Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Экономико-математическое моделирование Экономико-математическое моделирование

Конкурентоспроможність національної економіки і валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ УДК 338.242.2 (477): 339.743КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ І ВАЛЮТНИЙ КУРС: ОЦІНКА ВПЛИВУ, ПРОГНОЗУВАННЯ ДИНАМІКИ 08.02.03 - організація управління, планування і регулювання економікою Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукПАЦЕНКО ОЛЕГ ЮРІЙОВИЧКиїв - 2007 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Інституті економічного прогнозування НАН України. Науковий керівник доктор економічних наук, професор Точилін Віктор Олександрович, Інститут економічного прогнозування НАН України, завідувач відділом секторальних прогнозів та кон'юнктури ринків. Офіційні опоненти: доктор економічних наук, старший науковий співробітник Александрова Валентина Петрівна, Інститут економічного прогнозування НАН України, провідний науковий співробітник відділу технологічного прогнозування та інноваційної політики; кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Шаблиста Любов Миколаївна, Інститут економіки НАН України, старший науковий співробітник відділу теоретичних проблем регулювання економіки. Провідна установа. Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України, відділ методології регулювання та прогнозування цін (м. Київ). Захист відбудеться &quo ;28&quo ; березня 2007 р. о 14 годині 30 хвилин на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.239.07 Інституту економічного прогнозування НАН України за адресою: 01011, Київ-11, вул. Панаса Мирного, 26. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту економічного прогнозування НАН України, 01011, Київ, вул. Панаса Мирного, 26. Автореферат розісланий &quo ;27&quo ; лютого 2007 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Левчук Н.І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИЕкономіка будь-якої країни на сучасному етапі не може обійтися без виходу на світові ринки. Розширення рамок такого виходу за допомогою збільшення обсягів і асортименту продукції національних товаровиробників забезпечує нарощування потужності держави і сприяє зміцненню її конкурентоспроможності на світових ринках. З розпадом єдиного радянського простору перед молодими суверенними державами виникла проблема проникнення на світові ринки зі своїми товарами. Глибока ступінь їх глобалізації і вже існуюча структура привели до того, що молодим державам доводиться вступати в конкурентну боротьбу з більш економічно розвиненими країнами або об'єднаннями країн. При цьому держави, що знаходяться на шляху до ринкових реформ, мають витрачати значні зусилля, концентруючи їх на окремих напрямах, найбільш доступних з огляду на існуючі умови господарювання. У цих умовах і виникає питання про конкурентоспроможність національної економіки як можливості реалізації конкурентних переваг країни на зовнішніх ринках. З одного боку, конкурентоспроможність є однією з форм прояву об'єктивної економічної категорії - конкуренції, а проблема її підвищення звичайно розглядається в контексті розвитку міжнародних економічних відносин і просування країни на зовнішніх ринках. З іншого боку, внаслідок міжнародного розподілу праці і необхідності для всіх економік, незалежно від надбудовних чинників, виходу на ринки, економіки всіх країн номінально конкурентоспроможні.

Актуальність теми. Сучасне розуміння конкурентоспроможності національної економіки неможливе без вирішення цілого ряду методологічних проблем, пов'язаних, по-перше, із з'ясуванням самої суті конкуренції, по-друге, створенням чіткої, структурованої системи показників для її аналізу і, по-третє, з'ясуванням можливості їх використання з метою отримання моделі, придатної для комплексної оцінки конкурентоспроможності і прогнозування її динаміки. Динаміка показників конкурентоспроможності національної економіки формується під впливом валютного курсу, який є важливим регулятором зовнішньоекономічних відносин і впливовим важелем у розвитку економіки, особливо української, у зв'язку із довготривалою загальною кризою і незавершеністю формування ринкової інфраструктури. Тому прогнозування конкурентоспроможності національної економіки неможливе без урахування впливу рівня і динаміки валютного курсу на цей процес. Теоретичною основою дослідження є праці класиків економічної науки в галузі ринкової економіки та конкуренції, зокрема А. Сміта, Д. Рікардо, К. Маркса, Дж.С. Мілля, А. Маршалла, П. Сраффи, Дж. Робінсон, Е. Чемберліна, М. Портера, І. Ансоффа, А. Томпсона, а також вітчизняних вчених В. Геєця, М. Гельвановського, Б. Губського, Д. Кузіна, Д. Лук'яненка, В. Білоуса, Ю. Пахомова, які досліджували конкурентоспроможність економік, що знаходяться у процесі трансформації. В галузі дослідження валютних курсів: Г. Касселя, П. Ліндерта, М. Федорова, М. Бункіної, А. Альохіна, С. Берестового, О. Белецької, М. Павловського, А. Філіпенка, О. Петрика, С. Куріленка, В. Сенчагова, С. Семеніщева, які досліджували процеси курсоутворення, в тому числі в перехідному періоді; в галузі теорії та методології прогнозування та моделювання економічних процесів: Дж. Едні Юла, М. Кенделла, Х. Ютлера, П. Растокіна, А. Еренберга, В. Вітлінського, С. Наконечного, Е. Четиркіна, П. фон дер Ліппе, Л. Ковальової, Н. Костіної, О. Василика, В. Горбачука, А. Головача. Доцільність дослідження цієї проблеми, його актуальність підтверджуються тим, що деякі аспекти залишаються дискусійними і недостатньо вивченими. Зокрема, відсутні методологічні положення, що дозволяють визначати конкурентоспроможність національної економіки і застосовувати механізми позитивного впливу на неї з боку регулювання валютних курсів в країні. Загалом, проблема не вирішена в багатьох країнах, в тому числі і в Україні, для якої проблема підвищення національної конкурентоспроможності надзвичайно актуальна, бо від вирішення її залежить місце України як незалежної держави на світових ринках. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалася в рамках планової теми відділу секторальних прогнозів та кон'юнктури ринків Інституту економічного прогнозування НАН України &quo ;Методологічні засади і методи прогнозування кон'юнктури ринку товарів&quo ; (шифр 3.1.7 10, номер державної реєстрації 0198U004320). Особисто здобувачу належать параграф 1.3.1 &quo ;Теоретична сутність конкуренції та форми її прояву&quo ; та параграф 1.3.2 &quo ;Конкуренція у ціновій та неціновій формах: фактори та індикатори&quo ; в колективній монографії відділу &quo ;Розвиток секторів і товарних ринків України&quo ;.

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є визначення, моделювання та прогнозування конкурентоспроможності національної економіки за допомогою системи показників її розвитку та оцінка впливу на неї валютного курсу. Для досягнення цієї мети поставлені і вирішені наступні задачі: дослідити теоретичну суть конкурентоспроможності національної економіки і визначити методологічні підходи у вивченні системи її чинників і показників; дослідити економічну сутність валютного курсу та практику його державного регулювання; вивчити і розробити рекомендації щодо використання інструментарія дослідження показників конкурентоспроможності національної економіки; проаналізувати динаміку конкурентоспроможності економіки України; дослідити зміну політики валютних курсів в Україні та їх динаміку в залежності від державного регулювання економіки; розробити односекторну модель валютного курсу та спрогнозувати його динаміку в короткостроковому періоді; створити економіко-математичну модель конкурентоспроможності національної економіки, оцінивши вплив на неї з боку валютного курсу; розробити пропозиції щодо подальшого підвищення конкурентоспроможності національної економіки за допомогою удосконалення валютного регулювання в Україні. Об'єктом дослідження є економіка України. Предметом дослідження є конкурентоспроможність національної економіки та механізм регулюючого впливу на неї валютного курсу, а також прогнозування її динаміки. Методи дослідження. У дисертації використовується системний метод наукового пізнання, який передбачає інформаційно-аналітичне забезпечення управління конкурентоспроможністю національної економіки в період ринкової трансформації економічної системи України. На його основі дослідження явища проведено у взаємозв'язку з розвитком економічної системи суспільства. Це дало можливість на базі використання методу порівняння та узагальнення здійснити комплексний аналіз конкурентоспроможності національної економіки та інтенсивності її впливу на загальні процеси економічного розвитку. В процесі роботи над дисертацією використано методи аналізу: інтенсивності та тенденцій розвитку, індексний метод, метод багатовимірної середньої, кореляційно-регресійний метод. Інформаційною основою дослідження були матеріали статистичної звітності Держкомстату України, а також аналітичні звіти ACIS &quo ;Тенденції української економіки&quo ;. Наукова новизна одержаних результатів. В процесі проведеного дослідження отримано наступні результати, які становлять його наукову новизну: Уточнено поняття конкурентоспроможності національної економіки як конкуренції в ціновій сфері, яка визначається динамікою макроекономічних чинників, формалізованих у вигляді системи показників конкурентоспроможності, з яких валютний курс є основним в короткостроковій перспективі; на відміну від загальноприйнятих систем оцінки, запропонована система показників відображає вплив на національну конкурентоспроможність державного регулювання валютних курсів як головного засобу реалізації конкурентних переваг країни на світових ринках в ціновій сфері. Запропоновано комплексний аналіз конкурентоспроможності національної економіки, що передбачає використання методів інтенсивності та тенденцій розвитку, індексного, багатовимірної середньої, кореляційно - регресійного; на основі цього аналізу в оцінці стану конкурентоспроможності використано інтегральний (на основі рейтингових оцінок макроекономічних факторів за методом багатовимірної середньої) та результативний (валютний курс, обчислений за рівнянням множинної регресії) показники.

При цьому головним елементом, який поднував особистсть з людством, вн вважав нацю. Наця, у свтогляд Лста, це дансть, розвиток людства в цлому можна осягнути  зрозумти лише через розвиток нацй. Будучи палким прихильником обднання Нмеччини, перетворення  на могутню вропейську державу, а також вдродження дино нмецько нац, Лст вважав головними передумовами досягнення ц мети прискорене формування нацонально ндустр (в ширшому план модернзаця), економчне й полтичне обднання Нмеччини, захист нацонально промисловост (на початку  розвитку) вд конкуренц розвинутших економк нших нацй, активне втручання держави у справи нацонально економки, державну пдтримку сфер, як вн вважав продуктивними (освта, наука, охорона здоровя тощо). Схема Лста, вважа дослдник його творчост Ганс Герх[278], це програма перетворення нацональнокультурно спльноти (якою були на той час нмц) на полтичну нацю. Нацоналзм в його полтикоекономчних аспектах перетворився на доктрину модернзац, яка була застосована для успшного переходу в модерне суспльство. Уже в XIX ст. можна знайти приклади вдалого застосування нацоналстично доктрини модернзац: йдеться, передусм, про Нмеччину та про реформи Мейдз в Япон

1. Економічний потенціал національної економіки

2. Інституційні чинники розвитку національної економіки

3. Малий бізнес України в розвиткові національної економіки

4. Сутність впливу глобалізації на стратегії розвитку національних економік

5. Статистичне вивчення та прогнозування динаміки цін на промислову продукцію

6. Інвестування регіональної економіки та її ефективність в Україні
7. Національно-культурний компонент семантики порівнянь на прикладі ЛСП "Зовнішність людини" в німецькій і українській мовах
8. Формування національної свідомості засобами народної педагогіки

9. Аналіз динаміки та структури національних заощаджень в Україні

10. Економічна і національна безпека України

11. Циклічність як загальна форма економічної динаміки

12. Макроекономічне моделювання та прогнозування валютного курсу в Україні на основі нечіткої логіки

13. Валютные системы и валютные курсы

14. Валютный курс и факторы его определяющие

15. Реальный валютный курс

16. Національна політика СРСР в роки перебудови

Фигурки "FIFA 2018. Забивака. Header", 3 штуки, 6 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
449 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Каска "Шеф".
Пластиковая каска с надписью «ШЕФ» - забавный подарок для руководителей любого ранга. Каска имеет внутренний амортизатор и форму, в
577 руб
Раздел: Прочее
Щётка-сметка автомобильная для снега, телескопическая, поворотная, со скребком, 810-1060 мм.
Щетка автомобильная для снега со скребком предназначена для очистки кузова и стекол автомобиля от снега и льда. Автомобильные щетки для
586 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки

17. Національно визвольний рух в Індії

18. Международная торговля и валютный курс

19. Система валютных курсов. Учимся на ошибках Аргентины

20. Валовий національний продукт

21. Вимірювання національного обсягу виробництва і доходу

22. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства
23. Національне багатство, прибуток
24. Валютный Рынок. Механизм формирования валютного курса

25. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

26. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

27. Відобpаження пpагнення наpоду до національної самостійності, до волі в поемі І.Я.Фpанка "Мойсей"

28. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.

29. Валютный рынок и валютный курс

30. Валютный курс и его урегулирование

31. Національна депозитарна система в Україні

32. Національний банк України

Коляска для кукол "Лили".
4-х колесная коляска. Материал: высококачественная пластмасса. Возраст: с 3 лет. Размер: 27,5х36,5х49 см. Вес коляски: 600
380 руб
Раздел: Коляски прогулочные, трости
Шкатулка, 36x26x18 см (арт. 3871-RT-64).
Шкатулка очень удобна в использовании, и к тому же станет украшением вашего домашнего интерьера! Модель: 64. Оформление корпуса: ткань,
2717 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Простыня на резинке "ЭГО", 160х200 см, бежевая.
Трикотажная простыня "ЭГО" на резинке выполнена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
760 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники

33. Національний Банк України

34. Роль Національного банку України в обслуговуванні зовнішнього боргу

35. Функції Національного банку України

36. Аудиторська перевірка Національного банку України

37. Регіональна економіка сільського господарства України

38. Завдання дисципліни РПС та регіональна економіка
39. Національна депозитарна система України
40. Національний Аудиторський Офіс Великобританії (НАО): функції та стратегія діяльності

41. Поняття національного доходу та його використання

42. Розробка системи електронних міжбанківських переказів Національного банку України

43. Джузппе Мадзіні - діяч національно-визвольного руху Італії

44. Культурно-національний рух в українських землях в XVI-XVII століттях

45. Національне відродження Болгарії наприкінці XVIII та в першій половині ХIX століття

46. Національний склад гірничопромислової буржуазії України в пореформений період

47. Національно визвольний рух в Індії

48. Національно-визвольна війна під керівництвом Богдана Хмельницького

Коврик для ванной "Kamalak Tekstil", 60x100 см (коричневый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
562 руб
Раздел: Коврики
Развивающая настольная игра "Хронолёт", новая версия.
Выполняя разные интересные и забавные дела, игроки будут перемещаться по игровому полю-циферблату. Задача игроков — выполнить как можно
1024 руб
Раздел: Классические игры
Качели подвесные детские.
Изготовлены из полипропилена. Для детей старше 3 лет, весом до 25 кг. Перед использованием необходимо убедиться в надежном закреплении
452 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

49. Національно-визвольний рух в Царстві Польському

50. Національно-культурне відродження на західноукраїнських землях в кінці ХVІІІ – на початку ХХ ст.

51. Отаманщина, як явище у період української національно-визвольної революції 1917-1920 років

52. Політизація національного руху студентської молоді україни в роки першої російської революції

53. Сільські ради національних меншин в Україні в 20-ті роки ХХ ст.

54. Українська національно-демократична революція 1917-1921 рр.. Боротьба за відродження державності України
55. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя
56. Формування українського національного руху

57. Українська національна кухня

58. Методологічні засади розуміння національної культури

59. Робота довідково-бібліографічного відділу бібліотеки Національного університету водного господарства і природокористування

60. Українські поети–лауреати Національної премії ім. Т.Г. Шевченка

61. Товарознавча характеристика вітчизняного шампанського та його конкурентоспроможність

62. Взаємодія національних правових систем як принцип міжнародного приватного права

63. Вплив процесів глобалізації на конкурентоспроможність країни

64. Діяльність транснаціональних компаній в Україні

Палатка игровая "Учим азбуку с Пеппой".
Палатка состоит из 2 частей (корпуса и крыши), каждая из которых оснащена сетчатыми окошками для вентиляции. На одну сторону палатки
1087 руб
Раздел: Товары для детей
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (бежевый).
овры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Набор подарочный для новорождённого "Мой малыш".
Запечатлите мимолетные мгновения жизни Вашего ребенка с помощью необычного набора для новорождённого «Мой малыш». Рамка для
850 руб
Раздел: Прочие

65. Коммунітарна регіональна економічна політика в Європейському Союзі

66. Теоретические основы валютного курса

67. Національні моделі корпоративного управління

68. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти

69. Твори українського народного мистецтва як чинник формування національно-культурної свідомості молодших школярів

70. Урок з формування національної свідомості "Охорона природи України"
71. Етнонаціональні відносини й національна політика
72. Національні інтереси України та альтернативи стратегії безпеки розвитку

73. Українська національна ідея

74. Місце та роль української греко-католицької церкви в процесі національно-духовного відродження України

75. Національна самобутня форма суспільної допомоги українського народу

76. Збереження національних культур в епоху глобалізації

77. Національні системи класифікації готелів

78. Основные факторы, формирующие валютный курс

79. Валютные курсы и валютная политика государства

80. Валютный курс

Набор карандашей чернографитных "1500", 24 штуки, заточенные, металлический пенал.
Карандаш Koh-I-Noor с обозначением "1500" — это самый известный графитный карандаш в мире. Профессиональные, высококачественные
662 руб
Раздел: Чернографитные
Настольная игра "Гонки ежиков".
Топот ножек и азартное сопение целый день не утихают на лесной полянке. В этой игре для всей семьи игроки управляют ёжиками с помощью
605 руб
Раздел: Классические игры
Набор "Леди Баг и Супер Кот" Дизайн 2, 3 предмета (в подарочной упаковке).
Набор из трех предметов (кружка, салатник, тарелка) в подарочной упаковке с изображением героини из мультсериала "Леди Баг и Супер
454 руб
Раздел: Наборы для кормления

81. Валютный курс гривны: некоторые эффекты и ограничения

82. Валютный курс и его роль в экономике

83. Валютный курс и факторы на него влияющие

84. Валютный курс, понятия и характеристика

85. Конвертируемость национальных валют и валютные курсы

86. Формирование валютного курса в Республике Беларусь
87. Валютний курс
88. Аналіз динаміки і циклічності економічних процесів

89. Валютные курсы

90. Конкурентоспроможність товару

91. Національне відтворення

92. Система національних рахунків у зовнішньоекономічній діяльності

93. Українські національні моральні цінності та їх місце у діловому спілкуванні

94. Національні меншини на Рівненщині

95. Економічна оцінка кредитного процесу

96. Харчова цінність та оцінка якості зерна

Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор С" (34 схемы).
Вам будет предложено собрать свой первый FM-радиоприёмник, узнать, что такое усилитель мощности, познакомится со светомузыкой — всего 34
1421 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Канистра-умывальник, 20 л.
Изготовлена из пищевого полиэтилена. Пригодна для хранения питьевой воды. Имеет герметичную крышку, позволяющую полностью избежать
473 руб
Раздел: Баки, канистры
Самоклеящиеся этикетки "Europe 100", универсальные, 210x297 мм, белые, 100 листов.
Диапазон применения широк: от наклеек на конверты до маркировки на производстве. Совместимы с лазерными и струйными принтерами и
695 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

97. Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу України

98. Оцінка результату вимірювання і його погрішності по нормованим метрологічним характеристикам засобів вимірювальної техніки

99. Ряди динаміки. Зведені індекси собівартості та фізичного обсягу виробництва


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.