В МЕЖЛИЧНОСТНОМ ВОСПРИЯТИИ

89. Роль темперамента в поведении человека

90. Роль воображения в науке

91. Роль женщины в современном обществе

92. Виды и роль эмоций в жизни человека

93. Роли и позиции в Нововведениях

94. Роль религии в истории и современной жизни России

95. Роль брака в формировании общественной системы

96. Роль языка в становлении личности человека

Набор перьев для каллиграфии, 5 штук.
В наборе: 5 перьев (для рисования, орнамента, плаката, шрифта и перо с круглым острием).
442 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Для тебя".
Романтическая игра для влюбленной пары. Игроки получают по конверту с 15 заданиями. Каждое из них — это сюрприз для второй половины — фант
590 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)
Счеты большие "Mapacha".
Благодаря этим красочным счётам малыш очень быстро научится считать! Счёты оснащены 10-ю осями, на каждой из которых расположено по 10
800 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

97. Роль личности в развитии общества

98. Экономика семьи и роль Сбербанка в улучшении жизни населения

99. Роль многократной ионизации в действии излучения


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.